Dräifaltegkeet - 3./4.6.2023


Home Back Print Kontakt

Léif Matchrëschten! Wien ass Gott? Wéi kënne mir Gott beschreiwen an erklären? Wéi solle mir eis hien oder si virstellen? An der Konscht ginn et jo eng ganz grouss Versich, fir Gott duer ze stellen. Awer all Bild ass eben nëmmen ee Bild. A genee sou ass et och an der Theologie oder der Philosophie, All Versuch, fir Gott iergendwéi ze erklären, ass do och nëmmen ee Bild, ee schwaacht Zeechnen vun eisem mënschleche Verstand, dee versicht sech eng Iddie ze maachen, wéi Gott kéint beschriwwen an erkläert ginn. D’Theologie huet an deem Sënn ëmmer nees nei versich gestart. Ee Bild, wann ech dat esou einfach dierf soen hei, ass dann eist chrëschtlecht Bild vun deem dräifaltege Gott. Et ass eng puer Hëllefskonstruktioun, fir eis déi ganz villfälteg Manifestatiounen vun Gott am Kontakt mat eis Mënschen ze beschreiwen. Dëse Gott, deen esou onbeschreiflech ass, den dann awer eis als Mënschen esou no ass, ruffe mir elo un.

Här Jesus Christus, du schécks eis däi Geescht.
Vun dir a vun dengem Papp geet de Geescht aus.
Mat dem Papp an dem Geescht bass du deen ee Gott

Dagesgebiet

Herr, himmlischer Vater,
du hast dein Wort und deinen Geist in die Welt gesandt,
um das Geheimnis des göttlichen Lebens zu offenbaren.
Gib, daß wir im wahren Glauben
die Größe der göttlichen Dreifaltigkeit bekennen
und die Einheit der drei Personen in ihrem machtvollen Wirken verehren.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde ta Parole de vérité et ton Esprit de sainteté pour révéler aux hommes ton admirable mystère; donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de l’éternelle Trinité, en adorant son Unité toute-puissante. Par Jésus Christ

Guter Gott, du zeigst uns Menschen dein dreifaches Gesicht, so wie du bist. Im Vater bist du uns Schöpfer, im Sohn bist du uns Leben, im Heiligen Geist bist du uns Liebe. Immer bleibst du im Dialog mit uns Menschen. Lass uns das Geheimnis deines Wesens immer tiefer erfassen und den Menschen durch unser Leben von deiner Liebe Zeugnis geben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen.

Liesungen: Ex 34,4-9 / 2 Kor 13, 11-13 / Joh 3, 16-18

Lesung aus dem Buch Exodus.
In jenen Tagen stand Mose früh am Morgen auf und ging auf den Sinai hinauf, wie es ihm der HERR aufgetragen hatte. Die beiden steinernen Tafeln nahm er mit. Der HERR aber stieg in der Wolke herab und stellte sich dort neben ihn hin. Er rief den Namen des HERRN aus. Der HERR ging vor seinem Angesicht vorüber und rief: Der HERR ist der HERR, ein barmherziger und gnädiger Gott, langmütig und reich an Huld und Treue: Sofort verneigte sich Mose bis zur Erde und warf sich zu Boden. Er sagte: Wenn ich Gnade in deinen Augen gefunden habe, mein Herr, dann ziehe doch, mein Herr, in unserer Mitte! Weil es ein hartnäckiges Volk ist, musst du uns unsere Schuld und Sünde vergeben und uns dein Eigentum sein lassen!

Gepriesen bist du, HERR, du Gott unserer Väter. Gerühmt und verherrlicht in Ewigkeit.
Gepriesen bist du im Tempel deiner heiligen Herrlichkeit. Gerühmt und verherrlicht in Ewigkeit.
Gepriesen bist du, der in die Tiefen schaut und auf Kerubim thront. Gerühmt und verherrlicht in Ewigkeit.
Gepriesen bist du auf dem Thron deiner Herrschaft. Gerühmt und verherrlicht in Ewigkeit.
Gepriesen bist du am Gewölbe des Himmels, gerühmt und verherrlicht in Ewigkeit.

Lesung aus dem zweiten Brief des Apostels Paulus an dir Gemeinde in Korinth.
Im Übrigen, Brüder und Schwestern, freut euch, kehrt zur Ordnung zurück, lasst euch ermahnen, seid eines Sinnes, haltet Frieden! Dann wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Grüßt einander mit dem heiligen Kuss! Es grüßen euch alle Heiligen. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen!

Halleluja. Halleluja. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Ehre sei dem einen Gott, der war und der ist und der kommen wird. Halleluja.

Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes.
Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet; wer nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat.

Lecture du livre de l’Exode.
En ces jours-là, Moïse se leva de bon matin, et il gravit la montagne du Sinaï comme le Seigneur le lui avait ordonné. Il emportait les deux tables de pierre. Le Seigneur descendit dans la nuée et vint se placer là, auprès de Moïse. Il proclama son nom qui est: LE SEIGNEUR. Il passa devant Moïse et proclama: «LE SEIGNEUR, LE SEIGNEUR, Dieu tendre et misé-ricordieux, lent à la colère, plein d’amour et de vérité. » Aussitôt Moïse s’inclina jusqu’à terre et se prosterna. Il dit: «S’il est vrai, mon Seigneur, que j’ai trouvé grâce à tes yeux, daigne marcher au milieu de nous. Oui, c’est un peuple à la nuque raide ; mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés, et tu feras de nous ton héritage.»

R/ À toi, louange et gloire éternellement!
Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères: R/
Béni soit le nom très saint de ta gloire: R/
Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire: R/
Béni sois-tu sur le trône de ton règne: R/
Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes: R/
Toi qui sièges au-dessus des Kéroubim: R/
Béni sois-tu au firmament, dans le ciel, R/

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens.
Frères, soyez dans la joie, cherchez la perfec-tion, encouragez-vous, soyez d’accord entre vous, vivez en paix, et le Dieu d’amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un baiser de paix. Tous les fidèles vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus Christ, l’amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous.

Alléluia. Alléluia. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit: au Dieu qui est, qui était et qui vient! Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean.
Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au Jugement; celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu.

Priedegt


Léif Matchrëschten! Dräifaltegkeet, een dräifaltege Gott, wat soll dat sinn? Dëser Deeg hunn ech een interessante Saz bzw. een interessante Gedanke gelies. Signaliséiert eist Schwätzen iwwer Dräifaltegkeet, iwwer Hypostasen a Persounen a Gott net “in früher theologischer Ironie, dass Menschen suchend von Dingen reden, von denen sie eigentlich nichts wissen können”?1] Bis haut ass et mir perséinlech net kloer, wéi ee Gott ka beschreiwen. Iergendwéi hunn ech dofir och den Androck, dass et net duer geet, fir einfach Formelen, déi mol a fréieren Zäiten “erfonnt” goufen, weiderhin ouni no ze denken ze gebrauchen. De Klaus Müller seet et zimmlech drastesch: “Wo das versucht wird - Wissen zu suggerieren, wo das nicht möglich ist -, kommt es zu dogmatischen Petrifizierungen.” Munchmol hunn ech ebe just den Androck, dass mir an eiser Kierch ganz gewalteg esou “Petrifizierungen”, dat heescht esou Versténgerungen hunn. Formelen, a wann si och nach esou schéi kléngen an al sinn, kënnen eis haut dann dach net Gott méi no bréngen. Si schrécken esou guer éischter of.

Mir mussen eis als Chrëschten haut och froen, wéi mir zu dësem Bild vu Gott kommen, dee mir als een dräifaltege Gott veréieren. Am Neiplatonismus a besonnesch beim Philosoph Plotin gëtt et schonn esou eng Gedankeféierung, déi vun enger Aart Trinitéit schwätzt. Den Augustinus an den Thomas vun Aquin hunn sech do inspiréiert an esou och groussen Afloss gehat op eis chrëschtlech Virstellung vu Gott.2] D’trinitaresch Spekulatiounen am Neiplatonismus hu warscheinlech eng sou grouss Auswierkung gehat, ouni déi et net zu enger Theologie am Chrëschtentum komm wier, déi een trinitarescht Gottesbild entwéckelt hätt.3]

All eist Denken, an dat huet schonn de Platon gesot, kann dat “Absolutt”, dat mir da Gott nennen net erreechen. D’Bibel schwätzt sech derfir aus, dass mir eis kee Bild vu Gott solle maachen. An awer ass dee Wonsch ëmmer grouss gewiescht. Dofir vergësst Bibel gewëssermoossen hier eegen Uweisung iwwer grouss Passagen, wann si zimmlech kierperlech iwwer Gott schwätzt. Vun den Aen, dem Mond, dem Häerz an den Hänn vu Gott gëtt genausou geschwat wéi och vun den Emotiounen, déi Gott zougeschriwwe ginn. Eigentlech schwätzt d’Bibel duerchaus a mythologescher Manéier iwwer Gott, wat deem eigentlechen Monotheismus widdersprécht.4] De Jens Halfwassen schreift an engem Artikel: “Erst die allegorisch-symbolische Umdeutung der anthropomorphen Rede über Gott in Bibel und Koran macht die Offenbarungstexte überhaupt vereinbar mit der Überweltlichkeit Gottes und damit akzeptabel für einen philosophisch reflektierten Monotheismus.”5]

Vläicht musse mir eist Schwätzen iwwer Gott am Chrëschtentum wierklech esou gesinn. Et si Biller a Symboler, et sinn Allegorien, déi eis versichen dat Onverständlecht iergendwéi no ze bréngen. A wann ech dat eescht huelen, da muss d’Bibel och fräi bleiwen fir perséinlech Deitungen. D’Texter vun der Offenbarung an der Bibel sinn deemno net wuertwiertlech ze huelen. Dat wier eng “Re-Mythisierung” vum Gottesbegrëff.6] An dësem Sënn denken ech, dass eist Schwätzen iwwer Gott als Papp, als Jong an als Geescht nëmme Biller sinn. Si si keng absolutt Beschreiwungen vu Gott. Och si treffen net zou op déi reng Gottheet an hirer Transzendenz. Mä si beschreiwen eis Bezéiung zu Gott.7]

De Jens Halfwassen geet, an do kann ech him zoustëmmen, esou wäit fir ze soen, dass deemno all Relioun um Enn “das unerkennbare übergöttliche Eine verehrt, wenn auch jede auf verschiedene Weise.”8] Domat kann et dann och keng falsch Relioun ginn. All Relioun huet op hier Manéier deel un der Wourecht. D’Verschiddenheet vun den Zougäng zu Gott entsprécht dem Räichtum vun den Erscheinungen vu Gott. Wien a wat Gott ass, ka kee soen, keng Relioun, keng Dogmatik. Am Sënn vun der negativer Theologie kënne mir deemno ni eppes Eigentleches iwwer Gott soen. An, “Solange der Vorrang der negativen Theologie festgehalten wird, bleibt es ausgeschlossen, eine bestimmte historische Religion in ihrer affirmativ-theologischen Dogmatik als die „absolute Religion“ auszuzeichnen – alle historischen Religionen, auch die monotheistischen, bleiben im „Vorhof des Einen“. Wer dies begreift, der ist immun gegen die Versuchung des Fundamentalismus.”9], schreift de Jens Halfwassen als Konklusioun. Ech denken, dass och mir eis ëmmer méi musse bewosst ginn, dass mir mat eisem chrëschtlechen Schwätzen iwwer Gott eben ni dat Eigentlecht vu Gott kënnen aussoen. Awer d’Bild beispillsweis vun engem gudde Papp ass dann dach fir eis wäertvoll a mécht eis eng Dier op zu engem Unhuelen vun alle Mënschen als eis Bridder a Schwësteren. Géife mir dat hikréien an enger ëmmer méi perfekter Form, da wier Gott och an eisem Liewen veréiert. Da wier Gott an eisem Liewen present.

1] Christian Lehnert, Der Gott in einer Nuß. Fliegende Blätter von Kult und Gebet, Berlin 2017, S. 55 (zitéiert no Klaus Müller, Gott jenseits von Gott. Plädoyer für einen kritischen Panentheismus, Aschendorff VerlagMünster 2021, S. 332).
2] Vgl. Klaus Kremer, Die neuplatonische Seinsphilosophie und ihre Wirkung auf Thomas von Aquin, Leiden 1971, S. 203.
3] Vgl. Klaus Müller, Gott jenseits von Gott. Plädoyer für einen kritischen Panentheismus, Aschendorff VerlagMünster 2021, S. 333.
4] Vgl. Jens Halfwassen, „Warum ist die negative Theologie für monotheistische Religionen attraktiv?“ in: Heidelberger Akademie der Wissenschaften Jahrbuch 2017, Heidelberg 2018, S. 38-41, S. 40.
5] Ebd. S. 40.
6] Vgl. ebd. S. 41.
7] Vgl. ebd. 41.
8] Ebd. S. 41.
9] Ebd. S. 41.

Fürbitten

Viru Gott, eise Schëpfer an Erléiser, brénge mir eis Gebieder:

  • Fir all Mënschen, déi op der Sich sinn no engem Liewen vun Erfëllung, dass si dech als liewege Gott spiere kënnen an sech net nëmmen op dat verloossen, wat si am Moment gesinn. Härgott, héier eis.
  • Fir all, déi sech fir Fridden a Versönung asetzen, dass si Weeër fannen, d’Mënschen an d’Natioun zesummen ze féieren. Härgott, héier eis.
  • Fir all, déi sech Léift wënschen an erhoffen, dass si selwer Léift an hirem Liewen verkënnegen. Härgott, héier eis.
  • Fir all, déi de Glawen verkënnegen, dass si net midd ginn a mat Begeeschterung vun hirem Glawen schwätzen. Härgott, héier eis.
  • Fir all, déi ëm ee léiwe Mënsch traueren, dass si Trouscht fannen an dass all eis Verstuerwen an denger Géigewaart liewen. Härgott, héier eis.

Mir soe dir Merci, dass du bäi eis bass an eis begleets. Dech luewe mir, elo an ëmmer. Amen

II.

Dans le même mouvement d’amour qui unit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, nous pouvons demander à Dieu de veiller aux besoins de notre monde.
Dieu de paix et d’amour, écoute-nous.
– Prions pour notre Église; que l’Esprit de Dieu, souffle d’unité et de paix, la garde fermement attachée au Christ, à son amour et à son exemple.
– Prions pour ceux et celles qui ont reçu le don de gouverner; que Jésus, visage du Père, soit pour eux une source d’inspiration quotidienne.
– Prions pour ceux et celles qui vivent loin de leur famille; que l’amour du Dieu Père, Fils et Esprit leur apporte réconfort et paix du cœur.
– Prions pour les personnes engagées dans leur communauté chrétienne; que la grâce du Seigneur Jésus Christ, l’amour de Dieu le Père et la communion de l’Esprit Saint soient toujours avec elles pour les soutenir et les dynamiser.
Dieu notre Père, toi qui as montré tout ton amour pour le monde en acceptant l’offrande de ton Fils unique, écoute nos demandes et daigne les exaucer, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
(https://fr.novalis.ca)

Gowegebiet

Gott, eise Papp, mir ruffen däin Numm un iwwert Brout a Wäin. Helleg dës Gowen an huel mat hinnen och eis selwer un, fir datt mir fir éiweg dir gehéieren. Dorëms biede mir duerch Jesus Christus, eisen Här. Amen.

Sanctifie, Seigneur notre Dieu, le sacrifice sur lequel nous onvoquons ton nom très saint; et, par cette eucharistie, fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus.

Gott, in deinem Namen haben wir die Gaben von Brot und Wein gebracht. Sie sollen für uns zum Zeichen deiner Gegenwart unter uns werden. Mit diesen Gaben nimm unsere Gemeinschaft an, damit du auf ewig in unseren Herzen und in den Herzen aller Menschen leben kannst. Durch Christus unseren Herrn. Amen.

Hochgebet – „Dank sei dir, Gott I“


Präfation
Vater, wir verherrlichen dich in deinem Sohn.
Er schenkt uns durch seine Macht ewiges Leben.
Wir preisen dich, weil wir dich als den einzigen und wahren Gott erkennen durften
und weil Jesus das Werk vollbracht hat, das du ihm aufgetragen hast.
Wir danken dir, dass du dich in Jesus Christus geoffenbart hast,
der uns alles mitteilte, was du ihm gegeben hast.
V/A: Danket dem Herrn, denn er ist gut. Halleluja, danket ihm, Halleluja.

Wir loben dich, Vater, weil du bei Jesus warst und ihn nicht allein gelassen hast,
als seine Stunde kam, um die Welt zu verlassen und heimzugehen in deine Herrlichkeit.
Er selbst ist es, in dem wir dich, den Vater, sehen,
der unsere Trauer verwandelt in vollkommene Freude, die uns niemand nehmen wird.

A: Danket dem Herrn, …

Mit Christus und mit allen Engeln und Heiligen rufen wir zu deiner Ehre:

Sanctus
Gütiger Vater, wir haben erkannt und geglaubt:
Dein Sohn ist in dir, wir sind in ihm, und du lebst in uns.
Du sandtest uns deinen Heiligen Geist,
den Geist der Wahrheit, der immer bei uns ist.
Aus der Fülle Christi schenkt er uns seine Gaben.

Vater, wir bitten dich, dieser Geist wandle Brot und Wein für uns,
dass sie uns Leib + und Blut Christi werden.

Da er die Seinen liebte, die in der Welt waren, liebte er sie bis zur Vollendung.
Und als die Stunde kam, da er von dir verherrlicht werden sollte,
nahm er beim Mahl das Brot und sprach den Segen, brach es
und reichte es seinen Jüngern mit den Worten:

NEHMET UND ESSET ALLE DAVON:
DAS IST MEIN LEIB, DER FÜR EUCH HINGEGEBEN WIRD.

Ebenso nahm er nach dem Mahle den Kelch,
dankte wiederum und reichte ihn den Seinen und sprach:

NEHMET UND TRINKET ALLE DARAUS:
DAS IST DER KELCH DES NEUEN UND EWIGEN BUNDES,
MEIN BLUT, DAS FÜR EUCH UND FÜR ALLE VERGOSSEN WIRD
ZUR VERGEBUNG DER SÜNDEN.
TUT DIES ZU MEINEM GEDÄCHTNIS.

Geheimnis des Glaubens

Vater, du hast uns Jesus zu unserem Heil gesandt.
Er ist von dir ausgegangen und in die Welt gekommen.
Er ruht an deinem Herzen und hat uns Kunde gebracht von dir.

A: Danket dem Herrn, …

Du bist allezeit in ihm geblieben,
damit wir zum Glauben kommen und durch ihn das Leben haben.

Wie das Weizenkorn, das in der Erde stirbt und reiche Frucht bringt,
so hat Jesus sein Leben preisgegeben, damit wir ewiges Leben gewinnen.
A: Danket dem Herrn, …

Gott, unser Vater, verbinde uns mit allen, die den Namen deines Sohnes tragen:
mit Papst Franziskus, unseren Bischöfen
mit unseren Pfarrgemeinden, mit der ganzen Kirche überall auf der Erde.
Lass uns als Kirche in Einheit zusammenstehen,
durch das Wirken deines Geistes und deine Verbündeten sein,
dein ewiger Bund unter den Menschen.

Wir bitten dich für die Verstorbenen.
Wir wollen ihnen in Liebe über den Tod hinaus ein treues Andenken bewahren.
Nimm sie zu dir auf und sei du ihnen Licht, Freude und Leben.

Zusammen mit Maria und ihrem Gatten Josef,
mit allen Apostel und Heiligen beten wir dich an
im Geist und in der Wahrheit und bezeugen Jesus Christus, deinen Sohn.

Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, 
in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit.
Quelle unbekannt

Vaterunser

Egal wéi eng Virstellung mir eis vu Gott maachen, eng Iddie ass net ze iwwertreffen an dat ass déi, dass hien wéi ee gudde Papp ass. Loosse mir dofir froen, wéi Kanner, déi voller Vertrauen de Papp ëm Hëllef uruffen: Vater unser im Himmel, …

Friddensgebiet

De Geescht vu Gott weist eis de Wee vum Fridden a vun der Versönung. Vun dësem Geescht ugereegt biede mir eisen Här ëm säi Fridden fir eis a fir d’ganz Welt: Här Jesus Christus, kuck net op eis Feeler a Sënden, mä op eise gudde Wëllen. Schenk eis al däi Fridden. De Fridde sief mat iech all.

Schlussgebiet

Dräifaltege Gott. Mir hunn an dëser Feier eppes vun denger Léift erfueren. Begleet du eis mat dengem Geescht, wa mir elo dohinner zeréckginn, wou eist deeglecht Liewen stattfënnt. Sief grad do béi eis, wann villes deng Presenz wëllt verdrängen. Dorëms biede mir duerch Jesus Christus, eisen Här. Amen.

Dreifaltiger Gott, in deinem Namen sind wir zusammengekommen, um miteinander zu feiern und die Gemeinschaft zu erleben, um dir zu danken und dich zu bitten. Schenke uns und allen Menschen Vertrauen zu dir, dass wir bei dir „zu uns“ finden können und wir bei dir immer geborgen sind – heute und in Ewigkeit. Amen.

Puissions-nous trouver, Seigneur, le salut de l’âme et du corps dans le sacrement que nous avons reçu, tandis que nous affirmons notre foi en la Trinité, éternelle et sainte, comme en son indivisible Unité. Par Jésus.

Gott, wir nennen dich Vater und Mutter, und doch bist du weit mehr für uns als Vater und Mutter. Wo Menschen in deinem Namen zusammenkommen, rufen sie zu dir, danken dir und bitten dich. Du hast dich den Menschen gegenüber auf verschiedene Weise beziehungswillig gezeigt. In dir finden wir Liebe und Gemeinschaft, weil du Liebe und Gemeinschaft bist. Schenke allen die an dich glauben, ein unbändiges Vertrauen, in dir zu sich zu finden, mit dir ihr Leben bestehen zu können. Darum bitten wir....


Mass vum 28. Mee
Klick op d’Kalennerblat fir d’Sonndesmass als PDF!
Mass vum 11. Juni

Links:

Top

Online Pastoral

Lëscht vun de Sonndesgottesdéngschter

 
Service Kommunikatioun a Press . Service Communication et Presse
Äerzbistum Lëtzebuerg . Archevêché de Luxembourg

© Verschidde Rechter reservéiert . Certains droits réservés
Dateschutz . Protection des données
Ëmweltschutz . Protection de l'environnement