Paroisses
Liens . Links

Pastoralequipe
Equipe pastorale

Abbé Jean-Pierre Reiners
1, rue Gerden L-8132 Bridel
Tel : 33 81 08 oder 621 27 25 18
jean-pierre.reiners education.lu

Père Fernand Bomb SJ
49, route d’Arlon L-8310 Capellen
Tel : 30 83 91 oder 691 63 55 91
ferbos pt.lu

Abbé Charles Bremer
Kaploun / vicaire
Tel : 661 68 48 93
charles.bremer cathol.lu

Mme Nicole Knoch
Parassistentin & Webmaster
auxiliaire pastorale & webmaster
Tel : 621 18 50 15
nicole.knoch cathol.lu

Sekretariat
Secrétariat

Mme Viviane Schneider
Méindes, Mëttwochs a Freides
vun 8.30 Auer bis 11.30 Auer
Lundi, mercredi et vendredi
de 8.30 - 11.30 heures

4, rue de l’école L-8391 Nospelt
Tel : 26 10 21 78 & Fax : 26 10 22 78
pv.mamerdall cathol.lu

 

Parverband Mamerdall


NEI FOTOEN ONLINE / NOUVELLES PHOTOS EN LIGNE

Installatioun vum renovéierte Kräiz um Kierchtuerm zu Kielen - Installation de la croix rénovée sur le clocher à Kehlen

Aseenung Kierchtuermskräiz zu Kielen - Bénédiction de la croix du clocher de l’église à Kehlen

Virbereedungsmëtteg Kommioun 2018 - Après-midi de préparation à la communion 2018

Firmung zu Mamer - Confirmation à Mamer

Bibelmëtteg “Fridden a Versöhnung” - Après-midi biblique “Paix et réconciliation”

D’Kommiounskanner 2018 entdecken d’Kierch - Les enfants de la communion 2018 à la découverte de l’église

Virbereedungsmëtteg Kommioun 2017 - Après-midi de préparation à la communion 2017


AKTUELLES / ACTUALITES

Eischt Kommioun 2017
Première communion 2017

HEI fannt dir d’Lëscht vun de Kommiounskanner 2017.
ICI vous trouvez la liste des enfants de la communion 2017.

En DON fir d’Kommiounskanner

Sou wéi all Joer, kënnt Dir ërem amplaz vun engem Kaddo fir e Kommiounskand, och en Don fir d’Sozial Aktioun vum Parverband maachen. No der Kommioun kréien d’Elteren eng Lëscht vun de Leit, déi en Don op den Numm vun hirem Kand gemaach hunn. Den Erléis ass dëst Joer fir folgend 2 Projet’en :

- fir d’ASBL « Caritas - Accueil et solidarité » an Zesummenaarbecht mam Centre de l’oseraie zu Koplescht : fir e « projet intergénérationnel » zu Beggen, wou Wunningen fir eeler Mënschen, déi riskéieren ouni Ennerdach ze sinn, ageriicht ginn.

- fir d’ONG « CSI » (Christian Solidarity International) : fir e Projet am Bangladesh, wou Studenten eng Bourse kréien fir hiert Studium an als Géigeleeschtung Schoul haalen fir déi Kanner, déi soss net kënnten an d’Schoul goen.

Maacht Ären Don op de Kont CCPL IBAN LU 52 1111 2993 5311 0000 vum « Parverband Mamerdall » mat der Mentioun « DON KOMMIOUN & Numm vum Kand ».

Un DON pour un enfant de la première communion

Comme chaque année, vous pouvez faire un don pour notre action sociale au lieu d’un cadeau pour les enfants de la communion. Après la communion, les parents recevront une liste des personnes qui ont fait un don au nom de leur enfant. La recette est destinée aux projets suivants :

- L’ASBL « Caritas - Accueil et solidarité » en collaboration avec le « Centre de l’oseraie » à Kopstal : pour un projet intergénérationnel à Beggen, où des logements seront aménagés pour des personnes âgées, étant en risque d’être sans abri.

- L’ONG « CSI » (Christian Solidarity International) : pour un projet au Bangladesh, où des étudiants reçoivent une bourse pour pouvoir faire leurs études universitaires et qui, en contrepartie, donnent des cours aux enfants qui n’ont pas la possibilité d’aller à l’école.

Vous pouvez faire votre don sur le compte CCPL IBAN LU 52 1111 2993 5311 0000 du « Parverband Mamerdall » avec la mention « DON COMMUNION & nom de l’enfant ».


Taizé-Gebiet
Prière de Taizé

Eemool am Mount ass Freides um 19.00 Auer een Taizé-Gebiet an der Kapell zu Dondel.
Nächsten Termin 28. Abrëll 2017.

Chaque mois il y a une prière de Taizé en la chapelle de Dondelange, vendredi à 19.00 heures.
Prochaine date : 28 avril 2017.

Klickt hei fir méi Informatiounen zum Taizé-Gebiet.


Anbetung
Adoration eucharistique

All 1. Freideg am Mount zu Nouspelt an der Kierch :

  • um 17.30 Auer : stëll Anbetung an uschléissend gemeinsamt Gebiet vun der Vesper
  • um 18.30 Auer : Mass

Nächsten Termin : 2. Juni 2017

Chaque premier vendredi du mois en l’église de Nospelt :

  • à 17.30 heures : adoration silencieuse suivie de la prière des vêpres
  • à 18.30 heures : messe

Prochaine date : 2 juin 2017


Sozial Aktioun 2016-2017
Action sociale 2016-2017

Den Erléis vun der sozialer Aktioun vun eisem Parverband, ass och dest Joër rem fir zwee verschidde Projeten :

- fir d’ASBL « Caritas - Accueil et solidarité » an Zesummenarbecht mam Centre de l’oseraie zu Koplescht : fir e « projet intergénérationnel » zu Beggen, wou Wunningen fir eeler Mënschen, déi riskéieren ouni Ennerdach ze sinn, agriicht ginn.

- fir d’ONG « CSI » (Christian Solidarity International) : fir e Projet am Bangladesh, wou Studenten eng Bourse kréien fir hiert Studium an als Géigeleeschtung Schoul haalen fir déi Kanner, déi soss net kënnten an d’Schoul goën.

Déi Leit, déi sech un dëser Aktioun wëlle bedeelegen, kënnen dat mache mat engem Don op

CCPL LU52 1111 2993 5311 0000 vum « Parverband Mamerdall »
mat der Mentioun « Don Sozial Aktioun ».


La recette de l’action sociale de cette année pastorale est destinée aus projets suivants :

- L’ASBL « Caritas - Accueil et solidarité » en collaboration avec le « Centre de l’oseraie » à Kopstal : pour un projet intergénérationnel à Beggen, où des logements seront aménagés pour des personnes âgées, étant en risque d’être sans abri.

- L’ONG « CSI » (Christian Solidarity International) : pour un projet au Bangladesh, où des étudiants reçoivent une bourse pour pouvoir faire leurs études universitaires et qui, en contrepartie, donnent des cours aux enfants qui n’ont pas la possibilité d’aller à l’école.

Les personnes qui souhaitent participer à ce geste de solidarité peuvent le faire par un don versé sur le compte

CCPL LU52 1111 2993 5311 0000 du « Parverband Mamerdall »
avec la mention « Don Action Sociale ».

DAF / BAPTÊME

Wëllt dir äert Kand deefe loossen ?

Méi Informatiounen fannt dir HEI !
Dir kënnt iech och direkt un d’Sekretariat wenden (Tel : 26102178 (Méindes, mëttwochs a freides vun 8.30 - 11.30 Auer) / Mail : pv.mamerdall cathol.lu).

Vous voulez faire baptiser votre enfant ?

ICI vous trouverez des informations supplémentaires.
Vous pouvez aussi vous adresser au secrétariat (Tél : 26102178 (lundi, mercredi ou vendredi de 8.30 - 11.30 heures) / Mail : pv.mamerdall cathol.lu).

Dafvirbereedung fir Kanner am Schoulalter
Préparation au baptême pour enfants en âge scolaire

Kanner am Schoulalter (ab 5/6 Joër) déi wëlle gedeeft gin, mussen op dest Sakrament virbereed gin.
Wann dir ee Kand an deem Fall hutt, da melld iech w.e.g. sou séier wéi méiglech am Sekretariat vum Parverband (Tel : 26102178 (Méindes, mëttwochs a freides vun 8.30 - 11.30 Auer) / Mail : pv.mamerdall cathol.lu).

Les enfants en âge scolaire (à partir de 5/6 ans) qui veulent être baptisés, doivent se préparer à ce sacrement.
Si vous avez un enfant dans cet âge à faire baptiser, veuillez vous adresser au secrétariat de la communauté pastorale (Tél : 26102178 (lundi, mercredii ou vendredi de 8.30 - 11.30 heures) / Mail : pv.mamerdall cathol.lu).


KOMMIOUN / COMMUNION

Hei fannt dir eng Brochure iwer d’éischt Kommioun an eisem Parverband.

Ici vous trouvez une brochure sur la première communion en langue française.

Aqui está uma brochura sobre a primeira comunhão em lingua Portuguesa.


1. Kommioun 2017
1ère communion 2017

HEI fannt dir all Informatiounen an d’Datumen vum 2. Virbereedungsjoër, souwéi Fotoen vun der Virbereedung.

ICI vous trouvez toutes les informations et les dates de la 2e année de préparation, ainsi que des photos de la préparation.

1. Kommioun 2018
1ère communion 2018

HEI fannt dir all Informatiounen an d’Datumen vum 1. Virbereedungsjoër, souwéi Fotoen vun der Virbereedung.

ICI vous trouvez toutes les informations et les dates de la 1ère année de préparation, ainsi que des photos de la préparation.


KANNER AN DER KIERCH / LES ENFANTS A L’EGLISE

29.04.2017 :

Butzegottesdéngscht
16.30 Auer an der Kierch zu KOPLESCHT

Liturgie pour les tout-petits
16h30 à l’église de KOPSTAL

27.05.2017 :

Wuertgottesdéngscht fir d’Kanner
18.30 Auer an der Sakristei vun der Kierch zu KOPLESCHT, während der Mass

Liturgie de la parole pour enfants
18h30 à la sacristie de l’église de KOPSTAL, pendant la messe

17.06.2017 :

Open-Air-Kannermass mat uschléissendem Grillfest
18.30 Auer hannert der Crèche zu Keespelt.

Messe pour enfants plein-air, suivie d’une fête-barbecue
18h30 à derrière la crèche é KEISPELT

PDF 314.1 ko, 25 janvier 2017
PDF 313.1 ko, 25 janvier 2017
PDF 215.8 ko, 7 septembre 2016
 
© Archevêché de Luxembourg . Äerzbistum Lëtzebuerg
certains droits réservés . verschidde Rechter reservéiert
4 rue Genistre, L-1623 Luxembourg
Boîte postale 419, L-2014 Luxembourg
+352 46 20 23
archeveche cathol.lu