Liens . Links
 

Reech eng Hand – Tends la main

Mir engagéieren äis mat de Flüchtlingen! Ci impegniamo con i rifugiati!


De Projet „Reech eng Hand“ ass en diözesane Projet, deen um Engagement vun de Poren, Vereenegungen a reliéise Gemeinschafte berout. Organiséiert gëtt de Projet op lokalem Niveau mat den unerkannte Flüchtlingen an deenen, déi Asyl sichen an an de Pore wunnen.

Eisen diözesanen Aarbechtsgrupp koordinéiert de Projet, bitt eng Fortbildung u fir Éierenamtlecher, déi op lokalem Niveau engagéiert sinn a garantéiert den Austausch vun „Best practices“.

Das Projekt „Reech eng Hand – Reich eine Hand“ ist ein diözesanes Projekt, das auf dem Engagement der Pfarreien, Vereinigungen und religiösen Gemeinschaften beruht. Organisiert wird das Projekt auf lokaler Ebene mit den anerkannten Flüchtlingen und den Asylsuchenden, die in den Pfarreien wohnen.

Eine diözesane Arbeitsgruppe koordiniert das Projekt, bietet eine Fortbildung für auf lokaler Ebene engagierte Ehrenamtliche an und gewährleistet den Austausch von „Best practices“.

Le projet « Reech eng Hand – Tends la main » est un projet diocésain qui repose sur l’engagement des paroisses, des associations et des communautés religieuses. Il s’organise au niveau local avec les réfugiés reconnus et les demandeurs de protection internationale qui habitent dans ces paroisses.

Un groupe de travail diocésain coordonne le projet, organise une formation pour les bénévoles engagés au niveau local et assure l’échange de bonnes pratiques.

The „Reech eng Hand – Reaching Out“ diocesan project is a project that relies on the commitment of parishes, associations and religious communities. It is organized locally with recognized refugees and applicants for international protection who reside in these parishes.

A diocesan work group coordinates the project, organizes training for volunteers involved at the local level and ensures the exchange of best practices.


www.reech-eng-hand.lu
 
mail: reech-eng-hand cathol.lu

 
Tel.: +352 621 981 482

 
Service Kommunikatioun a Press . Service Communication et Presse
Äerzbistum Lëtzebuerg . Archevêché de Luxembourg

© Verschidde Rechter reservéiert . Certains droits réservés
Dateschutz . Protection des données
Ëmweltschutz . Protection de l'environnement