29. Sonndeg am Jk A - 17./18.10.2020 - Weltmissiounssonndeg

Kiermes zu Beddeler an Dillingen


Home Back Print Kontakt

Aféierung an d’Mass

Léif Matchrëschten! Dëse WE feiere mir de Weltmissiounssonndeg. Mir maachen dat ganz am Bewosstsinn, dass mir als kleng Gemeinschaft hei mat eiser ganzer Kierch uechtert d’Welt verbonne sinn, mat alle Mënschen, déi sech besonnesch als Gleeweger viru Gott stellen an him hier Uleies virdroen. Mir sinn sécherlech haut opgeruff, fir eis solidaresch mat deenen ze weisen, déi wesentlech méi aarm si wéi mir, an hinnen esou och eis materiell Hëllef zoukommen ze loossen. Awer dat ass net alles. Villméi wichteg wier fir eis een Ëmdenken vum Materiellen hin zu Léift a Gerechtegkeet, zu Respekt an Unerkennung vun all deenen, déi eben net nëmmen eis materiell Hëllef brauchen, mä och eis ganz an éierlech Léift. D’Leetwuert vun dësem Sonndeg ass: „Hei sinn ech, schéck mech!“ (Jes 6,8) Si mir bereet eis schécken ze loossen an eis Welt am Sënn vun der Botschaft vu Jesus Christus méi liewenswäert ze maachen fir all Mënschen? Ruffe mir dofir zesummen eiser Här säin Erbaarmen un.

Kyrie

Här Jesus Christus, du riffs eis an deng Nofolleg. Här, erbaarm dech.
Här Jesus Christus, du schécks eis fir deng Léift ze liewen. Christus, erbaarm dech.
Här Jesus Christus, du wëlls, dass mir deng Gerechtegkeet liewen. Här, erbaarm dech.

Dagesgebiet


Weltmissiounssonndeg
Härgott, du hues déi Jong als dat eigentlecht Liicht an des Welt geschéckt.
Looss all Mënschen deng Wourecht erkennen
a maach hiert Häerz op fir de Glawen un dech.
Gëff, datt all Gedeeften uechtert Welt zu engem grousse Vollek ginn.
Erwäch a jidderengem déi déif Suerg fir d’Wuelergoe vun alle Mënschen.
Dorëms biede mir dech duerch de Jesus, déi Sonn, eise Här, hien,
dee mat dir an dem Hellege Geescht lieft an all Éiwegkeet. Amen.

Guter Gott, mit allen Christinnen und Christen
auf der Welt sind wir durch unseren Glauben verbunden.
Wir loben und preisen dich in verschiedenen Sprachen
und mit unterschiedlichen Traditionen.
Sei du in unserer Mitte und bei allen Menschen.
Sei du mit uns in diesem Gottesdienst
und in jedem Moment unseres Lebens.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn,
der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt in Ewigkeit. Amen.

29. Sonndeg am Joreskrees
Allmächtege Gott, du bass eisen Här.
Maach eise Welle bereet, denge Geboter ze follegen,
a gëff eis een Häerz, dat dir an eise Matmënschen opriichteg déngt.
Dorëms biede mir dech duerch de Jesus, eisen Här, déi Jong, hien,
dee mat dir an dem Hellege Geescht lieft an all Éiwegkeet. Amen.

Père éternel et tout-puissant, fais-nous toujours vouloir ce que tu veux et servir ta gloire d’un cœur sans partage. Par Jésus Christ.

Liesungen: Lesung: Jes 45, 1.4-6 / 1 Thess 1, 1-5b / Evangelium: Mt 22, 15-21

Lesung aus dem Buch Jesaja.
So spricht der HERR zu seinem Gesalbten, zu Kyrus: Ich habe ihn an seiner rechten Hand gefasst, um ihm Nationen zu unterwerfen; Könige entwaffne ich, um ihm Türen zu öffnen und kein Tor verschlossen zu halten: Um meines Knechtes Jakob willen, um Israels, meines Erwählten, willen habe ich dich bei deinem Namen gerufen; ich habe dir einen Ehrennamen gegeben, ohne dass du mich kanntest. Ich bin der HERR und sonst niemand; außer mir gibt es keinen Gott. Ich habe dir den Gürtel angelegt, ohne dass du mich kanntest, damit man vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang erkennt, dass es außer mir keinen Gott gibt. Ich bin der HERR und sonst niemand.

Kv Bringt dar dem Herrn Ehre und Macht!
Singet dem Herrn ein neues Lied, *
singt dem Herrn, alle Lande!
Erzählt bei den Nationen von seiner Herrlichkeit, *
bei allen Völkern von seinen Wundern! – (Kv)
Denn groß ist der Herr und hoch zu loben, *
mehr zu fürchten als alle Götter.
Denn alle Götter der Völker sind Nichts, *
aber der Herr ist es, der den Himmel gemacht hat. – (Kv)
Bringt dar dem Herrn, ihr Stämme der Völker, *
bringt dar dem Herrn Ehre und Macht,
bringt dar dem Herrn die Ehre seines Namens! *
Bringt Gaben und tretet ein in die Höfe seines Heiligtums! – (Kv)
Werft euch nieder vor dem Herrn in heiligem Schmuck! *
Erbebt vor ihm, alle Lande!
Verkündet bei den Nationen: Der Herr ist König! *
Er richtet die Völker so, wie es recht ist. – Kv

Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Thessalonich.
Paulus, Silvanus und Timotheus an die Kirche der Thessalonicher, die in Gott, dem Vater, und in Jesus Christus, dem Herrn, ist: Gnade sei mit euch und Friede! Wir danken Gott für euch alle, sooft wir in unseren Gebeten an euch denken; unablässig erinnern wir uns vor Gott, unserem Vater, an das Werk eures Glaubens, an die Mühe eurer Liebe und an die Standhaftigkeit eurer Hoffnung auf Jesus Christus, unseren Herrn. Wir wissen, von Gott geliebte Brüder und Schwestern, dass ihr erwählt seid. Denn unser Evangelium kam zu euch nicht im Wort allein, sondern auch mit Kraft und mit dem Heiligen Geist und mit voller Gewissheit.

Halleluja. Halleluja. Haltet fest am Worte Christi; dann leuchtet ihr als Lichter in der Welt. Halleluja.

Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus.
In jener Zeit kamen die Pharisäer zusammen und beschlossen, Jesus mit einer Frage eine Falle zu stellen. Sie veranlassten ihre Jünger, zusammen mit den Anhängern des Herodes zu ihm zu gehen und zu sagen: Meister, wir wissen, dass du die Wahrheit sagst und wahrhaftig den Weg Gottes lehrst und auf niemanden Rücksicht nimmst, denn du siehst nicht auf die Person. Sag uns also: Was meinst du? Ist es erlaubt, dem Kaiser Steuer zu zahlen, oder nicht? Jesus aber erkannte ihre böse Absicht und sagte: Ihr Heuchler, warum versucht ihr mich? Zeigt mir die Münze, mit der ihr eure Steuern bezahlt! Da hielten sie ihm einen Denar hin. Er fragte sie: Wessen Bild und Aufschrift ist das? Sie antworteten ihm: Des Kaisers. Darauf sagte er zu ihnen: So gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört!

Lecture du livre du prophète Isaïe.
Ainsi parle le Seigneur à son messie, à Cyrus, qu’il a pris par la main pour lui soumettre les nations et désarmer les rois, pour lui ouvrir les portes à deux battants, car aucune porte ne restera fermée: À cause de mon serviteur Jacob, d’Israël mon élu, je t’ai appelé par ton nom, je t’ai donné un titre, alors que tu ne me connaissais pas. Je suis le Seigneur, il n’en est pas d’autre : hors moi, pas de Dieu. Je t’ai rendu puissant, alors que tu ne me connaissais pas, pour que l’on sache, de l’orient à l’occident, qu’il n’y a rien en dehors de moi. Je suis le Seigneur, il n’en est pas d’autre

PSAUME (Ps 95 (96), 1.3, 4-5, 7-8, 9-10ac)
R/ Rendez au Seigneur la gloire et la puissance.

Chantez au Seigneur un chant nouveau,
chantez au Seigneur, terre entière,
racontez à tous les peuples sa gloire,
à toutes les nations ses merveilles ! R
Il est grand, le Seigneur, hautement loué,
redoutable au-dessus de tous les dieux :
néant, tous les dieux des nations !
Lui, le Seigneur, a fait les cieux. R
Rendez au Seigneur, familles des peuples,
rendez au Seigneur la gloire et la puissance,
rendez au Seigneur la gloire de son nom.
Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis. R
Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté :
tremblez devant lui, terre entière.
Allez dire aux nations : « Le Seigneur est roi ! »
Il gouverne les peuples avec droiture. R

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens.
PAUL, SILVAIN ET TIMOTHEE, à l’Église de Thessalonique qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus Christ. À vous, la grâce et la paix. À tout moment, nous rendons grâce à Dieu au sujet de vous tous, en faisant mémoire de vous dans nos prières. Sans cesse, nous nous souvenons que votre foi est active, que votre charité se donne de la peine, que votre espérance tient bon en notre Seigneur Jésus Christ, en présence de Dieu notre Père. Nous le savons, frères bien-aimés de Dieu, vous avez été choisis par lui. En effet, notre annonce de l’Évangile n’a pas été, chez vous, simple parole, mais puissance, action de l’Esprit Saint, pleine certitude

Alléluia. Alléluia. Vous brillez comme des astres dans l’univers en tenant ferme la parole de vie. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu.
Alors les pharisiens allèrent tenir conseil pour prendre Jésus au piège en le faisant parler. Ils lui envoient leurs disciples, accompagnés des partisans d’Hérode : « Maître, lui disent-ils, nous le savons : tu es toujours vrai et tu enseignes le chemin de Dieu en vérité ; tu ne te laisses influencer par personne, car ce n’est pas selon l’apparence que tu considères les gens. Alors, donne-nous ton avis : Est-il permis, oui ou non, de payer l’impôt à César, l’empereur ? » Connaissant leur perversité, Jésus dit : « Hypocrites ! pourquoi voulez-vous me mettre à l’épreuve ? Montrez-moi la monnaie de l’impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d’un denier. Il leur dit : « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles ? » Ils répondirent : « De César. » Alors il leur dit : « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. »

Priedegt (2020)

Léif Matchrëschten! „Hei sinn ech, schéck mech!“ (Jes 6,8) Dëse klénge Saz ass aus dem 6. Kapitel vum Jesaja-Buch aus dem AT vun eiser Bibel erausgeholl. Fir et richteg a gutt ze maachen, misst een elo hei dat ganzt Kapitel 6 liesen. Et ass d’Beruffung vum Prophet Jesaja, déi eis do erzielt gëtt. De Jesaja huet eng Visioun. Hie gesäit Gott an senger Herrlechkeet. An da fléien déi himmlesch Gestalten, d’Serafim duerch d’Géigend a ruffen: „Heilig, heilig, heilig ist der HERR der Heerscharen. Erfüllt ist die ganze Erde von seiner Herrlichkeit.“ (Jes 6, 3) A grad dëse Ruff vun de Serafim misst eis elo schonn oplauschtere loossen. Ass eis Äerd wierklech ganz erfëllt vun der Herrlechkeet vu Gott? Wa mir déi schéi Säiten vun der Natur betruechten, da kënnen mir vläicht jo soen. Wa mir awer all dee Misär an déi Nout kucken, wa mir déi vill Kricher gesinn an aner Schrecklechkeeten, da kënne mir kaum vun der Herrlechkeet vu Gott schwätzen, déi eis Welt erfëllt. Effektiv ass ganz vill Nout an Aarmut do. Vill Mënschen leiden Honger, si krank, hu keng Chancen op ee gutt Liewen. D’Stréim vun de Flüchtlingen uechtert d’Welt war wuel nach ni esou grouss. Déi politesch Willkür, déi wirtschaftlech Ausbeutung, déi moralesch Ënnerdréckung, all des Schlechtegkeeten kënnen eis net soe loossen, dass dem Härgott seng Herrlechkeet iwwer d’ganz Welt géif schéngen.

„Hei sinn ech, schéck mech!“ De Jesaja äntwert op den Uruff vu Gott a léist sech schécken. Awer dat ass keng freedeg Missioun. Ganz am Géigendeel! Wa mir dat 6. Kapitel vum Jesaja-Buch liesen, da kéint ee bal mengen, dass et och fir eis dach zimmlech bedréckend Zäit geschriwwe wier. Dem Jesaja seng Botschaft, déi hie soll verkënnegen, ass keng ganz charmant Botschaft. Et ass eng Dreeung. Et ass eng eescht Uklo un d’Mënschheet, déi sech net am Grëff huet, déi just nach egoistesch hire Laster am Kapp huet. D’Undroe vun der Zerstéierung vun deem, wat lo grad ass, ass äusserst drastesch. De Jesaja soll verkënnegen, „Bis die Städte verödet sind und unbewohnt, die Häuser menschenleer, bis das Ackerland zur Wüste verödet ist. Der HERR wird die Menschen entfernen, sodass die Verlassenheit groß ist inmitten des Landes.“ (Jes 6, 11-12)

Wa mir op dësem Weltmissiounssonndeg als Motto iwwert eisem Nodenken a Bieden fir eis Welt ee Saz stoen hunn, dee wuel eleng positiv kléngt, mä deen awer am Kontext eng ganz drastesch Wierkung huet, da sollte mir vläicht och dës ganz Geschicht méi déif a méi éierlech kucken. Weltmissioun ass keen Zockerlecken. Hei geet et net drëm, fir fromm Formelen opzesoen. Hei geet et ëm echt a knallhaart Hiweiser op Mëssstänn an Noutsituatiounen an eiser Welt vun haut. Wa mir Glawe wëlle priedegen, da musse mir als éischt de Mënschen hier Nout léisen. Da musse mir hinnen hëllefen, dass si ee würdegt Liewe kënne féieren.

Weltmissiounssonndeg ass fir mech als éischt emol een Dag vu Solidaritéit mat deenen Äermste vun der Welt. Et ass een Dag, wou mir hei an eise fetten Länner, fir ee Wuert vum Jesaja opzegräifen („verfette das Herz dieses Volkes“ Jes 6,10), eis oprësele loosse sollen, dass mir net nëmmen eis kléng Suerge kucken, mä grad déi grouss Suergen vun de Mënschen um Rand, déi näischt hunn. De Weltmissiounssonndeg misst eis rout gi loossen am Gesiicht, dass mir et bis haut net fäerdeg bruecht hunn, eng gerecht an éierlech Weltgemeinschaft opzebauen, déi jidder Mënsch seng Rechter a Würd zoukomme léist.

„Hei sinn ech, schéck mech!“ De Jesaja kritt eng ganz delikat Missioun. Genausou delikat muss och eis Missioun haut sinn. Mir als Chrëschten, wa mir eis esou wëlle bezeechnen, mussen onbedéngt an ouni Récksiicht de Fanger an d’Wonne vun eiser Zäit leeën. Mir dierfen eis de Mond net verbidde loossen, fir dat ze soen an unzekloen, wat net funktionéiert an eiser Welt. „Hei sinn ech, schéck mech!“ Jo, mir sinn all geschéckt, fir ëmmer nees fir déi Äermst anzetrieden, op et deenen Dichtegen gefält oder net.

„Heilig, heilig, heilig ist der HERR der Heerscharen. Erfüllt ist die ganze Erde von seiner Herrlichkeit.“ Dem Härgott seng Herrlechkeet kann nëmmen duerch eis Mathëllef zum Strale kommen. Dofir awer musse mir eis ëmmer an ëmmer asetzen an net midd ginn, sou wéi de Jesaja mat Kraaft fir dës Herrlechkeet fir all Mënschen anzetrieden. Loosse mir eis all schécken an des Welt. Äntwerte mir op de Ruff vu Gott a setze mir eis an fir eng besser Welt. „Hei sinn ech, schéck mech!“ Amen.

Hei ass och den Text vum 6. Kapitel vum Buch Jesaja an der „Einheitsübersetzung“ vun 2016
Jesaja 6, 1-13:
1 Im Todesjahr des Königs Usija, da sah ich den Herrn auf einem hohen und erhabenen Thron sitzen und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel aus. 2 Serafim standen über ihm. Sechs Flügel hatte jeder: Mit zwei Flügeln bedeckte er sein Gesicht, mit zwei bedeckte er seine Füße und mit zwei flog er. 3 Und einer rief dem anderen zu und sagte: Heilig, heilig, heilig ist der HERR der Heerscharen. Erfüllt ist die ganze Erde von seiner Herrlichkeit. 4 Und es erbebten die Türzapfen in den Schwellen vor der Stimme des Rufenden und das Haus füllte sich mit Rauch. 5 Da sagte ich: Weh mir, denn ich bin verloren. Denn ein Mann unreiner Lippen bin ich und mitten in einem Volk unreiner Lippen wohne ich, denn den König, den HERRN der Heerscharen, haben meine Augen gesehen. 6 Da flog einer der Serafim zu mir und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. 7 Er berührte damit meinen Mund und sagte: Siehe, dies hat deine Lippen berührt, so ist deine Schuld gewichen und deine Sünde gesühnt. 8 Da hörte ich die Stimme des Herrn, der sagte: Wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Ich sagte: Hier bin ich, sende mich! 9 Da sagte er: Geh und sag diesem Volk: Hören sollt ihr, hören, aber nicht verstehen. Sehen sollt ihr, sehen, aber nicht erkennen. 10 Verfette das Herz dieses Volkes, mach schwer seine Ohren, verkleb seine Augen, damit es mit seinen Augen nicht sieht, mit seinen Ohren nicht hört, damit sein Herz nicht zur Einsicht kommt und es sich nicht bekehrt und sich so Heilung verschafft. 11 Da sagte ich: Wie lange, Herr? Er sagte: Bis die Städte verödet sind und unbewohnt, die Häuser menschenleer, bis das Ackerland zur Wüste verödet ist. 12 Der HERR wird die Menschen entfernen, sodass die Verlassenheit groß ist inmitten des Landes. 13 Bleibt darin noch ein Zehntel, so soll es erneut abgeweidet werden, wie bei einer Eiche oder Terebinthe, von denen beim Fällen nur ein Stumpf bleibt. Heiliger Same ist sein Stumpf.

Fürbitten

Gott wëll eis an all Mënschen an der grousser Welt erausféieren an säi Räich vum Fridden. Vertrauensvoll wende mir eis mat eise Suergen a Gebieder un hien.

  • Mir bieden fir déi Mënschen, déi ënnert Honger an Duuscht leiden, dass si Hëllef a Solidaritéit erfueren. Sief du hinnen Trouscht an Halt. Härgott, héier eis.
  • Mir bieden fir all, déi ënnert Gewalt, Krich an Terror leiden, dass si Mënschen begéinen, déi friddlech sinn, an esou Hëllef a Sécherheet erfueren. Härgott, héier eis.
  • Mir bieden fir all, déi anere Mënschen Leed zoufügen. Schenk hinnen Asiicht a looss si Mënschen begéinen, déi si trotz allem fair a gerecht behandelen. Härgott, héier eis.
  • Mir bieden fir all, déi ausgestouss sinn an um Buedem leien. Looss si Mënsche begéinen, déi si opriichten an nei Sécherheet schenken. Härgott, héier eis.
  • Mir bieden all, déi sech asetzen fir Gerechtegkeet, Fridden a Versuergen vun der Schëpfung, dass si net de Mutt verléieren, wann si Réckschléi erliewen. Härgott, héier eis.
  • Mir bieden fir all eis Verstuerwen, dass si an denger Léift, Härgott, gebuerge sinn. (Haut denke mir besonnesch un …) . Härgott, héier eis.

Härgott, all eis Gebieder leeë mir dir un d’Häerz. Erhéier si a schenk eis allen däi Fridden. Dorëms biede mir duerch Christus, eisen Här. Amen.

II.


Dieu le Père nous invite à nous joindre à la mission de son Fils. Ensemble, adressons-lui notre prière pour l’œuvre missionnaire de toute son Église appelée à servir les plus vulnérables de ce monde.
Seigneur, entends la voix de ton peuple.
– Que le Seigneur renouvelle la mission de son Église afin qu’elle ne cesse de chercher à accomplir son œuvre de salut.
– Que le Seigneur souffle son esprit missionnaire sur tous les gouvernants de ce monde afin qu’ils recherchent la justice et la charité dans chacune de leurs décisions.
– Que le Seigneur renouvelle son Esprit de force chez les personnes qui sont déjà en mission afin qu’elles sachent affronter la lourdeur de la tâche.
– Que le Seigneur raffermisse notre communauté chrétienne dans sa mission afin qu’elle témoigne sans relâche des valeurs évangéliques.
Dieu notre Père, toi qui gouvernes le ciel et la terre dans l’amour et la douceur, rends nos cœurs semblables au tien. Entends la prière de ton peuple qui aspire à être dirigé dans la justice et la vérité. Nous te le demandons par le Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. (vieliturgique.ca)

Gowegebiet

29. Sonndeg am Joreskrees
Hëllef eis, Härgott, datt mir dësen Déngscht um Altor
mat fréiem Häerz a mat Würd vollzéien.
Maach eis duerch des Feier fréi vun aller Schold,
esou datt mir dir gefalen an ee Beispill fir eis Matmënsche kenne sinn.
Dorëms biede mir dech duerch de Jesus, eise Brudder an eisen Här. Amen.

Accorde-nous, Seigneur, de te servir à cet autel en toute liberté d’esprit; ainsi ta grâce pourra nous purifier dans le mystère que nous célébrons. Par Jésus.

Weltmissiounssonndeg
Härgott, déi Jong huet sech fir eis all hierginn.
Maach déi Wuert wouer, datt all Vëlker op dëser Welt
dech duerch hien luewen an éieren.
Huel eist Affer hei un
als en Zeechen vun eiser déiwer Veréierung.
Dorëms biede mir dech, duerch de Jesus,
eise Brudder an eisen Här. Amen.

Hochgebet – „Gott der Menschen 2“


Präfation
Wir danken dir, Vater, dass du ein Gott der Menschen bist,
dass du dich nicht scheust, unser Gott zu heißen,
dass du uns bei unseren Namen kennst,
dass du die Welt in Händen hältst.
V/A: Du bist das Leben, du bist das Leben, Gott.
Denn darum hast du uns erschaffen und ins Leben gerufen,
dass wir mit dir verbunden sind.
Sei gepriesen, Schöpfer aller Dinge, der du uns den Raum gibst
und die Zeit zu leben.
Sei gepriesen für das Licht unserer Augen und für die Luft, die wir atmen.
A: Du bist das Leben, ...
Wir danken dir, Vater, für alle Werke deiner Hände,
für alles, was du in unserer Mitte wirkst durch unseren Herrn Jesus Christus.
Mit allen Lebenden, mit allen, die uns vorangegangen sind,
mit den Engeln und Heiligen preisen wir darum deinen Namen und loben dich:

Sanctus

Wir danken dir, heiliger Vater, um deines Sohnes willen, den du gesandt hast,
dass er uns diene und erleuchte,
dass er den Armen dein Reich und den Gefangenen Erlösung bringe.
Wir danken dir für deinen Sohn.
Er ist uns Gleichnis und Gestalt deiner Treue.
Er hat alles vollbracht, was menschlich ist, unser Leben und unseren Tod.
Mit Leib und Seele hat er sich hingegeben für uns.
Wir bitten dich, Vater, sende deinen Geist über unsere Gaben,
damit Brot und Wein für uns zu seinem Leib + und Blut werden.

Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde
und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte Dank,
brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach:

NEHMET UND ESSET ALLE DAVON:
DAS IST MEIN LEIB,
DER FÜR EUCH HINGEGEBEN WIRD.

Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch,
dankte wiederum, reichte ihn den Seinen und sprach:

NEHMET UND TRINKET ALLE DARAUS:
DAS IST DER KELCH
DES IMMER WÄHRENDEN BUNDES,
MEIN BLUT, DAS FÜR EUCH
UND FÜR ALLE VERGOSSEN WIRD
ZUR VERGEBUNG DER SÜNDEN.
TUT DIES ZU MEINEM GEDÄCHTNIS.

Geheimnis des Glaubens

Herr, unser Gott, darum feiern wir hier dieses Zeichen unseres Glaubens und treten ein in die Hingabe Christi.
Erhoben zu deiner Rechten setzt er sich für uns ein, bis er kommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten an dem Tag, den du bestimmt hast.
Vater, wir flehen zu dir.
Sende uns den Heiligen Geist und erneuere das Angesicht der Erde, dieser Erde, die wir lieben.
A: Du bist das Leben, …
Schenke uns Frieden überall, den Frieden, den wir selbst nicht stiften können, der mächtiger ist als alle Gewalt.
Stärke den neuen Bund zwischen uns durch die Lebenskraft Jesu Christi hier in unserer Mitte.

Vater, wir empfehlen dir jene, die Christus nachfolgen,
Papst Franziskus unsere Bischöfe, und alle Frauen und Männer
unserer Gemeinden, Gemeinschaften und Familien.

Wir bitten dich für alle, die heimgesucht werden von Krankheit, Unglück und Leid.
Schenke unseren Verstorbenen Anteil am neuen Leben,
in das uns Jesus vorangegangen ist.

Vollende auch an uns, was du begonnen hast,
dass wir in der Vielfalt der Glieder ein Leib sind
und deine hl. Stadt im Himmel - mit Maria, Josef, den Aposteln
der Heiligen Hildegard und allen Heiligen - und auf dieser Erde werden.
Dann wird dein Name geheiligt sein durch Christus.

Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater,
in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit.
Quelle unbekannt

Vaterunser

Dat deeglecht Brout, déi deeglech Nahrung brauche mir selwer a brauchen och déi vill Mënschen an der Welt. Dacks ass et allerdéngs esou, dass dat noutwendegst fir ze iwwerliewen net do ass. Wa mir elo zesummen bieden, wéi de Jesus eis et geléiert huet, da soll dat eng Ureegung sinn, dass mir selwer derfir suerge sollen, dass all Mënsch säin deeglecht Brout a Fräiheet an och esou vill wéi noutwendeg kann iessen: Vater unser ...

Friddensgebiet

Niewent der Nahrung fir all Dag brauch de Mënsch och Fridden a Gerechtegkeet. Eis Welt ass deelweis voll vun Has a Sträit. Biede mir ëm de Fridden fir eis all. Biede mir och drëm, dass mir selwer matschaffen un dësem Fridden. Loosse mir jidderengem en Zeechen vu Fridden schenken, ee Bléck voller Léift. De Fridden vun eisem Här Jesus Christus sief mat iech all.

Schlussgebiet

29. Sonndeg am Joreskrees
Allmächtege Gott, mir des Mass zesumme gefeiert.
Si soll Fruucht bréngen an eisem Alldag.
Schenk eis Dag fir Dag dat, wat mir fir eist Liewe brauchen,
a féier eis Welt zum Fridden an zur Gerechtegkeet.
Dorëms biede mir dech duerch de Jesus, eise Brudder an eisen Här. Amen.

Seigneur, fais-nous trouver des forces neuves dans cette communion aux réalités du ciel: assure-nous tes bienfaits ici-bas et instruis-nous des richesses de ton Royaume. Par Jésus.

Weltmissiounssonndeg
Härgott, mir hunn des helleg Moolzecht zesumme gefeiert.
Maach eis doduerch helleg
a gëff eis d’Kraaft zu engem echte chrëschtleche Liewen.
Maach deng Kierch zu engem liichtenden Zeechen
a Virbild fir all Vëlker op der Welt,
esou datt jidder Mënsch seng voll Rechter kann an Usproch huelen
an dir ëmmer méi no kennt.
Dorëms biede mir dech, duerch de Jesus, eise Brudder an eisen Här. Amen.

Segen

Gott, der Schöpfer des Universums
und Vater aller Menschen,
segne und behüte euch.

Er lasse sein Angesicht über euch leuchten,
wenn er euch in seine Weite führt.

Er wende euch sein Angesicht zu,
besonders, wenn es euch schlecht geht.

Er mache euer Leben und das aller Menschen hell,
damit Liebe und Frieden darin herrschen.

Sein Segen gebe euch Kraft für euer Leben und euren Alltag.
Sein Friede begleite euch durch die kommenden Tage
und wachse in euren Herzen.
A: Amen.

Und der Segen des allmächtigen Gottes,
des Vaters und des Sohnes
und des Heiligen Geistes
komme auf euch herab
und bleibe bei euch allezeit.
A: Amen.


Mass vum 11 Oktober
Klick op d’Kalennerblat fir d’Sonndesmass als PDF!
Journée de Commémoration
Nationale 2020

Links:

Top

Online Pastoral

Lëscht vun de Sonndesgottesdéngschter

 
Service Kommunikatioun a Press . Service Communication et Presse
Äerzbistum Lëtzebuerg . Archevêché de Luxembourg

© Verschidde Rechter reservéiert . Certains droits réservés
Dateschutz . Protection des données
Ëmweltschutz . Protection de l'environnement