19. Sonndeg am Joereskrees A - 8./9.8.2020

Fest vun HL. TERESIA BENEDICTA VOM KREUZ (Edith Stein), Märtyrin, Ordensfrau


Home Back Print Kontakt

Aféierung an d’Mass vum Sonndeg

Léif Matchrëschten! Am Liewen kënnt et heiansdo wierklech drop un, dass mir ee Schrëtt an onbekannt Situatiounen woen. Dovunner erzielt eis haut d’Evangelium. De Péitruss wot ee Schrëtt op de Jesus zou an dann huet hien awer Angscht virun sengem eegenen Courage an fänkt un ënner ze goen. Geet et eis net och alt emol esou. Do ass eng Aufgab, déi eis ureegt an déi mir dann och mat groussem Elan ufänken an dann iwwerfuerdert si eis dach a mir resignéieren. D’Liewen kann eis zimmlech op onbekannt an och onbequem Weeër féieren. Dëse Sonndeg, den 9. August, steet am Hellegekalenner eng Fra, déi dat am besonnesche Mooss erfueren huet, d’helleg Edith Stein. Wéi vill aner Mënschen, déi jüddesch Wuerzelen haten, ass si zu Auschwitz den 9. August 1942 an der Gaskummer gestuerwen. Si hat deemools als Jüddin de Schrëtt gewot op de séi vun der kathoulescher Kierch. Well si absolut fest op Jesus Christus vertraut huet, ass awer net ënner gaangen, nach net emol wéi si villen aneren op Auschwitz bruecht gouf. Kleng Notizzen um Wee op Auschwitz beleeën hier Festegkeet am Vertrauen op Jesus Christus an op hire Glawen. Op hier Virsprooch hin kënne mir vläicht grad dëse Weekend besonnesch un all déi Mënschen denken, déi haut verfollegt ginn wéinst hirer Relioun, hirer Hautfaarf, hirer Nationalitéit oder wéinst aneren Mierkmoler, déi hier Verfolger stéieren. Biede mir fir all dës verfollegt Mënschen a ruffe mir eisem Här Jesus Christus seng Hëllef fir eis un.

oder: Aféierung an d’Festmass vun der Edith Stein

Den 9. August 1942 ass d’Edith Stein zesummen mat hirer eegener Schwëster a villen aneren zu Auschwitz an der Gaskummer gestuerwen. Aus blannem Has op d’Judden, aus engem verréckten Rassewan eraus hunn an der Zäit vun der Nazi-Diktatur Milliounen Mënschen hiert Liewen verluer. D’Edith Stein hat ee laange Wee hannert sech. Si war den 12. Oktober 1891 zu Breslau als Jüddin gebuere ginn. Am Laf vun der Zäit huet si sech an hirer Jugend vum Glawen vun den Elteren entfriemt an huet gesot si wier Atheistin. Vun 1911 un studéiert si Philosophie a léiert lues a lues ëmmer méi och Mënsche kennen, déi vun hirem chrëschtlechen Glawen iwwerzeegt waren. Si interesséiert sech. Hir eigentlech ënner Bekéierung fënnt am Summer 1921 statt, wéi si eng Biographie vun der helleger Teresia vun Avila gelies huet. Den 1. Januar 1922 gëtt si zu Bergzabern gedeeft. De 14. Oktober 1933 trëtt si an de Karmel zu Köln an. Aus Sécherheetsgrënn geet si den 31. Dezember 1938 an de Karmel op Echt an Holland. Do lieft si als Schwëster bis de Summer 1942. Well déi hollännesch Bëscheef am Juli 1942 een Hierdebréif géint d’Nazi’en publizéiert hunn, gi lo an Holland och all Mënschen, déi jüddescher Hierkonft sinn an awer zum Chrëschtentum iwwergetruede waren verhaft an op Auschwitz deportéiert. Den 2. August 1942 gëtt d’Edith Stein am Karmel ofgeholl. Den 11. Oktober 1998 ass si vum Popst Johannes-Paul II. zu Roum helleg gesprach ginn. Hir Hellegspriechung soll stellvertriedend si fir all Mënschen, déi wéinst hirem Glawen, hir Vollekszougehéiregkeet, hirer Hierkonft, hirer Kultur asw. verfollegt ginn. Haut ass hiert Fest. Haut gesi mir, wa mir an eis Welt erauskucken erëm Verfolgung vu Mënschen, déi wéi si aneschters gleewen a liewen an grad dowéinst grausaamst verfollegt an ëmbruecht ginn. Biede mir haut besonnesch fir all des Mënschen. Kucke mir op déi vill Platzen an eiser Welt. Loosse mir eis vun dësem Schicksal beréieren a vertraue mir drop, dass hoffentlech geschwënn eng Asiicht kënnt, dass dat ee riseg grousst Onrecht ass.

Kyrie

- Här Jesus Christus, kee kann eis eng gréisser Hëllef schenken wéi’s du selwer. Här, erbaarm dech.
- Här Jesus Christus, op dech kënne mir absolut vertrauen. Christus, erbaarm dech.
- Här Jesus Christus, du wëlls eis Kraaft schenken, all Nout, Leed a Suergen ze bewältegen. Här, erbaarm dech.

Dagesgebiet

vum 19. Sonndeg
Allmächtege Gott, mir däerfen dech Papp nennen,
well du hues eis als deng Kanner ugeholl
an eis de Geescht vun dengem Jong geschéckt.
Gëff, datt mir an dësem Geescht wuessen
an eng Kéier dee versprachene Loun kréien.
Dorëms biede mir duerch de Jesus, eisen Här. Amen.

Gott, du bist bei uns,
auch wenn wir dich nicht in mächtigen Zeichen wahrnehmen.
Befreie uns aus unseren Ängsten und hilf unserm kleinen Glauben auf,
damit wir deine Nähe erfahren und dich preisen
durch Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir lebt in Ewigkeit.

Dieu éternel et tout-puissant,
toi que nous pouvons déjà appeler notre père,
fais grandir en nos coeurs l’esprit filial,
afin que nous soyons capables d’entrer un jour dans l’héritage
qui nous est proomis. Par Jésus Christ.

Teresia Benedicta (Edith Stein)
Gott unserer Väter, du hast die heilige Märtyrin Teresia Benedicta (Edith Stein)
zur Erkenntnis deines gekreuzigten Sohnes geführt
und in seine Nachfolge bis zum Tod gerufen.
Auf ihre Fürsprache lass alle Menschen im Gekreuzigten den Erlöser erkennen
und durch ihn zur Schau deiner Herrlichkeit gelangen.
Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus.

Oder:
Lebendiger Gott, du Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs,
du hast die selige Edith Stein (Teresia Benedicta vom Kreuz) mit reichen Gaben
des Geistes und des Herzens beschenkt
und sie zur Erkenntnis deines gekreuzigten Sohnes geführt
und in seine Nachfolge bis in den Tod gerufen.
Laß alle Menschen im Gekreuzigten das Heil erkennen
und durch ihn zur Schau deiner Herrlichkeit gelangen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unsern Herrn. Amen.

Texter: 1 Kön 19, 9ab.11b-13a / Röm 9, 1-5 / Mt 14, 22-33

Lesung aus dem ersten Buch der Könige.
Dort ging er in eine Höhle, um darin zu übernachten. Doch das Wort des HERRN erging an ihn: Komm heraus und stell dich auf den Berg vor den HERRN! Da zog der HERR vorüber: Ein starker, heftiger Sturm, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging dem HERRN voraus. Doch der HERR war nicht im Sturm. Nach dem Sturm kam ein Erdbeben. Doch der HERR war nicht im Erdbeben. Nach dem Beben kam ein Feuer. Doch der HERR war nicht im Feuer. Nach dem Feuer kam ein sanftes, leises Säuseln. Als Elija es hörte, hüllte er sein Gesicht in den Mantel, trat hinaus und stellte sich an den Eingang der Höhle.

Kv Lass uns schauen, o Herr, deine Huld und schenke uns dein Heil! – Kv
Ich will hören, was Gott redet: /
Frieden verkündet der Herr seinem Volk und seinen Frommen, *
sie sollen sich nicht zur Torheit wenden.
Fürwahr, sein Heil ist denen nahe, die ihn fürchten, *
seine Herrlichkeit wohne in unserm Land. – (Kv)
Es begegnen einander Huld und Treue; *
Gerechtigkeit und Friede küssen sich.
Treue sprosst aus der Erde hervor; *
Gerechtigkeit blickt vom Himmel hernieder. – (Kv)
Ja, der Herr gibt Gutes *
und unser Land gibt seinen Ertrag.
Gerechtigkeit geht vor ihm her *
und bahnt den Weg seiner Schritte. – Kv

Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom.
Ich sage in Christus die Wahrheit und lüge nicht und mein Gewissen bezeugt es mir im Heiligen Geist: Ich bin voll Trauer, unablässig leidet mein Herz. Ja, ich wünschte selbst verflucht zu sein, von Christus getrennt, um meiner Brüder willen, die der Abstammung nach mit mir verbunden sind. Sie sind Israeliten; ihnen gehören die Sohnschaft, die Herrlichkeit und die Bundesschlüsse; ihnen ist das Gesetz gegeben, der Gottesdienst und die Verheißungen; ihnen gehören die Väter und ihnen entstammt der Christus dem Fleische nach. Gott, der über allem ist, er sei gepriesen in Ewigkeit. Amen.

Halleluja. Halleluja. Ich hoffe auf den Herrn, ich warte auf sein Wort. Halleluja.

Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus.
Gleich darauf drängte er die Jünger, ins Boot zu steigen und an das andere Ufer vorauszufahren. Inzwischen wollte er die Leute nach Hause schicken. Nachdem er sie weggeschickt hatte, stieg er auf einen Berg, um für sich allein zu beten. Als es Abend wurde, war er allein dort. Das Boot aber war schon viele Stadien vom Land entfernt und wurde von den Wellen hin und her geworfen; denn sie hatten Gegenwind. In der vierten Nachtwache kam er zu ihnen; er ging auf dem See. Als ihn die Jünger über den See kommen sahen, erschraken sie, weil sie meinten, es sei ein Gespenst, und sie schrien vor Angst. Doch sogleich sprach Jesus zu ihnen und sagte: Habt Vertrauen, ich bin es; fürchtet euch nicht! Petrus erwiderte ihm und sagte: Herr, wenn du es bist, so befiehl, dass ich auf dem Wasser zu dir komme! Jesus sagte: Komm! Da stieg Petrus aus dem Boot und kam über das Wasser zu Jesus. Als er aber den heftigen Wind bemerkte, bekam er Angst. Und als er begann unterzugehen, schrie er: Herr, rette mich! Jesus streckte sofort die Hand aus, ergriff ihn und sagte zu ihm: Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und als sie ins Boot gestiegen waren, legte sich der Wind. Die Jünger im Boot aber fielen vor Jesus nieder und sagten: Wahrhaftig, Gottes Sohn bist du.

Lecture du premier livre des Rois.
En ces jours-là, lorsque le prophète Élie fut arrivé à l’Horeb, la montagne de Dieu, il entra dans une caverne et y passa la nuit. Le Seigneur dit: «Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va passer.» À l’approche du Seigneur, il y eut un ouragan, si fort et si violent qu’il fendait les montagnes et brisait les rochers, mais le Seigneur n’était pas dans l’ouragan; et après l’ouragan, il y eut un tremblement de terre, mais le Seigneur n’était pas dans le tremblement de terre; et après ce tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n’était pas dans ce feu; et après ce feu, le murmure d’une brise légère. Aussitôt qu’il l’entendit, Élie se couvrit le visage avec son manteau, il sortit et se tint à l’entrée de la caverne.

R.: Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut.
J’écoute: Que dira le Seigneur Dieu ?
Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses fidèles.
Son salut est proche de ceux qui le craignent,
et la gloire habitera notre terre. R.
Amour et vérité se rencontrent,
justice et paix s’embrassent;
la vérité germera de la terre
et du ciel se penchera la justice. R.
Le Seigneur donnera ses bienfaits,
et notre terre donnera son fruit.
La justice marchera devant lui,
et ses pas traceront le chemin. R.

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains.
Frères, c’est la vérité que je dis dans le Christ, je ne mens pas, ma conscience m’en rend témoignage dans l’Esprit Saint: j’ai dans le cœur une grande tristesse, une douleur incessante. Moi-même, pour les Juifs, mes frères de race, je souhaiterais être anathème, séparé du Christ: ils sont en effet Israélites, ils ont l’adoption, la gloire, les alliances, la législation, le culte, les promesses de Dieu; ils ont les patriarches, et c’est de leur race que le Christ est né, lui qui est au-dessus de tout, Dieu béni pour les siècles. Amen.

Alléluia. Alléluia. J’espère le Seigneur, et j’attends sa parole. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu.
Aussitôt après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l’autre rive, pendant qu’il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyées, il gravit la montagne, à l’écart, pour prier. Le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre, elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent: «C’est un fantôme.» Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt Jésus leur parla: «Confiance! c’est moi; n’ayez plus peur!» Pierre prit alors la parole: «Seigneur, si c’est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux.» Jésus lui dit: «Viens!» Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant la force du vent, il eut peur et, comme il commençait à enfoncer, il cria: «Seigneur, sauve-moi!» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit: «Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui, et ils lui dirent: «Vraiment, tu es le Fils de Dieu!»

Priedegt

„Sie sind Israeliten; ihnen gehören die Sohnschaft, die Herrlichkeit und die Bundesschlüsse; ihnen ist das Gesetz gegeben, der Gottesdienst und die Verheißungen; ihnen gehören die Väter und ihnen entstammt der Christus dem Fleische nach.“ (Röm 9, 4-5a) Bei dësem Saz hunn ech onweigerlech un dee folgende Saz missen denken: „Als Kind des jüdischen Volkes, das durch Gottes Gnade seit elf Jahren ein Kind der katholischen Kirche ist, wage ich es vor dem Vater der Christenheit auszusprechen, was Millionen von Deutschen bedrückt.“ Dëse Saz staamt vun der helleger Edith Stein. Et ass den Ufankssaz vun hirem Bréif vun de Poopst Pius XI. vum Abrëll 1933. Ass et net erschreckend, wat deemools geschitt ass? Ass et net erschreckend, wat och haut nach op ville Plazen an der Welt geschitt? Mir sortéiere Mënschen aus a stempelen si of als net würdeg, als Mënschen vun zweeter oder drëtter Klass, als Mënschen ouni Rechter, als Mënschen, déi ee just als bëlleg Aarbechtssklaven ka benotzen.

Mä an eiser Liesung vum Paulus sengem Réimerbréif fannen ech eng Haltung vum Paulus, déi eis allen muss ze denke ginn. Deemools zur Zäit vun der Nazidiktatur si grad d’Judden als déi extrem Béis ofgestempelt an aus der Gesellschaft ausgeschloss ginn. Wéi dacks ass scho virdrun vu „rechtgleewegen“ a „gudde“ Chrëschten op d’Judden als Vollek an als Glawensgemeinschaft mat Dégout erofgekuckt ginn? Déi extrem Verfolgung vun de Judden zur Zäit vum Drëtte Räich an Däitschland koum net vun Näischt. An och an anere Weltgéigenden ass dat esou gesi ginn. Firwat? Wat hunn dës Mënschen, dass si mussen därmoossen verfollegt ginn? Ass et well si de Jesus um Gewëssen hunn? Sinn si wierklech Mäerder vum Messias Christus? Sou gouf dat iwwert vill Joerhonnerten gepriedegt. Deelweis kann een nach haut dëser Tendenzen am Chrëschtentum fannen.

Dem Paulus gëtt ëmmer nees virgeworf, dass hien dee chrëschtlechen Antijudaismus ausgeléist hätt. Am Réimerbréif entfaalt hien an de Kapitelen 9 bis 11 seng Positioun zu de Judden. An dach ass a bleift hie selwer ee Judd. Si sinn seng Bridder, wéi hien seet. Wann ech dann op déi vu mir héich veréiert Edith Stein kucken, da kann een bäi hier eng änlech Tendenz fannen, wéi beim Paulus. Si weess sech am Juddentum verwuerzelt an dach hadert si mat dem Wee, deen Judden ageschloen hunn. Si gesäit engersäits déi „nach außen stark hervortretenden Verfallserscheinungen“ an anerersäits empfënnt si et als haart an ongerecht, dass nëmmen dës negativ Erscheinungen vun de Judde gekuckt a beurteelt ginn, déi „hohen menschlichen und sittlichen Erbwerte“ awer net beuecht ginn. De Paulus seet eis haut: „Ich bin voll Trauer, unablässig leidet mein Herz.“ Jo hien kuckt op säi Vollek an op seng Reliounsgemeinschaft, zu deenen hien gehéiert, a gesäit, dass munches net riicht leeft oder net méi deem eigentlechen Sënn entsprécht. Hien plädéiert am Fong dofir och fir erëm zeréck zu de Wuerzelen vun deem Glawen un ee Gott ze fannen. Genee dat, sou interpretéieren ech et, war jo och d’Intentioun vum Jesus.

De Paulus kuckt hei op seng Leit, déi sech just nach un Gesetzesreegelen halen, fir de Rescht awer zimmlech wäit ewech si vun engem Gott, deen nom Mënsch kuckt. Dat mécht dem Paulus Suergen. Dat mécht him Misär. An dach, sou seet hien, ass et ganz kloer an däitlech: Gott huet de Bond mat sengem Vollek Israel net opgeléist a wäert deen och net opléisen. Dem Härgott seng Verspriechen gëllen onwidderrufflech.

Ech kommen domadder bäi eis als Chrëschten an als Kierch. Wéi steet et mat eis? Misse mir eis net och emol mat der eegener Nues huelen? Si mir net och, grad an der kathoulescher Kierch op engem änlechen Tripp, wa mir just nach Reegelen a Gesetzer kennen, dobäi awer de Mënsch a seng Nout a seng Suergen iwwerginn? Ass déi berüchtegt Instruktioun , déi virun e puer Deeg aus dem Vatikan komm ass, net och esou en Zeechen vun „nach außen stark hervortretenden Verfallserscheinungen“, wéi d’Edith Stein schreift? Un allen Ecken gesi mir, dass et esou an eiser Kierch net ka weider goen. An awer si scheinbar al Reegelen a Gesetzer méi wichteg wéi d’Botschaft vu Gott, d’Botschaft vun der Léift an der Gerechtegkeet. Firwat soll net och ee Laien an natierlech domadder och eng Fra eng Par leeden? Firwat soll net eng Fra kënnen ee Weiheamt an eiser Kierch ausüben? Firwat? Wou ass do nach dem Jesus seng Botschaft, déi soll mat Kraaft a Geescht de Leit verkënnegt ginn? Ech perséinlech fille mech heiansdo esou vis-à-vis vun eiser Kierch, wéi de Paulus et hei fir d’Judde schreift: „Ich bin voll Trauer, unablässig leidet mein Herz. Ja, ich wünschte selbst verflucht zu sein, von Christus getrennt, um meiner Brüder willen, die der Abstammung nach mit mir verbunden sind.“

Israel ass net entierft doduerch, dass de Jesus een neie Wee gepriedegt huet. Eis Kierch géif och net entierft, wa mir endlech emol déi eng oder aner al Reegelung géifen iwwer Bord schmäissen. Haut um Fest vun der helleger Edith Stein, wou ech den Ufankssaz vun hirem Bréif un de Poopst Pius XI. um Ufank vu menge Gedanken zitéiert hunn, wier et wuel wichteg, dass mir eis an eiser Kierch géifen eescht Gedanke maachen, wéi eis Zukunft soll ausgesinn. Ech weess net op et deemools eppes genotzt hätt oder oder op et vläicht nach méi brutal mat der Juddeverfolgung komm wier, wann de Poopst dem Wonsch vun der Edith Stein entsprach hätt. Kloer ass allerdéngs an eiser jëtzeger Zäit vun der Kierch, dass mir mat Mutt nei Weeër kéinten aschloen. Eis Kierch huet vill Guddes ze bidden. Awer d’Kommunikatioun no baussen ass miserabel, jo selbstzerstéieresch. Si mir et net selwer iwwer wäit Strecken, déi den Has géint eis ausléisen?

Vläicht sollte mir dofir och dës Gedanken vun der Edith Stein haut mat an eis eegen Gedanken huelen: „Es hat mir immer sehr fern gelegen zu denken, dass Gottes Barmherzigkeit sich an die Grenzen der sichtbaren Kirche binde. Gott ist die Wahrheit. Wer die Wahrheit sucht, der sucht Gott, ob es ihm klar ist oder nicht.“ Amen.

Fürbitten

Wéi d’Apostelen, sou freet de Jesus och eis: Firwat hutt dir esou wéineg Vertrauen? Froe mir eisen Här ëm Glawensstäerkt, Mutt a Vertrauen:

  • Här Jesus Christus, huel aus eisen Häerzer déi onberechtegt Zweiwel, déi iwwerdriwwen Virwërf vis-ä-vis vun eis selwer an och d’Resignatioun. Looss eis nei op dech vertrauen a looss eise Glawen wuessen. Christus, héier eis.
  • Här Jesus Christus, gëff eis frësche Mutt fir d’Aufgaben, déi eis gestalt sinn, am Vertrauen op deng Hëllef unzegoen an ze léisen. Christus, héier eis.
  • Här Jesus Christus, mir froen dech fir eis Matmënschen, deng kierchlech Gemeinschaft, all déi Niddergeschloen an déi Leed hunn. Looss si erfueren, dass du deng Hand iwwert si häls an si stäips. Christus, héier eis.
  • Här Jesus Christus, huel all eis Verstuerwen op an däi Räich. Mir denken haut besonnesch un all, déi wéinst hirem Glawen ëmbruecht ginn. Looss si am Fridde bäi dir weiderliewen. Christus, héier eis.

Här Jesus Christus, du gëss eisem Liewen Halt, Kraaft a Stäerkt. Op dech vertraue mir. Dech luewen an éiere mir elo an an all Éiwegkeet. Amen.

II.

Celui qui a marché sur les eaux n’est pas un fantôme, c’est Jésus ressuscité. En prenant la main qu’il nous tend, nous pouvons entraîner tous nos frères et sœurs à sa suite. Élargissons notre prière aux dimensions du monde. Les yeux levés vers toi, Seigneur, nous te prions.

  • Pour les responsables des peuples, pour tous ceux et celles qui portent l’espoir de leur nation, prions le Seigneur.
  • Pour l’Église répandue dans le monde, pour tous les gens engagés au nom de l’Évangile, prions le Seigneur.
  • Pour les prophètes de notre temps, pour tous ceux et celles qui donnent leur vie pour la vérité, prions le Seigneur.
  • Pour les malades, le personnel hospitalier et les responsables de la santé publique, prions le Seigneur.
  • Pour notre communauté tentée parfois par le repli sur soi et le manque de confiance, prions le Seigneur.

Dieu notre Père, toi qui as ressuscité Jésus et qui nous promets une vie nouvelle, achève ce que tu as commencé dans notre monde. Fais-nous voir ton amour et conduis-nous vers la vie qui ne finit jamais. Nous te le demandons par ton Fils Jésus qui règne avec toi et l’Esprit pour les siècles des siècles. Amen. (http://www.vieliturgique.ca)

Gowegebiet


Här, eise Gott, mir bréngen d’Gowen op den Altor,
déi’s du selwer eis geschenkt hues.
Huel si vun denger kierchlecher Gemeinschaft entgéint
a maach si fir eis all zum Sakrament vum Heel.
Dorëms biede mir duerch de Jesus, eise Brudder an eisen Här. Amen.

Herr, guter Gott, du schenkst uns einst das Erbe in deinem Reich,
das uns in deinem Sohn Jesus Christus verheißen wurde.
Wenn wir uns nun in Dankbarkeit seiner Taten erinnern
und er in Brot und Wein mitten unter uns gegenwärtig wird,
dann schenke uns dieses Mahl einen Vorgeschmack
auf die zukünftigen Schätze deiner Herrlichkeit.
So bitten wir durch Christus unseren Herrn.

Seigneur, tu as donné ces présents à ton Église
pour qu’elle puisse te les offrir; daigne les accueillir favorablement:
qu’ils deviennent, par ta puissance, le sacrement de notre salut. Par Jésus.

Teresia Benedicta (Edith Stein)
Herr, unser Gott,
wir preisen dich am Festtag der heiligen Märtyrin Teresia Benedicta.
Du hast das Heil der Welt auf das Opfer des Neuen Bundes gegründet,
den dein Sohn in seinem Blut gestiftet hat.
Durch diese Gaben, die wir dir darbringen,
mache uns zu Erben deiner Verheißung.
Darum bitten wir durch Christus, unsern Herrn. Amen.

Hochgebet – „Du Gott der Menschen I“


Präfation
Gott, wir danken dir,
dass du uns ins Leben gerufen hast,
dass wir da sind mit unseren Mühen und Freuden,
dass du dich um uns kümmerst seit Menschengedenken,
dass wir dein Himmel und deine Erde sind.
Der du die Sterne rufst und ihre Zahl bestimmst,
du rufst uns Menschen bei unserem Namen
und umschließt uns von allen Seiten.
Du Gott der Ferne und der Nähe, du bist das Licht für unsere Augen.
Du sagst uns Freiheit zu und schenkst uns Leben im Überfluss.
Wir preisen dich mit der Stimme, die du uns gabst, wir beten dich an und rufen:

Sanctus

Du kommst, uns zu befreien, Gott, du bist gekommen in Jesus.
Wir danken dir für ihn, der uns rettet.
Er hat mitten unter uns gewohnt,
ist Abglanz und Gestalt deiner Menschenfreundlichkeit, Jesus von Nazareth.

Wir danken dir für ihn, der Frauen und Männer
zu seinen Jüngerinnen und Jüngern macht,
der mit ihnen seinen Weg geht,
der Blinde heilt und Tote zum Leben erweckt;
der für alle Menschen in der Nacht,
der letzten seines irdischen Lebens,
ein Zeichen der Liebe gesetzt hat.

Darum bitten wir dich, Gott, unser Vater,
sende deinen Geist, damit diese Gaben von Brot und Wein
Leib und + Blut Jesu Christi werden, der uns geliebt hat bis in den Tod.

Am Abend vor seinem Leiden nahm er Brot in seine Hände,
erhob die Augen zu dir, Gott, sagte dir Dank,
brach das Brot und teilte es aus mit den Worten:

NEHMET UND ESSET ALLE DAVON:
DAS IST MEIN LEIB, DER FÜR EUCH HINGEGEBEN WIRD.

Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch,
dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach:

NEHMET UND TRINKET ALLE DARAUS:
DAS IST DER KELCH DES NEUEN
UND EWIGEN BUNDES;
MEIN BLUT, DAS FÜR EUCH
UND FÜR ALLE VERGOSSEN WIRD
ZUR VERGEBUNG DER SÜNDEN.
TUT DIES UND DENKT AN MICH.

Geheimnis des Glaubens!

Darum setzen wir hier dieses Zeichen unseres Glaubens
in Verbundenheit mit allen, die dir nachfolgen.
Gott, darum wird deine Gemeinschaft
auf Erden diesen Namen in Ehren halten.
Jesus, gekreuzigt und begraben,
Jesus, auferstanden aus dem Tod,
Jesus, der kommt, diese Welt zu vollenden.

Sende deinen Geist, Gott, in unsere Mitte –
Freundschaft und Wahrheit, und überfließendes Leben.
Mach uns frei von Enge und Angst, frei für alle, die unsere Nächsten sind.

Gib uns allen, die an diesem Mahl teilnehmen, den Geist der Liebe,
damit wir immer mehr ein Herz und eine Seele werden,
zusammen mit unserem Papst Franziskus, unseren Bischöfen
und mit allen Frauen und Männern, die einander dienen.

Gedenke auch all unserer Schwestern und Brüder,
die im Frieden Christi entschlafen sind.
Geleite sie in deine Gegenwart, zusammen mit Maria, dem heiligen Josef,
und mit allen Heiligen, die in deinem Lichte wohnen.

Stärke uns mit deinem Geist, der den Frieden wirkt.
Gestalte durch uns die neue Schöpfung, wo du uns Licht und Leben in Fülle bist.
Dann wird dein Name auf Erden geheiligt sein durch deinen Sohn Jesus Christus.

Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater,
in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit. Amen.
Quelle unbekannt

Vaterunser

Gott luet eis an, fir him ze vertrauen an eis och an deem Vertrauen un hien ze wenden an eise Suergen an an eise Freeden. Loosse mir dofir elo esou bieden, wéi eisen Här Jesus eis et geléiert huet: Vater unser im Himmel, …

Friddensgebiet

Gott ass ee Gott vun der Léift an dem Fridden. Hie rifft eis op fir selwer ee Liewen an der Léift an am Fridden ze féieren. Dofir biede mir: Här Jesus Christus, kuck net op eis Schwaachheet mä op eise gudde Wëllen a schenk eis ëmmer erëm däi Fridden.

Schlussgebiet


Baarmhäerzege Gott,
mir hunn de Läif an d’Blutt vun dengem Jong empfaangen.
Dat hellegt Sakrament soll eis Heel bréngen,
et soll eis an der Wourecht erhalen an et soll eis Liicht an der Däischtert sinn.
Dorëms biede mir dech duerch de Jesus, eise Brudder an eisen Här. Amen.

Gütiger Gott, in Dankbarkeit haben wir empfangen,
was Du uns geschenkt hast in der Liebe deines Sohnes zu uns Menschen.
Lass diesen Schatz in uns sich mehren
und alle Menschen an ihm Anteil haben.
Das erbitten wir in der Kraft des Heiligen Geistes
durch Christus, unseren Freund und Bruder.

Que cette communion à ton sacrement, Seigneur,
soit notre délivrance et nous enracine dans ta vétité. Par Jésus.

Teresia Benedicta (Edith Stein)
Barmherziger Gott, bei der Gedenkfeier der heiligen Teresia Benedicta
haben wir die himmlischen Gaben empfangen
als Frucht vom Baum des Kreuzes.
Hilf uns durch die Kraft dieser Speise,
daß wir Christus treu bleiben, bis wir die ewigen Güter erlangen.
Darum bitten wir durch Christus, unsern Herrn. Amen.


Mass vum 2 August
Klick op d’Kalennerblat fir d’Sonndesmass als PDF!
Mass vum 15 August

Links:

Top

Online Pastoral

Lëscht vun de Sonndesgottesdéngschter

 
Service Kommunikatioun a Press . Service Communication et Presse
Äerzbistum Lëtzebuerg . Archevêché de Luxembourg

© Verschidde Rechter reservéiert . Certains droits réservés
Dateschutz . Protection des données
Ëmweltschutz . Protection de l'environnement