Hellegen Stefanus 26.12.2020


Home Back Print Kontakt

Léif Matchrëschten! Wat ass anescht? An dësem Joer ass alles iergendwéi anescht. Och Chrëschtdag, sou musse mir froen. Mä dës Fro muss wuel och jiddereen fir sech selwer beäntwerten. An awer muss ee soen, och wann dëst Joer villes ee wéineg méi lues a bescheiden ass, sou kënne mir eis da vläicht erëm ee Stéck méi op d’Botschaft vu Chrëschtdag konzentréieren. Wat ass Chrëschtdag? Ass dat just ee Familljefest? Ass dat just ee Fest vum Konsum a vum Schenken? Sécherlech net! Chrëschtdag kënnt Gott an eis Welt mat senger Botschaft vu Fridden a mir all sinn opgeruff selwer dëse Fridden weider ze ginn. Dat ass eng Erausfuerderung an dacks kënnt den Asaz fir Fridden a Gerechtegkeet net gutt un. Den hellege Stephanus, dee mir haut um 26. Dezember feieren ass do ee gutt Beispill. Chrëscht sinn bedeit, engersäits sécher Freed an Hoffnung an anerersäits awer och duerchaus Zeechnëss bis an den Doud. Ech hoffe, dass mir hei bäi eis net esou wäit musse kommen. Mä mir sollten eis awer bewosst sinn, dass eist Engagement een Engagement vum Liewen ass. Ruffe mir seng Kraaft a säin Erbaarmen un.

Kyrie

Här, Jesus Christus, du bass komm, fir eis de Fridden ze bréngen. Kyrie eleison.
Här, Jesus Christus, du schenks deenen an Nout nei Hoffnung. Christe eleison,
Här, Jesus Christus, du fuerders vun vun eis ee ganzen Asaz fir deng Botschaft. Kyrie eleison.

Dagesgebiet

Allmächtiger Gott,
wir ehren am heutigen Fest den ersten Märtyrer deiner Kirche.
Gib, dass auch wir unsere Feinde lieben
und so das Beispiel des heiligen Stephanus nachahmen,
der sterbend für seine Verfolger gebetet hat.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Apprends-nous, Seigneur, l’amour de nos ennemis, à l’exemple de saint Étienne, le premier de tes martyrs, lui qui sut implorer le pardon pour ses propres bourreaux.

Du barmherziger und liebender Gott, wir ehren am heutigen Fest den ersten Märtyrer der Kirche. Verfolgung von Gläubigen und Missverständnisse deiner Botschaft sind auch in unserer Zeit noch gegenwärtig. Gib, dass wir lernen, unsere Feinde zu lieben. Der heilige Stephanus sei uns Vorbild, dass wir so an der Versöhnung der Menschen untereinander mitwirken. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unsern Bruder und Herrn, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und wirkt – heute und immerdar. Amen

Liesungen: Apg 6,8–10; 7,54–60 / Mt 10,17–22

Lesung aus der Apostelgeschichte.
In jenen Tagen tat Stephanus aber, voll Gnade und Kraft, tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Doch einige von der sogenannten Synagoge der Libertiner und Kyrenäer und Alexandriner und Leute aus Kilikien und der Provinz Asien erhoben sich, um mit Stephanus zu streiten; aber sie konnten der Weisheit und dem Geist, mit dem er sprach, nicht widerstehen. Als sie seine Rede hörten, waren sie in ihren Herzen aufs Äußerste über ihn empört und knirschten mit den Zähnen gegen ihn. Er aber, erfüllt vom Heiligen Geist, blickte zum Himmel empor, sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen und rief: Siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Da erhoben sie ein lautes Geschrei, hielten sich die Ohren zu, stürmten einmütig auf ihn los, trieben ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Die Zeugen legten ihre Kleider zu Füßen eines jungen Mannes nieder, der Saulus hieß. So steinigten sie Stephanus; er aber betete und rief: Herr Jesus, nimm meinen Geist auf! Dann sank er in die Knie und schrie laut: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an! Nach diesen Worten starb er.

Kv Herr, in deine Hand lege ich meinen Geist.
Sei mir ein schützender Fels, *
ein festes Haus, mich zu retten!
Denn du bist mein Fels und meine Festung; *
um deines Namens willen wirst du mich führen und leiten. – (Kv)
In deine Hand lege ich voll Vertrauen meinen Geist; *
du hast mich erlöst, Herr, du Gott der Treue.
Ich will jubeln und deiner Huld mich freuen; /
denn du hast mein Elend angesehn, *
du kanntest die Ängste meiner Seele. – (Kv)
In deiner Hand steht meine Zeit; *
entreiß mich der Hand meiner Feinde und Verfolger!
Lass dein Angesicht leuchten über deinem Knecht, *
hilf mir in deiner Huld! – Kv

Halleluja. Halleluja. Gesegnet sei, der kommt im Namen des Herrn! Gott, der Herr, erleuchte uns. Halleluja.

Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus.
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Nehmt euch aber vor den Menschen in Acht! Denn sie werden euch an die Gerichte ausliefern und in ihren Synagogen auspeitschen. Ihr werdet um meinetwillen vor Statthalter und Könige geführt werden, ihnen und den Heiden zum Zeugnis. Wenn sie euch aber ausliefern, macht euch keine Sorgen, wie und was ihr reden sollt; denn es wird euch in jener Stunde eingegeben, was ihr sagen sollt. Nicht ihr werdet dann reden, sondern der Geist eures Vaters wird durch euch reden. Der Bruder wird den Bruder dem Tod ausliefern und der Vater das Kind und Kinder werden sich gegen die Eltern auflehnen und sie in den Tod schicken. Und ihr werdet um meines Namens willen von allen gehasst werden; wer aber bis zum Ende standhaft bleibt, der wird gerettet.

Lecture du livre des Actes des Apôtres.
En ces jours-là, Étienne, rempli de la grâce et de la puissance de Dieu, accomplissait parmi le peuple des prodiges et des signes éclatants. Intervinrent alors certaines gens de la synagogue dite des Affranchis, ainsi que des Cyrénéens et des Alexandrins, et aussi des gens originaires de Cilicie et de la province d’Asie. Ils se mirent à discuter avec Étienne, mais sans pouvoir résister à la sagesse et à l’Esprit qui le faisaient parler. Ceux qui écoutaient ce discours avaient le cœur exaspéré et grinçaient des dents contre Étienne. Mais lui, rempli de l’Esprit Saint, fixait le ciel du regard : il vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. Il déclara : « Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l’homme debout à la droite de Dieu. » Alors ils poussèrent de grands cris et se bouchèrent les oreilles. Tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui, l’entraînèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d’un jeune homme appelé Saul. Étienne, pendant qu’on le lapidait, priait ainsi : « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, se mettant à genoux, il s’écria d’une voix forte : « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Et, après cette parole, il s’endormit dans la mort.

R/ En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit.
Sois le rocher qui m’abrite,
la maison fortifiée qui me sauve.
Pour l’honneur de ton nom,
tu me guides et me conduis. R
En tes mains je remets mon esprit ;
tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité.
Ton amour me fait danser de joie :
devant moi, tu as ouvert un passage. R
Sur ton serviteur, que s’illumine ta face ;
sauve-moi par ton amour.
Tu combles, à la face du monde,
ceux qui ont en toi leur refuge. R

Alléluia, Alléluia. Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient; Dieu, le Seigneur, nous illumine. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu.
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Méfiez-vous des hommes: ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez conduits devant des gouverneurs et des rois à cause de moi: il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz ni comment vous le direz: ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Car ce n’est pas vous qui parlerez, c’est l’Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père, son enfant; les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom ; mais celui qui aura persévéré jusqu’à la fin, celui-là sera sauvé.

Priedegt

Léif Matchrëschten! De Festdag vum hellegen Stephanus passt iergendwéi net an eis esou idyllesch Stëmmung vu Chrëschtdag eran. E stéiert! E provozéiert mat sengem Inhalt, mat den Liesungstexter, jee mat allem. Mir si gewinnt hautdesdaags vun deem zweeten Chrëschtfeierdag ze schwätzen. Mir wëlle Chrëschtdag, ee Fest vu Fridden a Freed, ee Fest vu Gemittlechkeet a Famill feieren. Do stéiert ganz einfach esou ee Märtyrerfest. Do stéiert gewalteg eng Iddie eis Gemittlechkeet. Wat ass dat?

Et ass wouer, ech muss et och bekennen, ech feiere gären Chrëschtdag als een harmonescht Fest, wou alles schéin a brav a gemittlech ass. Do ass iergendwéi keng Plaz fir Grausamkeeten. Mä grad dat misst eis dëst Joer awer lo oplauschtere loossen. Dee Moment, wou mir, déi mir gesond sinn, déi mir keng Suergen hunn, frou feieren, sinn aner Mënschen an Nout, a grousser existenzieller Nout, kämpfen ëm hiert Liewen, leien och hei bäi eis a Klinicken a kee weess, op si jeemools lieweg do eraus kommen. An da sinn do déi vill, déi do schaffen, déi sech asetzen, déi alles maachen, fir Liewen ze retten. Ass dat net grad op sou engem Dag, op dëse Chrëschtdeeg 2020 extrem ze spieren. Freed a Leed si Noperen. An dengem engen Haus gëtt frou gefeiert. An deem aneren Haus gëtt leedvoll gestuerwen. Genee dat ass eis Realitéit.

Jo Stiefesdag stéiert! Et soll stéieren. Et muss stéieren. Grad dëst Joer!

2020 ass sou ee Joer wou mir och bäi eis gemierkt hunn, dass d’Beem net bis an den Himmel wuessen. Mir si ganz séier am Mäerz op een Niveau gezunn ginn, dee mir virdrun net fir méiglech gehalen hätten. Ee klenge Virus mécht eis zu kléngen an domme Mënschen, déi eben net Här iwwer dës Welt sinn. Mir haten gemengt, mir hätten alles am Grëff, mir wieren d’Häre vun der Schëpfung. Abee, dat si mir definitiv net, och wa mir lo vläicht een Impfstoff hunn. Iergendwann kënnt deen nächste Virus an da geet erëm alles vun neiem un.

Vläicht ass et wierklech gutt, dat emol selwer ze erliewen. Ech gehéieren zu der Generatioun, déi ni echt Leed a Misär erlieft huet. Déi Matmënschen, déi nach de Krich materlieft hunn, si geschwënn net méi do. Mir wësse guer net wéi gutt mir et hunn. Dës Pandemie bréngt eis eis Grenzen virun Aen. Si weist eis wéi verletzlech mir dach sinn.

Dofir passt och grad dëst Joer d’Fest vum Stephanus ganz gutt an d’Chrëschtzäit. Et soll eis eng Ermanung sinn, dass mir net esou mat eiser Party kënne viru fueren. Mir mussen eis op dat Wesentlecht besënnen, jo mir mussen nei ufänken an eisem Denken an Handelen. Ech hat de 4. Adventssonndeg zum Schluss vu menger Priedegt ee Lidd aus dem däitsche Gotteslob zitéiert. Et dréckt genee dat aus. Mir mussen onbedéngt eis al an ausgetruede Weeër verloossen a warscheinlech komplett nei ufänken.

Iwwregens, an der Liesung aus der Apostelgeschicht, wou den Stephanus gestengegt gëtt, kënnt jo och de Paulus vir. Do war deen nach op sengem ale Wee. Spéider mécht eng nei Erfarung hien zu engem em sou méi groussen Verdeedeger vun dem Wee vu Jesus Christus. Et brauch heiansdo nei Ufäng. Firwat solle mir net och elo an dëser Weltzäit nei ufänken, nei Weeër goen, nei Iddien probéieren, eis nei un dem Wee vu Christus orientéieren a versichen eng Welt ouni Gewalt a Krich, eng Welt ouni Ënnerdréckung an Terror ze schafen. Wier et net un der Zäit, einfach nei unzefänken. D’Pandemie vum Covid19, sou tragesch si och ass, si kann eis oprëselen an nei motivéieren. Fänke mir nei un.

1) Wo Menschen sich vergessen, die Wege verlassen. Und neu beginnen, ganz neu.
Refrain: Da berühren sich Himmel und Erde, dass Frieden werde unter uns, da berühren sich Himmel und Erde, dass Frieden werde unter uns.
2) Wo Menschen sich verschenken, die Liebe bedenken. Und neu beginnen, ganz neu. Refr.
3) Wo Menschen sich verbünden, den Hass überwinden. Und neu beginne, ganz neu. Refr.

Text: Thomas Laubach Musik: Christoph Lehmann (GL 852)

Fürbitten

De Stephanus huet sech vum Jesus ergräife gelooss an huet säi Liewen agesat fir hien ze bezeien. Zu eisem Här Jesus Christus wëlle mir ruffen:

  • fir eis Kierch: dass si eis Welt un deen offenen Himmel erënnert duerch echt Zeien vum Glawen, déi mat Zivilcourage den Déngscht um Wuert an um Nächsten vollzéien. Christus, héier eis.
  • fir déi gequäält a mësshandelt Affer vu Gewalt a Verbriechen weltwäit, dass si Hëllef erfueren an dass sech ëmmer méi Mënschen asetzen fir d’Würd vun alle Mënschen. Christus, héier eis.
  • fir eis ganz Welt, déi och um Fest vum Fridden an der Léift keng Rou fënnt virun Gewalt a Krich, dass all Bedeelegt Gedanken vu Versönung fannen. Christus, héier eis.
  • fir eis all, dass mir eist Liewen notzen fir gutt a gerecht d’Léift vu Gott an eiser Welt ze liewen an ze bezeien. Christus, héier eis.
  • fir eis Verstuerwen, besonnesch fir …, dass si dat éiwegt Liewen bäi dir geschenkt kréien. Christus, héier eis.

Mat klenge Kand an der Krëpp trëts du, Gott, op Chrëschtdag an eis Welt. Mir soen dir Merci fir déi Weeër, déi’s du zu eis fënns. Dech luewen an éiere mir elo an an all Éiwegkeet. Amen.

Gabengebet

Herr, unser Gott,
lass deinen Himmel über uns aufgehen und nimm die Zeichen unseres Lebens an,
die wir dir entgegenhalten: das Brot des Alltags und den Wein des Festes.
Nimm sie an, lass einen heiligen Gabentausch geschehen.
Schenke uns darin den zerbrechlichen Leib deines Sohnes.
Und erfülle uns mit der Geistesgegenwart und Liebe, die den heiligen Stephanus prägten.
Darum bitten wir, durch Christus, unseren Herrn. Amen.

Herr, unser Gott, schau mit Liebe und Verständnis auf uns, die wir mit Freude und Hingabe den Festtag des heiligen Stephanus feiern. Nimm unsere Gaben, unser Leben und unser Bemühen an, dass Friede werde unter den Menschen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Bruder und Herrn.

Präfation


Großer und menschenfreundlicher Gott,
es ist recht, dass wir dir danken und dich preisen
für den neuen Weg, den uns Jesus gewiesen
und durch den er das Angesicht der Erde erneuert hat.
Wir danken dir für die Wahrheit,
die du durch Jesus aufs neue geoffenbart hast;
Durch sie hast du gezeigt, wie sehr du deine Geschöpfe liebst.
Wir danken dir und preisen dich für das neue Leben,
das du der Menschheit in Jesus von Nazareth geschenkt hast.
Wir danken dir für den heiligen Stephanus und für alle Menschen,
die mit Geist und Leidenschaft
für dich und deinen Sohn Zeugnis abgelegt haben.
Wir danken dir für alle Menschen,
die unsere oft verfahrene Welt durch ihr mutiges Beispiel
aus Irrwegen und Sackgassen herausgeführt haben.
Wir danken dir, dass dein Geist auch heute
Menschen zu glaubwürdigen Zeugen deiner schöpferischen Liebe
und deiner Menschenfreundlichkeit macht.
Wir danken dir für die Menschen, die ihr Leben einsetzen,
um deine Frohe Botschaft allen Menschen bekannt zu machen.
Deshalb stimmen wir mit allen Engeln und Heiligen ein
in das Lob der ganzen Schöpfung und singen:
(nach Hans Hütter)
Sanctus

Hochgebet – „Dank der Erlösten“

Herr, unser Gott, wir preisen dich mit allen Geschöpfen.
Gott, du bist gut, wir loben dich, wir danken dir.

Wir rühmen dich und danken dir,
denn du hast dich in Jesus offenbart;
du lässt dich erkennen in deinem Sohn.
Als unseren Retter hast du ihn zu uns gesandt.

Er brachte den Blinden Hoffnung und Licht.
Er rief Sünder in seine Nähe und Tote zu neuem Leben.

Im Tiefsten seines Wesens dir gleich,
ist er zum Diener der Menschen geworden.
Dir gehorsam bis in den Tod,
gab er sein Leben, um uns zu befreien.

Darum bitten wir dich, Vater, sende deinen Heiligen Geist
über Brot und Wein, damit sie für uns zu Jesu Leib + und Blut werden!

Denn am Abend, bevor er starb, brach er für die Seinen das Brot.
Dich preisend, nahm er es und teilte es aus.
Voll Liebe sprach er zu seinen Jüngern:

NEHMET UND ESSET ALLE DAVON:
DAS IST MEIN LEIB,
DER FÜR EUCH HINGEGEBEN WIRD.

Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch,
dankte wiederum und reichte ihn den Seinen und sprach:

NEHMET UND TRINKET ALLE DARAUS:
DAS IST DER KELCH
DES IMMERWÄHRENDEN BUNDES,
MEIN BLUT, DAS FÜR EUCH
UND FÜR ALLE VERGOSSEN WIRD
ZUR VERGEBUNG DER SÜNDEN.
TUT DIES ZU MEINEM GEDÄCHTNIS.

Geheimnis des Glaubens

Gott und Vater, so folgen wir dem Auftrag Christi
und feiern dieses Mahl zu seinem Gedenken.
Er, der am Kreuz starb, ist auferstanden und lebt bei dir.
Er schenkt uns allen den Geist seiner Liebe.

Um diesen Tisch versammelt und bereit, einander zu dienen
und uns dir zu schenken, loben wir dich im Heiligen Geist.

Wir bitten dich für die Kirche und für die gesamte Christenheit,
für unseren Papst Franziskus, und unsere Bischöfe,
für alle Frauen und Männer, die Verantwortung tragen
und für alle, die dir dienen.

Wir gedenken auch aller, die uns schon vorangegangen sind
in die ewige Einheit mit dir.

Lass auch uns einmal die Gemeinschaft mit deinen Heiligen erfahren:
mit Maria, der Mutter deines Sohnes,
mit dem Zimmermann Josef, seinem Ziehvater,
mit dem heiligen Stephanus und mit allen, die mit dir auf dem Weg sind.

Mit ihnen allen preisen wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus.
Denn durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater,
in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit.
Quelle unbekannt

Vaterunser

Mat de Wierder vun eisem Här Jesus Christus triede mir viru Gott eise Papp a leeën him alles vir, wat eis beweegt. Biede mir zesummen: Vater unser im Himmel, …

Friddensgebiet

Festgefuere Meenungen a Virurteeler féieren dacks zu Fanatismus a bréngen de Fridden a Gefor. Sou gëtt eis Welt ganz dacks zu enger Quell vun Nout a Leed, jo och vun Doud. Loosse mir drëm bieden, dass mir do ufänken Fridden ze schafen, wou mir liewen: an eise Familljen, bäi eise Frënn a Bekannten, an eiser Gemeinschaft. Här Jesus Christus kuck a Léift op eis an hëllef eis friddlech ze sinn.

Schlussgebet

Herr, unser Gott,
wir danken dir für diese weihnachtlichen Tage, für deine Zuneigung.
Wir bitten dich: das Fest möge ausstrahlen und uns nachhaltig verwandeln.
Dein Geist erfülle uns und bereite uns ein friedliches Herz.
Wir wollen immer tiefer glauben, dass dein Himmel über uns offen bleibt.
Stärke uns, dass wir uns deiner nicht schämen.
Hilf uns, dass wir uns mit deinem Evangelium sehen lassen.
Um diese Gaben bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.

Herr, unser Gott, wir danken dir für die Gnade dieser festlichen Tage der Geburt deines Sohnes. Durch ihn schenkst du allen Menschen das Heil. Im Sterben des heiligen Stephanus zeigst du uns das Beispiel eines treuen Glaubenszeugen. Wir bitten dich: Stärke unsere Bereitschaft, uns zu deinem Sohn zu bekennen – den Heiland und Erlöser aller Welt –, der mit dir lebt und wirkt – heute und in alle Ewigkeit.


Mass vum 25 Dezember
Klick op d’Kalennerblat fir d’Mass als PDF!
Mass vum 27 Dezember

Links:

Top

Online Pastoral

Lëscht vun de Sonndesgottesdéngschter

 
Service Kommunikatioun a Press . Service Communication et Presse
Äerzbistum Lëtzebuerg . Archevêché de Luxembourg

© Verschidde Rechter reservéiert . Certains droits réservés
Dateschutz . Protection des données
Ëmweltschutz . Protection de l'environnement