Kateches 2020/2021 zu Dikrich - catéchèse 2020/2021 à Diekirch

Léif Elteren,

Dir huet Äert Kand / Äer Kanner fir d’Kateches an der Par Dikrich Le Bon Pasteur ugemellt. An eigentlech hätte mir eis an der leschter Oktober-Woch an enger Eltereversammlung begéine sollen. Coronabedéngt war dëst leider net méiglech an et bestinn weider Restriktiounen och fir d’Kateches. Och wa mir den Ament net kënnen ofgesinn, wéi et viru geet, starte mir elo.

Op Recommandatioun vum Bistum besteet d’Kateches souwäit wéi méiglech aus Präsenzcoursen, ergänzt mat digitalen Angeboter fir doheem. Mat dësem Courrier stelle mir Iech déi virgesi Coursen vir, aus deenen Dir dann fir Äert Kand / Äer Kanner auswiele kënnt.

D’Coursen Caté 1 a Caté 2 si fir d’Kanner, déi nach kéng Kommunioun gemaach hun a gëllen als Aféierung an de Glawen a Basis fir sech dann mam 3. Katechesejoer (Caté 2+) op d’Eischtkommunioun virbereeden ze kënnen. Caté 2+ ass méi en intensive Cours, well de Kommuniounsunterricht doranner enthalen ass. Am Parcours Caté 3, dee fir d’Grondschoulkanner no der Eischtkommunioun ass, gëtt de Glawen weider verdéift. Fir d’Kanner a Jugendlech, déi d’Sekundarschoule besichen, gëtt et e Grupp „Jeunes“, an deem déi Jonk mateneen Weeër sichen, an eiser Zäit aus dem chrëschtleche Glawen ze liewen. E Parcours P’tite Pasto (fir Kanner vu 0 bis 6 Joer) wäert et an dësem Joer leider net ginn, well et nëmmen 2 Aschreiwunge gouf.

Elteren déi hir Kanner fir d’Katechees vun desem Schouljoer ageschriwwen hunn, kruten per SMS an E-mail Informatiounen zu den Horaire vun de spezifische Coursen an d’Méiglechkeet sech do anzeschreiwen.

D’Zuel vu Kanner ass an den eenzelne Gruppen op 15 limitéiert (ausser Caté 2+). Wann ee Grupp voll ass, musst Dir w.e.g. en anere wielen.

D’Coursen solle normalerweis 1x pro Mount stattfannen, souwäit déi sanitär Situatioun dëst erlaabt, de Parcours Caté 2+ normalerweis 2x pro Mount. D’Katechesestonne fanne viraussiichtlech all zu Dikrich statt, mir sichen méiglechst grouss Säll.

Zu de Schutzmossnamen während der Pandemie gehéiert d’Maskenpflicht während der Katechesestonn an e méiglechst gutt Anhalen vun der Ofstandsregel. D’Kanner däerfe nëmme mat hirem eegene Material schaffen, mussen dowéinst hir eegen Schachtel mat dem gewinntenen Inhalt (Stëfter, Faarwen, Schéier a Pritt asw.) matbréngen.

D’Katechesegruppen gi vun engem Team geleed.

Op Grond vun der sanitärer Situatioun si bis Enn Dezember keng Präsenzkatechese méiglech.

An Tëschenzäit bidde mir Iech digital Katecheesen un, déi Dir op eiser Homepage fand. Fir all neie Bäidrag schécke mir Iech de Link an och eventuell Aarbéchtsblieder per E-Mail.

Mir invitéieren Iech fir d’Familljemass vum Samschdeg, 19.12.2020 ëm 18:30 Auer an der Dikricher Kierch. Well gesetzlech virgeschriwwen max. 100 Leit un enger Mass däerfen deelhuelen, mellt Iech w.e.g. onbedéngt un um Telefon 803294 (Sekretariat).

Vill Gréiss a bis geschwënn, dem Härgott Säi Segen a Säi besonnesche Schutz an dëser Zäit,

Fränz Muller Gregor Grzanka Regina Hüneke
Paschtouer Paschtouer Pastoralreferentin


Chers parents,

Vous avez inscrit votre enfant / vos enfants à la catéchèse de la paroisse Dikrich Le Bon Pasteur. En fait, nous aurions dû nous rencontrer lors d’une réunion de parents pendant la dernière semaine d’octobre. En raison du covid-19, cela n’a pas été possible et il persistent des restrictions pour la catéchèse. Même si, pour le moment, nous ne pouvons pas prévoir comment ça va continuer, nous débutons maintenant.

Sur recommandation du diocèse, la catéchèse consiste dans la mesure du possible à des cours de présence, complétés par des offres numériques à domicile. Par cette lettre, nous vous présenterons les cours prévus, parmi lesquels vous pourrez ensuite sélectionner celui pour votre / vos enfant(s).

Les cours Caté 1 et Caté 2 s’adressent aux enfants n’ayant pas encore fait la première communion et sont considérés comme une introduction à la foi et une base de préparation à la première communion avec la 3e année de catéchèse (Caté 2+). Caté 2+ est un cours plus intensif, car il comprend des cours de préparation à la première communion. Dans le cours Caté 3, destiné aux enfants de l’école fondamentale après la première communion, la foi est encore renforcée. Pour les enfants et adolescents qui fréquentent les écoles secondaires, il existe un groupe de «jeunes», dans lequel les jeunes trouvent ensemble des chemins pour vivre la foi chrétienne. Un cours P’tite Pasto (pour les enfants de 0 à 6 ans) ne sera malheureusement pas disponible cette année, car il n’y a eu que 2 inscriptions.

Les parents qui ont inscrit leurs enfants pour la catéchèse de cette année scolaire, ont eu des informations par SMS ou e-mail concernant les cours spécifiques et les possibilités de s’y inscrire.

Le nombre d’enfants par groupe est limité à 15 (sauf Caté2+). si un groupe est complet, vous devez en choisir un autre.

Les cours doivent normalement avoir lieu une fois par mois, dans la mesure où la situation sanitaire le permet, le cours Caté 2+ est généralement deux fois par mois. Les cours de catéchèse ont probablement tous lieu à Diekirch, nous recherchons des salles aussi grandes que possible.

Les mesures de protection pendant la pandémie comprennent l’obligation de porter un masque pendant l’heure de la catéchèse et de respecter aussi bien que possible la règle de distance. Les enfants ne sont autorisés à travailler qu’avec leur propre matériel, ils doivent donc apporter leur propre plumier avec le contenu habituel (stylos, crayons de couleur, ciseaux et colle, etc.).

Les groupes de catéchèse sont dirigés par une équipe.

A cause de la situation sanitaire, il n’y aura pas de cours physiques jusqu’à fin décembre

Entretemps nous vous proposons des catéchismes numériques qui peuvent être trouvés sur notre site internet. Pour chaque nouvelle publication, nous vous enverrons le lien et les fiches de travail par e-mail.

Nous vous invitons à la messe des familles samedi, 19.12.2020 à 18h30 en l’église de Diekirch. Comme prescrit par la loi, 100 personnes au maximum sont autorisées à assister à une messe. Veuillez vous inscrire en appelant le 803294 (Secrétariat).

Salutations et à bientôt, avec la Bénédictions de Dieu et sa protection spéciale pendant cette période,

Fränz Muller Gregor Grzanka Regina Hüneke
curé-modérateur curé coopératrice pastorale

 
Service Kommunikatioun a Press . Service Communication et Presse
Äerzbistum Lëtzebuerg . Archevêché de Luxembourg

© Verschidde Rechter reservéiert . Certains droits réservés
Dateschutz . Protection des données
Ëmweltschutz . Protection de l'environnement