Karfreideg, d’Feier vum Leiden a Stierwen vun eisem Här Jesus Christus

Den Doud soll net dat läscht Wuert behalen - Priedegt vum Paschtouer Carlo Morbach


Home Back Print Kontakt Link

Ufanksgebiet
Gott, unser Vater,
du hast die Menschheit nicht der Macht der Finsternis überlassen,
sondern sie in deinem Erbarmen erlöst.
Schütze, befreie und heilige deine geliebten Geschöpfe
durch deinen Sohn, der für uns gelitten hat und gestorben ist
und den du aus dem Tod gerissen hast, Jesus Christus,
unsern Herrn, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und wirkt in Ewigkeit.

Wortgottesdienst
1. Lesung: Jes 52,13-53,12 / 2. Lesung: Hebr 4,14-16; 5,7-9 / Passion: Joh 18,1-19,42

Priedegt (2020)
Léif Matchrëschten! An der éischter Liesung aus dem Buch vum Prophet Jesaja aus dem Alen Testament hu mir dat véiert Gotteskniechtlidd héieren. De Gotteskniecht, de Prophet gëtt vun de Mënschen veruecht an zeréckgewisen. Natierlech gëtt haut um Karfreideg dësen Text mam Bléck op de Jesus, deen um Kräiz stierft, gelies a gekuckt. An der Kombinatioun vun deem, wat den Text beim Jesaja eigentlech wollt soen a wat mir an eiser chrëschtlecher Iwwerzeegung dran interpretéieren, kënne mir vläicht och grad dëser Deeg eis selwer, all déi Leit, déi krank sinn, an och déi, déi hëllefen, an dësen Text eraleeën.

Mir sinn um Karfreideg. Do steet d’Stierwen vum Jesus um Kräiz virun eisen Aen. Wann ech op den Text vum Jesaja kucken, dann ass et elo de Jesus, deen als Kniecht vu Gott vu senge Leit veruecht, verfollegt an ëmbruecht gëtt. Dobäi hat grad de Jesus esou vill Guddes gemaach. Hien huet d’Léift vu Gott gelieft an de Mënschen gehollef, hinnen ee gutt Wuert ginn, si geuecht an erëm an d’Gesellschaft opgeholl. Awer dës Gesellschaft ass zum Deel ondankbar. D’Leit gesinn net dat, wat u Guddem geschitt, mä just dat, wou si opgefuerdert ginn, fir selwer sech ze änneren. Mech mécht de Liesungstext vum Jesaja op Karfreideg ëmmer nees ganz nodenklech. Si mir net och an eise Gesellschaften dacks esou ee mat deem aneren? Si mir net och dacks schrecklech ondankbar? Grad an dëse Wochen, wou mir selwer vun der Krankheet an eise Fräiheeten ageschränkt sinn, misst et eis opgoen, wéi gutt mir et dach am allgemengen hunn. Mir kloen op engem héijen Niveau a vergiessen oft, dass do Mënsche sinn an der Welt, déi permanent esou liewe mussen wéi mir elo, jo deenen et nach wesentlech méi schlecht geet.

„Doch der Herr hat Gefallen an dem von Krankheit Zermalmten.“ Steet Gott hannert dem Leed an dem Misär? Ass hien et, deen eis strooft? Dat si jo och am Moment Froen, déi vu verschiddene Säiten ugefouert ginn. Ech mengen net, dass Gott eis strofe wëll. Awer de Wee, deen eis Welt heiansdo geet, ass grausam. An dëse Saz wëll eis mat Sécherheet soen, dass Gott grad op der Säit vun deene steet, déi Nout hunn. Just mir mussen dat gesinn. Mir schwätzen haut net gären vu Bouss an Ëmkéier. Dat sinn Dimensiounen, déi net esou richteg an eist Liewen wëllen erapassen. Mir kucken no vir a wëllen alles ëmmer méi schéin a besser hunn. Dobäi vergiesse mir awer eben och Villes. Ech hunn den Androck, dass dës komplizéiert Zäit eis ee wéineg oprësele kann, eis erënnere kann, dass et Mënsche gëtt, déi ëmmer an der Nout sinn. Dës Zäit soll eis un d’Nodenke bréngen. Mir vergiessen, wéi gutt mir et hunn.

Ech hunn an dësem Dokument d’Improperien aus dem Massbuch agefüügt. Dës „improperia“, dës „Virwërf“ sinn al Gesäng aus der Traditioun vun eiser kierchlecher Gemeinschaft, déi als Begleetgesäng zur Kräizveréierung gesonge goufen an haut duerchaus nach kéinten gesonge ginn. Den Erléiser erhieft hei Virwërf géint säi Vollek. Hien erwäänt, wat hien alles u Guddem gemaach huet a stellt dat der Haltung vun de Leit géigeniwwer, déi ondankbar sinn. „Mein Volk, was habe ich dir getan, womit nur habe ich dich betrübt? Antworte mir.“ Am Moment fillen ech mech heiansdo och ee bëssi esou. Ech sinn dacks ondankbar vis-à-vis vun deem Villen u Guddem, dat ech hunn. Gi mir dach haut Gott eng Äntwert a soe Merci fir all dat, wat mir am Normalen u Guddem hunn.

„Mein Volk, was habe ich dir getan, womit nur habe ich dich betrübt? Antworte mir.“ Mir gesinn elo d’Nout, déi eis getraff huet. Mir fillen eis mat Momenter bestrooft. Awer iwwerweit net dach dat Gutt? Mat e puer Sätz aus dem Psalm 136 kënne mir vläicht grad haut op Karfreideg Merci soen, dankbar sinn fir alles, wat mir sinn an hunn: „1 Dankt dem HERRN, denn er ist gut, denn seine Huld währt ewig! 2 Dankt dem Gott der Götter, denn seine Huld währt ewig! 3 Dankt dem Herrn der Herren, denn seine Huld währt ewig! 4 Ihm, der allein große Wunder tut, denn seine Huld währt ewig! ... 23 Der unser gedachte in unserer Erniedrigung, denn seine Huld währt ewig, 24 und uns unseren Feinden entriss, denn seine Huld währt ewig. 25 Der allem Fleisch Nahrung gibt, denn seine Huld währt ewig. 26 Dankt dem Gott des Himmels, denn seine Huld währt ewig!“ Amen.

Erhebung und Verehrung des Kreuzes
Einladungsruf beim Zeigen des heiligen Kreuzes:
V: Seht das Kreuz, an dem der Herr gehangen, das Heil der Welt.
A: Kommt, lasset uns anbeten.

Gesang während der Kreuzesverehrung
A: Dein Kreuz, o Herr, verehren wir, / und deine heilige Auferstehung preisen und rühmen wir: / Denn siehe, durch das Holz des Kreuzes / kam Freude in alle Welt.
V: Gott sei uns gnädig und segne uns. / Er lasse sein Angesicht über uns leuchten / und erbarme sich unser.
A: Dein Kreuz, o Herr, verehren wir, / und deine heilige Auferstehung preisen und rühmen wir: / Denn siehe, durch das Holz des Kreuzes / kam Freude in alle Welt.

Improperien
1.
A: Mein Volk, was habe ich dir getan, womit nur habe ich dich betrübt?
Antworte mir.
V: Aus der Knechtschaft Ägyptens habe ich dich herausgeführt. Du aber bereitest das Kreuz deinem Erlöser.
A: Mein Volk, was habe ich dir getan, womit nur habe ich dich betrübt?
Antworte mir.

I. Hagios, ho Theos.
II. Sanctus Deus.
III. Heiliger, starker Gott.

I. Hagios Ischyros.
II. Sanctus Fortis.
III. Heiliger, starker Gott.

I. Hagios Athanatos, eleison hemas.
II. Sanctus Immortalis, miserere nobis.
III. Heiliger, starker, unsterblicher Gott, erbarme dich unser.

V: Vierzig Jahre habe ich dich geleitet durch die Wüste. Ich habe dich mit Manna gespeist und dich hineingeführt in das Land der Verheißung. Du aber bereitest das Kreuz deinem Erlöser.

I. Hagios, ho Theos.
II. Sanctus Deus.
III. Heiliger, starker Gott.

I. Hagios Ischyros.
II. Sanctus Fortis.
III. Heiliger, starker Gott.

I. Hagios Athanatos, eleison hemas.
II. Sanctus Immortalis, miserere nobis.
III. Heiliger, starker, unsterblicher Gott, erbarme dich unser.

V: Was hätte ich dir mehr tun sollen und tat es nicht? Als meinen erlesenen Weinberg pflanzte ich dich, du aber brachtest mir bittere Trauben, du hast mich in meinem Durst mit Essig getränkt und mit der Lanze deinem Erlöser die Seite durchstoßen.

I. Hagios, ho Theos.
II. Sanctus Deus.
III. Heiliger, starker Gott.

I. Hagios Ischyros.
II. Sanctus Fortis.
III. Heiliger, starker Gott.

I. Hagios Athanatos, eleison hemas.
II. Sanctus Immortalis, miserere nobis.
III. Heiliger, starker, unsterblicher Gott, erbarme dich unser.

2.

V: Deinetwegen habe ich Ägypten geschlagen und seine Erstgeburt, du aber hast mich geschlagen und dem Tod überliefert.
A: Mein Volk, was habe ich dir getan, womit nur habe ich dich betrübt?
Antworte mir.
V: Ich habe dich aus Ägypten herausgeführt und den Pharao versinken lassen im Roten Meer, du aber hast mich den Hohepriestern überliefert.
A: Mein Volk, was habe ich dir getan, womit nur habe ich dich betrübt?
Antworte mir.
V: Ich habe vor dir einen Weg durch das Meer gebahnt, du aber hast mit der Lanze meine Seite geöffnet.
A: Mein Volk, was habe ich dir getan, womit nur habe ich dich betrübt?
Antworte mir.
V: In einer Wolkensäule bin ich dir vorangezogen, du aber hast mich vor den Richterstuhl des
Pilatus geführt.
A: Mein Volk, was habe ich dir getan, womit nur habe ich dich betrübt?
Antworte mir.
V: Ich habe dich in der Wüste mit Manna gespeist, du aber hast mich ins Gesicht geschlagen und mich gegeißelt.
A: Mein Volk, was habe ich dir getan, womit nur habe ich dich betrübt?
Antworte mir.
V: Ich habe dir Wasser aus dem Felsen zu trinken gegeben und dich gerettet, du aber hast mich getränkt mit Galle und Essig.
A: Mein Volk, was habe ich dir getan, womit nur habe ich dich betrübt?
Antworte mir.
V: Deinetwegen habe ich die Könige Kanaans geschlagen, du aber schlugst mir mit einem Rohr auf mein Haupt.
A: Mein Volk, was habe ich dir getan, womit nur habe ich dich betrübt?
Antworte mir.
V: Ich habe dir ein Königszepter in die Hand gegeben, du aber hast mich gekrönt mit einer Krone von Dornen.
A: Mein Volk, was habe ich dir getan, womit nur habe ich dich betrübt?
Antworte mir.
V: Ich habe dich erhöht und ausgestattet mit großer Kraft, du aber erhöhtest mich am Holz des Kreuzes.
A: Mein Volk, was habe ich dir getan, womit nur habe ich dich betrübt?
Antworte mir.

Vaterunser
Mir kënnen dem Kräiz an dem Leed an eisem Liewen, och deem, wat Mënschen een deem aneren undinn, dacks net auswäichen. Ouschteren gëtt eis d’Zouversiicht, dass Gott eng Zukunft a Liewe fir eis wëll. Mam Bléck op d’Fest vun der Opersteeung kënne mir och haut um Karfreideg alles an eist Gebiet eraleeën, wat eis bedréckt. Loosse mir zu Gott eisem Papp ruffen, sou wéi de Jesus eis et geléiert huet: Vater unser im Himmel, …

An der Karfreidegliturgie gëtt elo d’Kommunioun ausgedeelt. Dëst Joer si mir all doheem a kënnen och soss kaum zur Kommunioun goen. Dat ass sécher fir vill vun eis een Zeechen vun der grousser Nout an der mir dra sinn. Mä et kann eis dann awer eventuell och drun erënneren, dass och haut net grad alles selbstverständlech ass. Och mir musse wuel erëm léieren, dass eis Welt an eist Liewe Grenzen huet. An deem Sënn verbanne mir eis haut mat alle Mënschen, déi an Nout sinn, déi ee Mangel u Liewensressourcen hunn, déi net fräi sinn, déi krank sinn, déi ofgeschnidde sinn vun aneren an eleng an einsam hiert Liewe mussen duerchstoen.

Schlussgebet
Allmächtiger, ewiger Gott, durch den Tod und die Auferstehung deines Sohnes hast du uns das neue Leben geschenkt. Bewahre in uns, was deine Barmherzigkeit gewirkt hat,
und gib uns durch den Empfang dieses Sakramentes die Kraft, dir treu zu dienen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Segensgebet
Herr, unser Gott, reicher Segen komme herab auf dein Volk, das den Tod deines Sohnes gefeiert hat und die Auferstehung erwartet. Schenke ihm Verzeihung und Trost,
Wachstum im Glauben und die ewige Erlösung.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Meditation
Herr Jesus Christus,
du warst arm und elend, gefangen und verlassen wie ich,
du kennst alle Not der Menschen,
du bleibst bei mir, wenn kein Mensch mir beisteht,
du vergisst mich nicht und suchst mich,
du willst, dass ich dich erkenne und mich zu dir kehre,
Herr, ich höre deinen Ruf und folge.
Hilf mir!

Dietrich Bonhoeffer

Mass vum 9 Abrëll

Click op d’Bild w.e.g fir de PDF ze liesen!

Mass vum 12 Abrëll


Links:

Top

Online Pastoral

Lëscht vun de Sonndesgottesdéngschter

 
Service Kommunikatioun a Press . Service Communication et Presse
Äerzbistum Lëtzebuerg . Archevêché de Luxembourg

© Verschidde Rechter reservéiert . Certains droits réservés
Dateschutz . Protection des données
Ëmweltschutz . Protection de l'environnement