30. Sonndeg am Joereskrees B - 23./24.10.2021

Weltmissiounssonndeg


Home Back Print Kontakt

Léif Matchrëschten! Op dësem Sonndeg feiere mir de Weltmissiounssonndeg. Fir eis Lëtzebuerger Diözes gouf de Slogan gewielt: „De Mond halen? Onméiglech!“ Wa mir an eis Welt kucken mat all hire Suergen a Problemer, dann ass et wierklech onméiglech de Mond ze halen, zumindest als echten an iwwerzeegte Chrëscht. D’Evangelium vun haut stellt eis ee Blannen vir, dee fir sech selwer net de Mond hält. Vill Mënschen kënnen dat nach net emol méi. Dofir musse mir fir si de Mond op dinn an an hirem Numm schwätzen. Zum Ufank wéilt ech genee dee Gedanken an d’Mëtt vun eisem Nodenken vun haut stellen. Froe mir eisen Här ëm seng Hëllef.

Kyrie

* Här, Jesus Christus, du méchs dat gesonnt, wat krank a verwonnt ass. Här, erbaarm dech eiser.
* Här, Jesus Christus, du riichts déi erëm op, déi nidder gedréckt sinn. Här, erbaarm dech eiser.
* Här, Jesus Christus, du schenks Liewen, wou Mënschen verlooss an eleng sinn. Här, erbaarm dech eiser.
Den Härgott soll sech eiser erbaarmen. Hie soll eis Verzeiung schenken an eis stäerken a begleeden an eisem Liewen, fir dass dat Gutt wiisst. Amen.

Dagesgebiet

Baarmhäerzege Gott, maach an eis de Glawen, d’Hoffnung an d’Léift méi grouss. Gëff eis d’Gnod, dech an eis Matmënschen gär ze hunn sou wéis du et vun eis wëlls. Dorëms biede mir duerch Jesus Christus, eisen Här, déi Jong, hien, dee mat dir an dem Hellege Geescht lieft a regéiert elo an an all Éiwegkeet. Amen.

Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l’espérance et la charité ; et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus Christ.

Weltmissiounssonndeg
Härgott, du hues déi Jong als dat eigentlecht Liicht an des Welt geschéckt.
Looss all Mënschen deng Wourecht erkennen
a maach hiert Häerz op fir de Glawen un dech.
Gëff, datt all Gedeeften uechtert Welt zu engem grousse Vollek ginn.
Erwäch a jidderengem déi déif Suerg fir d’Wuelergoe vun alle Mënschen.
Dorëms biede mir dech duerch de Jesus, déi Sonn, eise Här, hien,
dee mat dir an dem Hellege Geescht lieft an all Éiwegkeet. Amen.

Liesungen: Jer 31, 7-9 / Hebr 5, 1-6 / Mk 10, 46-52

Lesung aus dem Buch Jeremia.
So spricht der HERR: Jubelt Jakob voll Freude zu / und jauchzt über das Haupt der Völker! Verkündet, lobsingt und sagt: Rette, HERR, dein Volk, den Rest Israels! Siehe, ich bringe sie heim aus dem Nordland und sammle sie von den Enden der Erde, unter ihnen Blinde und Lahme, Schwangere und Wöchnerinnen; als große Gemeinde kehren sie hierher zurück. Weinend kommen sie und in Erbarmen geleite ich sie. Ich führe sie an Wasserbäche, auf ebenem Weg, wo sie nicht straucheln. Denn ich bin Vater für Israel und Efraim ist mein Erstgeborener.

Kv Groß hat der Herr an uns gehandelt. Da waren wir voll Freude.
Als der Herr das Geschick Zions wendete, *
da waren wir wie Träumende.
Da füllte sich unser Mund mit Lachen *
und unsere Zunge mit Jubel. – (Kv)
Da sagte man unter den Völkern: *
Groß hat der Herr an ihnen gehandelt!
Ja, groß hat der Herr an uns gehandelt. *
Da waren wir voll Freude. – (Kv)
Wende doch, Herr, unser Geschick *
wie du versiegte Bäche wieder füllst im Südland!
Die mit Tränen säen, * werden mit Jubel ernten. – (Kv)
Sie gehen, ja gehen und weinen *
und tragen zur Aussaat den Samen.
Sie kommen, ja kommen mit Jubel *
und bringen ihre Garben. – Kv

Lesung aus dem Hebräerbrief.
Jeder Hohepriester wird aus den Menschen genommen und für die Menschen eingesetzt zum Dienst vor Gott, um Gaben und Opfer für die Sünden darzubringen. Er ist fähig, mit den Unwissenden und Irrenden mitzufühlen, da er auch selbst behaftet ist mit Schwachheit, und dieser Schwachheit wegen muss er wie für das Volk so auch für sich selbst Sündopfer darbringen. Und keiner nimmt sich selbst diese Würde, sondern er wird von Gott berufen, so wie Aaron. So hat auch Christus sich nicht selbst die Würde verliehen, Hohepriester zu werden, sondern der zu ihm gesprochen hat: Mein Sohn bist du. Ich habe dich heute gezeugt, wie er auch an anderer Stelle sagt: Du bist Priester auf ewig nach der Ordnung Melchisedeks.

Halleluja. Halleluja. Unser Retter Jesus Christus hat den Tod vernichtet und uns das Licht des Lebens gebracht durch das Evangelium. Halleluja.

Aus dem heiligen Evangelium nach Markus.
In jener Zeit, als Jesus mit seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge Jericho wieder verließ, saß am Weg ein blinder Bettler, Bartimäus, der Sohn des Timäus. Sobald er hörte, dass es Jesus von Nazaret war, rief er laut: Sohn Davids, Jesus, hab Erbarmen mit mir! Viele befahlen ihm zu schweigen. Er aber schrie noch viel lauter: Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir! Jesus blieb stehen und sagte: Ruft ihn her! Sie riefen den Blinden und sagten zu ihm: Hab nur Mut, steh auf, er ruft dich. Da warf er seinen Mantel weg, sprang auf und lief auf Jesus zu. Und Jesus fragte ihn: Was willst du, dass ich dir tue? Der Blinde antwortete: Rabbuni, ich möchte sehen können. Da sagte Jesus zu ihm: Geh! Dein Glaube hat dich gerettet. Im gleichen Augenblick konnte er sehen und er folgte Jesus auf seinem Weg nach.

Lecture du livre du prophète Jérémie.
Ainsi parle le Seigneur : Poussez des cris de joie pour Jacob, acclamez la première des nations ! Faites résonner vos louanges et criez tous : « Seigneur, sauve ton peuple, le reste d’Israël ! » Voici que je les fais revenir du pays du nord, que je les rassemble des confins de la terre ; parmi eux, tous ensemble, l’aveugle et le boiteux, la femme enceinte et la jeune accouchée : c’est une grande assemblée qui revient. Ils avancent dans les pleurs et les supplications, je les mène, je les conduis vers les cours d’eau par un droit chemin où ils ne trébucheront pas. Car je suis un père pour Israël, Éphraïm est mon fils aîné.

R/ Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous: nous étions en grande fête !
Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion,
nous étions comme en rêve !
Alors notre bouche était pleine de rires,
nous poussions des cris de joie. R
Alors on disait parmi les nations :
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! »
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous :
nous étions en grande fête ! R
Ramène, Seigneur, nos captifs,
comme les torrents au désert.
Qui sème dans les larmes
moissonne dans la joie. R
Il s’en va, il s’en va en pleurant,
il jette la semence ;
il s’en vient, il s’en vient dans la joie,
il rapporte les gerbes. R

Lecture de la lettre aux Hébreux.
Tout grand prêtre, en effet, est pris parmi les hommes ; il est établi pour intervenir en faveur des hommes dans leurs relations avec Dieu ; il doit offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Il est capable de compréhension envers ceux qui commettent des fautes par ignorance ou par égarement, car il est, lui aussi, rempli de faiblesse ; et, à cause de cette faiblesse, il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. On ne s’attribue pas cet honneur à soi-même, on est appelé par Dieu, comme Aaron. Il en est bien ainsi pour le Christ : il ne s’est pas donné à lui-même la gloire de devenir grand prêtre ; il l’a reçue de Dieu, qui lui a dit : Tu es mon Fils, moi, aujourd’hui, je t’ai engendré, car il lui dit aussi dans un autre psaume : Tu es prêtre de l’ordre de Melkisédek pour l’éternité.

Alléluia. Alléluia. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort, il a fait resplendir la vie par l’Évangile. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc.
En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c’était Jésus de Nazareth, il se mit à crier : « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi ! » Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle : « Fils de David, prends pitié de moi ! » Jésus s’arrête et dit : « Appelez-le. » On appelle donc l’aveugle, et on lui dit : « Confiance, lève-toi ; il t’appelle. » L’aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » L’aveugle lui dit : « Rabbouni, que je retrouve la vue ! » Et Jésus lui dit : « Va, ta foi t’a sauvé. » Aussitôt l’homme retrouva la vue, et il suivait Jésus sur le chemin.

Priedegt

Léif Matchrëschten! D’Evangelium vun dësem Sonndeg passt eigentlech ganz gutt zum Weltmissiounssonndeg. Do sëtzt dee blanne Bartimäus an héiert, dass de Jesus laanscht geet. Hien hat wuel scho vun him héieren a wousst, dass de Jesus kéint hëllefen. Also mécht hien sech bemierkbar a rifft nom Jesus. Ganz kloer an däitlech weist hien, dass hien Hëllef brauch. Allerdéngs sinn dann do eng ganz Rei vu Leit, déi sech an hirem Fridde gestéiert fillen. De Jesus war ee Star, deen optaucht an dee bewonnert gouf. Si sinn him nogelaf an hunn hien gefeiert a veréiert. Mä de Jesus sollt awer just fir déi „Upper Class“ do sinn, net fir deen Dréck, deen do heescht an op der Strooss lieft. Neen dat soll schonn alles schéin an uerdentlech sinn. Keng Stéierung vun de Verhältnisser soll déi festlech Stëmmung hei duerchernee bréngen. Awer dee Blannen léist sech net esou einfach de Mond verbidden. Hie mellt seng Uspréch un. Hien hält net de Mond. De Mond halen? Dat war fir hien onméiglech a senger Situatioun.

Wa mir haut an eis Welt kucken, da kënne mir ouni Weideres des Geschicht vum Bartimäus an eng Relatioun setzen mat all deene ville Mënschen, déi do an Nout sinn. Si sëtzen um Rand vun eiser Gesellschaft. Si sinn ausgeschloss. Si hu kaum eng Chance gutt ze liewen. Si ginn net beuecht vun deene Schéinen a Räichen. Mä och si jäizen. Si ruffen ëm Hëllef. Si kënnen an hirer Nout de Mond net halen. Si gesinn duerchaus, wat an der Welt geschitt, wéi vill Räichtum a Wuelstand et gëtt. Si gesinn, dass si vun all deem ausgeschloss ginn. A wann si da ruffen, oder sech op de Wee maachen, da stinn do déi „gens bien-pensants“, déi si zeréck drängen. Mir wëllen si net héieren a net gesinn. Mir wëllen si net an eiser Gesellschaft hunn.

Mir fueren hei an Europa zu honnertdausenden all Summer ronderëm d’Mëttelmier an d’Vakanz. Mir leeën eis an d’Sonn a loossen eis et gutt goen. Mir genéissen dat gutt Wierder a schwammen an deem Waasser, wou dausende Mënschen op der anerer Säit dran erdrénken, just well mir si net héiere wëllen an hirem Kreesch no Unerkennung vun hirer Nout. All déi grouss an dichteg Regierungen an eise räichen an dichtege Länner, wëllen des Kreescher net nolauschteren. Maueren an Befestegungen vu Grenzen ginn opgeriicht. All méiglech komesch Ofkommes gi gemaach fir nëmmen net mat dem Problem vun dëse Leit direkt a Kontakt ze kommen.

De Missiounssonndeg vun der kathoulescher Kierch ass een Dag, wou mir eis bewosst solle ginn, dass et extreem vill Nout an eiser Welt gëtt. Wa mir schonn nëmmen no Afrika kucke gesi mir, wéi komplizéiert et ass, fir alle Mënschen würdeg Verhältnisser fir ze liewen ze ginn. An anere Géigenden vun der Welt ass et net besser. Si all ruffen eis un ëm Hëllef. Fréier stoung vläicht de Fokus vum Missiounssonndeg éischter op der Verbreedung vum Glawen vum Chrëschtentum. Awer Chrëscht-sinn bedeit net nëmmen een Bekenntnis. Et ass och eng Haltung am Liewen. Chrëscht-sinn weist sech an eisem Engagement fir déi, déi um Rand stinn. De Jesus haut am Evangelium, wéi a villen aneren Episoden am Neien Testament, weist eis, wéi et misst sinn, wéi mir missten handelen. Et ginn esou vill Diskriminéierungen an eiser Welt. Mënschen ginn zeréckgesat wéinst hirer Hautfaarf, wéinst hirer Relioun, wéist hirer sexueller Orientéierung asw. Mir als Chrëschten misst do ganz däitlech eis Aen an Oueren opmaachen, fir de Kreesch vun all deenen ze héieren an eis fir si anzesetzen. Dat wier geliefte Chrëscht-sinn haut. Mir kënne vläicht net all Nout léisen, net all Ongläichheet an Ongerechtegkeet aus der Welt schafen. Awer ëmmer dann, wa mir no dru sinn, kënne mir eis asetzen. Et gëtt ëmmer nees ee Liichtbléck, deen eis uleede kann.

Um Enn vun hirem Gedicht zur Aféierung vum Präsident Biden sot Amanda Gorman: „Denn es gibt immer Licht, wenn wir nur mutig genug sind, es zu sehen, wenn wir nur mutig genug sind, es zu sein.“ Genee dat trëfft et. Mir musse selwer dat Liicht gesinn an dann och selwer Liicht sinn fir all déi um Rand. Dat ass a bleift eis Aufgab.

Mir mussen méi Mutt an Decisioun opbréngen fir dësen Asaz fir déi Aarm. Mir mussen ëmmer nees deenen Aarmen hëllefen ze ruffen. Mir mussen eise Politiker an den Ouere leien, dass si sech beweegen an sech asetzen. Déi Aarm a ville Länner vun der Welt si vun eis wäit ewech. Hiert Jäizen kënnt dacks net bis bäi eis. A grad dofir musse mir hei fir si jäizen. Gi mir hinnen eis Stëmm. De Mond ze halen, dat ass wierklech net méi méiglech bäi all der Nout an deem Leed an eiser Welt vun haut.

Und wir werden nicht müde, das Gute zu tun
O Herr, halt uns geborgen in deinen Händen.
Mit Zärtlichkeit umschlossen von allen Seiten.
In deinem Schutz erwachen Vertrauen und Kraft.
Und wir werden nicht müde, das Gute zu tun.

O Herr, form unsere Hände zu einem Gebet.
Mit Gesten loben wir dich über Grenzen hinweg.
Gemeinsam strecken wir uns aus nach dir.
Und wir werden nicht müde, das Gute zu tun.

O Herr, beweg unsere Hände entschlossen im Tun.
Mit unseren Händen baust du dein Haus.
Gemeinsam bewohnen wir diese Welt.
Und wir werden nicht müde, das Gute zu tun.
Gebet zum Weltmissionssonntag 2021: Katharina Bosl von Papp, aus: https://www.missio-hilft.de/mitmachen/weltmissionssonntag-2021/liturgie/#c22237

Fürbitten

Gott hält eis a senger Hand. Hie gëtt eis d’Kraaft, och a schwieregen Zäiten dat Gutt ze maachen. Zu him wëlle mir bieden:

  • Fir d’Kierchen an alle Länner vun dëser Welt, dass si hier Dieren opmaache kënnen fir d’Frëndschaft mat alle Mënschen an dass si Weeër fannen sech mat aneren Reliounen auszetauschen. Härgott, héier eis.
  • Fir d’Mënschen an der Welt, dass si sech net duerchernee brénge loossen vun Has a Sträit, mä sech asetzen fir Gerechtegkeet a Fridden iwwer all Grenzen vu Reliounen ewech. Härgott, héier eis.
  • Fir déi Verantwortlech an der Kierch an an der Gesellschaft, dass si an dëse Krisenzäiten mat oppenen Hänn openaner duer ginn. Härgott, héier eis.
  • Fir déi Mënschen, déi d’Weeër vum Fridde verlooss hunn, dass si agesinn, dass Gewalt keng Léisung ass. Härgott, héier eis.
  • Fir déi Mënschen, déi krank an déi eleng sinn an eiser Gesellschaft, dass hinnen eng Hand gereecht gëtt, déi hinnen hëlleft an si tréischt. Härgott, héier eis.
  • Fir eis Verstuerwen, dass si an dengen gudden Hänn rouen. Härgott, héier eis.

Baarmhäerzege Gott, du lauschters eis Gebieder. Du gëss eis Kraaft, dat Gutt ze maachen. Dech luewe mir elo an an all Éiwegkeet. Amen.

II:

Solidaires des pauvres et des faibles, nous nous tournons vers Dieu avec confiance. En ce Dimanche missionnaire mondial, que notre prière nous aide à discerner des pistes d’engagement pour plus de justice et d’équité.
Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous.
– Aux personnes malades et handicapées, que le Seigneur apporte la paix.
– Aux personnes laissées pour compte et accablées par le chômage, que le Seigneur apporte la paix.
– Aux femmes battues, aux enfants violés, que le Seigneur apporte la paix.
– Aux missionnaires qui, partout dans le monde, se consacrent entièrement à témoigner de l’Évangile, que le Seigneur apporte la paix.
– À notre communauté, appelée à la solidarité avec les plus démunis, que le Seigneur apporte la paix.
Dieu, toi qui es un Père pour ton peuple, viens au secours de ceux et celles qui n’ont plus de voix pour t’appeler. Quand le désespoir s’installe, suscite des artisans et artisanes de paix. Nous t’en prions, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen.
(http://www.vieliturgique.ca)

Gowegebiet

Allmächtege Gott, kuck a Gnod op eis Gowen, déi mir duerbréngen, a looss eis dëst Affer esou feieren, datt et dech éiert. Dorëms biede mir dech, duerch de Jesus, eise Brudder an eisen Här. Amen.

Regarde les présents déposés devant toi, Seigneur notre Dieu: permets que notre célébration contribue d’abord à ta gloire. Par Jésus.

Weltmissiounssonndeg
Härgott, déi Jong huet sech fir eis all hierginn.
Maach déi Wuert wouer, datt all Vëlker op dëser Welt
dech duerch hien luewen an éieren.
Huel eist Affer hei un
als en Zeechen vun eiser déiwer Veréierung.
Dorëms biede mir dech, duerch de Jesus,
eise Brudder an eisen Här. Amen.

Hochgebet – „Sehnsucht“


Präfation
Gott, hab Dank, für die Geschichten der Heiligen Schrift,
in denen wir uns verlieren und finden können;
durch die wir erinnert werden,
dass für unser Leben bedeutsam sind:
die Schönheit und der Glanz,
die Sehnsucht und das Wagnis.

Hab Dank für alle verheißungsvollen Geschichten und Bilder,
deren Licht uns das Leben bestehen lässt.

Danke für die heiligen Frauen und Männer,
die uns von der Aussicht erzählen,
dass Worte in den stummen Mund
und Tänze in die lahmen Füße gelegt werden,
dass die Menschen Häuser bauen
und auch darin wohnen.

Danke für Jesus von Nazaret, der seine Hoffnung gelebt,
durchgetragen und geteilt hat.

So vieles und viele lassen uns loben und singen.

Sanctus
Hab Dank für Jesus, ihn, unseren Bruder, den wahren Menschen,
der mit uns lebt und die Sehnsucht nach Gehalt
und Gelingen in uns wachhält.
Hab Dank für den Tisch, der uns sammelt,
für das Brot, das uns nährt,
für den Wein, der uns freut.
Wohl und Wehe, Segen und Sorge wohnen ihnen inne.
Deine Lebenskraft beseele die Dinge und Geschöpfe –
wie am Anfang, wie am Ende –
und bewirke Verbundenheit und Verbindlichkeit.
Darum bitten wir dich:

Sende deinen Geist über Brot und Wein,
damit Jesus Christus + mit Leib und Blut
in unserer Mitte gegenwärtig wird.

Denn am Abend vor seinem Leiden
nahm er beim Mahl das Brot und sagte dir Dank,
brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach:

NEHMET UND ESSET ALLE DAVON:
DAS IST MEIN LEIB, DER FÜR EUCH HINGEGEBEN WIRD.

Ebenso nahm er den Kelch mit Wein, dankte wiederum,
reichte den Kelch seinen Jüngern und sprach:

NEHMET UND TRINKET ALLE DARAUS:
DAS IST DER KELCH DES NEUEN UND EWIGEN BUNDES,
MEIN BLUT, DAS FÜR EUCH UND FÜR ALLE VERGOSSEN WIRD
ZUR VERGEBUNG DER SÜNDEN.
TUT DIES ZU MEINEM GEDÄCHTNIS.

Geheimnis des Glaubens:

Unsere Erinnerung geht zu Jesus,
zu seiner Gestalt voller Menschlichkeit,
zu seinem Wort voller Trost,
zu seinem Weg aus Unbestechlichkeit,
zu seinem Ende aus Schmerz
und seinem Anfang aus Licht.

Und doch steht noch etwas aus:
Möge sich die Schönheit auf jedes Leben legen
und mit den Privilegien Schluss sein.
Mögen die einen nicht auf ewig oben
und die andern nicht für alle Zeit unten sein.
Mögen wieder Bilder in uns lebendig werden,
wie es denn sein könnte, das Leben.
Mögen die Soldaten dieser Welt innehalten,
wir selber die Spiele beenden, die uns die Welt bedeuten,
Mögen wir mit Papst Franziskus, unserem Bischof N.
und der Gemeinschaft der Bischöfe
das Wort und die Geste finden, die uns begegnen lassen.

Gott, wir glauben, dass noch etwas aussteht,
wir halten Ausschau nach deiner Zeit
in Gemeinschaft mit Maria und Josef,
den Aposteln und Blutzeugen,
wir sehnen sie und schaffen sie herbei, bis sie aufstrahlt
durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater,
in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit. Amen.
aus der Schweiz; Quelle unbekannt

Vaterunser

Gott suergt fir eis wéi ee Papp oder eng Mamm. Hie schenkt eis all Dag seng Gowen a wëll, dass mir Verantwortung iwwerhuelen fir eis Welt. Sou wëlle mir eis och elo ganz bewosst un hie wenden mat deem Gebiet, wat eisen Här Jesus eis geléiert huet, an net nëmmen ëm dat deeglecht Brout fir eis selwer bieden mä och fir déi Vill, déi um Rand vum Existenzminimum musse liewen: Vater unser im Himmel, …

Friddengebiet

De Fridde vu Gott ass net ee vergängleche Fridden am Sënn vun eiser Welt. De Fridde vu Gott ass een, dee fir all Mënsch do ass an deen jiddereen unhëlt, wéi en ass. Loosse mir eis och hei géigesäiteg unhuelen als Bridder a Schwësteren an eis ee frëndlechen Bléck schenken. De Fridden vun eisem Här Jesus Christus sief mat iech all.

Schlussgebiet

Här, eise Gott, gëff, datt deng Sakramenter an eis och dat Heel bewierken, wat si enthalen, fir datt mir eng Kéier béi dir a Wierklechkeet dat empfänken, wat mir elo an dësen hellegen Zeechen gefeiert hunn. Dorëms biede mir dech, duerch de Jesus, eise Brudder an eisen Här. Amen.

Que tes sacrements, Seigneur, achèvent de produire en nous ce qu’ils signifient, afin que nous entrions en jour en pleien possession du mystère que nous célébrons dans ces rites. Par Jésus.

Weltmissiounssonndeg
Härgott, mir hunn des helleg Moolzecht zesumme gefeiert.
Maach eis doduerch helleg
a gëff eis d’Kraaft zu engem echte chrëschtleche Liewen.
Maach deng Kierch zu engem liichtenden Zeechen
a Virbild fir all Vëlker op der Welt,
esou datt jidder Mënsch seng voll Rechter kann an Usproch huelen
an dir ëmmer méi no kennt.
Dorëms biede mir dech, duerch de Jesus, eise Brudder an eisen Här. Amen.


Mass vum 17. Oktober
Klick op d’Kalennerblat fir d’Sonndesmass als PDF!
Mass vum 31. Oktober

Links:

Top

Online Pastoral

Lëscht vun de Sonndesgottesdéngschter

 
Service Kommunikatioun a Press . Service Communication et Presse
Äerzbistum Lëtzebuerg . Archevêché de Luxembourg

© Verschidde Rechter reservéiert . Certains droits réservés
Dateschutz . Protection des données
Ëmweltschutz . Protection de l'environnement