18. Sonndeg am Joereskrees A - 1./2.8.2020


Home Back Print Kontakt

Aféierung an d’Mass


Léif Matchrëschten! Hongereg Mënschen gouf et zou allen Zäiten vun der Weltgeschicht, esou och zur Zäit vum Jesus. De Jesus huet seng Frënn net geléiert fir d’Brout ze multiplizéieren, mä fir et gerecht ze verdeelen. Dem Jesus säi Wonsch war et fir als éischt Merci ze soen fir dat, wat mir hunn, an dann fir deenen eppes ofzetrieden, déi net esou vill oder einfach näischt hunn. De Problem vum Honger ass net einfach eng Saach vun der Produktioun mä vun der gerechter Verdeelung. Den Honger an der Welt ass eng Saach vum Verdeelen, ganz einfach vum Deelen. Froe mir zesummen d’Erbaarmen vu Christus un.

 • Här Jesus Christus, bäi dir mierke mir, dass eis keng Nout vun dir trenne kann. Här, erbaarm dech.
 • Här Jesus Christus, bäi dir mierke mir, dass eis weder den Doud nach eng weltlech Muecht eis vun dir ewech féiert. Christus, erbaarm dech.
 • Här Jesus Christus, bäi dir mierke mir, dass deng Léift all Mënschen unhëlt. Här, erbaarm dech.
Dagesgebiet
Härgott, du hues eis erschafen an du leets eist Liewen. Du bass eis ëmmer no. Dag fir Dag léis du eis deng Léift spieren. Erneier eis Gemeinschaft mat dir, erhal si duerch Jesus Christus, eisen Här, déi Jong, hien, dee mat dir an dem Hellege Geescht lieft a regéiert elo an an all Éiwegkeet. Amen. Assiste tes enfants, Seigneur, et montre à ceux qui t’implorent ton inépuisable bonté; c’est leur fierté de t’avoir pour Créateur et Providence: restaure pour eux ta création, et l’ayant renouvelé, protège-la. Par Jésus Christ.

Herr, unser Gott, Jesus Christus, dein Sohn ist das Brot für das Leben der Welt, unsere Hoffnung auf ein Leben in Frieden und Sicherheit. Wir bitten dich: wecke in uns die Liebe, mit unserer kleinen Kraft für einander da zu sein und Gemeinde aufzubauen. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn.

Gott, du lädst alle Durstigen ein: kommt zum Wasser! Die ihr kein Geld habt, kommt, kauft Getreide und esst, kommt und kauft ohne Geld und ohne Bezahlung Wein und Milch! - Lass uns aus dieser Verheißung miteinander und füreinander leben und so deine Welt gemäß deiner Schöpfung gestalten. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unsern Bruder und Herrn, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und wirkt in alle Ewigkeit. Amen.

Texter: Lesung: Jes 55, 1-3 / Röm 8,35.37-39 Evangelium: Mt 14, 13-21

Lesung aus dem Buch Jesája.
So spricht der Herr: Auf, alle Durstigen, kommt zum Wasser! Die ihr kein Geld habt, kommt, kauft Getreide und esst, kommt und kauft ohne Geld und ohne Bezahlung Wein und Milch! Warum bezahlt ihr mit Geld, was euch nicht nährt, und mit dem Lohn eurer Mühen, was euch nicht satt macht? Hört auf mich, dann bekommt ihr das Beste zu essen und könnt euch laben an fetten Speisen! Neigt euer Ohr und kommt zu mir, hört und ihr werdet aufleben! Ich schließe mit euch einen ewigen Bund: Die Erweise der Huld für David sind beständig.
Lecture du livre du prophète Isaïe.
Vous tous qui avez soif, venez, voici de l’eau! Même si vous n’avez pas d’argent, venez acheter et consommer, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas ? Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses, vous vous régalerez de viandes savoureuses ! Prêtez l’oreille ! Venez à moi ! Écoutez, et vous vivrez. Je m’engagerai envers vous par une alliance éternelle : ce sont les bienfaits garantis à David.
Kv.: Herr, du tust deine Hand auf und sättigst alles, was lebt, mit Wohlgefallen.
Der Herr ist gnädig und barmherzig, *
langmütig und reich an Huld.
Der Herr ist gut zu allen, *
sein Erbarmen waltet über all seinen Werken. – (Kv)
Aller Augen warten auf dich *
und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit.
Du tust deine Hand auf *
und sättigst alles, was lebt, mit Wohlgefallen. – (Kv)
Gerecht ist der Herr auf all seinen Wegen *
und getreu in all seinen Werken.
Nahe ist der Herr allen, die ihn rufen, *
allen, die ihn aufrichtig rufen. – Kv
R.: Tu ouvres ta main, Seigneur: nous voici rassasiés.
Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour ;
la bonté du Seigneur est pour tous,
sa tendresse, pour toutes ses œuvres. R.
Les yeux sur toi, tous, ils espèrent :
tu leur donnes la nourriture au temps voulu ;
tu ouvres ta main :
tu rassasies avec bonté tout ce qui vit. R.
Le Seigneur est juste en toutes ses voies,
fidèle en tout ce qu’il fait.
Il est proche de tous ceux qui l’invoquent,
de tous ceux qui l’invoquent en vérité. R.
Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom.
Schwestern und Brüder! Was kann uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Not oder Verfolgung, Hunger oder Kälte, Gefahr oder Schwert? Doch in alldem tragen wir einen glänzenden Sieg davon durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss: Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Gewalten, weder Höhe oder Tiefe noch irgendeine andere Kreatur können uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn.
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains
Frères, qui pourra nous séparer de l’amour du Christ? la détresse? l’angoisse? la persécution? la faim? le dénuement? le danger? le glaive? Mais, en tout cela nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. J’en ai la certitude: ni la mort ni la vie, ni les anges ni les Principautés célestes, ni le présent ni l’avenir, ni les Puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur.
Halleluja. Halleluja. Nicht nur vom Brot lebt der Mensch, sondern von jedem Wort aus Gottes Mund. Halleluja. Alléluia. Alléluia. L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia.
Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus.
Als Jesus das hörte, zog er sich allein von dort mit dem Boot in eine einsame Gegend zurück. Aber die Volksscharen hörten davon und folgten ihm zu Fuß aus den Städten nach. Als er ausstieg, sah er die vielen Menschen und hatte Mitleid mit ihnen und heilte ihre Kranken. Als es Abend wurde, kamen die Jünger zu ihm und sagten: Der Ort ist abgelegen und es ist schon spät geworden. Schick die Leute weg, damit sie in die Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen! Jesus aber antwortete: Sie brauchen nicht wegzugehen. Gebt ihr ihnen zu essen! Sie sagten zu ihm: Wir haben nur fünf Brote und zwei Fische hier. Er antwortete: Bringt sie mir her! Dann ordnete er an, die Leute sollten sich ins Gras setzen. Und er nahm die fünf Brote und die zwei Fische, blickte zum Himmel auf, sprach den Lobpreis, brach die Brote und gab sie den Jüngern; die Jünger aber gaben sie den Leuten und alle aßen und wurden satt. Und sie sammelten die übrig gebliebenen Brotstücke ein, zwölf Körbe voll. Es waren etwa fünftausend Männer, die gegessen hatten, dazu noch Frauen und Kinder.
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu.
Quand Jésus apprit cela, il se retira et partit en barque pour un endroit désert, à l’écart. Les foules l’apprirent et, quittant leurs villes, elles suivirent à pied. En débarquant, il vit une grande foule de gens ; il fut saisi de compassion envers eux et guérit leurs malades. Le soir venu, les disciples s’approchèrent et lui dirent: «L’endroit est désert et l’heure est déjà avancée. Renvoie donc la foule : qu’ils aillent dans les villages s’acheter de la nourriture!» Mais Jésus leur dit: «Ils n’ont pas besoin de s’en aller. Donnez-leur vous-mêmes à manger.» Alors ils lui disent: «Nous n’avons là que cinq pains et deux poissons.» Jésus dit: «Apportez-les moi.» Puis, ordonnant à la foule de s’asseoir sur l’herbe, il prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction ; il rompit les pains, il les donna aux disciples, et les disciples les donnèrent à la foule. Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient: cela faisait douze paniers pleins. Ceux qui avaient mangé étaient environ cinq mille, sans compter les femmes et les enfants.
Priedegt

Léif Matchrëschten! „Was kann uns scheiden von der Liebe Christi?
Bedrängnis oder Not oder Verfolgung, 
Hunger oder Kälte, Gefahr oder Schwert?“ Sou huet an eiser Liesung haut geheescht. De Paulus adresséiert sech hei un d’Chrëschten vu Roum. Hie selwer ass verfollegt. Hie weess, dass säi Wee dee vum Martyrium wäert sinn. Hie weess awer och ëm déi prekär Situatioun vun de Chrëschten an der Haaptstad vum réimeschen Welträich. Si sinn net gären gesinn. Si gi veruecht, verfollegt an ëmbruecht. De Paulus wëll d’Chrëschten motivéieren, fir trotz alle Widdregkeeten un hirem Glawen an um Wee vun der Léift festzehalen. Well wat kann ee gleewegen an iwwerzeegten Chrëscht scho vu Jesus Christus ewech bréngen? All Nout a Misär bréngen dat net fäerdeg, wann een an enger enker Verbindung mat Christus steet.

Dës Sätz vum Paulus déi klengen an eisen Oueren haut vläicht, wéi wann si aus enger wierklech friemer Zäit wieren. An awer, Chrëscht ze sinn war nach ni esou geféierlech wéi haut. Ni an der Geschicht goufen esou vill Chrëschten diskriminéiert, bedreet a verfollegt, wéi an eiser Zäit. An engem Artikel um Internet bäi CNA vum 24. Juli dëst Joer stoung, dass beispillsweis a Frankräich 2019 996 antichrëschtlech Virfäll verzeechent goufen. Dat si bal 3 Fäll den Dag.

Am Moment gëtt et wuel déi gréisste Verfolgung vu Chrëschten zënter allen Zäiten. No aktuelle Schätzungen sinn an deenen 50 Länner mat der stäerkster Chrëschteverfolgung ronn 250 Millioune Chrëschten betraff. D’Tendenz vun der Verfolgung ass extrem steigend. Sécher Chrëschten aus deenen verschiddensten Konfessiounen sinn net déi eenzeg reliéis Gruppen, déi verfollegt ginn. Et ginn och vill aner Mënschen wéinst hirem Glawen benodeelegt an un de Rand gedréckt. Awer weltwäit sinn et d’Chrëschten, déi mat risegem Ofstand déi gréissten diskriminéiert Reliounsgemeinschaft ass.

Mir hei an eisen europäeschen Staaten gesinn dat ganz einfach net. Mir huelen d’Leed vun dëse Leit net eescht an net wouer. Mir gesinn net, wéi et a ville Länner an deem Punkt ass, wéi vill Leed Mënschen heiansdo mussen aushalen. Obwuel d’Recht op Reliounsfräiheet zënter Joerzéngten als ee grondleeënd Mënscherecht international unerkannt ass, gëtt dëst Recht a villen Regiounen einfach mëssuecht. A méi wéi 50 Staaten vun dëser Äerd gi Mënschen an hirer Religiounsausübung behënnert an a munchen kënnt et zu schwéieren Verletzungen vun der Reliounsfräiheet. Betraff si Länner wéi Nordkorea, Saudi-Arabien, Irak, Iran, Pakistan, Eritrea, Sudan, Nigeria, Ägypten, Indien, Laos, Vietnam, China, Tierkei an esou weider.

Mir gesinn, wéi op Chrëschten deelweis eng reegelrecht Hetzjuegd gemaach gëtt an si aus hirer Heemecht verdriwwe ginn an och op grausam Manéier ëmbruecht ginn. Nëmme ganz lues gi mir eis bewosst, wat op ville Plazen ofgeet. Mir erkennen nëmme lues, wéi eekelhaft mat Chrëschten ëmgaange gëtt. Awer bis haut gëtt dat alles zimmlech ënnert den Dësch gekiert. Et ass bäi kaum engem europäeschen Politiker eng Sensibilitéit fir dëst grousst Onrecht do.

Wann ech nach eng Kéier de Bléck op d’Statistiken maachen, déi am Artikel vun CNA publizéiert sinn, da mierkt een, dass an eisem dach esou toleranten an fräien Europa op ville Plazen grad eben och géint Chrëschten gehandelt gëtt. Villfach gëtt awer alles einfach vun der Politik ënnert den Dësch gekiert. Wéi heescht et esou treffend an dësem Artikel: „Die meisten europäischen Länder stellen keine Statistiken über antichristliche Vorfälle zur Verfügung. Viele erfassen sie nicht einmal als solche. Ein weiteres Problem ist, dass viele Kirchenvertreter Vorfälle nicht einmal melden - sie machen einfach irgendwie weiter: aufräumen und weitermachen.“

Bäi eis maache mir d’Aen zou a gesinn dëst Onrecht net. Wat soss an der Welt an deem Punkt geschitt, interesséiert eis hei net. Et kann een also duerchaus soen, dass d’Verfolgung vu Chrëschten och eis ziviliséiert Länner erreecht huet. Et ass zu engem globale Problem ginn. Dat alles dierf eis net egal sinn. Dat muss eis oprëselen an hellwakereg maachen.

„Was kann uns scheiden von der Liebe Christi?“, freet de Paulus. Heiansdo ass et ganz schwéier ze gleewen, dass d’Léift Iwwerhand behält an enger Welt, déi esou grausam ass. Loosse mir opmierksam sinn fir eis Bridder a Schwësteren, déi wéinst hirem Glawen u Jesus Christus verfollegt ginn. Ech wëll ofschléissen mat engem Gebiet fir si:

Herr, viele Christinnen und Christen werden weltweit
ihres Glaubens wegen bedroht und verfolgt.
Von der Liebe geleitet sind sie bereit, für Dich in den Tod zu gehen.
Denn Du bist die Liebe selbst. Wir bitten Dich, nimm sie auf bei Dir.

Herr, wir vertrauen Dir auch Ihre Verfolger an:
Öffne ihr Herz für das Leid, das sie anderen antun.
Lass sie Dich in den Opfern ihres Handelns erkennen
und führe sie auf den Weg der Bekehrung.

Jungfrau Maria, mit dem Schwert im Herzen hast Du
vereint mit Jesus das Böse besiegt.
Erbitte für uns den Geist der Stärke, damit er uns von Angst,
Feigheit und Verzagtheit befreit, damit er unseren Glauben erneuert
und in uns den Mut weckt, in jeder Bedrängnis zu bekennen,
dass Christus der Herr ist.

Amen.

Fürbitten

De Skandal an eiser Welt ass extrem grouss: Honger vu ville Mënschen, Verfolgung wéinst dem Glawen, Egoismus, Krich an Ënnerdréckung, keng Gerechtegkeet, kee Fridden, keng Léift. Ruffe mir an der Nout vun eiser Zäit zu Gott:

 • Mir bieden fir all eis chrëschtlech Bridder a Schwësteren an der Welt, déi net fräi dierfen hire Glawe liewen, ëm Gerechtegkeet. Härgott, héier eis.
 • Mir bieden fir all déi Mënschen an der Welt, déi net genuch hunn fir hiert Liewen, dass si an hirer Nout gehollef kréien an endlech eng gerecht Verdeelung vun de Liewensgidder geschitt. Härgott, héier eis.
 • Mir bieden fir all déi, déi an der Politik an an der Wirtschaft täteg sinn, dass si d’Nout vun deene Villen gesinn a mat Éierlechkeet dru schaffen, fir dës Nout ofzebauen. Härgott, héier eis.
 • Mir bieden fir all eis krank an eeler Matmënschen, dass si an hirer Suerg ëm hiert Liewen Léift an Hëllef erfueren. Härgott, héier eis.
 • Mir bieden fir all eis verstuerwen Bridder a Schwësteren, dass si bäi dir gebuerge sinn. Härgott, héier eis.

Gott, eise gudde Papp, däi Jong huet eis Léift a Fridden, Gerechtegkeet an Hëllef virgelieft. Looss elo och eis esou handelen wéi hien. Dech luewe mir an all Éiwegkeet. Amen.

II.

«Donnez-leur vous-mêmes à manger», demande Jésus à tous ceux et celles qui se réclament de l’Évangile. En réponse à son appel, présentons au Seigneur les besoins des gens qui, partout sur la planète, veulent vivre plus humainement, plus dignement.
Écoute-nous, Dieu très bon.

 • Au nom de l’Église qui souffre au Moyen-Orient et ailleurs dans le monde, prions le Seigneur.
 • Au nom des personnes qui ont perdu des proches en raison de la pandémie, prions le Seigneur.
 • Au nom des personnes qui n’ont pas de quoi vivre dignement et aider leurs enfants à grandir, prions le Seigneur.
 • Au nom des malades, des prisonniers, des chômeurs qui se sentent abandonnés par leur entourage, prions le Seigneur.
 • Au nom des communautés chrétiennes qui ont peur de voir leur église fermer et de perdre leurs racines, prions le Seigneur.

Dieu notre Père, toi qui nous nourri de ton pain et de ta parole, soutiens nos efforts pour que se déploie partout dans le monde la Bonne Nouvelle de ton salut. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen.
http://www.vieliturgique.ca

Gowegebiet
Baarmhäerzege Gott, helleg dës Gowen. Huel dëst Affer un, dat dir am Hellege Geescht duerbruecht gëtt, a maach eis selwer zu enger Gof, déi dir fir ëmmer gehéiert. Dorëms biede mir dech duerch de Jesus, eise Brudder an eisen Här. Amen. Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons; accepte le sacrifice spirituel de cette eucharistie, et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus.

Guter Gott, Jesus hat seinen Jüngern damals gesagt: Gebt ihr ihnen zu essen!
So wie die Jünger bringen wir dir unsere Gaben und bitten dich:
Sende deinen Segen über sie, damit sie für alle zur Nahrung werden.
Darum bitten wir durch Christus, unsern Herrn und Bruder. Amen.

Präfation – „Das Reich als Geschenk Gottes“

In Wahrheit ist es würdig und recht,
immer deinem Wort, das unsere Schritte lenkt, zu trauen,
obwohl wir in Wirklichkeit häufig schwanken
und anderen Schätzen nachlaufen.
Dabei müssen wir oft feststellen, dass sie es im Grunde gar nicht wert sind.
Wir möchten mit all unserer Kraft dein Reich des Lebens suchen,
das du uns schenken willst,
denn du lädst uns ein, es mit dem Herzen aufzunehmen.
Dieses Reich ist dein Geschenk, deine Gabe, die wir zum Wachsen
und Erblühen bringen sollen,
damit alle Menschen, Völker und Rassen Freude daran haben.
Deshalb denken wir voll Dankbarkeit an all das, was dein Sohn,
unser Herr Jesus Christus, uns verkündet und vorgelebt hat.
Mit allen, die sich am Aufbau deines Reiches in der Welt beteiligen,
wollen auch wir unsere Stimmen vereinen und voll Ehrfurcht bekennen:
Sanctus
Quelle unbekannt

Hochgebet - „Wir stehen mit geöffneten Händen vor dir“

Nach dem Sanctus fährt der Priester fort:
Guter Vater, wir stehen mit geöffneten Händen vor dir.
Sie sind Zeichen unserer Bedürftigkeit.
Alles, was wir unser nennen, ist bedeutungslos,
wenn wir dich nicht haben.
Du allein bist der wirkliche Sinn, das wahre Ziel
und die Tiefe unseres Daseins.
Du bist kein Gott, der bei sich selbst bleibt.
Du hast dich unserer Armut und Schwachheit angenommen
und gibst uns in unsere ausgestreckte Hand das Größte
und einzigartige Geschenk, deinen Sohn.
Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben.
V/A: Der Herr hat Großes an uns getan. Da waren wir fröhlich. (GL 432)

Wir bitten dich darum:
Dein Geist erwecke aus diesen irdischen Gaben, dem Brot und dem Wein,
deine + unsterbliche Gabe an uns, unseren Herrn,
die Zuflucht der Schuldigen, das Heil der Kranken,
die Auferstehung der Toten, die Erfüllung aller Hoffnung:
Jesus Christus.

Denn am Abend vor seinem Leiden nahm er das Brot, brach es,
reichte es seinen Jüngern und sprach:

NEHMET UND ESSET ALLE DAVON:
DAS IST MEIN LEIB,
DER FÜR EUCH HINGEGEBEN WIRD.

Ebenso nahm er nach dem Mahle den Kelch,
dankte wiederum, reichte den Kelch seinen Jüngern und sprach:

NEHMET UND TRINKET ALLE DARAUS,
DAS IST DER KELCH
DES NEUEN UND EWIGEN BUNDES,
MEIN BLUT, DAS FÜR EUCH
UND FÜR ALLE VERGOSSEN WIRD
ZUR VERGEBUNG DER SÜNDEN.
TUT DIES ZU MEINEM GEDÄCHTNIS.

Geheimnis des Glaubens:

So feiern wir, Gott, das Gedächtnis deines Sohnes.
Wir denken daran, dass du ihn uns aus Liebe geschenkt hast.
Wir denken an sein Leben, an die Worte,
durch die er in unser Leben hineinspricht,
an die Zeichen, mit denen er uns Hoffnung
auf die Vollendung der Welt gibt.
Wir gedenken seines Leidens und Sterbens durch Menschenhand.
Doch wir sind erfüllt von der österlichen Gewissheit:
Er lebt. Er ist auferstanden.
Er herrscht in deiner unermesslichen Herrlichkeit
und hat das Reich seiner Liebe schon unter uns aufgerichtet.

V/A: Der Herr hat, ...

Vater, schau auf alle Menschen,
die deiner und unserer Zuwendung besonders bedürfen:
auf die Gequälten, Missachteten und Ausgebeuteten, auf alle,
deren Krankheit niemand heilt.
Gedenke der Einsamen, derer, die ohne Hoffnung sind,
der Trauernden und aller, deren Herz nach Liebe schreit.

V/A: Der Herr hat, ...

Wir bitten dich besonders für unseren Papst Franziskus,
für unsere Bischöfe und für alle, die in deiner Kirche Verantwortung tragen.
Stärke sie, wenn sie in dieser Welt dein Wort verkünden
und schenke ihnen jene Liebe zu den Menschen,
die deinen Sohn ausgezeichnet hat.

V/A: Der Herr hat, ...

Schenke unseren Verstorbenen deine Nähe,
und vollende sie in deiner unendlichen Güte.

Mit all deinen Heiligen – der Mutter Jesu, dem treuen Josef,
den Aposteln und Märtyrern –
lass uns teilhaben am Sieg über den Tod
und über alles, was uns ängstigt und was uns bedrückt,
durch unsern Herrn Jesus Christus, den Mittler allen Heiles.

Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater,
in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit.

Quelle unbekannt

Vaterunser

Biede mir an deem Gebiet, wat Christus eis geléiert huet ëm dat deeglecht Brout fir all Mënsch an dëser Welt: Vater unser im Himmel, …

Friddensgebiet

Eisen Här Jesus schenkt eis am Brout vun der Eucharistie dat, wat mir am Liewe brauchen: seng grouss Léift. Dës Léift sollen och mir weider ginn un all Schwësteren a Bridder. Dofir biede mir: Här Jesus Christus kuck op eis a schenk eis an alle Mënschen Fridden a Gerechtegkeet.

Schlussgebiet
Baarmhäerzege Gott, an deenen hellege Gowen empfänke mir nei Kraaft. Bleif béi eis an aller Gefor an entzéi eis ni deng Hëllef, fir datt mir de Wee zu dir fannen. Dorëms biede mir dech duerch de Jesus, eisen Här. Amen. Seigneur, entoure d’une constante protection ceux que tu as renouvelés par le apin du ciel; puisque tu ne cesses de les réconforter, rends-les dignes de l’éternel salut. Par Jésus.

Guter und wunderbarer Gott, wir haben gehört, dass alle aßen und satt wurden.
Wir haben dieses ermutigende Wort gehört und Jesu Mal miteinander gefeiert.
Lass uns so gestärkt in unseren Alltag zurückkehren und zu Zeugen deiner Liebe und Nähe werden.
Darum bitten wir durch Christus, unsern Herrn und Bruder. Amen.

Seegensgebiet

Gott, nach dem geheimnisvollen Ratschluss
deiner Liebe
lässt Du die Kirche teilhaben
am Leiden deines Sohnes.
Segne und stärke unsere Brüder und Schwestern, 

die wegen ihres Glaubens verfolgt werden.

Gib ihnen Kraft und Geduld,
damit sie in ihrer Bedrängnis auf dich vertrauen
und
sich als deine Zeugen bewähren.
Gib ihnen die Kraft,
in der Nachfolge Christi
das Kreuz zu tragen
und auch in der Drangsal
ihren christlichen Glauben zu bewahren.

Und so segne sie und uns alle der allmächtige Gott ...


Mass vum 26 Juli
Klick op d’Kalennerblat fir d’Sonndesmass als PDF!
Mass vum 9 August

Links:

Top

Online Pastoral

Lëscht vun de Sonndesgottesdéngschter

 
Service Kommunikatioun a Press . Service Communication et Presse
Äerzbistum Lëtzebuerg . Archevêché de Luxembourg

© Verschidde Rechter reservéiert . Certains droits réservés
Dateschutz . Protection des données
Ëmweltschutz . Protection de l'environnement