Allerhelljen an Allerséilen 2020

Griewerseenungen


Home Back Print Kontakt

Um Hannergrond vun den Zuelen vun de Corona-Infektioune, déi an de leschten Deeg drastesch geklomme sinn, a mat Bléck op d’Gesondheet vun de Leit, besonnesch vun de vulnerabele Persounen, si keng ëffentlech Griewerseenungen op Allerhellegen an Allerséilen.

L’ Archevêque annule toutes les bénédictions publiques des cimetières à la Toussaint et au Jour des Morts. Les tombes seront pourtant bénites, mais sans publication de date et sans présence des fidèles.

Message vum Kardinol Jean-Claude Hollerich

Kierfechtseegnung op Allerhellgen an Allerséilen 2020

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Der Vater des Erbarmens und der Gott allen Trostes sei mit euch. - Und mit deinem Geiste.

auferstehung der toten

ich glaube nicht
dass meine seele wandern muss
durch wechselnde gestalten
kein abarbeiten der altlasten
und kein abtragen fossiler schuldenberge
bis der kontostand
endlich bei null ist
und aufgelöst ich werde
ins nichtige nirwana
auf ewig anonym

vielmehr aber hoffe ich
dass mein leib einst aufstehn wird
und ich noch einmal wandern darf
trotz aller schuld und wunden
du hast die offnen rechnungen
schon längst für mich beglichen
der ganze kosmos ist begnadigt
und eingelöst wird meine sehnsucht
dass du mich mit namen rufst
und ich für immer bei dir bin

(aus: Andreas Knapp, Tiefer als das Meer. Gedichte zum Glauben, Echter Verlag Würzburg 52016, S. 64)

Léif Matchrëschten! Dëst déifgrënnegt Gedicht ass vum Andreas Knapp. Eigentlech, wa mir op engem Kierfecht stinn, dann denke mir un déi vill Mënschen, déi hei begruewe sinn, déi mir kannt hunn, déi een Deel vun eiser Famill an eisem Liewe waren an elo net méi bäi eis sinn. Bäi munche Mënschen kënnt an eis eng ganz déif Trauer op, och nach no ville Joren. Wa mir Mënschen gär haten an hunn, dann ass de Verloscht an d’Trauer grouss. Mir all spieren ganz déif an eis ee Gefill, dat eis momentweis d’Häerz zoudréckt. An da steet jo ëmmer d’Fro do: Wat ass elo mat eise Leit? Wat geschitt mat hinnen? Wat ass mat deem, wat si geleescht hunn am Liewen an och mat deem, wat si vläicht net fäerdeg kritt hunn? Froen iwwer Froen dréinen an eise Gedanken.

Munchmol denke mir un al Zäiten zeréck, wou des Ëfteren de Mënschen Angscht gemaach gouf, wat alles u Schrecklechem nom Doud géif mat hinne geschéien, wann si net am Liewen gutt géifen handelen. An eiser Zäit di mir eis zu Recht schwéier mat esou Gedanken. Mir wëssen all, dass mir net perfekt sinn. Awer musse mir dat fir gutt Mënschen ze sinn. Ech denke mir ëmmer, dass kaum ee Mënsch, un dee mir elo haut hei denken, fir eis esou schlecht soll gewiescht sinn. Mir vermëssen ganz einfach hei Leit, déi eis begleet hunn, déi fir eis do waren als Elteren a Grousselteren, als Frënn a Bekannten. An si all hu versicht hiert Liewen gutt ze gestalten.

Dem Andreas Knapp säi Gedicht gräift am éischten Deel déi al Schreckensvisioun op. An eben just dorunner kann hien net gleewen. Jo, ech gleewen och net dorun. All Mënsch ass wäertvoll. All Mënsch huet seng Plaz an eiser Welt. All Mënsch versicht säi Bescht ze ginn. Scholden ginn et net bäi Gott. Wa mir et eescht mengen mat der Baarmhäerzegkeet a mat der Guttheet vu Gott, dann ass vu Schold keng Rieds méi. Mir wëssen all ëm eis Schwächten. Awer déi verursaachen keng Schold bäi Gott. „Der ganze Kosmos ist begnadigt!“ Dat ass fir mech déi wichteg Ausso hei. Alles ass esou wéi et ass a war, all Mënsch ass bäi Gott opgehuewen an zwar als eege Persoun. Mir sinn net nëm-men anonym Wiesen. Mir hunn een Numm. Mir sti jo och net hei viru frieme Griewer. Hei leien déi Mënschen begruewen, déi mir mat „du“ an hirem Numm ugeschwat hunn. Mir hunn eng Relatioun vu Léift zu hinnen gehat. A genee dës Relatioun verbënnt eis iwwert den Doud eraus.

Mir wëssen ëm eis Geschicht mat eise Leit. Mir wëssen, wat mir eise Virfahren ze verdanken hunn. Mir soen haut einfach Merci fir all hier Léift, fir hiert Engagement am Liewen. Am Vertrauen, dass Gott eis begleet am Liewen wéi am Doud wëlle mir elo zesumme bieden:

Kyrie
 • Här Jesus Christus, du bass Mënsch ginn an hues eist Liewen gedeelt: Kyrie eleison.
 • Här Jesus Christus, du hues Leed an Doud op dech geholl, wéi vill vun eis. Christe eleison.
 • Här JesusChristus, du bass fir eis operstanen zum éiwegen Liewen. Kyrie eleison.
Dagesgebiet

Loosse mer bieden.
Här, du eisen Hiert:
Eis léif Verstuerwen, déi’s du bäi dech geruff hues,
Looss si liewen bäi dir fir éiweg Zäiten.
Maach d’Däischtert vun hirem Doud hell
am Liicht vun denger Presenz.
Looss si un denger Herrlechkeet deelhuelen
An ausrouen vun der Méi vun hirem Liewen.
Dorëms biede mir dech duerch de Jesus, déi Jong,
eisen Här a Gott, deen an der Eenheet mat dir
an dem Hellege Geescht lieft a regéiert an all Éiwegkeet. Amen.

Loosse mer bieden.
Allmächtegen an éiwege Gott,
du bass den Här iwwert déi Lieweg an déi Doudeg.
Du schenks allen däin Erbaarmen.
Mir bieden dech fir eis Verstuerwen:
Verzei hinnen dat, wat si net gutt gemaach hunn.
Beloun si fir all hir Verdéngschter an eiser Welt
a féier si an déi éiweg Freed béi dir.
Dorëms biede mir dech duerch de Jesus, déi Jong,
eisen Här a Gott, deen an der Eenheet mat dir
an dem Hellege Geescht lieft a regéiert an all Éiwegkeet. Amen.

Liesung

Lesung aus dem Buch Jesaja. (Jes 43, 1-3a.5)
1 Jetzt aber - so spricht der HERR,
der dich erschaffen hat, Jakob,
und der dich geformt hat, Israel:
Fürchte dich nicht, denn ich habe dich ausgelöst,
ich habe dich beim Namen gerufen, du gehörst mir!
2 Wenn du durchs Wasser schreitest, bin ich bei dir,
wenn durch Ströme, dann reißen sie dich nicht fort.
Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versengt,
keine Flamme wird dich verbrennen.
3 Denn ich, der HERR, bin dein Gott,
ich, der Heilige Israels, bin dein Retter. ...
5 Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir!

Psalm (Ps 23)

R.: Der Herr ist mein Hirt, er führt mich an Wasser des Lebens.
1 Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen.
2 Er lässt mich lagern auf grünen Auen
und führt mich zum Ruheplatz am Wasser.
3 Er stillt mein Verlangen;
er leitet mich auf rechten Pfaden, treu seinem Namen. R.
4 Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht,
ich fürchte kein Unheil;
denn du bist bei mir,
dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht. R.
5 Du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde.
Du salbst mein Haupt mit Öl,
du füllst mir reichlich den Becher.
6 Lauter Güte und Huld werden mir folgen
mein Leben lang
und im Haus des Herrn darf ich wohnen für lange Zeit. R.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn
und dem Heiligen Geist.
Wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit
und in Ewigkeit. Amen. R.

Seene vun de Griewer

A stëllem Gedenken seene mir elo d’Griewer vun eisen Verstuerwenen mat Wäiwaasser (a mat Wäiraach), d’Zeechen vun eisem Glawen un d’Opersteeung. Loosse mir am Gebiet, all eis Ver-stuerwen bäi Gott rouen an hinnen säi Fridden wënschen.

Meditation

Hinweis für Sprecher/In: Den Text bitte ruhig und betont vorlesen, angegebene Stille Phasen zum besseren Verständnis unbedingt einhalten.

Einmal stand ich vor einer Holzbrücke,
die sich malerisch über ein Flüsschen wölbte
und sich mit ihrem sanften Bogen
im dunklen Wasser spiegelte.
Ich wollte nicht auf die andere Seite,
doch die Brücke reizte zum Hinübergehen,
einfach so,
und zum Herüberkommen,
einfach so.

Stille

Auch jetzt stehen wir vor einer Brücke
Die andere Seite drüben macht uns Angst,
doch die Brücke verbindet uns mit ihr.
Diese Brücke nennen wir:
die Trauer.
Auch die Trauer ist ein Gang über die Brücke:
hinüber und herüber –
hinüber dorthin, wohin der andere uns vorausging,
herüber, wo wir mit ihm waren
all die Jahre unseres gemeinsamen Lebens.

Stille

Wir spüren schmerzhaft:
Etwas ist abgerissen.
Die Erinnerung fügt es zusammen, immer wieder.
Wir merken:
Etwas ist für immer verloren gegangen.
In der Erinnerung ist es wieder da.
Wir erfahren:
Etwas von uns selbst ist weggegangen.
In der Erinnerung kommt es wieder zurück.
So müssen wir über die Brücke der Trauer gehen,
in Gedanken hin- und herwandern,
hinübergehen und herüberkommen lassen,
immer wieder,
immer wieder.

Stille

Wissen wir denn,
ob die Toten es nicht empfinden,
wenn wir zu ihnen hinüberdenken?
Sind sie nicht dann mit uns drüben verbunden?
So wollen wir mit Liebe an sie denken,
bei aller Trauer auch in Freude
und in Dankbarkeit.
Schicken wir unsere Gebete hinüber,
für sie und alle, die schon drüben sind.
Lassen wir sie hinter der Brücke
ihren Weg gehen –
und hoffen wir, diesen Weg einst selbst zu finden,
wenn auch wir hinübergehen.

(nach einem Text von Jörg Zink, aus: Reinhard Kleinwiese, Vom Leben umfangen. Trauerfeiern und Traueransprachen, Verlag Pustet Regensburg 2013, S. 76-78)

Stille

Gebiet

Gott, du unser Vater, du hast uns ins Leben gerufen,
in die große Gemeinschaft der Menschen.
Du hast uns nach deinem Bilde geschaffen,
zur Liebe fähig, damit wir einander finden,
einander helfen, füreinander da sind.
So sollen wir unseren Lebensweg gehen.
Für jeden von uns kommt jedoch die Stunde,
da wir diese Gemeinschaft verlassen müssen.
Lass uns dann begreifen,
dass der Abschied kein Ende unseres Daseins ist,
und dass unsere Liebe Brücken zu bauen vermag
in jene Wirklichkeit,
die du in deiner Liebe für uns bereitet hast,
und die uns eröffnet ist durch Jesus Christus,
unseren Herrn. Amen.

Fürbitten:

Brénge mir zesummen eis Gebieder an Uleies viru Gott:

 • Härgott, weis eis dee richtege Wee duerch eist Liewen. Härgott, héier eis.
 • Sief du fir eis déi Bréck, déi eis de Wee iwwert déi schwéier Plazen vun eisem Liewen erméiglecht.
 • Schenk eis Zouversiicht, wann Angscht eis erfëllt!
 • Heel d’Wonnen vun der Trennung, déi eis nidderdrécken, an hëllef eis zu neiem Liewensmutt.
 • Huel all eis léif Verstuerwen mat offenen Äerm bäi dir op.
 • Féier si zu engem Liewen ouni Enn a Freed.
 • Beloun eis Leit fir alles, wat si am Liewe geleescht hunn.
 • Mir froen dech ëm däin Erbaarmen fir eis Verstuerwen fir all Situatiounen, wou et hinnen u Bereetschaft gefeelt huet
 • Schenk alle Verstuerwenen, déi bäi dir sinn an un déi mir haut denken, Fridden.
 • Schenk eis allen eng Kéier d’Freed op een Erëmgesinn mat hinnen bäi dir.

Loosse mir zesummen elo esou bieden, wéi eisen Här Jesus eis et geléiert huet:

Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.

Froe mir och d’Firsprooch vun eiser Gottesmamm an Tréischterin fir eis Verstuerwen un:

Gegrüßet seiest du, Maria, voll der Gnade,
der Herr ist mit dir.
Du bist gebenedeit unter den Frauen,
und gebenediet ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder
jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen

Gebiet

Auf dem Weg durch die Trauer leuchtet uns der Glaube.
Er lässt unsere Sehnsucht nach Unsterblichkeit
zu der im Innersten spürbaren Gewissheit werden:
Unser Leben hat einen höheren Sinn, eine ewige Bestimmung.

Auf dem Weg durch die Trauer stärkt uns die Hoffnung.
Sie lässt uns darauf vertrauen: Sterben ist ein Weg.
Er führt in die größte und tiefste Geborgenheit,
in die Geborgenheit Gottes.

Auf dem Weg durch die Trauer tröstet uns die Liebe.
Sie umfasst und umschließt alles:
Leid und Trauer, Glauben und Hoffnung,
Leben und Sterben, Zeit und Ewigkeit.

Wir danken dir, Gott, für unsere Lieben, die so nahe und kostbar waren
und die nun aus unserer Mitte gerissen sind.
Wir danken dir für alle Freundschaft, die von ihnen ausgegangen,
für all ihre Liebe, die sie geschenkt haben;
wir danken dir, dass sie immer für uns da waren
und dass sie in unserer Erinnerung weiterleben.
Amen

Gott, gib ihnen die ewige Ruhe.
Und das ewige Licht leuchte ihnen.
Gott, lass sie ruhen in Frieden.
Amen.

Lidd

Von guten Mächten Gl. 815, 5+6 Str. gesungen oder gesprochen

Lass warm und hell die Kerzen heute flammen,
die du in unsere Dunkelheit gebracht,
führ wenn es sein kann wieder uns zusammen.
Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht.

Von guten Mächten wunderbar geborgen,
erwarten wir getrost was kommen mag.
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen
und ganz gewiss an jedem neuen Tag.

Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet,
so lass uns hören jenen vollen Klang der Welt,
die unsichtbar sich um uns weitet,
all deiner Kinder hohen Lobgesang.

Von guten Mächten wunderbar geborgen,
erwarten wir getrost was kommen mag.
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen
und ganz gewiss an jedem neuen Tag.

Seegen

Es segne uns der Vater, der uns erschaffen hat.
Es behüte uns der Sohn, der für uns am Kreuz gelitten hat.
Es erleuchte uns der Heilige Geist, der in uns lebt und wirkt.
So segne uns der dreifaltige Gott,
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.


Links:

Massen
 
Service Kommunikatioun a Press . Service Communication et Presse
Äerzbistum Lëtzebuerg . Archevêché de Luxembourg

© Verschidde Rechter reservéiert . Certains droits réservés
Dateschutz . Protection des données
Ëmweltschutz . Protection de l'environnement