6. Sonndeg am Joereskrees C - 12./13.2.2022


Home Back Print Kontakt

Léif Matchrëschten! Ëmmer erëm sti mir virun Entscheedungen. Am deegleche Liewen sinn et dacks kleng Saachen. Am Laf vum Liewen kommen dann awer och gréisser a wichteg Entscheedungen op eis zou. Wourop vertraue mir an deene Situatiounen? Vertraue mir op Mënschen oder dach och op Gott? D’Texter aus der Bibel ginn eis haut eng Orientéierung. Mir hunn natierlech haut och schonn eng Entscheedung geholl. Mir sinn zesumme komm, fir op d’Wuert vu Gott hei am Gottesdéngscht ze lauschteren. Vläicht fanne mir jo lo och eng Iddien fir eist Liewen dorun auszeriichten. Triede mir mat allem, wat eis beweegt viru Gott a ruffe mir eisen Här Jesus Christus ëm säin Erbaarmen un.

Kyrie

Här, Jesus Christus, du riffs eis, fir dir no ze goen. Kyrie eleison.
Här, Jesus Christus, du wëlls, dass mir eis fir dech entscheeden. Christe eleison.
Här, Jesus Christus, op dech kënne mir absolutt vertrauen. Kyrie eleison.

Dagesgebiet

Härgott, du hues all déi gär, déi’s du erschafen hues, an et ass deng Freed, fir bäi eis Mënschen ze sinn. Gëff eis all een neit a rengt Häerz, dat bereet ass, dech opzehuelen. Dorëms bieden mir duerch Jesus Christus, eisen Här. Amen.

Dieu qui veux habiter les cœurs droits et sincères, donne-nous de vivre selon ta grâce, alors tu pourras venir en nous pour y faire ta demeure.

Großer Gott, Quelle und Halt unseres Lebens: Hilf uns, deinem Wort und deiner Verheißung zu trauen, denn du allein bist unsere Hoffnung und Zuversicht. Darum bitten wir dich durch Christus, unsern Herrn, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und wirkt in Ewigkeit.

Liesungen: Jer 17, 5-8 / 1 Kor 15, 12.16-20 / Lk 6, 17.20-26

Lesung aus dem Buch Jeremia.
So spricht der HERR: Verflucht der Mensch, der auf Menschen vertraut, auf schwaches Fleisch sich stützt und dessen Herz sich abwendet vom HERRN. Er ist wie ein Strauch in der Steppe, der nie Regen kommen sieht; er wohnt auf heißem Wüstenboden, im Salzland, das unbewohnbar ist. Gesegnet der Mensch, der auf den HERRN vertraut und dessen Hoffnung der HERR ist. Er ist wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und zum Bach seine Wurzeln ausstreckt: Er hat nichts zu fürchten, wenn Hitze kommt; seine Blätter bleiben grün; auch in einem trockenen Jahr ist er ohne Sorge, er hört nicht auf, Frucht zu tragen.

Kv Gesegnet, wer auf den Herrn vertraut.
Selig der Mann, der nicht nach dem Rat der Frevler geht, /
nicht auf dem Weg der Sünder steht, *
nicht im Kreis der Spötter sitzt,
sondern sein Gefallen hat an der Weisung des Herrn, *
bei Tag und bei Nacht über seine Weisung nachsinnt. – (Kv)
Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Bächen voll Wasser, /
der zur rechten Zeit seine Frucht bringt *
und dessen Blätter nicht welken.
Alles, was er tut, * es wird ihm gelingen. – (Kv)
Nicht so die Frevler: *
Sie sind wie Spreu, die der Wind verweht.
Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, *
der Weg der Frevler aber verliert sich. – Kv

Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth.
Schwestern und Brüder! Wenn aber verkündet wird, dass Christus von den Toten auferweckt worden ist, wie können dann einige von euch sagen: Eine Auferstehung der Toten gibt es nicht? Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, ist auch Christus nicht auferweckt worden. Wenn aber Christus nicht auferweckt worden ist, dann ist euer Glaube nutzlos und ihr seid immer noch in euren Sünden; und auch die in Christus Entschlafenen sind dann verloren. Wenn wir allein für dieses Leben unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben, sind wir erbärmlicher daran als alle anderen Menschen. Nun aber ist Christus von den Toten auferweckt worden als der Erste der Entschlafenen.

Halleluja. Halleluja. (So spricht der Herr:) Freut euch und jubelt! Euer Lohn im Himmel wird groß sein. Halleluja.

Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas.
In jener Zeit stieg Jesus mit den Zwölf den Berg hinab. In der Ebene blieb er mit einer großen Schar seiner Jünger stehen und viele Menschen aus ganz Judäa und Jerusalem und dem Küstengebiet von Tyrus und Sidon waren gekommen. Jesus richtete seine Augen auf seine Jünger und sagte: Selig, ihr Armen, denn euch gehört das Reich Gottes. Selig, die ihr jetzt hungert, denn ihr werdet gesättigt werden. Selig, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und wenn sie euch ausstoßen und schmähen und euren Namen in Verruf bringen um des Menschensohnes willen. Freut euch und jauchzt an jenem Tag; denn siehe, euer Lohn im Himmel wird groß sein. Denn ebenso haben es ihre Väter mit den Propheten gemacht. Doch weh euch, ihr Reichen; denn ihr habt euren Trost schon empfangen. Weh euch, die ihr jetzt satt seid; denn ihr werdet hungern. Weh, die ihr jetzt lacht; denn ihr werdet klagen und weinen. Weh, wenn euch alle Menschen loben. Denn ebenso haben es ihre Väter mit den falschen Propheten gemacht.

Lecture du livre du prophète Jérémie.
Ainsi parle le Seigneur : Maudit soit l’homme qui met sa foi dans un mortel, qui s’appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une terre désolée, il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure les lieux arides du désert, une terre salée, inhabitable. Béni soit l’homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Il sera comme un arbre, planté près des eaux, qui pousse, vers le courant, ses racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur : son feuillage reste vert. L’année de la sécheresse, il est sans inquiétude : il ne manque pas de porter du fruit.

R/ Heureux est l’homme qui met sa foi dans le Seigneur.
Heureux est l’homme qui n’entre pas au conseil des méchants,
qui ne suit pas le chemin des pécheurs,
ne siège pas avec ceux qui ricanent,
mais se plaît dans la loi du Seigneur
et murmure sa loi jour et nuit ! R
Il est comme un arbre planté près d’un ruisseau,
qui donne du fruit en son temps,
et jamais son feuillage ne meurt ;
tout ce qu’il entreprend réussira.
Tel n’est pas le sort des méchants. R
Mais ils sont comme la paille balayée par le vent.
Le Seigneur connaît le chemin des justes,
mais le chemin des méchants se perdra. R

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens.
Frères, nous proclamons que le Christ est ressuscité d’entre les morts ; alors, comment certains d’entre vous peuvent-ils affirmer qu’il n’y a pas de résurrection des morts ? Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n’est pas ressuscité. Et si le Christ n’est pas ressuscité, votre foi est sans valeur, vous êtes encore sous l’emprise de vos péchés ; et donc, ceux qui se sont endormis dans le Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais non ! le Christ est ressuscité d’entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis.

Alléluia. Alléluia. Réjouissez-vous, tressaillez de joie, dit le Seigneur, car votre récompense est grande dans le ciel. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc.
En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les Douze et s’arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem, et du littoral de Tyr et de Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara : « Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable, à cause du Fils de l’homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel ; c’est ainsi, en effet, que leurs pères traitaient les prophètes. Mais quel malheur pour vous, les riches, car vous avez votre consolation ! Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim ! Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez ! Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous ! C’est ainsi, en effet, que leurs pères traitaient les faux prophètes.

Priedegt

Léif Matchrëschten! Ech muss et jo éierlech soen, mir verschléit et heiansdo d’Sprooch, wann ech biblesch Texter liesen wéi déi, déi eis um Sonndeg presentéiert ginn. „Selig, ihr Armen, ... Selig, die ihr jetzt hungert ... Selig, die ihr jetzt weint ...“ Kléngt dat net all ze vill no vertréischten? Ech di mech zimmlech schwéier mat esou Aussoen. Dach ech ka si duerchaus als biblesch Gedanken eescht huelen. An awer stéieren si mech am alldeegleche Liewen. Wat ka schéin a „séileg“ sinn un Nout a Misär?

An dann déi grouss „Weh-Ruffer“ aus dem Evangelium: Jo et ass eppes, dat mir aus dem Häerz schwätzt. Awer trëtt dat och an? An dann, ass dat ee chrëschtlecht Denken, esou ze denken, dass do Mënschen dach iergendwéi solle bestrooft ginn?

Wann ech den Text vum Lukasevangelium eescht huelen, dann ass hien sécherlech als Warnung un déi Räich an déi Dichteg adresséiert. Si ginn zum Ëmkéieren an zum Deelen opgeruff. Et ass a mengen Aen och richteg, dass een ëmmer nees muss op de Mëssstand vun der ongerechter Verdeelung vun de Gidder vun eiser Welt opmierksam maachen. De Jesus gëtt net midd dat a senge Rieden ëmmer an ëmmer ze soen. Mä wat heescht et fir eis haut? Zënter dass ech denke kann, a sécherlech och do scho Joerhonnerten virdrun, hunn ëmmer nees Mënschen op déi dach ongeheierlech ongerecht Verdeelung vum Räichtum higewisen. Wat huet et bis elo gehollef? Den Ënnerscheed ass bliwwen an eis räich Länner ginn ëmmer méi räich op Käschte vun deenen aarme Géigenden an der Welt. D’Mënschheet huet an deem Punkt nach kaum eppes bäigeléiert. D’Undreeën vu Strofen hëlleft do och nëmme ganz wéineg. Dem Lukas seng „Weh-Ruffer“ tangéieren déi, déi d’Soen an de Besëtz hunn, glat a guer net.

Am Kontext vum Evangelium ass fir haut een Abschnitt aus dem Buch vum Prophet Jeremia ausgewielt. „Verflucht der Mensch, der auf Menschen vertraut.“ (Jer 17, 5a) Domat kann een eigentlech eng kleng Deitung vum Evangelium maachen. Wat geschitt mat dem Mënsch, dee just op seng Kraaft setzt, deen also nëmmen op sech an op säi Schaffen a Wierken an der Welt vertraut? De Jeremia seet, dass dee Mënsch verschwënnt. E vergeet wéi eng aarmséileg Planz an enger Wüüst. De Mënsch ass een absolutt vergänglecht Wiesen. Mir all sinn ëmmer nëmmen fir ee kuerze Moment an dëser Welt. Eis Muecht, eis Kraaft, eise Räichtum a mir selwer si wéi Planzen, déi an der Wüüst verdréchnen. Dofir kann een ee lescht Vertrauen och net an de Mënsch setzen. Dat géif mat him verschwannen. De Jeremia seet eis dofir, och wann et prinzipiell net direkt schlecht ass een op deen aneren ze vertrauen, dass et eben net duer geet eleng op ee Mënsch ze setzen an eis domat vu Gott of ze wenden. D’Biller, déi de Jeremia gebraucht sollten eis ee wéineg oprëselen. Wa mir eenzeg an eleng op eis selwer als Mënsche setzen, da schafe mir Bedingungen, déi eis um Enn selwer all Chance fir d’Liewen huelen.

Wéi däitlech a richteg dat am Fong ass gesi mir zu eiser Zäit. Wat geschitt mat eiser Welt? Mir beuten si aus. Mir zerstéieren duerch eis Gurmangsegkeet no ëmmer méi eis eege Liewensgrondlagen. Déi Zeechen vun der Ëmweltzerstéierung, déi ëmmer méi däitlech ginn, sollten eis eigentlech duer goen, fir ze gesinn, wou mir hikomm sinn. Awer neen, mir schwätzen iwwer Klimawandel, doriwwer, dass mir iwwer eis Verhältnisser liewen, awer echt eppes maachen di mir net. Ganz am Géigendeel, nach ëmmer setzt d’Politik op de Wuesstem vun eisem Räichtum. Dass doduerch soss wou an der Welt Mënschen elo schonn an erbäermlechsten Konditiounen musse liewen, wëlle mir net gesinn. Eist Vertrauen an eis eege Muecht, eist eegent Kënnen a Schaffen bewierkt eng enorm Zerstéierung. „Er ist wie ein Strauch in der Steppe, der nie Regen kommen sieht; er wohnt auf heißem Wüstenboden, im Salzland, das unbewohnbar ist.“ (Jer 17, 6) Fir vill Géigenden an der Welt ass dat Realitéit, well mir an deene räiche Géigenden et esou gewollt hunn. A lues a lues hëlt dëst Schicksal och eis Géigenden an. „Weh euch, die ihr jetzt satt seid; denn ihr werdet hungern.“ (Lk 17, 25)

Mir bauen a vertrauen just op eis selwer, op eis als Mënschen. Wie si mir, dass mir esou iwwerhieflech kënne sinn? „Gesegnet der Mensch, der auf den HERRN vertraut und dessen Hoffnung der HERR ist.“ (Jer 17, 7) De Jeremia fuerdert vun eis, dass mir eis erëm Gott zouwenden, dass mir eist Vertrauen a Gott setzen. Awer wien ass Gott fir eis? Genee do fänkt elo de Problem un. Mir, jo och mir als Chrëschten, erkenne Gott dacks net méi. Hien ass zu enger „Chiffre“ ginn, op dee mir vläicht eis Wënsch projezéieren. Awer gleewe mir nach u seng Existenz? Wien ass Gott fir mech perséinlech? Wéini hu mir eis des Fro gestalt?

Ech ka verstoen, ech maachen dat jo och selwer net, dass mir net méi un esou een Zauberer kënne gleewen, deen all dat erëm riicht béit, wat mir verbockt hunn. Gott ass och net een deen einfach hin strooft an deen a vergaangenen Zäiten all ze dacks als Dreeung gebraucht gouf. Villes, wat an eisem Kannerglawen esou duerch eise Kapp geeschtert iwwer Gott, ass ganz einfach net dat, wat haut ee Mënsch sech vu Gott ka virstellen. Ech denken, mir projezéieren op Gott dat, wat mir haut liewen, eisen Egoismus, eis Gurmangsegkeet no Muecht a Geld a Besëtz. Awer Gott ass Léift a Baarmhäerzegkeet, Gerechtegkeet a Fridden, wa mir dem Jesus kënne gleewen. Vläicht misste mir erëm méi Léift a Baarmhäerzegkeet, Gerechtegkeet a Fridden an eisem eegene Liewen liewen an doriwwer eraus mat alle Mënschen an der Welt, da kéint Gott eis och erëm méi no sinn. Et geet net duer, wéi am alldeegleche Liewen nëmme Fuerderungen un anerer ze stellen an déi dann och deelweis u Gott ze stellen. Nëmme wa mir dovunner ofgesinn a selwer versichen eng besser Welt ze maachen, begéine mir Gott an eise Matmënschen. Wa mir deenen Aarmen, Hongregen, Trauregen, deene Gehaassten an Ausgestoussenen, dat ginn, wat si u Léift vun eis brauchen, da begéint eis an hinnen Gott. Do ass Gott.

Fürbitten

Zu Jesus Christus, deem Operstanen, op de mir eis Hoffnung setzen, wëlle mir bieden:

* Mir biede fir all Mënschen, déi duerch ee schwéiere Schicksalsschlag d’Vertrauen an d’Guttheet vu Gott verluer hunn. Christus, héier eis.
* Mir biede fir all, déi duerch schlëmm Erfarungen d’Vertrauen an eis Kierch verluer hunn. Christus, héier eis.
* Mir biede fir all, déi ënner Aarmut, Honger, Krankheet, Krich an Terror leiden. Christus, héier eis.
* Mir biede fir all, déi verfollegt, veruecht an ausgegrenzt ginn. Christus, héier eis.
* Mir biede fir all, déi ëm ee léiwe Verstuerwenen traueren. Christus, héier eis.
* Mir biede fir an denken all eis Verstuerwen. Christus, héier eis.
Gudde Gott, geseent sinn all, déi sech op dech verloossen. Stäerk eist Vertrauen a looss eis wuessen am Glawen, an der Hoffnung an an der Léift. Dorëms bieden duerch Christus, eisen Här. Amen.

II.

Trouver le bonheur en Dieu et en son royaume, c’est le défi que nous lancent les béatitudes. Avec confiance, présentons au Seigneur ce qui nous tient à cœur et aussi les préoccupations et les espoirs de ce monde.
Dieu du ciel, écoute-nous.
– Parmi nos sœurs et frères, certains mettent leur don de rassembleur au service de la communauté chrétienne; que le Seigneur les comble de ses bénédictions.
– Des gens parmi nous consacrent leur vie professionnelle à diriger les institutions civiles; que le Seigneur les comble de ses bénédictions.
– Parmi nos proches, plusieurs consacrent bénévolement de leur temps à améliorer notre milieu de vie par l’entraide et l’amitié; que le Seigneur les comble de ses bénédictions.
– Des scientifiques dans les centres spécialisés et les institutions d’enseignement travaillent à faire avancer la connaissance de notre monde; que le Seigneur les comble de ses bénédictions.
– Ici et ailleurs, des jeunes et des moins jeunes vivent une relation d’amour et certains songent au mariage; que le Seigneur les comble de ses bénédictions.
Dieu notre Père, toi qui veux notre bonheur, ouvre nos oreilles et nos cœurs à ta parole et à ton Esprit. Ainsi, nous goûterons enfin à ce que tu promets depuis toujours à ton peuple et que tu nous offres en ton Fils Jésus Christ, vivant pour les siècles des siècles. Amen.
(http://www.vieliturgique.ca)

Gowegebiet

Baarmhäerzege Gott, dëst hellegt Affer soll eis fréi vun all Sënd an zu neie Mënsche maachen. Et soll eis hëllefen, no dengem Wellen ze liewen, fir datt mir dee versprachene Loun empfänken. Dorëms biede mir duerch Jesus Christus, eisen Här. Amen.

Que cette eucharistie, Seigneur, notre Dieu, nous purifie et nous renouvelle; qu’elle donne à ceux qui font ta volonté le bonheur que tu leur as promis. Par Jésus.

Gott unser Vater, sooft wir das Gedächtnis des Opfers Christi feiern, vollzieht sich an uns das Werk der Erlösung. Gib, dass wir den Auftrag deines Sohnes in rechter Weise erfüllen durch ihn, Christus, unsern Herrn.

Präfation - Gerechtigkeit und Frieden

Du unser Gott, es ist recht, dir zu danken, dass du uns Jesus, deinen Sohn geschenkt hast.
Er hat uns in Staunen versetzt und verunsichert,
weil er so konsequent nach deinem Willen gelebt hat.
Er ist den Autoritäten entgegengetreten, um den Zwang des Gesetzes zu zerschlagen.
Er hat es gewagt, die Leprakranken und Blinden zu berühren.
Er aß mit Prostituierten und Ausgestoßenen. Er brachte dein Wort den Fremden.
Den Armen machte er wieder Hoffnung.
Gegen alle Konformisten lehnte er sich auf, und gab denen am Rande neuen Mut und Leben.
Die Tische der Händler im Tempel hat er umgestoßen.
Die im Todesschatten saßen, ließ er zu neuem Leben aufstehen.
Dafür danken wir dir und loben dich mit allen,
die in deiner Gegenwart leben und singen voll Freude:
Sanctus
Quelle unbekannt

Hochgebet – „Du ergreifst Partei“

Unser Gott, wir danken dir,
dass du ein Gesicht hast in unserer Mitte: Jesus, deinen Sohn.
Er hat ein Gesicht, das in Staunen versetzt und verunsichert,
das wunderbar und befreiend ist.

Ja, du unser Gott, wir danken dir,
denn durch Jesus bist du nicht ein beliebiger Gott.
Du bist kein gleichgültiger Gott.
Du lebst und leidest mit den Menschen.
Du bist nicht der Garant der etablierten Ordnung.
Du ergreifst Partei und befreist die Unterdrückten.
Niemandem erlaubst du, sich deiner zu bemächtigen.
Du verzeihst dem Reichen wie dem Armen, dem Mächtigen wie dem Schwachen.
Du weist es von dir, ein Idol der Menschen zu sein.
Du zeigst uns, was es heißt, auf den Wegen Jesu zu gehen.
Unser Vater, gib uns deinen Heiligen Geist, den Geist, der auch Jesus belebt hat.

V/A: Sende deinen Geist aus und alles wird neu.

Dein Geist lässt uns die Gräber unserer Ängste verlassen,
er zerbricht das Bollwerk unserer Sicherheiten, er stört unsere bequeme Ruhe.
Er ruft die Armen auf, sich zu befreien, er treibt die Völker dazu, sich zu versöhnen.
Er schafft unter den Menschen eine neue Sprache.
Er hält unter uns die Erinnerung an Jesus lebendig,
wenn wir das Brot brechen und den Wein teilen.

Herr unser Gott, da ist das Brot.
Deine Sonne ließ das Getreide reifen, das die Menschen dann zubereitet haben.
Herr unser Gott, da ist auch der Wein.
Die gesammelten Trauben wurden zur Freude der Menschen.

Dein Heiliger Geist komme über Brot + und Wein,
damit wir Gemeinschaft finden mit deinem Sohn.

Es war am Vorabend seiner Gefangennahme, am Vorabend seiner Folter, seines Todes.
Beim letzten Abendmahl mit seinen Freunden nahm Jesus das Brot
und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach:

NEHMET UND ESSET ALLE DAVON:
DAS IST MEIN LEIB, DER FÜR EUCH HINGEGEBEN WIRD.

Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch,
dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach:

NEHMET UND TRINKET ALLE DARAUS:
DAS IST DER KELCH DES NEUEN UND EWIGEN BUNDES.
MEIN BLUT, DAS FÜR EUCH UND FÜR ALLE VERGOSSEN WIRD
ZUR VERGEBUNG DER SÜNDEN.
TUT DIES ZU MEINEM GEDÄCHTNIS.

Das ist und bleibt ein Geheimnis des Glaubens!
A: Wir preisen deinen Tod, wir glauben, dass du lebst.
Wir hoffen, dass du kommst zum Heil der Welt.
Komm, o Herr! Bleib bei uns! Komm o Herr, Leben der Welt.

Herr unser Gott, nimm die Gabe deines Sohnes an,
diese Gabe der Liebe, die den Hass getötet hat,
diese Gabe seines ganzen Lebens bis zum Tod.
Hilf uns, dass wir nach dem Beispiel Jesu leben und unsere Herzen bekehren,
dass wir gegen die Ungerechtigkeit kämpfen,
damit wir ein Volk aus Schwestern und Brüdern werden.

Glücklich werden wir sein, wenn wir uns lieben,
wenn wir Frieden stiften, wenn wir uns gegen
Ungerechtigkeit auflehnen, wenn wir allen zerstörerischen Mächten widerstehen,
wenn wir arm bleiben und unser Leben wagen.
Glücklich werden wir sein, wenn wir eine lebendige
Kirche auferbauen, eine Kirche, die viele Züge einer brüderlichen Gemeinschaft hat.
Ja, wir werden glücklich sein, wenn wir wie Jesus leben.

Deshalb lasst uns um den Geist Jesu bitten für unsere Kirche,
für unseren Papst Franziskus, unseren Bischof N., die Priester und Diakone,
die Ordensleute, für das gesamte gläubige Volk.
Der Geist Jesu möge unser Leben erneuern und uns verändern,
so dass wir in seinem Sinne die Welt gestalten.

V/A: Sende deinen Geist aus und alles wird neu.

Der Geist Jesu möge unsere Verstorben am Tische
des himmlischen Hochzeitmahles in Liebe vereinen.

Zusammen mit Maria, der Mutter Jesu, dem Hl. Josef, den Aposteln
und allen Heiligen, lasst uns Gott, unseren Vater preisen durch unseren Herrn Jesus Christus.

Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater,
in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit.
Quelle unbekannt

Vater Unser

“Selig ihr Armen, denn euch gehört das Reich Gottes.” (Lk 6, 20b) Dat ass och haut nach séier gesot. Awer si mir, als déi Räich an der Welt, bereet mat deenen Aarmen ze deelen an hinnen esou ee Stéck vun deem Räich vu Gott ze schenken? Biede mir ëm dat Noutwendegst fir d’Liewen fir all Mënschen an dëser Welt mat de Wierder vun eisem Här: Vater unser im Himmel, …

Friddensgebiet

Engem aneren d’Hand ze reechen fir Fridden ze schléissen, dat fält ganz dacks zimmlech schwéier. Onfridden awer mécht eis Séil krank. Onfridden isoléiert eis vun enaner. Dofir ass et gutt, wa mir et fäerdeg bréngen eis fir de Fridden op enaner zou ze beweegen an eis ze versönen. Weise mir elo och hei, dass mir dozou bereet sinn duerch een Zeechen vun Unerkennung. De Fridde sief mat iech all.

Meditation

DENEN, DIE HUNGERN
Denen, die hungern, wirst du zum Brot,
und denen, die sinken, zum Rettungsboot.
Denen mit Ängsten machst du Mut,
denen, die krank sind, tust du nur gut.
Ehre sei Gott in der Höhe.
Und Frieden, der trägt und hält.
Und Frieden aller Welt.
Und Friede, der Flügel kriegt,
uns zeigt, dass das leben siegt.
Eugen Eckert

Schlussgebiet

Gott, vun dir kennt all Guddes. Du hues eis d’Brout vum Himmel geschenkt. Erhal eist Verlaangeren no dësem Brout, dat fir eist eigentlecht Liewen béi dir steet. Dorëms biede mir duerch Jesus Christus, eisen Här. Amen.

Tu nous as donné, Seigneur, de goûter aux joies du ciel: fais que nous ayons toujours soif des sources de la vraie vie. Par Jésus.

Guter Gott, du hast uns gestärkt mit dem Brot des Lebens und mit dem Kelch des Heiles. In der Kraft dieser Speise können wir den Alltag bestehen und ausharren in der Hoffnung auf eine erfüllte


Mass vum 6. Februar
Klick op d’Kalennerblat fir d’Sonndesmass als PDF!
Mass vum 20. Februar

Links:

Top

Online Pastoral

Lëscht vun de Sonndesgottesdéngschter

 
Service Kommunikatioun a Press . Service Communication et Presse
Äerzbistum Lëtzebuerg . Archevêché de Luxembourg

© Verschidde Rechter reservéiert . Certains droits réservés
Dateschutz . Protection des données
Ëmweltschutz . Protection de l'environnement