21. Sonndeg am Joereskrees A- 22./23.8.2020


Home Back Print Kontakt

Aféierung

Léif Matchrëschten! Ee Schlëssel ass och haut nach ee wichtegt Instrument. E kann eng Dir op- oder zouspären. Et gi Mënschen, déi op sougenannten Schlësselpositioune stinn an hirem Betrib, an der Politik oder an der Kierch. Si sinn also wichteg a vu Bedeitung. Et gëtt dann awer och am Literareschen de Schlëssel fir d’Verständnis vun engem Text. Ee Schlëssel fir d’Verstoen vun eisem Liewen kann dem Härgott säi Wuert sinn. Haut héiere mir, wéi de Jesus dem Péitruss d’Schlësselen vum Räich vu Gott iwwergëtt, symbolesch natierlech, bzw. an engem déif reliéisen Sënn ze verstoen. Versti mir dëst Wuert vu Gott? Ass et fir eis ze „entschlësselen“? Munches ass net einfach ze verstoen an munchmol wëlle mir et och net verstoen. Froe mir dofir elo eisen Här ëm seng Gnod.

* Här Jesus Christus, du hues eis ee Wee gewisen, wéi mir eis Welt entschlëssele kënnen. Här, erbaarm dech.
* Här Jesus Christus, du wëlls, dass mir aus Léift een deen aneren unhuelen. Här, erbaarm dech.
* Här Jesus Christus, du verzeis eis eis Feeler an du gëss eis nei Kraaft. Här, erbaarm dech.

Eisen Här Jesus soll sech eiser erbaarmen an unhuelen an eis nei op de Wee vun senger Léift féieren. Amen.

Dagesgebiet

Gott, eise Papp. Du verbënns mat dir all déi Mënschen, déi un dech gleewen. Mir bieden dech: Schenk eis all Entschlossenheet, eise Glawen ze liewen. Gëff eis Mutt, fir dofir anzetrieden. Gestäerkt duerch den Hellege Geescht bieden mir dech dorëms duerch de Jesus, eise Brudder an eisen Här. Amen.

Dieu qui peux mettre au cœur de tes fidèles un unique désir, donne à ton peuple d’aimer ce que tu commandes et d’attendre ce que tu promets ; pour qu’au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s’établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Par Jésus Christ.

Gott, unser Vater, du verbindest alle, die an dich glauben, auf dem gemeinsamen Weg. Gib, dass wir dein Wort lieben und ersehnen, was du verheißen hast, damit in der Unbeständigkeit dieses Lebens unsere Herzen dort verankert seien, wo die bleibenden Freuden sind. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn und unseren Bruder, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und wirkt von Ewigkeit zu Ewigkeit.

Liesungen: Liesung: Jes 22, 19-23 / Röm 11, 33-36 Evangelium: Mt 16, 13-20

Lesung aus dem Buch Jesája.
So spricht der Herr zu Schebna, dem Palastvorsteher:
Ich werde dich von deinem Posten stoßen
und dich aus deiner Stellung reißen.
An jenem Tag
werde ich meinen Knecht Éljakim, den Sohn Hilkíjas, berufen.
Ich werde ihn mit deinem Gewand bekleiden
und ihm deine Schärpe fest umbinden.
Deine Herrschaft gebe ich in seine Hand
und er wird zum Vater für die Einwohner Jerusalems
und für das Haus Juda.
Ich werde ihm den Schlüssel des Hauses David
auf die Schulter legen.
Er wird öffnen und niemand ist da, der schließt;
er wird schließen und niemand ist da, der öffnet.
Ich werde ihn als Pflock an einer festen Stelle einschlagen
und er wird zum Thron der Ehre für sein Vaterhaus.

AntwortpsalmPs 138 (137), 1–2b.2c–3.6 u. 8 (Kv: 8bc)
Kv.: Herr, deine Huld währt ewig.
Lass nicht ab von den Werken deiner Hände! – Kv

Ich will dir danken mit meinem ganzen Herzen, *
vor Göttern will ich dir singen und spielen.
Ich will mich niederwerfen zu deinem heiligen Tempel hin, *
will deinem Namen danken für deine Huld und für deine Treue. – (Kv)
Denn du hast dein Wort größer gemacht *
als deinen ganzen Namen.
Am Tag, da ich rief, gabst du mir Antwort, *
du weckst Kraft in meiner Seele. – (Kv)
Erhaben ist der Herr, / doch er schaut auf den Niedrigen, *
in der Höhe ist er, doch er erkennt von ferne.
Der Herr wird es für mich vollenden. / Herr, deine Huld währt ewig. *
Lass nicht ab von den Werken deiner Hände! – Kv

Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom.
O Tiefe des Reichtums,
der Weisheit und der Erkenntnis Gottes!
Wie unergründlich sind seine Entscheidungen,
wie unerforschlich seine Wege!
Denn wer hat die Gedanken des Herrn erkannt?
Oder wer ist sein Ratgeber gewesen?
Oder wer hat ihm etwas gegeben,
sodass Gott ihm etwas zurückgeben müsste?
Denn aus ihm und durch ihn und auf ihn hin
ist die ganze Schöpfung.
Ihm sei Ehre in Ewigkeit! Amen.

Ruf vor dem EvangeliumVers: Mt 16, 18
Halleluja. Halleluja. (So spricht der Herr:) Du bist Petrus – der Fels –
und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen
und die Pforten der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Halleluja.

Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus.
In jener Zeit,
als Jesus in das Gebiet von Cäsaréa Philíppi kam,
fragte er seine Jünger und sprach:
Für wen halten die Menschen den Menschensohn?
Sie sagten: Die einen für Johannes den Täufer, andere für Elíja,
wieder andere für Jeremía oder sonst einen Propheten.
Da sagte er zu ihnen: Ihr aber, für wen haltet ihr mich?
Simon Petrus antwortete und sprach:
Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes!
Jesus antwortete und sagte zu ihm:
Selig bist du, Simon Barjóna;
denn nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart,
sondern mein Vater im Himmel.
Ich aber sage dir: Du bist Petrus – der Fels –
und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen
und die Pforten der Unterwelt werden sie nicht überwältigen.
Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben;
was du auf Erden binden wirst,
das wird im Himmel gebunden sein,
und was du auf Erden lösen wirst,
das wird im Himmel gelöst sein.
Dann befahl er den Jüngern,
niemandem zu sagen, dass er der Christus sei.

Lecture du livre du prophète Isaïe.
Parole du Seigneur adressé à Shebna le gouverneur :
« Je vais te chasser de ton poste,
t’expulser de ta place.
Et, ce jour-là, j’appellerai mon serviteur,
Éliakim, fils d’Helcias.
Je le revêtirai de ta tunique,
je le ceindrai de ton écharpe,
je lui remettrai tes pouvoirs :
il sera un père pour les habitants de Jérusalem
et pour la maison de Juda.
Je mettrai sur son épaule la clef de la maison de David :
s’il ouvre, personne ne fermera ;
s’il ferme, personne n’ouvrira.
Je le planterai comme une cheville
dans un endroit solide ;
il sera un trône de gloire
pour la maison de son père. »

PSAUME
R/ Seigneur, éternel est ton amour: n’arrête pas l’œuvre de tes mains.
De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce :
tu as entendu les paroles de ma bouche.
Je te chante en présence des anges,
vers ton temple sacré, je me prosterne. R
Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité,
car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole.
Le jour où tu répondis à mon appel,
tu fis grandir en mon âme la force. R
Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble.
de loin, il reconnaît l’orgueilleux.
Seigneur, éternel est ton amour :
n’arrête pas l’œuvre de tes mains. R

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains.
Quelle profondeur dans la richesse,
la sagesse et la connaissance de Dieu !
Ses décisions sont insondables,
ses chemins sont impénétrables !
Qui a connu la pensée du Seigneur ?
Qui a été son conseiller ?
Qui lui a donné en premier,
et mériterait de recevoir en retour ?
Car tout est de lui,
et par lui, et pour lui.
À lui la gloire pour l’éternité ! Amen.

Alléluia. Alléluia. Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ;
et la puissance de la Mort ne l’emportera pas sur elle. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu.
En ce temps-là,
Jésus, arrivé dans la région de Césarée-de-Philippe,
demandait à ses disciples :
« Au dire des gens, qui est le Fils de l’homme ? »
Ils répondirent :
« Pour les uns, Jean le Baptiste ; pour d’autres, Élie ;
pour d’autres encore, Jérémie ou l’un des prophètes. »
Jésus leur demanda :
« Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? »
Alors Simon-Pierre prit la parole et dit :
« Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ! »
Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit :
« Heureux es-tu, Simon fils de Yonas :
ce n’est pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela,
mais mon Père qui est aux cieux.
Et moi, je te le déclare : Tu es Pierre,
et sur cette pierre je bâtirai mon Église ;
et la puissance de la Mort ne l’emportera pas sur elle.
Je te donnerai les clés du royaume des Cieux :
tout ce que tu auras lié sur la terre
sera lié dans les cieux,
et tout ce que tu auras délié sur la terre
sera délié dans les cieux. »
Alors, il ordonna aux disciples
de ne dire à personne que c’était lui le Christ.

Priedegt

Léif Matchrëschten! Eis Liesung aus dem Bréif un d’Réimer vum Apostel Paulus klengt haut zimmlech iwwerschwénglech. Ee grousse Luefgesang op Gott gëtt eis hei präsentéiert. Awer wien ass Gott? Wat mécht hien esou grouss fir eis? „Denn aus ihm und durch ihn und auf ihn hin ist die ganze Schöpfung.“ (Röm 11,36a) Alles ass aus Gott an op hien ausgeriicht. A wat ass mat all deem Misär an eiser Welt? Sou kann een sech gläich no dësem Saz froen. Wat ass mat all deem Doud a Leed, all der Gewalt an Ënnerdréckung?

An eise Gottesdéngschter sangen mir des Ëfteren mat groussem Pathos vun der Gréisst an der Guttheet vu Gott. Awer steet dat Sangen an Feieren net dacks an engem krassen Widdersproch zu deem, wat mir an der Welt erliewen, zu der alldeeglecher leedvoller Wierklechkeet? Blende mir net dacks all dat Leed an eise Gottesdéngschter aus, wa mir vu Gott sangen, „der alles so herrlich regieret“ (Mag Nr 258,2)? Wéi vill Mënschen dréine grad wéinst esou Erfarungen dem Glawen u Gott de Réck, well si net gesinn, dass Gott agräift, dass hien an hirem Liewen net alles zum Gudden féiert. Wou ass Gott an all deenen Katastrophen vun der Natur oder de Kricher? Genee do leien déif a grouss Schwieregkeeten, déi eis un Zweiwele bréngen. An da kënnt wuel derbäi, dass an der Vergaangenheet, jo och nach haut, de Glawen un sou ee Gott, deen alles herrlech regéiert, dozou déngt, fir sech der eegener Verantwortung am Handelen un der Welt ze entzéien. Wien sech sengem Gott verflicht fillt an esou dann och keng weider Begrënnung fir säin Handelen méi brauch, deen ass am Leschten och zu Onmënschlechem fäeg. D’„Gotteskrieger“ vun allen Zäiten a bis haut léieren eis an deem Punkt d’Fäerten.

Wat wëll de Paulus eis also haut soen? Wat wëlle mir ausdrécken, wa mir vu Gott sangen, deen alles géif herrlech regéieren a leeden an der Welt?

Dem Paulus säi Staunen iwwert Gott steet hei um Enn vun 3 bedeitende Kapitelen vu sengem Réimerbréif (Röm 9-11). Hie kennt d’Geschicht vu sengem Vollek Israel. Hie kennt och d’Leed an de Misär an der Welt. Hien huet hei an dëse Kapitelen versicht Gott a sengem Handelen an der Welt nozegoen. Hien huet nogeduecht a versicht eng nei Perspektiv op dëst Handele vu Gott ze fannen. Mä de Paulus mengt hei kengesfalls, dass hien ee fir allemol Gott absolut erkannt hätt. Dem Härgott seng Weeër si nu mol net ze ergrënnen. Gott ass „der die das große Unbekannte“ wéi ee Buchtitel vum Norbert Scholl et ausdréckt. De Paulus huet ee Wee versicht. Hien huet sech Gedanke gemaach. Hien huet och déi laang Geschicht an Traditioun virun Aen, déi hien duerchaus als een Handele vu Gott gesäit. Awer hien hitt sech hei, fir Gott wëllen virzeschreiwen, wéi dann dee weidere Wee tëschent Gott an der Welt oder mat eis Mënschen soll ausgesinn. An och hei gesinn ech de Paulus als een, deen sech wuel och mat eiser Kierch vun haut géif schwéier dinn, déi ëmmer nees versicht Gott Reegelen virzeschreiwen a Form vun Dogmen oder Kierchegesetzer an Änlechem. Et ass ganz kloer, dass mir als Mënschen net Gott kënne virschreiwen, wéi hien an eiser Welt ze handelen huet. Gott mécht keng Tauschgeschäfter mat eis Mënschen. Mir kënnen hien dofir och net bezirzen mat Affer, och net mat engem „Messopfer“, wéi et jo nach ëmmer a munche Kreesser heescht. Mir liewen net dovunner, dass mir Gott festleeën. Mir liewen dovunner dass Gott fir eis Welt a fir eis Mënschen d’Fräiheet festgeluecht huet. Mir kënnen gutt handelen oder och schlecht. Gott schenkt eis ee Liewen, dat all Méiglechkeeten huet. Un eis ass et si ze notzen oder eben och net. Gott léist eis eis Weeër goen - an aller Fräiheet. Wat mir als Mënschen aus eiser Fräiheet maachen, ass dann natierlech eng ganz eege Geschicht.

Um Enn vun eiser Liesung heescht et: „Denn aus ihm und durch ihn und auf ihn hin ist die ganze Schöpfung.“ (Röm 11,36a) Dës „Allmachtsformel“ gëtt bis haut esou oder änlech ëmmer nees gebraucht. Dacks steet si isoléiert am Raum a verleet zu Spekulatiounen an och zu munch falschen Interpretatiounen. Si schwätzt sécher vu Gott als dem Ursprong, dem Mëttler an dem Zil vun allem, wat geschafen ass. Et dierf een si dann awer op kee Fall isoléiert huelen an als Legitimatioun gebrauchen fir dat „Faktescht“ a mengen, dass et nu mol sou ass an net ze ännere wier. Dat kéim engem Fatalismus gläich, deen eis vun aller Verantwortung als Mënschen, déi handele kënnen, géif fräischwätzen. De Wee an eiser Welt ass net ouni Widdersproch an net ouni Leed. An dach dierfe mir an der Gewëssheet liewen, dass d’Zil gutt wäert sinn. Dofir kann de Paulus um Enn och ruffen: „Ihm sei Ehre in Ewigkeit! Amen.“ (Röm 11, 36b)

Fürbitten

Zu Jesus Christus, deen seng Kierch op de Glawen vum hellege Péitruss opgebaut huet an si ni verléisst, wëlle mir bieden:

  • Fir de Poopst Franziskus, all Hierten vun der Kierch an all Fraen a Männer, déi beruff sinn d’Evangelium ze verkënnegen. Christus héier eis.
  • Fir all, deenen d’Kierch duerch d’Versoen vun hire Memberen de Réck gedréint hunn. Christus héier eis.
  • Fir all an der Kierch, déi deene Schwaachen, déi leiden a krank sinn, bäistinn. Christus héier eis.
  • Fir eis kierchlech Gemeinschaft iwwerall do, wou si ënnert Diskriminéierung an Verfolgung leit. Christus héier eis.
  • Fir all eis Verstuerwen an all déi, déi ëm si traueren. Christus héier eis.

Treie Gott, däi Jong steet um Ufank vun eiser Gemeinschaft. Lauschter op eis Suergen an erhéier eis Gebieder. Dech luewen an éiere mir elo an an all Éiwegkeet. Amen.

II.

Chaque jour encore, Jésus se révèle comme le Messie aux femmes et aux hommes de notre monde. Ce faisant, il leur ouvre la porte d’un monde nouveau qui répond à leurs aspirations de justice et de paix. Prions pour qu’advienne le règne de Dieu.
Écoute-nous, Dieu très bon.

  • Afin que les peuples se parlent et que cessent les guerres, prions le Seigneur.
  • Afin qu’il se souvienne des petits et des pauvres au milieu de nous et qu’il guérisse les malades, prions le Seigneur.
  • Afin qu’il guide l’Église dans sa mission et lui donne des pasteurs selon son cœur, prions le Seigneur.
  • Afin qu’il réunisse les familles divisées et qu’il rassemble les croyants et les croyantes dans l’amour et la fidélité, prions le Seigneur.

Seigneur, tu nous as donné ton Fils pour que nous te connaissions comme le Dieu de la vie. Garde-nous dans la fidélité et l’espérance. Alors, nous pourrons te louer avec Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. (web: vieliturgique.ca)

Gabengebet

Herr und Gott, du hast dir das eine Volk des Neuen Bundes erworben durch das Opfer deines Sohnes, das er ein für alle Mal dargebracht hat. Sieh gnädig auf uns und schenke uns in deiner Kirche Einheit und Frieden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Par l’unique sacrifice de la Croix, tu t’es donné, Père très bon, un peuple de fils; accorde-nous, dans ton Église, la grâce de l’unité et de la Paix. Par Jésus

Wunderbarer und barmherziger Gott, im Leiden und Sterben deines Sohnes hast du der Welt deine Liebe gezeigt. Öffne unsere Augen, damit wir im Zeichen von Brot und Wein die Tiefe seiner Hingabe erkennen. Lass uns auf dem Weg des Gehorsams und der Liebe ihm folgen, Christus, unserm Herrn.

Hochgebet – „Erinnerung II“


Präfation
Herr, unser Gott, hier um dich versammelt,
erinnern wir uns an die Geschichte,
die durch die Jahrhunderte hindurch weitererzählt worden ist:
von Jesus von Nazareth, einem Menschen,
der dich freimütig “Abba”, Vater, zu nennen gewagt hat
und der uns gelehrt hat, dasselbe zu tun.
Gott, unser Vater, wir danken dir für diesen Menschen,
der das Antlitz der Erde verändern wollte,
weil er von einer großen Vision sprach:
von deinem Reich, das im Kommen ist,
ein Reich der Freiheit, der Liebe und des Friedens,
die Vollendung deiner Schöpfung.
Darum verbinden wir uns mit allen Heiligen und allen Menschen,
um dich zu loben und zu preisen.

Sanctus

Wir erinnern uns, dass überall dort, wo Jesus hinkam,
die Menschen ihre Menschlichkeit wiederfanden
und von einem neuen Reichtum erfüllt wurden,
so dass sie mit neuem Mut einander begegnen konnten.

Wir erinnern uns, wie er zu Menschen gesprochen hat
von einer verlorenen Drachme,
von einem verirrten Schaf, einem verlorenen Sohn:
von den Kleinen und Armen,
all denen, die unfrei sind, unbekannt, ungeliebt.

Wir erinnern uns, dass er auf die Suche
nach all diesen Verlorenen ging,
nach denen, die traurig sind
und die in der Kälte stehen,
und wie er immer wieder eintrat für sie,
ohne die anderen zu vergessen.

V/A: Geteiltes Brot, geteilter Wein, geteiltes Leben soll es sein.

Und das hat ihn selbst das Leben gekostet,
denn die Mächtigen der Erde duldeten das nicht.
Und doch, guter Gott,
er wusste sich verstanden von dir und angenommen,
er sah sich von deiner Liebe bestätigt.
Er ist eins mit dir.
So konnte er, von dir gehalten,
befreiend leben für andere.

A: Geteiltes Brot, …

Sende daher deinen Geist über diese Gaben,
damit sie als Leib + und Blut Jesu für uns
zum Zeichen von Jesu Gegenwart werden.

Wir gedenken, wie er,
der uns so sehr geliebt und eins war mit dir,
seinem guten Vater,
in der letzten Nacht seines Lebens auf Erden
das Brot in seine Hände nahm,
es segnete, brach und seinen Freunden reichte mit den Worten:

NEHMET UND ESSET ALLE DAVON:
DAS IST MEIN LEIB,
DER FÜR EUCH HINGEGEBEN WIRD.

Und was er tat, erfüllte ihm das Herz:
Er nahm auch den Becher am Tisch,
dankte, pries dich, Vater, und sagte:

NEHMET UND TRINKET ALLE DARAUS:
DAS IST DER KELCH
DES IMMERWÄHRENDEN BUNDES,
MEIN BLUT, DAS FÜR EUCH
UND FÜR ALLE VERGOSSEN WIRD
ZUR VERGEBUNG DER SÜNDEN.
TUT DIES ZU MEINEM GEDÄCHTNIS.

Geheimnis des Glaubens

Wenn wir dann gemeinsam dieses Brot essen
und aus diesem Becher trinken werden,
tun wir es im Gedenken an ihn,
deinen Sohn und unseren Bruder, den freien Menschen,
der unser aller Diener und Befreier ist,
jetzt und immer und über den Tod hinaus.

A: Geteiltes Brot, …

Deshalb gedenken wir jetzt auch der vielen,
die von uns gegangen sind,
all der Menschen, die wir geliebt haben ...
Vater, wir glauben, dass du sie in dir birgst.
Du bist ihr Leben, jetzt und immerdar.

Wir denken auch an jene, die Verantwortung tragen
in deiner Kirche und für diese Welt,
an unseren Papst Franziskus, an unsere Bischöfe,
an die Priester, Diakone, Ordensleute
und an die Laien, die den Weltdienst verrichten.

Hilf ihnen und uns,
damit wir diese Erde zu einem besseren Haus für alle machen;
damit wir Frieden stiften und eins seien,
wie du, Vater, es in deinem Sohne bist, und er mit dir.

Zusammen mit allen Heiligen, der Mutter Jesu, Maria,
dem heiligen Josef und den Aposteln,
seist du, himmlischer Vater, von uns gelobt und gepriesen
durch Christus, unseren Bruder und Herrn.

Durch ihn und mit ihm und in ihm
ist dir, Gott, allmächtiger Vater,
in der Einheit des Heiligen Geistes
alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit.
Quelle unbekannt

Vaterunser

A Gemeinschaft mat der ganzer Kierch, déi de Jesus op ee Fiels opgebaut huet, wëlle mir zu Gott, eisem Papp bieden, wéi de Jesus eis et geléiert huet: Vater unser …

Friddensgebiet

D’Fundament vun eiser Gemeinschaft, sinn d’Apostelen an hire Glawen. Si hunn eis dem Jesus seng Botschaft iwwerbruecht, eng Botschaft vu Fridden an Erléisung. Allerdéngs si mir et selwer, déi dës Botschaft net ëmmer realiséieren. Dofir biede mir: Här Jesus Christus, kuck net op eis Schwaachheet mäi op eise gudde Wëllen a schenk eis all däi Fridden.

Schlussgebet

Herr, unser Gott, schenke uns durch dieses Sakrament die Fülle deines Erbarmens und mache uns heil. Gewähre uns deine Hilfe, damit wir so vor dir leben können, wie es dir gefällt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Que ta miséricorde, Seigneur, agisse en nous, et nous guérisse entièrement; transforme-nous, par ta grâce, et rends-nous si généreux que nous puissions te plaire en toute chose. Par Jésus.

Guter Gott, wir haben das Gedächtnis deines Sohnes gefeiert, das eine Brot gegessen und aus dem einen Kelch getrunken. Lass uns aus der Kraft dieser Speise gemeinsam den Weg des Glaubens gehen Jesus Christus entgegen, unserem Herrn und Bruder. Ihm sei Ehre in Ewigkeit!


Mass vum 16 August
Klick op d’Kalennerblat fir d’Sonndesmass als PDF!
Mass vum 30 August

Links:

Top

Online Pastoral

Lëscht vun de Sonndesgottesdéngschter

 
Service Kommunikatioun a Press . Service Communication et Presse
Äerzbistum Lëtzebuerg . Archevêché de Luxembourg

© Verschidde Rechter reservéiert . Certains droits réservés
Dateschutz . Protection des données
Ëmweltschutz . Protection de l'environnement