Paroisses
 

Kateches


Et ass jo gewosst, datt vum September un kee Reliounsunterricht an de Schoule méi ass an datt d´Paren d´Kateches selwer mussen organiséieren. Gesicht ginn dofir fir eng Hand mat unzepaken, Fraen a Männer, Elteren a Grousselteren, Jonker a manner Jonker, déi äis bei der Kateches hëllefen.
Extra Kenntnisser sinn net erfuerdert, et geet duer wann ee gäre mat Kanner schafft an se animéiert. Wien drun interesséiert ass, soll sech melde beim P. Nico TURMES oder P. Theo KLEIN, wou der och weider Détailer kritt.

A partir de septembre il n´y aura plus de cours de religion à l´école et les paroisses doivent organiser eux-mêmes une catéchèse en dehors de l´école. Pour ce faire, nous cherchons des volontaires : femmes et hommes, parents et grands-parents, jeunes et moins jeunes. Des connaissances spéciales ne sont pas demandées, il suffit d´aimer travailler et animer des enfants. Les intéressés peuvent s´adresser aux Pères Turmes et Klein qui leur donneront de plus amples informations.

Pour les parents des tout petits
Transmission de la foi et catéchèse

Dans le cadre de la transmission de la foi et de la catéchèse, nous voulons entamer des sentiers nouveaux. Nous voulons rassembler tous les trois mois les parents avec leurs enfants, parents qui ont fait baptiser leur enfant dans les trois mois précédents. Ce sera une occasion pour échanger sur la manière de rester fidèle à leur engagement qu’ils ont fait lors du baptême de leur enfant. Un autre but de ces rencontres sera de mieux se connaître.
Détails dans les semaines prochaines.


Conc. : Catéchèse pour l´année scolaire 2017 – 2018

Léif Elteren !
Heimat erlabe mir äis iech drun ze erënneren, datt den Aschreiwungstermin fir d´Kateches 2017/2018, am Prinzip de 15.Juli 2017 soll sinn.
Aschreiwungsziedele fannt dir nach an de Kierche vu Stengefort a Käerch.

Hei nach eng Kloerstellung wat d´1.Kommioun betrëfft :
Nieft der normaler Kateches, déi den Reliounsunterrecht ersetzt, gëtt et, wéi bis elo, eng speziell Virbereedung fir d´Kommioun. Als Viraussetzung fir d´Kommioun kënnen ze maachen ass gefrot, datt d´Kand 3 Joer un der Kateches deelgeholl huet (De Reliounsunterrecht vun de leschten 2 Joer an der Schoul zielt selbstverständlech och.)

Chers parents.
Par la présente, nous tenons à vous rappeler que les inscriptions pour la catéchèse 2017/2018 doivent se faire en principe pour le 15 juillet 2017.
Des fiches d´inscription sont encore à votre disposition dans les églises de Steinfort et de Koerich.

Préparation Première Communion
L´enfant doit être inscrit pendant 3 ans au cours de catéchèse (les années du cours de religion à l´école seront prises en compte).
En plus de la catéchèse normale, une préparation spéciale est obligatoire, comme les années précédentes, pour les enfants de la 1re Communion.

Caros pais.
Estamos por este meio informar que as inscricões para a catequese 2017/2018 estão abertas em princípio no dia 15 de Julho 2017
As fichas de inscricão estão a vossa disposicão na igreja de Steinfort e Koerich.
A 1.Comunhão só será possivel se a Criança frequentar a catequese durante 3 anos. As Crianças que frequentaram o curso de religião nos ultimos anos, esses anos serão tidos em conta.
Uma preparação especial e obrigatória como nos outros anos anteriores, para as crianças de 1. Comunhão.


“Catéchèse pour tous” – Zesummen de Glawen (er)liewen

“Catéchèse pour tous” gëtt och nach
“Catéchèse intergénérationnelle” genannt.
Wéi de Begrëff et seet, riicht sech dës Kateches u méi Generatiounen : Kleng Kanner, Kanner, Jugend an Erwuessener.
Fir déi 1. Kéier, Samschdes, den 3. Februar 2018,
vun 9:30-16:00 Auer zu Clairefontaine
,
luede mir déi direkt Famill vun de 75 Kanner aus der Kateches an : hir
Geschwëster an hir Elten oder Grousselteren.
Weider Informatiounen, wéi och en Umeldungsformulaire kritt all
Kand aus der Kateches spéider per Mail zougeschéckt. Zesumme mat der Pargemeinschaft feiere mir dann an de Sonndes- massen, de 4. Februar - Kannermissiounssonndeg
Am Numm vun der ganzer Kateches Équipe
Christine Marcy (cate.aischdall cathol.lu)

“Catéchèse pour tous” –vivre l foi ensemble “
Catéchèse pour tous” ou bien “Catéchèse intergénérationnelle”.
Comme l’expression le dit, cette catéchèse s’adresse à plusieurs géné- rations : petits enfants, enfants, jeunes et adultes.
La 1ère rencontre aura lieu le samedi 3 février, de 9h30-16h00 à Clai-
refontaine
. Y sont invités les 75 enfants inscrits à la catéchèse avec leur famille proche : les frères et sœurs et les parents ou les grands- parents.
Chaque enfant de la catéchèse recevra en temps utile des informa-
tions et une fiche d’inscription per e-mail.
Le dimanche 4 février toute la communauté paroissiale célébrera la messe de la journée de l’enfance missionnaire.
Au nom de toute l’Équipe Catéchèse
Christine Marcy :cate.aischdall cathol.lu

Kateches / Informations Catechèse
Inscription Catéchèse

Kateches

Samschdeg, 20.Januar :
14.30 – 17.00 : CLAIREFONTAINE : Kateches : Cycle 3.2 – 4.2

Samschdeg, 3.Februar :
9.30 – 16.00 : CLAIREFONTAINE : Catéchèse pour tous

Mëttwoch, 7.Februar
17.30 – 18.30 : St. : Kateches a Gottesdéngscht fir all KannerResponsabel vun der Kateches an eiser Par

Christine Marcy
Catéchète titulaire
Coordinatrice de la catéchèse
Par Äischdall St François et Ste Claire

Mailadress : cate.aischdall cathol.lu

Weider aktuell Informatiounen, zu der Offer an dem Horaire fann där ënnert dësem Link : http://cate.lu/listings/aischdall-saint-francois-et-sainte-claire/

Där kënnt ower och eng Mail op cate.aischdall cathol.lu schécken. Där kritt sécher an den nächsten Deeg eng Äntwert.

 
© Äerzbistum Lëtzebuerg . Archevêché de Luxembourg
verschidde Rechter reservéiert . certains droits réservés
4 rue Genistre, L-1623 Lëtzebuerg
Postkëscht 419, L-2014 Lëtzebuerg
+352 46 20 23
archeveche cathol.lu