Ouschternuecht 16.4.2022


Home Back Print Kontakt

Liichtfeier


„Was ist heute für eine heilige Nacht? Warum wird sie wachend und betend verbracht? Welches Geheimnis wird heute bedacht?“ Sou heescht et an engem Lidd zur Ouschternuechtfeier. D’Äntwert gëtt eis des Feier selwer an de Liesungen, an de Lidder, an deene verschiddene Riten a Gebieder. Mir feieren d’Opersteeung vum Doud vun eisem Här Jesus Christus. Mir feieren, dass de Jesus de Misär an d’Leed vun dëser dacks onheemlech grausamer Welt iwwerwonnen huet. Mir feieren, dass de Jesus trotz der Verfolgung an dem Doud-Maachen duerch Mënschen, dach awer seng Léift zu dëser Welt an zu eis als Mënschen gewisen huet. D’Liewen steet iwwer dem Doud. Grad an dësem Joer soll eis dat esou däitlech virun Aen stoen, wou déi horrend Verbriechen direkt virun eiser Hausdier gesinn, déi Mënschen anere Mënsche kënne zoufügen. Huele mir all des Mënschen mat an eist Gebiet. Si sollen mat eis kënne liewen an operstoen. Ee Symbol vum Liewen ass eis an der Ouschternuecht dat Feier, vun deem Liicht a Wäermt ausgeet. Et soll eis Häerzer opmaachen, fir dass mir eis Léift grouss gi loossen fir all Mënschen. Loosse mat engem groussen Häerz vu Léift mat allen, déi net am Fridde kënne liewen am Moment, mat Hoffnung an Zouversiicht des Nuecht feieren.

Seenen vum Ouschterfeier

Lasst uns beten:
Verborgener Gott.
Wir leben oft im Dunkeln und sehnen uns nach Licht.
Wir leben im Dämmerlicht des Zweifels und fragen nach Sinn.
Wir bitten dich:
Segne + dieses Feuer, das die Nacht heller macht.
Es soll durch sein Licht auch unsere Nächte
mit dem Funken der Hoffnung erhellen.
Deute dieses Feuer uns zum Zeichen,
dass du das Licht und das Ziel unseres Lebens bist.
Und lass uns glauben an Jesus Christus,
Funke aus dem Feuer deiner Liebe, Licht von deinem Licht.
Denn durch seine Auferstehung hat er das Dunkel des Todes erhellt
und leuchtet für uns in dieser Nacht
bis in den Morgen und alle Tage bis in Ewigkeit.

Virbereeden an Ufänken vun der neier Ouschterkäerz

Wo es Brauch ist, ritzt nun der Priester mit einem Griffel ein Kreuz in die Kerze, darüber zeichnet er den griechischen Buchstaben Alpha, darunter den Buchstaben Omega, zwischen die Kreuzarme schreibt er die Jahreszahl. Dabei spricht er:

In das eingeritzte Kreuz kann der Priester fünf Weihrauchkörner einfügen in nebenstehender Reihenfolge; dabei spricht er:

Der Priester zündet am Feuer die Osterkerze an und spricht dabei:

Prozessioun an d’Kierch

Déi nei Ouschterkäerz gëtt an d’Kierch eragedroen an d’Leit fänken hier Käerzen un der Ouschterkäerz un. Dräimol gëtt gesongen:

Lumen Christi! Christus, das Licht! Deo gratias. Dank sei Gott.

Duerno gëtt dat feierlecht Ouschterluef gesongen, den „Exultet“.

Frohlocket, ihr Chöre der Engel, frohlocket, ihr himmlischen Scharen, lasset die Posaune erschallen, preiset den Sieger, den erhabenen König! Lobsinge, du Erde, überstrahlt vom Glanz aus der Höhe! Licht des großen Königs umleuchtet dich. Siehe, geschwunden ist allerorten das Dunkel. Auch du freue dich, Mutter Kirche, umkleidet von Licht und herrlichem Glanze! Töne wider, heilige Halle, töne von des Volkes mächtigem Jubel. ...

Wuertgottesdéngscht

An der Ouschternuechtfeier sinn 9 Liesungen virgesinn, 7 aus dem Alen Testament (AT) an 2 aus dem Neien Testament (NT). Et mussen wéinstens 3 Liesungen aus dem AT gelies ginn an déi 2 aus dem NT. Dobäi dierf de Basistext vun der Ouschternuechtfeier, den Duerchzuch duerch d’Rout Mier, ni feelen. No all Liesung aus dem AT gëtt ee Psalm gesongen an ee Gebiet gemaach. No der leschter Liesung aus dem AT gëtt dann erëm fir d’éischt de Gloria gesongen.

I. Genesis 1,1-2,2

Fir mech ass et all Joer esou wäertvoll a bedeitend, dass mir dee grousse Schëpfungsberiicht an der Ouschternuechtfeier liesen. Dëst grousst Lueflidd seet ganz einfach, dass Gott eng gutt Welt erschafen huet. D’Welt kéint esou schéi sinn fir all Mënsch, jo fir all Wiesen, wann net mir Mënschen des Schëpfung ëmmer méi géife futti maachen. Do ass eis Ëmweltverknaschtung. Do ass d’Ausbeutung vun den natierlechen Ressourcen. Do sinn déi vill Streidereien, déi mir Mënsche selwer an der Schold sinn. Firwat kënne mir eis Welt net huelen a loossen, wéi Gott si geduecht huet?

II. Exodus 14,15-15,1

Déi zweet Liesung ass de Basistext vun eiser Ouschternuechtfeier. Et ass d’Erzielung vun enger grousser Befreiung aus der Nout. Mir all kennen d’Geschicht vum Vollek Israel an Ägypten. Mä wien denk des Nuecht net un déi vill Natiounen, Vëlker, Mënschen, déi elo am Moment ënnerdréckt ginn. Russland wëll genee dat mat der Ukrain maachen. D’Ukrain soll ee Sklave-Staat fir Russland ginn. A wa mir eis Aen opmaachen, da fanne mir dat esou dacks an eiser Welt vun haut. Déi biblesch Geschichten sinn net vu gëschter. Si erzielen eis eigentlech de Misär an d’Leed vun haut. Si erzielen eis vum Wonsch no Fräiheet vu Mënschen, déi elo mat eis op dëser Äerd liewen.

III. Jesaja 54, 5-14

„Der Bund meines Friedens (wird) nicht wanken.“ De Jesaja schwätzt dovun, dass Gott sech ëm Jerusalem an ëm säi Vollek këmmert, och wann si virdrun munches falsch gemaach haten. Am Liewe vum Mënsch, wéi vun engem Land ka Villes schif goen. Mol ass ee selwer Schold, mol kënnt d’Onheel awer och vu baussen. Dem Jesaja seng Wierder si Wierder vun Trouscht. Si weisen iwwer déi geschichtlech Situatioun eraus an eng Zukunft, wou alles nei a gutt gëtt. Wéi staark ass an dëser Nuecht de Wonsch vun eis, dass et an eiser Welt gutt gëtt? Dass et Fridde gëtt? Dass Mënschen am Respekt mat enaner liewen? Géife mir eis nëmmen all ee wéineg méi op dem Härgott säi Wuert verloossen, da kéint et wierklech gutt ginn.

Gloria
Dagesgebiet

Gott, du hast diese Nacht hell gemacht durch den Glanz der Auferstehung unseres Herrn. Erwecke in deiner Kirche den Geist der Kindschaft, den du uns durch die Taufe geschenkt hast, damit wir neu werden an Leib und Seele und dir mit aufrichtigem Herzen dienen. Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Dieu qui fais resplendir cette nuit très seinte par la gloire de la réssurection du Seigneur, ravive en ton Église l’esprit filial que tu lui as donné, afin que, renouvelés dans notre corps et notre âme, nous soyons tout entiers à ton service. Par Jésus Christ.

Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom. (Röm 6, 3-11)
Schwestern und Brüder! Wir, die wir auf Christus Jesus getauft wurden, sind auf seinen Tod getauft worden. Wir wurden ja mit ihm begraben durch die Taufe auf den Tod, damit auch wir, so wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt wurde, in der Wirklichkeit des neuen Lebens wandeln. Wenn wir nämlich mit der Gestalt seines Todes verbunden wurden, dann werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein. Wir wissen doch: Unser alter Mensch wurde mitgekreuzigt, damit der von der Sünde beherrschte Leib vernichtet werde, sodass wir nicht mehr Sklaven der Sünde sind. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Sind wir nun mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen, dass Christus, von den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt; der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Denn durch sein Sterben ist er ein für alle Mal gestorben für die Sünde, sein Leben aber lebt er für Gott. So begreift auch ihr euch als Menschen, die für die Sünde tot sind, aber für Gott leben in Christus Jesus.

Kv Halleluja, Halleluja, Halleluja.
Danket dem Herrn, denn er ist gut, *
denn seine Huld währt ewig!
So soll Israel sagen: *
Denn seine Huld währt ewig. – (Kv)
Die Rechte des Herrn, sie erhöht, *
die Rechte des Herrn, Taten der Macht vollbringt sie.
Ich werde nicht sterben, sondern leben, *
um die Taten des Herrn zu verkünden. – (Kv)
Ein Stein, den die Bauleute verwarfen, *
er ist zum Eckstein geworden.
Vom Herrn her ist dies gewirkt, *
ein Wunder in unseren Augen. – Kv

Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. (Lk 24, 1-12)
Am ersten Tag der Woche gingen die Frauen mit den wohlriechenden Salben, die sie zubereitet hatten, in aller Frühe zum Grab. Da sahen sie, dass der Stein vom Grab weggewälzt war; sie gingen hinein, aber den Leichnam Jesu, des Herrn, fanden sie nicht. Und es geschah, während sie darüber ratlos waren, siehe, da traten zwei Männer in leuchtenden Gewändern zu ihnen. Die Frauen erschraken und blickten zu Boden. Die Männer aber sagten zu ihnen: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Erinnert euch an das, was er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war: Der Menschensohn muss in die Hände sündiger Menschen ausgeliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Da erinnerten sie sich an seine Worte. Und sie kehrten vom Grab zurück und berichteten das alles den Elf und allen Übrigen. Es waren Maria von Magdala, Johanna und Maria, die Mutter des Jakobus, und die übrigen Frauen mit ihnen. Sie erzählten es den Aposteln. Doch die Apostel hielten diese Reden für Geschwätz und glaubten ihnen nicht. Petrus aber stand auf und lief zum Grab. Er beugte sich vor, sah aber nur die Leinenbinden. Dann ging er nach Hause, voll Verwunderung über das, was geschehen war.

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains.
Frères et soeurs, nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c’est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c’est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d’entre les morts. Car, si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons : l’homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui pour que le corps du péché soit réduit à rien, et qu’ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet : ressuscité d’entre les morts, le Christ ne meurt plus ; la mort n’a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c’est au péché qu’il est mort une fois pour toutes ; lui qui est vivant, c’est pour Dieu qu’il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus Christ.

R/ Alléluia, alléluia, alléluia !
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !
Oui, que le dise Israël :
Éternel est son amour ! R
Le bras du Seigneur se lève,
le bras du Seigneur est fort !
Non, je ne mourrai pas, je vivrai
pour annoncer les actions du Seigneur. R
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs
est devenue la pierre d’angle :
c’est là l’œuvre du Seigneur,
la merveille devant nos yeux. R

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc.
Le premier jour de la semaine, à la pointe de l’aurore, les femmes se rendirent au tombeau, portant les aromates qu’elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté du tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Alors qu’elles étaient désemparées, voici que deux hommes se tinrent devant elles en habit éblouissant. Saisies de crainte, elles gardaient leur visage incliné vers le sol. Ils leur dirent : « Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? Il n’est pas ici, il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu’il vous a dit quand il était encore en Galilée : “Il faut que le Fils de l’homme soit livré aux mains des pécheurs, qu’il soit crucifié et que, le troisième jour, il ressuscite.” » Alors elles se rappelèrent les paroles qu’il avait dites. Revenues du tombeau, elles rapportèrent tout cela aux Onze et à tous les autres. C’étaient Marie Madeleine, Jeanne, et Marie mère de Jacques ; les autres femmes qui les accompagnaient disaient la même chose aux Apôtres. Mais ces propos leur semblèrent délirants, et ils ne les croyaient pas. Alors Pierre se leva et courut au tombeau ; mais en se penchant, il vit les linges, et eux seuls. Il s’en retourna chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé.

Daffeier

Voller Freed dierfe mir all sinn. Christus ass operstanen. En Zeechen vum Liewen ass d’Waasser an dem mir all gedeeft goufen. Mir wëllen elo d’Kraaft vum Härgott op dëst Waasser ruffen an eis nei un eis eegen Daf erënneren.

Allerhellgelitanei
Seegensgebiet iwwer d’Dafwaasser
Dafverspriechen

An der Faaschtenzäit hu mir eis op dëst Fest vun Ouschteren virbereet. Mir wëllen elo mat der ganzer Kierch eist Dafverspriechen erneieren an eis esou nei zu Christus bekennen. Dofir froen ech iech all, léif Matchrëschten:

Gleeft dir un den Härgott, de Papp, den Allmächtegen, deen Himmel an Äerd erschaf huet? Ech gleewen.

Gleeft dir u Jesus Christus, säin eenzege Sonn, eisen Här, dee gebuer ass vu Maria, der helleger Jongfra, dee gelidden huet a begruewe gouf, dee vun den Doudegen operstan ass dee sëtzt rietserhand vum Papp, deen all Muecht huet? Ech gleewen.

Gleeft dir un den Hellege Geescht, un déi helleg kathoulesch Kierch, un d’Gemeinschaft vun den Hellegen, gleeft dir, datt d’Sënde verzie ginn, datt déi Doudeg operstinn an un en éiwegt Liewen? Ech gleewen.

Den allmächtegen Härgott, de Papp vun eiser Här Jesus Christus, huet eis aus dem Waasser vun der Daf an aus dem Hellegen Geescht ee neit Liewen geschenkt an eis all Sende verzieën. Hien huet eis beruff fir dem Jesus séi Wee nozegoen an all Mënschen zu sech ze féieren. Hie soll eis duerch seng Gnod a Jesus Christus, eisem Här, bewahren zum éiwege Liewen. Amen.

Seenen vun de Leit mat dem neien Dafwaasser
Fürbitten

Schwësteren a Bridder, mir hunn déi frou Noriicht héieren: Christus ass operstanen an hie lieft. Dofir wëlle mir elo zu him ruffen:

  • Fir eis kierchlech Gemeinschaft, dass mir zesummen ee Wee aus der Däischtert vun den aktuelle Krise fannen. Christus, héier eis.
  • Fir all, déi an dëser Ouschternuecht duerch d’Sakrament vun der Daf an eis Gemeinschaft opgeholl ginn, fir eis Kommuniounskanner an eis Jugendlech, déi de Summer gefirmt ginn, dass si eise Glawen als eng Hëllef fir hiert Liewen entdecken. Christus, héier eis.
  • Fir den Fridden an deene ville Géigenden vun eiser Welt wou Krich a Biergerkrich, wou Nout a Leed ass, dass d’Mënschen ee Wee zur Versönung an zum Ausgläich fannen. Christus, héier eis.
  • Fir d’Eenheet ënner de Mënschen, dass mir all tolerant sinn ee virun deem aneren, dass mir jiddereen a senger Relioun, Meenung a Liewensaart uechten. Christus, héier eis.
  • Fir déi vill krank Matmënschen an eise Familljen, an eisem Bekanntekrees, dass si d’Hoffnung op Gesondheet net opginn an och gutt Hëllef kréien. Christus, héier eis.
  • Fir all eis Verstuerwen, dass si un denger Opersteeung Undeel kréien a bäi dir fir ëmmer gebuerge sinn. Christus, héier eis.

Jesus Christus, du bass eise Brudder an eisen Här, dir vertraue mir eis un, well du bass mat eis um Wee, elo an an all Éiwegkeet. Amen.

II.

La victoire du Christ sur la mort nous rappelle que par lui et en lui, tout est possible. C’est pourquoi, en unité avec toute l’Église qui chante aujourd’hui la vie nouvelle, nous laissons monter vers le Seigneur cette prière.
Comble-nous de ta vie, Seigneur.
– Le Seigneur est la lumière radieuse qui brille sur le monde; qu’il sanctifie pour toujours son peuple qui espère en lui.
– Le Seigneur a transformé la voie du Calvaire en chemin de beauté et de vie; qu’il redonne le sourire aux visages tristes et l’espérance aux cœurs brisés.
– Le Seigneur rassemble son Église autour de sa parole d’amour et de vérité; qu’il la fasse grandir dans la foi et la charité.
– Le Seigneur ouvre nos tombeaux pour y faire entrer la lumière de sa vie nouvelle; qu’il veille sur nous et nos proches.
Père de tendresse et de miséricorde, toi qui as ressuscité Jésus de Nazareth, entends la fervente prière de ton Église. Renouvelle nos cœurs et affermis nos esprits, afin que nous vivions pour toi en Jésus Christ, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
(http://www.vieliturgique.ca)

Eucharistiefeier
Gabengebet

Herr, unser Gott, nimm die Gebete und Gaben deines Volkes an und gib, dass diese österliche Feier, die im Opfer des wahren Osterlammes ihren Ursprung hat, uns zum ewigen Heil führt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Avec ces offrandes, Seigneur, reçois le sprières de ton peuple; fais que le sacrifice inauguré dans le mystère pascal nous procure la guérison éternelle. Par Jésus.

Hochgebet

Präfation von Ostern I:
In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater, immer und überall zu danken, diese Nacht aber aufs höchste zu feiern, da unser Osterlamm geopfert ist, Jesus Christus. Denn er ist das wahre Lamm, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Durch seinen Tod hat er unseren Tod vernichtet und durch seine Auferstehung das Leben neu geschaffen. Darum jubelt in dieser Nacht der ganze Erdkreis in österlicher Freude, darum preisen dich die himmlischen Mächte und die Chöre der Engel und singen das Lob deiner Herrlichkeit.

Sanctus

Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche das Hochfest der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich: Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus.

Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach:

Nehmet und esset alle davon: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird.

Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach:

Nehmet und trinket alle daraus: Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis.

Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit.

Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich: Schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist.

Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst N, unserem Bischof N und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind.

Gedenke auch jener, die an diesem Osterfets aus dem Wasser und dem Heiligen Geist zum neuen Leben geboren wurde, denen du alle Sünden vergeben hast.

Gedenke (aller) unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht.

Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus.

Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit. Amen.

Vaterunser

De Jesus huet eis geléiert bieden ëm dat, wat mir all Dag brauchen. Eis hei geet et gutt. Op ville Platzen an der Welt ass dat net esou. Biede mir grad haut ëm dat deeglecht Brout fir all déi Mënschen, déi elo an der Nout sinn. Vater Unser ...

Friddensgebiet

An dëser Ouschternuecht, wou mir drun denken, dass en neit Liewen duerch Jesus Christus komm ass, kucke mir mat grousser Trauer op déi Platzen, wou kee Fridden ass, d’Mënschen an der Ukrain an a villen anere Géigenden. Biede mir fir si ëm Fridden. Här Jesus Christus kuck op eise gudde Wëllen a schenk eis all däi Fridden. De Fridden vun eisem Här Jesus Christus sief mat iech all.

Schlussgebet

Herr, unser Gott, du hast uns durch die österlichen Sakramente gestärkt. Schenke uns den Geist deiner Liebe, damit deine Gemeinde ein Herz und eine Seele wird. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Pénètre-nous, Seigneur, de ton esprit de charité, afin que soient unis par ton amour ceux que tu as nourris du sacrement pascal. Par Jésus.


Mass vum 15. Abrëll
Klick op d’Kalennerblat fir d’Mass als PDF!

Links:

Top

Online Pastoral

Lëscht vun de Sonndesgottesdéngschter

 
Service Kommunikatioun a Press . Service Communication et Presse
Äerzbistum Lëtzebuerg . Archevêché de Luxembourg

© Verschidde Rechter reservéiert . Certains droits réservés
Dateschutz . Protection des données
Ëmweltschutz . Protection de l'environnement