34. Sonndeg am Joereskrees B - 20./21.11.2021


Home Back Print Kontakt

Léif Matchrëschten! D’Fest vu Christus dem Kinnek, dat mir haut feieren, ass net ganz al. Et ass entstanen no dem éischte Weltkrich, wéi vill Kinneks- a Keeserhaiser zerfall sinn. D’Kierch féiert de Mënschen Jesus Christus als Kinnek virun Aen, deem seng Herrschaft am Déngen besteet an ni ophéiert. Virum Pilatus bekennt sech de Jesus genee zu dëser, senger Kinnekswürd. Wa mir gleeweg Chrëschte wëlle sinn, da sollte mir eis bewosst sinn, dass mir duerch eis Daf beruff sinn un dëser Würd deel ze huelen a genau sou, wéi de Jesus eise Matmënschen ze déngen an hinnen ze hëllefen. Froe mir hien ëm säin Erbaarmen.

Kyrie
  • Här Jesus Christus, du hues eis d’Wourecht vun dengem Papp gewisen.
  • Du hues eis d’Léift vun dengem Papp bruecht.
  • Du wëlls, dass mir des Léift weider ginn.
Dagesgebiet

Allmächtegen an éiwege Gott,
du hues dengem Jong all Muecht am Himmel an op der Äerd ginn
an hien zum Zil vun denger neier Schëpfung gemaach.
Befrei deng ganz Schëpfung aus der Muecht vun dem Béisen,
fir datt mir all dir eleng dengen an dech an all Éiwegkeet luewen.
Dorëms biede mir dech duerch de Jesus, eisen Här a Gott. Amen.

Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils bien-aimé, le Roi de l’univers ; fais que toute la création, libérée de la servitude, reconnaisse ta puissance et te glorifie sans fin. Par Jésus Christ... Amen.

Liesungen: Dan 7, 2a.13b-14 / Offb 1, 5b-8 / Joh 18, 33b-37

Lesung aus dem Buch Daniel.
Ich, Daniel, schaute in meiner Vision während der Nacht und siehe: Da kam mit den Wolken des Himmels einer wie ein Menschensohn. Er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn geführt. Ihm wurden Herrschaft, Würde und Königtum gegeben. Alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige, unvergängliche Herrschaft. Sein Reich geht niemals unter.

Kv Der Herr ist König, bekleidet mit Hoheit.
Der Herr ist König, bekleidet mit Hoheit; *
der Herr hat sich bekleidet und mit Macht umgürtet.
Ja, der Erdkreis ist fest gegründet, *
nie wird er wanken. – (Kv)
Dein Thron steht fest von Anbeginn, *
du bist seit Ewigkeit.
Fluten erhoben, Herr, / Fluten erhoben ihr Tosen, *
Fluten erheben ihr Brausen. – (Kv)
Mehr als das Tosen vieler Wasser, /
gewaltiger als die Brandung des Meeres *
ist gewaltig der Herr in der Höhe.
Deine Gesetze sind fest und verlässlich; /
deinem Haus gebührt Heiligkeit, *
Herr, für alle Zeiten. – Kv

Lesung aus der Offenbarung des Johannes.
Jesus Christus; er ist der treue Zeuge, der Erstgeborene der Toten, der Herrscher über die Könige der Erde. Ihm, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut, der uns zu einem Königreich gemacht hat und zu Priestern vor Gott, seinem Vater: Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch alle, die ihn durchbohrt haben; und alle Völker der Erde werden seinetwegen jammern und klagen. Ja, Amen. Ich bin das Alpha und das Omega, spricht Gott, der Herr, der ist und der war und der kommt, der Herrscher über die ganze Schöpfung.

Halleluja. Halleluja. Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn! Gesegnet sei das Reich unseres Vaters David, das nun kommt. Halleluja.

Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes.
In jener Zeit fragte Pilatus Jesus: Bist du der König der Juden? Jesus antwortete: Sagst du das von dir aus oder haben es dir andere über mich gesagt? Pilatus entgegnete: Bin ich denn ein Jude? Dein Volk und die Hohepriester haben dich an mich ausgeliefert. Was hast du getan? Jesus antwortete: Mein Königtum ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Königtum von dieser Welt wäre, würden meine Leute kämpfen, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Königtum nicht von hier. Da sagte Pilatus zu ihm: Also bist du doch ein König? Jesus antwortete: Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme.

Lecture du livre du prophète Daniel.
Moi, Daniel, je regardais, au cours des visions de la nuit, et je voyais venir, avec les nuées du ciel, comme un Fils d’homme ; il parvint jusqu’au Vieillard, et on le fit avancer devant lui. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté ; tous les peuples, toutes les nations et les gens de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle, qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite.

R/ Le Seigneur est roi ; il s’est vêtu de magnificence.
Le Seigneur est roi ;
il s’est vêtu de magnificence,
le Seigneur a revêtu sa force. R
Et la terre tient bon, inébranlable ;
dès l’origine ton trône tient bon,
depuis toujours, tu es. R
Tes volontés sont vraiment immuables :
la sainteté emplit ta maison,
Seigneur, pour la suite des temps. R

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean.
À vous, la grâce et la paix, de la part de Jésus Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père, à lui, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu’il vient avec les nuées, tout œil le verra, ils le verront, ceux qui l’ont transpercé ; et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui ! Amen ! Moi, je suis l’Alpha et l’Oméga, dit le Seigneur Dieu, Celui qui est, qui était et qui vient, le Souverain de l’univers.

Alléluia. Alléluia. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni soit le Règne qui vient, celui de David, notre père. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean.
En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus lui demanda : « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d’autres te l’ont dit à mon sujet ? » Pilate répondit : « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les grands prêtres t’ont livré à moi : qu’as-tu donc fait ? » Jésus déclara : « Ma royauté n’est pas de ce monde ; si ma royauté était de ce monde, j’aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n’est pas d’ici. » Pilate lui dit : « Alors, tu es roi ? » Jésus répondit : « C’est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci : rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. »

Priedegt

Léif Matchrëschten! Mir feieren de leschte Sonndeg am Kierchejoer. Bäi eis an der kathoulescher Kierch gëtt dëse Sonndeg als Fest vu Christus dem Kinnek gefeiert. An de Liesungen vun dësem Sonndeg hu mir dëst Joer vill vun deem Kinnek-Sinn héieren. Zwee apokalyptesch Texter aus dem Buch Daniel an aus der Offenbarung schwätzen vun der Würd vun deem gëttlechen Kinnek, deen iwwer alles soll herrschen, deen awer och d’Mënschen bäi sech zéit a fir si do ass. Am Evangelium dann wennt de Jesus dëst Kinnek-Sinn op sech selwer un. Awer et ass net ee weltlecht, politescht oder gesellschaftlecht Herrschen, wat hie mengt. Neen et geet him ëm d’Wourecht: „Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme.“ Fir eise Begrëff Wourecht steet am griicheschen Text dat Wuert „alithéia“. Déi wuertwiertlech Iwwersetzung a Bedeitung vun deem Wuert ass „dat, wat opgedeckt ass, wat net verstoppt ass“. Déi Mënschen, déi also offen schwätzen an handelen, déi also net am Geheimen agéieren an hannen erëm, déi sinn et, déi op d’Stëmm vum Kinnek Jesus lauschteren.

An eiser chrëschtlech-kierchlecher Gemeinschaft feelt et dacks un dëser Offenheet. Mir spillen net ëmmer mat offene Kaarten. Mir riichten eis esou gären an an deem, wat schonn ëmmer war. Mir wëllen och dacks net, dass Jesus Christus a seng Botschaft iwwer eis steet, dass si d’Direktiv vun eisem Denken an Handelen sollt sinn. Als Chrëschte si mir all ze dacks just Sonndes-Chrëschten. Mir gi vläicht an ee Gottesdéngscht. Awer d’Botschaft vu Jesus Christus beréiert eis net. Si ass fir eisen Alldag all ze dacks onwichteg. An eisem Liewen huet eis dee Kinnek Jesus kaum nach eppes ze soen. Mir wëlle selwer Kinnek an Herrscher sinn. Jiddereen wëll d’Soen hunn. Dat awer féiert ëmmer nees zu Sträit an Duercherneen.

Den Här vun eiser Gemeinschaft ass Jesus Christus, keen aneren. Et ass och seng Botschaft, déi eis leede soll a keng aner. Dat ass eng Botschaft mat ganz héijem Usproch. Si ass an engem gewësse Sënn radikal. Mä si léiert eis, dass net einfach perséinlech Egoismen bäi eis d’Soen hunn, mä déi gemeinsam Zilsetzung. Dofir musse mir eis eben och als kierchlech Gemeinschaft ëmmer nees nei froen, wat dann d’Zil an den Zweck vun eiser Gemeinschaft ass. Zil an Zweck si sécherlech net d’Verwierklechung vun eise perséinlechen Iddien, net déi materiell Aushängeschëlder wéi eis Kierchen an aner Gebaier, net eis vill Aktivitéiten, jo och net eis dichteg a schéin Liturgien. Zil a Zweck vun eiser Gemeinschaft ass et ganz einfach, fir d’Botschaft vu Jesus Christus an eisem alldeegleche Liewen ëm ze setzen. Eis Gemeinschaft muss aus Mënsche bestoen, déi eenzel wéi och als Gemeinschaft dat weider féieren, wat eisen Här Jesus gemaach huet. Hien als eise Kinnek, fir d’Bild vun dësem Sonndeg ze gebrauchen, gëtt eis d’Richtung vir. Déi besteet eben net doran, fir stoen a bäi deem Alen ze bleiwen. Si besteet grad an deem Neien, an deem, wat op eis zou kënnt a wat mir musse gestalten. Sou musse mir eis eben och an eiser aktueller Kierch den Zeeche vun der Zäit stellen. De synodale Prozess, deen ugefaangen huet, wëll genee dat initiéieren. Natierlech kommen ëmmer nees Situatiounen, déi schwiereg sinn. Villes ass eis friem a mécht eis Angscht. Awer mir kënnen an dierfen net stoe bleiwen bäi vereelzten Konzepter, déi haut net méi funktionéieren. Mir mussen eis opmaachen, an eisem Denken, an eisem Geescht, an eisem Handelen. Dat gëllt fir eis Kierch am allgemengen. Dat gëllt fir eis nei Paren. Dat gëllt fir eis eenzel Dierfer an eiser Par. Dat gëllt fir all Veräin, deen eppes méi Konkretes mat der Par an der Kierch ze dinn huet. Dat gëllt och fir jidder Eenzelen.

Bäi allem, wat mir maachen, musse mir eisen Här Jesus Christus virun Aen hunn. Wa mir Konzepter entwéckelen, nei Iddien lancéieren, eis nei wëllen erfannen ouni hien, si mir net méi a senger Wourecht. Et ass bequeem seng Wourecht verstoppt ze loossen an si ënner den Teppech ze kieren. Da brauche mir näischt ze veränneren an nei ze denken. Dat awer ass den Ënnergang vun eiser Gemeinschaft vu Chrëschten.

Schonn 1960 hat den Martin Gotthard Schneider ee wonnerbaart Lidd geschriwwen, dat deemools an der Zäit virum Konzil genee dat meditéiert huet. Dat Lidd ass bis haut genausou aktuell. Nëmme mat Christus, eisem Kinnek oder eisem Kapitän, kënne mir an Zukunft era goen. D’Zäit drängt an et gëllt keng Zäit mat Dommheeten a Streidereien ze verpolveren. Zum Schluss wëll ech dëst Lidd virdroen:

Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt

1. Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, fährt durch das Meer der Zeit.
Das Ziel, das ihm die Richtung weist, heißt Gottes Ewigkeit.
Das Schiff, es fährt vom Sturm bedroht durch Angst, Not und Gefahr,
Verzweiflung, Hoffnung, Kampf und Sieg, so fährt es Jahr um Jahr.
Und immer wieder fragt man sich: Wird denn das Schiff bestehn?
Erreicht es wohl das große Ziel? Wird es nicht untergehn?

Kehrvers
Bleibe bei uns, Herr! Bleibe bei uns, Herr,
denn sonst sind wir allein auf der Fahrt durch das Meer.
O bleibe bei uns, Herr!

2. Das Schiff, das sich Gemeinde nennt, liegt oft im Hafen fest,
weil sich’s in Sicherheit und Ruh bequemer leben lässt.
Man sonnt sich gern im alten Glanz vergangner Herrlichkeit,
und ist doch heute für den Ruf zur Ausfahrt nicht bereit.
Doch wer Gefahr und Leiden scheut, erlebt von Gott nicht viel.
Nur wer das Wagnis auf sich nimmt, erreicht das große Ziel!

Kehrvers

3. Im Schiff, das sich Gemeinde nennt, muss eine Mannschaft sein,
sonst ist man auf der weiten Fahrt verloren und allein.
Ein jeder stehe, wo er steht, und tue seine Pflicht,
wenn er sein Teil nicht treu erfüllt, gelingt das Ganze nicht.
Und was die Mannschaft auf dem Schiff ganz fest zusammenschweißt
in Glaube, Hoffnung, Zuversicht, ist Gottes guter Geist.

Kehrvers

4. Im Schiff, das sich Gemeinde nennt, fragt man sich hin und her:
Wie finden wir den rechten Kurs zur Fahrt im weiten Meer?
Der rät wohl dies, der andre das, man redet lang und viel
und kommt – kurzsichtig, wie man ist – nur weiter weg vom Ziel.
Doch da, wo man das Laute flieht und lieber horcht und schweigt,
bekommt von Gott man ganz gewiss den rechten Weg gezeigt!

Kehrvers

5. Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, fährt durch das Meer der Zeit.
Das Ziel, das ihm die Richtung weist, heißt Gottes Ewigkeit.
Und wenn uns Einsamkeit bedroht, wenn Angst uns überfällt:
Viel Freunde sind mit unterwegs auf gleichen Kurs gestellt.
Das gibt uns wieder neuen Mut, wir sind nicht mehr allein.
So läuft das Schiff nach langer Fahrt in Gottes Hafen ein!

Kehrvers

(Text und Melodie: Martin Gotthard Schneider 1960)

Fürbitten

Jesus Christus ass de Kinnek grad eben an der Erniddregung. Mir kucken op hien a bieden zu him:

  • Fir d’Herrscher vun dëser Welt, déi op d’Muecht vun de Waffe setzen, dass si Weeër vum Fridde ginn: Christus, héier eis.
  • Fir d’Affer vun Terror a Gewalt, dass si hiren Verfolger entkommen a Schutz fannen: Christus, héier eis.
  • Fir all, déi un däi Kinnek-Sinn gleewen a mat dir Zeechen ofleeën fir d’Wourecht, dass si dozou de Mutt behalen: Christus, héier eis.
  • Fir déi Verantwortlech an de Medien, dass si ëmmer nees fir d’Wourecht suergen an si weider ginn: Christus, héier eis.
  • Fir all eis Verstuerwen, dass si an däi Räich kommen a bäi dir dierfe liewen: Christus, héier eis.

Jesus Christus, Här a Kinnek, mir soen dir Merci, dass du op eis Gebieder lauschters. Erhéier si, elo an ëmmer erëm. Amen.

II.

Par notre baptême, nous sommes conviés à intercéder auprès de Dieu pour nos frères et sœurs du monde entier. Prions le Seigneur avec confiance.

Seigneur, roi de l’univers, écoute-nous.

– Ô Christ, roi du monde, toi le premier-né d’entre les morts, entraîne avec toi celles et ceux qui sont blessés ou découragés par la vie.

– Ô Christ, paix du monde, toi qui es venu parmi nous pour rendre témoignage à la vérité, ouvre nos cœurs à ta parole afin que nous devenions des signes de ta présence.

– Ô Christ, vie du monde, toi qui es venu instaurer un royaume de justice et de paix, redonne l’espoir à l’humanité trop souvent marquée par la violence, le mépris et la haine.

Seigneur, écoute notre prière. Sois notre lumière et notre force pour que nous puissions être des signes de ton royaume au cœur du monde. Exauce-nous selon ton bon désir, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
(http://www.vieliturgique.ca)

Gowegebiet

Här, eise Gott, mir bréngen d’Affer vun dengem Jong duer,
duerch dat d’Mënschheet mat dir versönt ass.
Hien, dee fir eis gestuerwen an operstanen ass,
soll alle Vëlker an Natiounen Eenheet a Fridde schenken.
Dorëms biede mir duerch Christus, eisen Här. Amen.

En offrant le sacrifice qui te réconcilie les hommes, Seigneur, nous te prions :
que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les biens de l’unité et de la paix.
Lui qui... Amen

Hochgebet – „Jesus leidet mit den Menschen“

Nach der Präfation fährt der Zelebrant fort.
Ja, heilig bist du großer Gott.
Wir danken dir für deinen Sohn.
Er ist Mensch geworden wie wir,
eingeklemmt zwischen Geburt und Tod,
zermürbenden Mächten ausgesetzt,
im Kampf mit denen, welche die Lüge lieben,
umgeben von Menschen, die ihn kaum verstanden,
geschunden, gequält und gekreuzigt: Jesus von Nazaret.

V/A: Aus deinem Opfer wird unser Opfer.

Er lebte im Zwiespalt, versucht und verlassen;
er ist zugrunde gegangen mit der Frage: Warum?
Seine Antwort ermutigt uns zum Leben.
Er hat sein Wort gegeben, das die Angst vertreibt,
das vom Zweifel befreit und das Hoffnung ermöglicht.

V/A: Aus deinem Opfer wird unser Opfer.

Er war, wo Menschen kämpften und litten,
wo Menschen ihre Hoffnung nicht aufgaben,
wo sich Arme, Entrechtete, Unnütze trafen.
Er war mitten unter Fremden und Feinden.
Er litt an der Lüge und an der Falschheit.
Er blieb bei der Wahrheit und sah in der Liebe
den Ausweis des Glaubens.

V/A: Aus deinem Opfer wird unser Opfer.

Deshalb gedenken wir seines Todes und seiner Auferstehung.
Vater, wir bitten dich, dein Heiliger Geist lasse jetzt Brot und Wein
zu Fleisch + und Blut Jesu werden.
Bei seinem letzten Abendmahl sprach Jesus Worte,
die seine Freunde nicht vergessen konnten.
Er nahm Brot in seine Hände, brach es und sagte:

NEHMET UND ESSET ALLE DAVON:
DAS IST MEIN LEIB, DER FÜR EUCH HINGEGEBEN WIRD.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch,
dankte wiederum, reichte ihn den Seinen und sprach:

NEHMET UND TRINKET ALLE DARAUS:
DAS IST DER KELCH DES IMMERWÄHRENDEN BUNDES,
MEIN BLUT, DAS FÜR EUCH UND FÜR ALLE VERGOSSEN WIRD
ZUR VERGEBUNG DER SÜNDEN.
TUT DIES ZU MEINEM GEDÄCHTNIS.

Das ist und bleibt ein Geheimnis des Glaubens!
A: Wir preisen deinen Tod, wir glauben, dass du lebst.
Wir hoffen, dass du kommst zum Heil der Welt.
Komm, o Herr! Bleib bei uns!
Komm, o Herr, Leben der Welt.

Eine Verheißung durchzieht unser Leben:
Jesu Geist macht uns bereit,
immer neu zu anderen Ufern aufzubrechen.
Er gibt uns Vertrauen, selbst Unmögliches zu versuchen,
wachsam zu bleiben, die Wahrheit zu sagen,
ein geknicktes Rohr nicht zu brechen,
einen glimmenden Docht nicht zu löschen,
Getretene aufzurichten,
Geschundene nicht allein zu lassen,
Stummen ein Mund,
Tauben ein Ohr,
allen alles zu werden.

V/A: Aus deinem Opfer wird unser Opfer.

Guter Gott, wir bitten dich für uns, für unsere Kirche,
für den Papst Franziskus, für unseren Bischof N.
und für alle Menschen auf dieser Welt:
Lass uns wie Jesus eintreten für Recht und Gerechtigkeit.
Die Kirche soll ein deutliches Zeichen setzen
und sich auf die Seite jener schlagen,
die unter dem Bösen in dieser Welt leiden.
Wir gedenken all der Menschen,
die wir geliebt haben und die gestorben sind,
sowie all jener, die geschunden und gefoltert werden:
Sei du mit ihnen und lass den Schrei nach Gerechtigkeit
nicht ungehört verhallen.

Zusammen mit der Gottesmutter Maria
und allen Heiligen loben und preisen wir dich.

Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater,
in der Einheit des Heiligen Geistes
alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit. Amen.
(Quelle unbekannt)

Vaterunser

Mat de Wierder vun eisem Här Jesus Christus wëlle mir elo zesummen d’Uleies vun dëser Welt virun eise Papp bréngen: Vater unser …

Friddensgebiet

Eis verstoppten Oueren an eis blann Aen huelen net wouer, wat eis zum Fridden déngt an zur Eenheet ënnert de Vëlker bäidréit. Dofir biede mir: Här Jesus Christus, kuck net op eis Feeler, mä op eisen Asaz a schenk eis ëmmer erëm däi Fridden. De Fridde sief mat iech all.

Schlussgebiet

Allmächtege Gott, du hues eis beruff, fir Christus,
dem Kinnek vun denger ganzer Schëpfung ze dengen.
Stäerk eis duerch des Moolzecht, déi eis Onstierflechkeet versprécht,
fir datt mir Undeel kréien un senger Herrschaft an um éiwege Liewen.
Dorëms biede mir duerch Christus, eisen Här. Amen.

Après avoir partagé le pain de l’immortalité, nous te supplions, Seigneur :
nous mettons notre gloire à obéir au Christ Roi de l’univers.
Fais que nous puissions vivre avec lui, éternellement, dans la demeure du ciel.
Lui qui... Amen.


Mass vum 14. November
Klick op d’Kalennerblat fir d’Sonndesmass als PDF!
Mass vum 28. November

Links:

Top

Online Pastoral

Lëscht vun de Sonndesgottesdéngschter

 
Service Kommunikatioun a Press . Service Communication et Presse
Äerzbistum Lëtzebuerg . Archevêché de Luxembourg

© Verschidde Rechter reservéiert . Certains droits réservés
Dateschutz . Protection des données
Ëmweltschutz . Protection de l'environnement