1. Adventsonndeg C - 27./28.11.2021


Home Back Print Kontakt

Léif Matchrëschten! Mat dem Advent verbanne Mënschen ganz dacks de Wonsch no enger besënnlecher Atmosphäre, déi eis op Chrëschtdag virbereet. D’biblesch Texter vun dësem éischten Adventssonndeg weisen eis awer an ganz aner Richtung. Do geet et ëm d’Erëmkommen vu Jesus Christus um Enn vun der Zäit. Do ass vun Duercherneen riets an d’Mënsche wëssen sech kee Rot. Si hunn Angscht. Et gëtt geschwat vu Rettung an Erléisung. Et ass wierklech esou, den Advent soll net nëmmen Chrëschtdag als Fest virbereeden mä och d’Kommen vu Gott an eis Welt. Eist ganzt Liewen ass eng Zäit vum Waarden op eisen Här. Des Zäit sollte mir zesummen liewen a gestalten. Mir sollen selwer lues a lues ëmmer méi Liicht an d’Däischtert vun dëser dacks traureger Welt bréngen. En Zeechen vun eisem Waarden, en Zeechen, dass mir selwer musse Liicht bréngen, ass eisen Adventskranz, iwwert dee mir elo de Seegen vu Gott erof ruffen.

Seegensgebiet iwert den Adventskranz


Éiwege Gott, du léis eis Mënschen an eisem Sichen no Liewen a Freed net eleng.
Dofir kucke mir zum Ufank vum Advent op zu dir, vun dem mir alles erhoffen.
Mir bieden dech: Seen + dëse Kranz an des Käerzen.
Si sinn en Zeechen, dass du den Éiwege bass, deem och des Zäit gehéiert;
en Zeechen vum Liewen, dat mir vun dir erwaarden;
en Zeechen, datt’s du dat Liicht bass, dat all Däischtert hell maache kann.
Hëllef eis, datt mir méi Léift weisen an dech mat voller Kraaft sichen.
Dorëms biede mir duerch de Jesus, eise Brudder an eisen Här. Amen.

Seigneur,
pour dissiper l’obscurité

qui recouvre parfois le monde et notre cœur

et nous empêche de te reconnaître,

nous allumons cette première bougie
de la couronne de l’Avent.

Que cette lumière nous aide à rester éveillés

dans l’attente joyeuse de ta venue

et que notre sourire soit aussi une flamme

qui réchauffe le cœur de ceux que nous rencontrerons.

(Ufänke vun der éischter Käerz) -> Eventuell Lidd : LD 383

Kyrie

Mir bekennen eis Verstréckung an déi réng ierdesch Saachen an d’Vernoléissegung vun den éiwege Wourechten. Mir froen eisen Här ëm säi Verzeien.
Här Jesus Christus, du bass eis Hoffnung. Här, erbaarm dech.
Här Jesus Christus, du verléiss eis och am Leed net. Christus, erbaarm dech.
Här Jesus Christus, du bass eis éiweg Freed. Här, erbaarm dech.

Dagesgebiet

Här, eise Gott, alles steet an denger Muecht;
du schenks eis de Wellen an och d’Kraaft dëse Wellen auszeféieren.
Hëllef eis, datt mir op dem Wee vun der Gerechtegkeet Christus entgéint ginn
an eis duerch Wierker vun der Léift op séi Kommen virbereeden,
fir datt mir eis Platz béi him kréien, wann hien zeréck kennt an Herrlechkeet.
Hien, deen an der Eenheet vum Hellege Geescht
mat dir lieft a regéiert an all Éiwegkeet. Amen.

Donne à tes fidèles, Dieu tout-puissant, la volonté
d’aller par les chemins de la justice à la rencontre
de celui qui vient, le Christ,afin qu’ils soient admis à sa droite et méritent
d’entrer en possession du royaume des Cieux. Par Jésus Christ... — Amen.

Guter Gott,
aus einer geschäftigen und ruhelosen Welt kommen wir zu dir,
um in Gemeinschaft deines Sohnes zu gedenken
und die Erwartung seines Wiederkommens wach zu halten.
Laß uns bei dir Ruhe finden,
damit wir im Lärm unseres Lebens dein Wort nicht überhören,
und schenk uns die nötige Entschlossenheit,
daß wir unser Leben nach deinem Willen ausrichten.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, auf dessen Ankunft wir warten.

Liesungen: Jer 33, 14-16 / 1 Thess 3, 12 - 4, 2 / Lk 21, 25-28.34-36

Lesung aus dem Buch Jeremia.
Siehe, Tage kommen - Spruch des HERRN -, da erfülle ich das Heilswort, das ich über das Haus Israel und über das Haus Juda gesprochen habe. In jenen Tagen und zu jener Zeit werde ich für David einen gerechten Spross aufsprießen lassen. Er wird Recht und Gerechtigkeit wirken im Land. In jenen Tagen wird Juda gerettet werden, Jerusalem kann in Sicherheit wohnen. Man wird ihm den Namen geben: Der HERR ist unsere Gerechtigkeit.

Kv Zu dir, o Herr, erhebe ich meine Seele.
Zeige mir, Herr, deine Wege, *
lehre mich deine Pfade!
Führe mich in deiner Treue und lehre mich; /
denn du bist der Gott meines Heiles. *
Auf dich hoffe ich den ganzen Tag. – (Kv)
Der Herr ist gut und redlich, *
darum weist er Sünder auf den rechten Weg.
Die Armen leitet er nach seinem Recht, *
die Armen lehrt er seinen Weg. – (Kv)
Alle Pfade des Herrn sind Huld und Treue *
denen, die seinen Bund und seine Zeugnisse wahren.
Der Rat des Herrn steht denen offen, die ihn fürchten, *
und sein Bund, um ihnen Erkenntnis zu schenken. – Kv

Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Thessalonich.
Schwestern und Brüder! Der Herr lasse euch wachsen und reich werden in der Liebe zueinander und zu allen, wie auch wir euch lieben, damit eure Herzen gestärkt werden und ihr ohne Tadel seid, geheiligt vor Gott, unserem Vater, bei der Ankunft Jesu, unseres Herrn, mit allen seinen Heiligen. Amen. Im Übrigen, Brüder und Schwestern, bitten und ermahnen wir euch im Namen Jesu, des Herrn: Ihr habt von uns gelernt, wie ihr leben müsst, um Gott zu gefallen, und ihr lebt auch so; werdet darin noch vollkommener! Ihr wisst ja, welche Ermahnungen wir euch im Auftrag Jesu, des Herrn, gegeben haben.

Halleluja. Halleluja. Lass uns schauen, Herr, deine Huld und schenke uns dein Heil. Halleluja.

Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas.
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Es werden Zeichen sichtbar werden an Sonne, Mond und Sternen und auf der Erde werden die Völker bestürzt und ratlos sein über das Toben und Donnern des Meeres. Die Mënschen werden vor Angst vergehen in der Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen; denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Dann wird man den Mënschensohn in einer Wolke kommen sehen, mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn dies beginnt, dann richtet euch auf und erhebt eure Häupter; denn eure Erlösung ist nahe. Nehmt euch in Acht, dass Rausch und Trunkenheit und die Sorgen des Alltags euer Herz nicht beschweren und dass jener Tag euch nicht plötzlich überrascht wie eine Falle; denn er wird über alle Bewohner der ganzen Erde hereinbrechen. Wacht und betet allezeit, damit ihr allem, was geschehen wird, entrinnen und vor den Mënschensohn hintreten könnt!

Lecture du livre du prophète Jérémie.
Voici venir des jours – oracle du Seigneur – où j’accomplirai la parole de bonheur que j’ai adressée à la maison d’Israël et à la maison de Juda : En ces jours-là, en ce temps-là, je ferai germer pour David un Germe de Justice, et il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé, Jérusalem habitera en sécurité, et voici comment on la nommera : « Le-Seigneur-est-notre-justice. »

R/ Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme, vers toi, mon Dieu.
Seigneur, enseigne-moi tes voies,
fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
car tu es le Dieu qui me sauve. R
Il est droit, il est bon, le Seigneur,
lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles,
il enseigne aux humbles son chemin. R
Les voies du Seigneur sont amour et vérité
pour qui veille à son alliance et à ses lois.
Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent ;
à ceux-là, il fait connaître son alliance. R

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens.
Frères, que le Seigneur vous donne, entre vous et à l’égard de tous les hommes, un amour de plus en plus intense et débordant, comme celui que nous avons pour vous. Et qu’ainsi il affermisse vos cœurs, les rendant irréprochables en sainteté devant Dieu notre Père, lors de la venue de notre Seigneur Jésus avec tous les saints. Amen. Pour le reste, frères, vous avez appris de nous comment il faut vous conduire pour plaire à Dieu ; et c’est ainsi que vous vous conduisez déjà. Faites donc de nouveaux progrès, nous vous le demandons, oui, nous vous en prions dans le Seigneur Jésus. Vous savez bien quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus.

Alléluia. Alléluia. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc.
En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue: Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l’attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l’homme venir dans une nuée, avec puissance et grande gloire.Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s’alourdisse dans les beuveries, l’ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l’improviste comme un filet ; il s’abattra, en effet, sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps : ainsi vous aurez la force d’échapper à tout ce qui doit arriver, et de vous tenir debout devant le Fils de l’homme.

Priedegt


Léif Matchrëschten! „Die Mënschen werden vor Angst vergehen in der Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen.” Eist Evangelium schwätzt net grad schéin Zäiten un. Bedreelech an zimmlech erschreckend sinn d’Biller, déi gebraucht ginn. Mä dat ass eis eigentlech net friem. Wa mir eis Zeitungen opschloen oder d’Noriichten op der Tëlee kucken, da ginn eis praktesch all Dag esou Schreckensmeldungen opgedëscht. Déi vill Verbriechen vu Gewalt, vun Terror, vun Ausbeutung a Mëssbrauch, déi vill Katastrophen, déi an der leschter Zäit wuel ëmmer méi heefeg sinn an déi d’Mënschen an Nout stierzen, ëmmer nees spieren mir, wéi no mir och hei an eisen friddlechen an räiche Länner un der Nout sinn. D’Welt ass kleng ginn an d’Nout op engem Enn vun der Welt kann eis méi séier erreechen, wéi eis et léif ass. Ee klenge Virus geet innerhalb vu Wochen ronderëm eis ganz Welt a stierzt all Géigenden an eng Pandemie vun erschreckendem Ausmooss. Mënschen hunn haut Angscht virun Villem. Awer wat léiert eis dat alles?

Wa mir dann elo haut, wou dat neit Kierchejoer ufänkt, op dat vergaangent zeréck kucken, da gouf et do scho Villes, dat eis ka Suerge maachen. An der Kierch wéi an der Gesellschaft gouf et esou vill Saachen, déi net an der Rei waren. Awer wat maache mir? Wann et eis net direkt perséinlech betrëfft, da gi mir doriwwer ewech, wéi wann et dat net géif ginn. Déi vill, déi sech net wëllen impfe loossen an domat an hirem Egoismus net wëllen mat Verantwortung droen, dass des Pandemie op en Enn kënnt, gesi just sech. D’Leed an de Misär an de Klinicken vun deenen, déi op den Intensivstatioune leien, d’Personal an de Klinicken, déi bis zum Äussersten musse schaffen, well anerer hirem Egoismus no ginn an op näischt wëllen oppassen, all dat kann ee schonn un de Rand vun der Verzweiwlung bréngen. Villfach maache mir einfach nëmme weider, wéi wann näischt wier. Mä och an anere Punkten vun eisem Liewen, huele mir wéineg Récksiicht a maache mir eis wéineg Gedanken iwwer d’Konsequenzen vun eisem Handelen.

Ass dat awer dee richtege Wee? Am Evangelium vun haut widdersprécht Jesus deemools wéi haut dëse Virstellungen, dass et éiweg esou ka weidergoen. Eis Welt huet eng Kéier een Enn. Iergendwann ass et mat dëser Welt an och mat eis als Mënschen an dëser Welt zu Enn. Dat gëllt fir jiddereen perséinlech mä awer eben och fir eis am Ganzen. Dofir schwätzt de Jesus hei mat groussen an drasteschen Biller. Allerdéngs schéngen eis déi och net weider ze beonrouegen. Ze vill huet d’Mënschheet schonn erlieft. Ze vill hu mir Mënschen scho selwer u Grausamkeeten verbrach, dass dat eis nach kann erschrecken. Kucke mir an d’Krisegebidder vun eiser Äerd, da verblatzen des Biller aus dem Evangelium ganz kloer. Wat kann eis also nach geschéien, wat mir net alles selwer scho verbrach hunn? Mä well mir et als Mënschen sinn, déi och ëmmer nees esou Schreckleches provozéieren, dofir gëtt hei am Evangelium nach vun enger zweeter Saach um Enn vun der Welt geschwat, vum Geriicht, also vun de Konsequenzen fir eist Handelen. Dat héieren mir net gären an et ass hautdesdaags an eiser Kierch net méi ubruecht vun engem Geriicht um Enn vun der Welt an esou weider ze schwätzen. An awer dat kann dach no gesonntem Mënscheverstand net ouni Folgen bleiwen?

Mir wëssen alleguer, dass eist Handelen scho Konsequenzen huet. Eis Ëmweltverknaschtung vun haut wäert d’Mënschheet nach laang Joerhonnerten beschäftegen. An änlech geet et wuel och nach mat aneren Konsequenzen vum mënschlechen Handelen. Allerdéngs hei am Evangelium gëtt jo vun engem Kommen vu Christus als Riichter geschwat. Ech gleewen, datt dat awer wuel ee wéineg aneschters ausgesäit, wéi mir eis et normalerweis esou virstellen. Als ee gleewegen Mënsch denken ech mir, dass Christus net verurteelt a verdaamt. Mä dass säi Riichten éischter een Retten aus der Nout ass. Des Welt a besonnesch och mir Mënschen si Gott net egal. Hien steet eisem Dreiwen an der Welt net gläichgülteg géintiwwer. An awer ass säi Riichten een Ophuelen an der Léift an seng Gebuergenheet. Et ass fir mech tréischtlech ze wëssen an ze gleewen, dass Gott mech an eis all net fale léist. Dat ass ee Fundament vun eisem chrëschtlechen Glawen.

Eist Evangelium vun ermaant a warnt eis, dass mir eis net vun de ville Suergen vum Alldag sollen total verwiere loossen. Fir jiddereen, fir eis perséinlech a fir eis Welt am Ganzen gëtt et Erléisung, kënnt Gott um Enn vun den Zäiten. Gott huet dat versprach, net als Dreeung mä als ee Verspriechen an der Guttheet. Wann eis d’Evangelium vun haut zum Wakereg-Sinn oprifft, dann heescht dat och, dass mir dëst Verspriechen net solle verdrängen, dass mir och net sollen verdrängen, dass et een Enn eng Kéier wäert ginn an dass eist Handelen eben och Konsequenzen huet. Mir sinn also an eng kloer Verantwortung geruff. Wa mir an der Adventszäit des Ermanung eescht wëllen huelen an eis heiansdo kloer doriwwer ginn, da si mir schonn ee Stéck méi no un der Gebuergenheet a Gott. Loosse mir also eis Zäit hei an der Welt notzen zum Gudden vun eis selwer an zum Gudden vun der ganzer Welt. Verschwende mir d’Zäit net, déi eis geschenkt ass. Amen.

Fürbitten

Besonnesch an dësen Deeg vum Advent si mir all ganz opmierksam fir d’Suergen an d’Nout vun eiser Zäit. Dofir triede mir elo viru Gott a bieden zu him:

  • Mat groussem Wonsch hoffe mir op Fridden. All Joer op en Neits wënsche mir eis, datt et dach endlech en Enn vun der Gewalt an dem Doud an eiser Welt gëtt. Härgott stäerk eis an eiser Hoffnung. Härgott, héier eis.
  • Voll Zouversiicht woe mir et fir eis Häerzer fir d’Nout an d’Einsamkeet an eiser Ëmgéigend opzemaachen. Härgott gëff eis all Mutt géint d’Leed an eise Reien vir ze goen. Härgott, héier eis.
  • Voller Kraaft vertraue mir och drop, datt s Zäit vum Stoebleiwen an der Orientéierung och eiser Kierch gutt deet. Härgott weis eis als deng Gemeinschaft nei Weeër. Härgott, héier eis.
  • Mir bieden fir all, déi u Christus gleewen an aus sengem Wuert liewe wëllen, fir all, déi berufflech am Déngscht vun der Verkënnegung stinn a fir déi, déi d’Wuert vu Gott an der Feier vun der Liturgie verkënnegen. Härgott, héier eis.
  • Mir bieden fir all, déi sech zu Wuertgottesdéngschter oder a Bibelkreeser versammelen, dass si nei déi Frou Botschaft héieren. Härgott, héier eis.
  • Mir vertrauen dir all déi Mënschen un, déi gestuerwe sinn. Tréischt eis besonnesch an dëse Wochen vum Advent. Härgott bléif bäi eis grad an der Trauer. Härgott, héier eis.

Gott, deng Trei léist eis Hoffnung schäffen. Mir luewen an éieren dech elo an an all Éiwegkeet. Amen.

II.


Rassemblés autour de la table du Seigneur, nous ne pouvons oublier nos frères et sœurs de partout dans le monde. En leur nom, et remplis d’espérance, supplions Dieu qui tient parole.
Seigneur, entends notre prière.

– Pour les peuples déportés, exterminés, oubliés, et pour que cesse toute exploitation, prions le Seigneur.

– Pour l’Église, messagère d’espérance, et pour les personnes qui sont tentées par le désespoir, prions le Seigneur.

– Pour nos frères et sœurs malades, pauvres, délaissés ou emprisonnés, et pour que tous les appels de détresse soient entendus, prions le Seigneur.

– Pour notre communauté qui entre dans un temps de grâce, particulièrement pour les enfants et les jeunes qui cherchent un sens à leur vie, prions le Seigneur.

Dieu, notre Père, tu nous as donné ton Fils Jésus, la lumière qui se lève sur notre monde. Achève ce que tu as commencé avec lui et fais briller à nos yeux le jour de ta venue. Nous te le demandons, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
(http://www.vieliturgique.ca)

Gowegebiet

Allmächtege Gott, alles, wat mir hunn, kennt vun dir.
Huel eis Gowen un, déi mir duerbréngen.
Maach si fir eis an dësem Liewen zum Sakrament vun der Erléisung
a ruff eis all un däin Dësch an dengem Räich.
Dorëms bieden mir duerch de Jesus, eisen Här. Amen.

Nous t’offrons, Seigneur, ces dons prélevés sur les bienfaits reçus de toi: nous t’en prions, accueille-les; puisse la célébration fervente, que tu nous donnes d’accomplir dans le temps présent, nous obtenir la rédemption éternelle. Par le Christ, notre Seigneur.

Jesus Christus, die Mënschen erkannten dich daran,
wie du mit ihnen das Brot gebrochen und geteilt hast.
Gib, daß wir uns nicht mit Ungerechtigkeit und Hunger abfinden.
Wandle unsere Herzen, daß wir wie du Gott suchen
und zu glaubwürdigen Zeugen deiner Liebe werden.

Hochgebet – „Vollendung“


Präfation
Wahrhaft danken wollen wir dir, Gott,
denn du bist der Grund all dessen, was ist.
Du hast den Anfang der Schöpfung gesetzt,
du hast den Mënschen ins Leben gerufen.
Du stehst zu dem, was du begonnen hast,
und wirst alles zur Vollendung führen.
In Christus hast du den Anfang gemacht
und uns von der Last der Sünde
und dem Schrecken des Todes befreit.
Einst aber wirst du dein Werk
jenseits von Raum und Zeit vollenden.
Dann werden wir jubeln und selig sein,
da wir dir ähnlich werden und uns nichts mehr von dir trennt.
Darauf dürfen wir uns heute schon freuen
und mit den Engeln und Heiligen in deinen Lobpreis einstimmen:

Sanctus

Gepriesen seist du, heiliger Vater!
Schau nun auf unsere Gaben, das Brot und den Wein.
Dein Heiliger Geist ergreife sie und bewirke,
was uns dein Sohn, unser Herr Jesus Christus,
versprochen hat, damit sie für uns
zu seinem Leib + und seinem Blut werden.

Denn er nahm am Abend vor seinem Leiden
beim Mahl mit den Jüngern das Brot,
sagte dir Dank, brach das Brot und reichte es ihnen. Er sprach:

NEHMET UND ESSET ALLE DAVON:
DAS IST MEIN LEIB, DER FÜR EUCH HINGEGEBEN WIRD.

Dann nahm er den Kelch mit dem Wein,
dankte dir wieder, reichte ihn seinen Freunden und sprach:

NEHMET UND TRINKET ALLE DARAUS:
DAS IST DER KELCH DES NEUEN UND EWIGEN BUNDES,
MEIN BLUT, DAS FÜR EUCH UND FÜR ALLE VERGOSSEN WIRD
ZUR VERGEBUNG DER SÜNDEN.
TUT DIES ZU MEINEM GEDÄCHTNIS.

Geheimnis des Glaubens:

Nimm diese Gaben an, Gott, unser Vater,
den Leib und das Blut deines Sohnes,
der deinem Willen gehorsam sich zu unserem Heil hingab,
in ihnen sich uns schenkt und uns stärkt für den Weg zur Vollendung.

Erbarme dich unser und aller, die mit uns auf Erden leben:
deiner Kirche, die deine Werke rühmt,
unseres Papstes Franziskus, unseres Bischofs N.,
der Bischöfe, Priester und Diakone,
mitsamt dem ganzen Volk der Erlösten.
Du hast uns zur Mitarbeit an der Vollendung der Welt berufen,
damit dein Wille geschehe:
dein Reich in und durch uns schon anbreche.

Doch du kennst unsere Schwachheit, darum bitten wir dich:
Sei du unsere Stärke und gib uns den Heiligen Geist,
der alles erneuern und heiligen kann.
Gedenke auch aller, die dich noch nicht kennen,
führe auch sie durch ihr Gewissen ans Ziel.

Wir empfehlen dir all unsere Toten.
Wir lebten mit ihnen, teilten Freude und Leid miteinander.
Sie sehnen sich nach der Vollendung bei dir.

Zuletzt, Herr, bitten wir noch für uns selbst.
Schenke uns, was wir nicht verdienen,
aber doch alle von dir erhoffen: das Leben in Fülle,
in Freude und Liebe bei dir und mit dir
und mit all unseren Schwestern und Brüdern,
die du schon vor uns vollendet hast,
und mit jenen, die nach uns noch hoffen werden auf Glück,
das du allein schenken kannst durch unseren Herrn Jesus Christus.

Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater,
in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit.
(s.: Werner Eizinger, Impulse zum Eucharistischen Hochgebet, Butzon & Bercker, 03/2000)

Vaterunser

„Seht, es werden Tage kommen – Spruch des Herrn –, da erfülle ich das Heilswort, das ich … gesprochen habe.“, sou huet an Liesung beim Jeremia geheescht. Biede mir zu Gott, dass hien eis ganz Welt erléist vun aller Nout. Biede mir, wéi eisen Här Jesus eis et geléiert huet: Vater unser im Himmel, …

Friddensgebiet

De Jeremia huet et op de Punkt bruecht: “Der Herr ist unsere Gerechtigkeit.” Jo Gott ass et dee Gerechtegkeet ka brengen an esou och Fridden. Och wa mir ëmmer nees méngen, dass mir Fridden kéinte schafen, sou ass dat wuel een Iertum. De Fridde kann eleng vu Gott oder Jesus Christus kommen. Dofir biede mir: Här Jesus, kuck net op eis Feeler, mä op eise gudde Wëllen a schenk eis all däi Fridden.

Meditation


ADVENTSGEHEIMNIS
Der Gekommene
Wird kommen
Der Dagewesene
Wird erwartet

Zwischenzeit
Befrachtet
Mit Vergangenheit
Mit zukunftsträchtiger
Verheißung
Im Schatten
Des Lichtes
In sterndurchlässigem
Nebel

Wandern
Im Raum des Glaubens
Ausgefüllt
Seiner Gegenwart

Unterwegs
Mit Ihm
Von Ihm her
Auf Ihn zu -

Adventsgeheimnis
Nicht zu ergründen

Hilde Hache

Schlussgebiet

Här, eise Gott,
du hues eis un dengem Dësch mat neier Kraaft gestäerkt.
Weis eis dee richtege Wee duerch des vergänglech Welt
a leed eise Bléck op dat Onvergänglecht,
fir datt mir béi allem dech an déi Wee sichen.
Dorëms bieden mir duerch de Jesus, eisen Här. Amen.

Nous t’en prions, Seigneur, fais fructifier en nous,
les mystères que nous avons célébrés: tandis que nous marchons dans ce monde qui passe, tu nous enseignes par eux à aimer dès maintenant les biens du ciel, et à nous attacher à ceux qui demeurent.
Par le Christ, notre Seigneur.

Herr, Du bist zu uns gekommen,
um unter uns dein Reich des Friedens und der Gerechtigkeit aufzurichten.
Wir bitten dich, laß uns mit deiner Hilfe Mißtrauen, Haß und Ungerechtigkeit abbauen,
wecke uns aus aller Oberflächlichkeit und präge unser Tun durch deine Gegenwart.
Darum bitten wir dich, der du in Einheit mit dem Vater und dem Geist
unser Leben und das Geschick der Welt lenkst.


Mass vum 21. November
Klick op d’Kalennerblat fir d’Sonndesmass als PDF!
Mass vum 5. Dezember

Links:

Top

Online Pastoral

Lëscht vun de Sonndesgottesdéngschter

 
Service Kommunikatioun a Press . Service Communication et Presse
Äerzbistum Lëtzebuerg . Archevêché de Luxembourg

© Verschidde Rechter reservéiert . Certains droits réservés
Dateschutz . Protection des données
Ëmweltschutz . Protection de l'environnement