Dräifaltegkeet - 11./12.6.2022


Home Back Print Kontakt

Léif Matchrëschten! Am Numm vun dem dräifaltege Gott fänke mir all Gottesdéngscht un. Mat Dankbarkeet feiere mir haut um Dräifaltegkeetssonndeg de grouss Gott, deen den Ursprong vun eiser Welt ass. Mir feieren säi Jong, eisen Här Jesus Christus, dee Mënsch ginn ass an eis d’Léift vu Gott gewisen huet. Mir feieren och den Hellege Geescht, dee Geescht vu Gott, deen eis am Liewe begleet a féiert. Gott selwer ass fir eis Mënschen net ze begräifen. Dofir ass hien am Jesus Mënsch ginn, fir dass mir op eng mënschlech Manéieren kënne gesinn, wéi Gott selwer fir eis wëll sinn. Ganz versti mir Gott ni. Bleift ëmmer hannert all eise Virstellung verstoppt. An dach léist säi Geescht eis ëmmer nees en Deel vun senger Wourecht erkennen. Gott ass sécher d’Léift an d’Baarmhäerzegkeet. Loosse mir dofir elo zu him Kontakt ophuelen an hien ëm säin Erbaarmen uruffen.

Kyrie

Här Jesus Christus, du bass bass operstanen vun den Doudegen. Kyrie eleison.
Här Jesus Christus, du bass erhéicht zu Gott, dem Papp. Christe eleison.
Här Jesus Christus, du schécks eis de Geescht vun der Wourecht. Kyrie eleison.

Dagesgebiet

Herr, himmlischer Vater, du hast dein Wort und deinen Geist in die Welt gesandt, um das Geheimnis des göttlichen Lebens zu offenbaren. Gib, dass wir im wahren Glauben die Größe der göttlichen Dreifaltigkeit bekennen und die Einheit der drei Personen in ihrem machtvollen Wirken verehren. Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde ta Parole de vérité et ton Esprit de sainteté pour révéler aux hommes ton admirable mystère; donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de l’éternelle Trinité, en adorant son Unité toute-puissante. Par Jésus Christ.

Liesungen: Spr 8, 22-31 / Röm 5, 1-5 / Joh 16, 12-15

Lesung aus dem Buch der Sprichwörter.
So spricht die Weisheit Gottes: Der HERR hat mich geschaffen als Anfang seines Weges, / vor seinen Werken in der Urzeit; in frühester Zeit wurde ich gebildet, / am Anfang, beim Ursprung der Erde. Als die Urmeere noch nicht waren, wurde ich geboren, / als es die Quellen noch nicht gab, die wasserreichen. Ehe die Berge eingesenkt wurden, / vor den Hügeln wurde ich geboren. Noch hatte er die Erde nicht gemacht und die Fluren / und alle Schollen des Festlands. Als er den Himmel baute, war ich dabei, / als er den Erdkreis abmaß über den Wassern, als er droben die Wolken befestigte / und Quellen strömen ließ aus dem Urmeer, als er dem Meer sein Gesetz gab / und die Wasser nicht seinen Befehl übertreten durften, / als er die Fundamente der Erde abmaß, da war ich als geliebtes Kind bei ihm. / Ich war seine Freude Tag für Tag / und spielte vor ihm allezeit. Ich spielte auf seinem Erdenrund / und meine Freude war es, bei den Menschen zu sein.

Kv Herr, unser Herr, wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde!
Seh ich deine Himmel, die Werke deiner Finger, *
Mond und Sterne, die du befestigt:
Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, *
des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? – (Kv)
Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott, *
du hast ihn gekrönt mit Pracht und Herrlichkeit.
Du hast ihn als Herrscher eingesetzt über die Werke deiner Hände, *
alles hast du gelegt unter seine Füße: – (Kv)
Schafe und Rinder, sie alle *
und auch die wilden Tiere,
die Vögel des Himmels und die Fische im Meer, *
was auf den Pfaden der Meere dahinzieht. – Kv

Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom.
Schwestern und Brüder! Gerecht gemacht also aus Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir auch im Glauben den Zugang zu der Gnade erhalten, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Mehr noch, wir rühmen uns ebenso der Bedrängnisse; denn wir wissen: Bedrängnis bewirkt Geduld, Geduld aber Bewährung, Bewährung Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zugrunde gehen; denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist.

Halleluja. Halleluja. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Ehre sei dem einen Gott, der war und der ist und der kommen wird. Halleluja.

Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes.
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in der ganzen Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst heraus reden, sondern er wird reden, was er hört, und euch verkünden, was kommen wird. Er wird mich verherrlichen; denn er wird von dem, was mein ist, nehmen und es euch verkünden. Alles, was der Vater hat, ist mein; darum habe ich gesagt: Er nimmt von dem, was mein ist, und wird es euch verkünden.

Lecture du livre des Proverbes.
Écoutez ce que déclare la sagesse de Dieu: «Le Seigneur m’a faite pour lui, principe de son action, première de ses œuvres, depuis toujours. Avant les siècles j’ai été formée, dès le commencement, avant l’apparition de la terre. Quand les abîmes n’existaient pas encore, je fus enfantée, quand n’étaient pas les sources jaillissantes. Avant que les montagnes ne soient fixées, avant les collines, je fus enfantée, avant que le Seigneur n’ait fait la terre et l’espace, les éléments primitifs du monde. Quand il établissait les cieux, j’étais là, quand il traçait l’horizon à la surface de l’abîme, qu’il amassait les nuages dans les hauteurs et maîtrisait les sources de l’abîme, quand il imposait à la mer ses limites, si bien que les eaux ne peuvent enfreindre son ordre, quand il établissait les fondements de la terre. Et moi, je grandissais à ses côtés. Je faisais ses délices jour après jour, jouant devant lui à tout moment, jouant dans l’univers, sur sa terre, et trouvant mes délices avec les fils des hommes.»

R/ Ô Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand, ton nom, par toute la terre !
À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts,
la lune et les étoiles que tu fixas,
Qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui,
le fils d’un homme, que tu en prennes souci ? R
Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu,
le couronnant de gloire et d’honneur ;
tu l’établis sur les œuvres de tes mains,
tu mets toute chose à ses pieds. R
Les troupeaux de bœufs et de brebis,
et même les bêtes sauvages,
les oiseaux du ciel et les poissons de la mer,
tout ce qui va son chemin dans les eaux. R

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains.
Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ, lui qui nous a donné, par la foi, l’accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis; et nous mettons notre fierté dans l’espérance d’avoir part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous mettons notre fierté dans la détresse elle-même, puisque la détresse, nous le savons, produit la persévérance ; la persévérance produit la vertu éprouvée; la vertu éprouvée produit l’espérance; et l’espérance ne déçoit pas, puisque l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné.

Alléluia. Alléluia. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit: au Dieu qui est, qui était et qui vient! Alléluia.

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean.
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: «J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l’instant vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu’il dira ne viendra pas de lui-même : mais ce qu’il aura entendu, il le dira; et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi; voilà pourquoi je vous ai dit: L’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître.»

Priedegt

“Wir danken dir, guter Gott. Du bist als unbegreifliches und heiliges Geheimnis, Ursprung und Ziel unseres Lebens.” Sou heescht et an engem Eucharistiegebiet, dat ech fonnt hunn. Gott ass net mat mënschleche Kategorien ze gräifen an ze verstoen. Egal, wéi mir eis uleeën, et bleift ëmmer nëmmen een Taaschten no Erklärungen. Déi ganz Geschicht vun der Theologie an der Philosophie iwwer déi vill Joerhonnerten a Joerdausenden weist, dass mir ëmmer nëmme siche kënnen, awer ni Gott selwer fannen. Ech sinn iwwerzeegt, dass d’Bibel genee dat och scho wëll ausdrécken. Hei si ganz ënnerschiddlech, heiansdo och widderspréchlech Biller fir Gott gebraucht. Mä un sech gëllt bis haut d’Gebot: “Du sollst dir kein Kultbild machen, keine Gestalt von irgendetwas am Himmel droben, auf der Erde unten oder im Wasser unter der Erde.” (Dtn 5, 8 / vgl Ex 20,4) Mir stellen eis Gott ëmmer nach vir, wéi wann hien ee männleche Mënsch wier. Jo och d’Sprooch ass do schonn ee Bild. Ech hunn elo an der männlecher Form vu Gott geschwat. Dobäi dierften déi Kategorien vu männlech a weiblech guer net mat Gott a Verbindung bruecht ginn. Wéi kënne mir also haut vu Gott schwätzen?

Dëser Deeg hunn ech ee Buch gelies, dat dëser Fro wëll nogoen: “Gotteswort, weiblich”. D’Autorin hält fest, dass et do och net duer geet, fir einfach alles a weiblech-grammatikalescher Form iwwer Gott aus ze soen. Et geet hier vill méi ëm eng allgemeng net-patriarchalesch Aart a Weis fir vun a mat Gott ze schwätzen. Eis reliéis Gewunnechten sinn do sécherlech zimmlech festgefuer an engen eis als Mënschen an eisem Denken a Schwätzen iwwer Gott an. Do ännert et natierlech och näischt, wann een op ee mol anstatt vu Kinnek an Herrscher vu Gott als Kinnigin an als Herrscherin géif schwätzen. Vu Gott dierfte mir net mat esou Begrëffer méi haut schwätzen. Si verleeden ëmmer nees an nach ëmmer zu Sexismus an Diskriminéierung. All déi Geschichten féieren dann och an eng Onfräiheet. Theologie a Relioun zilen awer op d’Fräiheet. Villfach mutéieren eis Gebieder an Uriede vu Gott zu eidelen Enveloppen.

Mir feieren haut d’Fest vun der Dräifaltegkeet. Wann ech elo versichen d’Dräifaltegkeet ze erklären, da si mir schonn an enger ganz schwiereger Situatioun. Natierlech kann ech dogmatesch korrekt dat Ganzt erklären. Awer wat seet dat nach engem Chrëscht haut? Wat kann ech aus esou dogmateschen Definitiounen, déi aus ganz alen Zäite kommen, engem Mënsch vun haut verständlech maachen, ouni dass ech een akademeschen Cours vun zwee Joer mat 4 Stonne d’Woch ofhalen? Sécher kann een Traditionalist mir soen, dass et eng Glawensformel ass, déi einfach esou ze gleewen ass. Mä wat soll dat? Wat bréngt eis dat haut? Wat kann ech fir mäi klengen a bescheidenen Glawen haut mat esou Formelen ufänken? An och do muss ech dem Annette Jantzen duerchaus Recht ginn: all Formelen vun Gebieder, déi mech net am Häerz beréieren, hu kee Sënn. Wann ech iwwer Gott nodenken, da muss dat och fir mech asiichteg sinn. Et muss eng Bedeitung fir mech a mäi Liewen haut hunn.

Eis Gebietssprooch an der Kierch, jo och eis Glawensformelen, eis Dogmatik sinn zum groussen Deel einfach diskriminéierend vis-à-vis vun der Hallschent vun der Mënschheet. Et kann net sinn, dass mir duerch eis Sprooch, déi ëmmerhin och eist Denken präägt, esou een Deel vun de Mënschen einfach an d’”Ausseits” setzen. “Wie wir von Gott sprechen, prägt auch, wie wir von Menschen denken.” Ech si no all deene Joren, wou ech natierlech och, ouni vill no ze denken, de Sproochgebrauch vun eiser Kierch iwwerholl hunn, zur Iwwerzeegung komm, dass sech op deem Punkt ganz dringend eppes muss änneren. Wann d’Sprooch, mat der mir iwwer dat Gëttlecht schwätzen, net iergendwéi iwwert enee ze bréngen ass mat der Sprooch vun eisem Liewen soss, da wäert et schwiereg ginn fir nach eng Liewensrelevanz vum Glawen ze fannen. D’Annette Jantzen huet ganz sécher mat dëser Feststellung Recht. Eis ofgehuewe Sprooch, eis Floskelen ouni Inhalt, déi onverständlech si fir d’Mënschen vun haut, bréngen näischt. Iwwer vill Joerzéngten, jo Joerhonnerten si Formelen auswenneg geléiert ginn. Jidder Schüler weess, dass een dat fir eng Prüfung oder en Examen esou ka maachen an zu engem bestëmmten Moment kann erausspäizen. Awer an d’Déift geet dat net. Grad haut gesi mir jo, wat do alles ugeriicht gouf an deene leschten Joerhonnerten an eiser Kierch. Mä dat musse mir erkennen.

Ech hu bewosst haut net iwwer d’Dräifaltegkeet geschwat. Dat sinn theologesch Konzepter an Iddien, déi ech vläicht historesch anuerdnen, déi awer engem Chrëscht haut net all ze vill soen. Nach derzou, dass si nëmmen a männlechen Herrscher-Kategorien schwätzen. Et gëtt méi wéi Zäit an eiser Kierch een neie Wee vun der Kommunikatioun vun de wesentlechen Inhalter vun eisem Glawen ze sichen. Et geet net duer a réimeschen Dokumenter ëmmer nëmmen „autoreferentiell“ déi al Kamellen ofzeschreiwen. Eng nei Sprooch, en neit Denken, déi der Welt vun haut ugepasst sinn an déi och endlech d’Fuerschung aus der Theologie, der Philosophie an der Wëssenschaft unerkennen an opgräifen ass méi wéi noutwenneg.

Et muss ee sécher net all modern Ideologie vun haut matmaachen an eise kierchleche Reien. Awer et erschéngt mir méi wéi wichteg, dass mir endlech konsequent emol dat unerkennen, wat déi eegen Theologie haut seet, an et fruchtbar maachen fir eist Handelen, Schätzen an Denken an der Kierch.

“Wir danken dir, guter Gott. Du bist als unbegreifliches und heiliges Geheimnis, Ursprung und Ziel unseres Lebens.” Loosse mir dach emol Gott Gott sinn. Leeë mir Gott net an eis klengkaréiert Kategorie fest. Gott ass onbegräiflech. Gott ass net Mann an net Fra, net Kand, net Herrscher an net Kinnek, net Papp an net Jong, net Geescht an awer ass hien dat alles och … awer dann net wéi mir et denken. Maache mir eis einfach kee Bild vu Gott. Loosse mir Gott Gott sinn, ouni all Attributer, déi mir aus eiser Traditioun Gott zougeschoustert hunn.

Dreifaltigkeitsonntag - ein Gotteslied

Du bist das Lied, die Stimme, der Klang
Und die große Stille hinter den Dingen
Unauslotbar die Tief deines Schweigens

Du bist die Bewegung, der Rhythmus, der Tanz
Die Schönheit der Sterne und der Abrund des Meers
Unbegreiflich die Intensität deiner Liebe

Du bist das Feuer, die Wärme, das Licht
Die Kraft des Lebens noch in unseren elendsten Ecken
undurchdringlich die Glut deines Erbarmens

Und hier: Wir brüchige Menschen der Erde
Ein Spalt nur zu dir, ein Spalt nur, der uns trennt
Bis wir heimkehren, und schauen, und aufatmen. -
Amen.

Fürbitten

D’Léift vu Gott ass an eist Häerz komm duerch den Hellege Geescht. Dofir wëlle mir zesumme bieden:

  • Mir bieden fir eis kierchlech Gemeinschaft: Leet all Verkënneger vun der frouer Noriicht duerch däi Geescht vun der Wourecht an der Kloerheet. Härgott, héier eis.
  • Mir bieden fir déi Mächteg op dëser Äerd: Gëff hinne Gedanke vum Fridden an der Versönung ënner den Natiounen. Härgott, héier eis.
  • Mir bieden fir all, déi virun Entscheedunge stinn: Schenk hinnen ee klore Bléck. Härgott, héier eis.
  • Mir bieden fir all, déi sech iwwerfuerdert fillen: Looss si Mënschen un hirer Säit hunn, déi hinnen hëllefen. Härgott, héier eis.
  • Mir bieden fir eis Verstuerwen: Féier si an d’Liicht vun denger Herrlechkeet. Härgott, héier eis.

Mir soen dir Merci an éieren dech, Papp, zesummen mat dem Jong an dem Hellege Geescht, elo an ëmmer. Amen.

II.

Avec confiance, prions Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint.
Dieu trois fois saint, nous te prions.
– Pour l’Église, en particulier les contemplatifs et les contemplatives, dont la prière est le poumon de notre monde, prions le Seigneur.
– Pour les personnes qui souffrent de maladie mentale et que nous ne savons pas toujours bien accueillir, prions le Seigneur.
– Pour les victimes des affrontement militaires en Europe de l’Est et ailleurs dans le monde, prions le Seigneur.
– Pour les membres de notre communauté qui cherchent Dieu et qui espèrent avoir part un jour à sa gloire, prions le Seigneur.
Dieu notre Père, nous te confions, sous la mouvance de ton Esprit, nos prières et nos intentions ainsi que celles des personnes que nous aimons. Daigne les accueillir par ton Fils Jésus Christ, notre Seigneur et notre frère. Amen.
(http://www.vieliturgique.ca)

Gowegebiet

Gott, eise Papp, mir ruffen däin Numm un iwwert Brout a Wäin. Helleg dës Gowen an huel mat hinnen och eis selwer un, fir datt mir fir éiweg dir gehéieren. Dorëms biede mir duerch Jesus Christus, eisen Här. Amen.

Sanctifie, Seigneur notre Dieu, le sacrifice sur lequel nous invoquons ton nom très saint; et, par cette eucharistie, fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus.

Guter Gott, du hast Jesus gesandt, um alle Menschen einzuladen zu deinem Mahl. Wandle durch deinen Heiligen Geist Brot und Wein. Wandle durch deinen Heiligen Geist auch unser Leben, damit wir immer mehr für dich und andere leben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn und Bruder.

Hochgebet – „Gottes Geheimnis“


Präfation
Wir danken dir, guter Gott.
Du bist als unbegreifliches und heiliges Geheimnis, Ursprung und Ziel unseres Lebens.
Wir glauben, dass wir uns auf dich durch und durch verlassen können.
Im Glauben an dich dürfen wir von Quellen trinken, die wir nicht selbst geschaffen haben.
Wir sind dankbar für jene Menschen, die uns zur Seite stehen
und in denen wir etwas von deiner Treue erfahren.
Im Glauben, dass du selbst das Geheimnis unseres Lebens bist, bekennen wir:

Sanctus

Treuer Gott, ein Leben lang sind wir auf der Suche nach dir.
Wir fragen nach dir, wenn wir nach dem Sinn unseres Lebens fragen.
Niemand hat dich je gesehen, wenn wir aber füreinander einstehen,
kommt deine Liebe in uns zum Ziel.
Wir glauben, dass du uns in Jesus dein Antlitz zugewandt hast,
dass du uns nahe bist in der Kraft des Heiligen Geistes und doch unbegreiflich verborgen bleibst.

In deinem Namen hat Jesus von Nazareth vorgelebt, wer du für uns bist.
Der heilende und befreiende Gott, der sich um jede und jeden kümmert,
vor allem aber um die Armen und Bedrängten.

Im Namen und Auftrag Jesu sind wir vor dir versammelt,
um in Erinnerung an ihn das Brot zu brechen.
Wir bitten dich um deinen Heiligen Geist, damit jetzt in unserem Tun
Jesus Christus + in Brot und Wein unter uns gegenwärtig wird.

Es war damals vor dem Osterfest.
Im Angesichte des Todes kam Jesus mit den Seinen zusammen,
um von ihnen Abschied zu nehmen.
In jener Nacht nahm er während des Essens Brot in seine Hände,
dankte dafür, brach es und reichte es den Seinen mit den Worten:

NEHMET UND ESSET ALLE DAVON.
DAS IST MEIN LEIB, DER FÜR EUCH HINGEGEBEN WIRD.

Ebenso nahm er in jener Nacht nach dem Essen den Becher mit Wein,
dankte wiederum, reichte ihn den Seinen mit den Worten:

NEHMET UND TRINKET ALLE DARAUS.
DAS IST DER BECHER DES IMMERWÄHRENDEN BUNDES,
MEIN BLUT, DAS FÜR EUCH UND FÜR ALLE VERGOSSEN WIRD
ZUR VERGEBUNG DER SÜNDEN.
TUT DIES ZU MEINEM GEDÄCHTNIS.

Geheimnis des Glaubens:
Wir preisen deinen Tod, wir glauben, dass du lebst.
Wir hoffen, dass du kommst zum Heil der Welt.
Komm, o Herr! Bleib bei uns! Komm, o Herr, Leben der Welt!

Guter Gott, wir denken an das befreiende Leben und an das selbstlose Sterben Jesu.
Im Glauben an deine Treue ging er bis zum Äußersten und lebte eine Liebe ohne Grenzen.
Er scheiterte am Kreuz und ging doch nicht verloren, da du ihn nicht im Stich gelassen hast.
Weil du ihm treu geblieben bist, haben wir den Mut, ihm zu folgen im Glauben daran,
so zum Sinn unseres Lebens in dir zu finden.
Weil deine Treue keine Grenzen kennt, darf auch unsere Hoffnung grenzenlos sein.

Wir bitten dich um die Kraft des Heiligen Geistes,
damit wir heute weiterführen, was Jesus damals gelebt hat.
Öffne unsere Augen, damit wir erkennen, wem wir Dank schulden.
Öffne unsere Ohren, damit wir hinhören auf die Sorgen und Nöte der Menschen neben uns.
Öffne unsere Herzen, damit sie weit werden für jene, die Heimat suchen.

Wir bitten dich für die, die mit uns in der Nachfolge deines Sohnes Jesus unterwegs sind.
Gib, dass wir einander auf diesem Weg stützen, damit niemand allein bleibe.
Lass uns mit allen Christen und mit allen Menschen guten Willens
Zeichen der Hoffnung und des Friedens sein in dieser Welt.

Erfülle mit deinem Geist jene, die eine besondere Verantwortung in der Kirche tragen.
Wir bitten für den Bischof von Rom, Franziskus, und unseren Bischof N.,
für alle im priesterlichen Dienst, die Ordensfrauen und –männer,
und für alle haupt- und ehrenamtlichen kirchlichen Mitarbeiter.

Erbarme dich derer, die uns nahegestanden sind und die der Tod uns entrissen hat,
und vergiss die nicht, um die niemand mehr trauert.
Lass die Verstorbenen dereinst in Freude bei dir leben.

Wir aber, die wir noch auf Erden weilen, wollen dich, zusammen mit Maria, dem heiligen Josef, allen Engeln und Heiligen, durch Jesus Christus loben und preisen.

Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater,
in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit.
Quelle unbekannt

Vaterunser

Mir éieren haut Gott. Mir wëssen, dass mir eis kee Bild vu Gott kënne maachen. Awer op der anerer Säit hu mir och nëmmen eis Sprooch, déi begrenzt ass an déi eis mënschlech Kategorien erëm spigelt. Gott ass fir eis Papp a Mamm. Loosse mir als Kanner vu Gott bieden, wéi de Jesus eis et geléiert huet: Vater unser im Himmel, …

Friddensgebiet

De Geescht vu Gott weist eis de Wee vum Fridden an der Versönung. Vun dësem Geescht geleet biede mir Christus zesummen ëm de Fridden. Gott, Jesus Christus, kuck net op eis Feeler. Kuck op eist Engagement a schenk eis ëmmer erëm däi Fridden. De Fridde sief mat iech all.

Schlussgebiet

Dräifaltege Gott. Mir hunn an dëser Feier eppes vun denger Léift erfueren. Begleet du eis mat dengem Geescht, wa mir elo dohinner zeréckginn, wou eist deeglecht Liewen stattfënnt. Sief grad do béi eis, wann villes deng Presenz wëllt verdrängen. Dorëms biede mir duerch Jesus Christus, eisen Här. Amen.

Puissions-nous trouver, Seigneur, le salut de l’âme et du corps dans le sacrement que nous avons reçu, tandis que nous affirmons notre foi en la Trinité, éternelle et sainte, comme en son indivisible Unité. Par Jésus.

Guter Gott, du hast uns in dieser Feier gestärkt. Mit neuer Kraft sind wir ausgesandt deine Liebe zu bezeugen. Du hast deine Liebe durch Jesus Christus, dein ewiges Wort, bezeugt. Heute bezeugst du deine Liebe durch den Heiligen Geist an uns. Das schenkt uns Hoffnung und Mut. Darum preisen wir dich, den dreieinigen Gott, heute und in Ewigkeit.


Mass vum 5. Juni
Klick op d’Kalennerblat fir d’Sonndesmass als PDF!

Links:

Top

Online Pastoral

Lëscht vun de Sonndesgottesdéngschter

 
Service Kommunikatioun a Press . Service Communication et Presse
Äerzbistum Lëtzebuerg . Archevêché de Luxembourg

© Verschidde Rechter reservéiert . Certains droits réservés
Dateschutz . Protection des données
Ëmweltschutz . Protection de l'environnement