23. Sonndeg am Joereskrees B - 4./5.9.2021


Home Back Print Kontakt

Aféierung an d’Mass

Léif Matchrëschten! Ausser sech vu Staunen soen d’Leit haut am Evangelium: „Er hat alles gut gemacht: den Tauben gibt er das Gehör und den Stummen die Sprache.“ Iwwer wat staune mir haut? Kënne mir eis nach freeën, wann eppes Guddes geschitt, oder gesi mir nëmmen nach dat Schlecht? Dacks drécken eis Suergen. Mir hunn Angscht virun der Zukunft. Mir wëssen net, wat richteg a falsch ass. „Er hat alles gut gemacht.“ Wéini kënne mir dat fir eist Liewe soen? Ass et net och esou, dass mir mol solle selwer ufänken Guddes ze maachen? Da kéint eis Welt scho besser ausgesinn. Ruffe mir eisen Här ëm säin Erbaarmen a seng Hëllef un.

Kyrie
  • Här Jesus Christus, et ass esou haart an eiser Welt. Mir héieren kaum deng Stëmm. Maach eis Oueren op!
  • Här Jesus Christus, et ass esou onroueg an eis. Virun deene ville Problemer verléiere mir eis Stëmm. Maach eis Zong fräi, dass mir deng Botschaft verkënnegen.
  • Här Jesus Christus, du réiers d’Mënschen esou mat Léift un, dass een neit Liewen kann ufänken. Maach och eis Häerz wäit op.
Dagesgebiet

Gudde Gott, du hues eis duerch déi Jong Jesus Christus erléist
an als deng Kanner ugeholl.
Kuck voll Guttheet op all, déi u Christus gleewen,
a schenk hinnen déi echt Freed an déi éiweg Ierfschaft.
Dorëms biede mir dech duerch de Jesus, eisen Här. Amen.

Dieu qui as envoyé ton Fils pour nous sauver
et pour faire de nous tes enfants d’adoption,
regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un père ;
puisque nous croyons au Christ,
accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus Christ.

Gott und Vater, unseres Herrn Jesus Christus,
wir sind im Namen deines Sohnes versammelt. Er ist mitten unter uns.
Lass uns aus der Freude des Evangeliums leben.
Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, deinen Sohn und unseren Bruder,
der mit dir und dem Heiligen Geist in unserer Mitte lebt jetzt und in Ewigkeit.

Liesungen: Jes 35, 4-7a / Jak 2, 1-5 / Mk 7, 31-37

Lesung aus dem Buch Jesaja.
Sagt den Verzagten: Seid stark, fürchtet euch nicht! Seht, euer Gott! Die Rache kommt, die Vergeltung Gottes! Er selbst kommt und wird euch retten. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben werden geöffnet. Dann springt der Lahme wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen frohlockt, denn in der Wüste sind Wasser hervorgebrochen und Flüsse in der Steppe. Der glühende Sand wird zum Teich und das durstige Land zu sprudelnden Wassern.

Kv. Lobe den Herrn, meine Seele!
Der Herr ist es, der Himmel und Erde erschafft, /
das Meer und alles, was in ihm ist. *
Er hält die Treue auf ewig.
Recht schafft er den Unterdrückten, /
Brot gibt er den Hungernden, *
der Herr befreit die Gefangenen. – (Kv)
Der Herr öffnet die Augen der Blinden, *
der Herr richtet auf die Gebeugten,
der Herr liebt die Gerechten. *
Der Herr beschützt die Fremden. – (Kv)
Er hilft auf den Waisen und Witwen, *
doch den Weg der Frevler krümmt er.
Der Herr ist König auf ewig, *
dein Gott, Zion, durch alle Geschlechter. – Kv

Lesung aus dem Jakobusbrief.
Meine Brüder und Schwestern, haltet den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit, frei von jedem Ansehen der Person! Wenn in eure Versammlung ein Mann mit goldenen Ringen und prächtiger Kleidung kommt und zugleich kommt ein Armer in schmutziger Kleidung und ihr blickt auf den Mann in der prächtigen Kleidung und sagt: Setz du dich hier auf den guten Platz! und zu dem Armen sagt ihr: Du stell dich oder setz dich dort zu meinen Füßen! - macht ihr dann nicht untereinander Unterschiede und seid Richter mit bösen Gedanken? Hört, meine geliebten Brüder und Schwestern! Hat nicht Gott die Armen in der Welt zu Reichen im Glauben und Erben des Reiches erwählt, das er denen verheißen hat, die ihn lieben?

Halleluja. Halleluja. Jesus verkündete das Evangelium vom Reich und heilte im Volk alle Krankheiten und Leiden. Halleluja.

Aus dem heiligen Evangelium nach Markus.
In jener Zeit verließ Jesus das Gebiet von Tyrus wieder und kam über Sidon an den See von Galiläa, mitten in das Gebiet der Dekapolis. Da brachten sie zu ihm einen, der taub war und stammelte, und baten ihn, er möge ihm die Hand auflegen. Er nahm ihn beiseite, von der Menge weg, legte ihm die Finger in die Ohren und berührte dann die Zunge des Mannes mit Speichel; danach blickte er zum Himmel auf, seufzte und sagte zu ihm: Effata!, das heißt: Öffne dich! Sogleich öffneten sich seine Ohren, seine Zunge wurde von ihrer Fessel befreit und er konnte richtig reden. Jesus verbot ihnen, jemandem davon zu erzählen. Doch je mehr er es ihnen verbot, desto mehr verkündeten sie es. Sie staunten über alle Maßen und sagten: Er hat alles gut gemacht; er macht, dass die Tauben hören und die Stummen sprechen.

Lecture du livre du prophète Isaïe.
Dites aux gens qui s’affolent : « Soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu : c’est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. » Alors se dessilleront les yeux des aveugles, et s’ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf, et la bouche du muet criera de joie ; car l’eau jaillira dans le désert, des torrents dans le pays aride. La terre brûlante se changera en lac, la région de la soif, en eaux jaillissantes.

R/ Je veux louer le Seigneur, tant que je vis.
Le Seigneur garde à jamais sa fidélité,
il fait justice aux opprimés ;
aux affamés, il donne le pain ;
le Seigneur délie les enchaînés. R
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes,
le Seigneur protège l’étranger. R
Il soutient la veuve et l’orphelin,
il égare les pas du méchant.
D’âge en âge, le Seigneur régnera :
ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! R

Lecture de la lettre de saint Jacques.
Mes frères, dans votre foi en Jésus Christ, notre Seigneur de gloire, n’ayez aucune partialité envers les personnes. Imaginons que, dans votre assemblée, arrivent en même temps un homme au vêtement rutilant, portant une bague en or, et un pauvre au vêtement sale. Vous tournez vos regards vers celui qui porte le vêtement rutilant et vous lui dites : « Assieds-toi ici, en bonne place » ; et vous dites au pauvre : « Toi, reste là debout », ou bien : « Assieds-toi au bas de mon marchepied ». Cela, n’est-ce pas faire des différences entre vous, et juger selon de faux critères ? Écoutez donc, mes frères bien-aimés ! Dieu, lui, n’a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour en faire des riches dans la foi, et des héritiers du Royaume promis par lui à ceux qui l’auront aimé ?

Alléluia. Alléluia. Jésus proclamait l’Évangile du Royaume et guérissait toute maladie dans le peuple. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc.
En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr ; passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et supplient Jésus de poser la main sur lui. Jésus l’emmena à l’écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, et, avec sa salive, lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit : « Effata ! », c’est-à-dire : « Ouvre-toi ! » Ses oreilles s’ouvrirent ; sa langue se délia, et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de n’en rien dire à personne ; mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappés, ils disaient : « Il a bien fait toutes choses : il fait entendre les sourds et parler les muets. »

Priedegt

„Wenn in eure Versammlung ein Mann mit goldenen Ringen und prächtiger Kleidung kommt.“ De Jakobus ass haut an eiser Liesung eigentlech ganz däitlech. Wann ee räich an dichteg gekleete Mënsch an d’Versammlung vun de Chrëschte kënnt, da gëtt him geschmeechelt an e gëtt gutt behandelt. Een Aarmen awer gëtt quasi net beuecht an dierf sech an den Eck stellen.

An eisem alldeeglechen Erliewen, wa mir mol éierlech sinn, ass dat wuel och esou. Praktesch iwwerall schmeechele mir deene Schéinen a Räichen. Eis Medie si voll mat Noriichten iwwer all des Leit. Eng Onmass vu Firme liewe just dovunner fir dësen Hang zum Voyeurismus ze bedéngen. An déi, déi dann dofir bezuelen, fir déi Klaatsch- an Traatschzäitschrëften ze kafen, sinn net déi Räich mä déi, déi eben och gäre räich wieren. Et ass schonn eng komesch Welt. Engersäits beneide mir des räich an dichteg Leit an anerersäits wëlle mir eigentlech och ee Stéck vun hirem Räichtum hunn.

De Jakobus verurteelt haut an eiser Liesung dat „Anbiederen“ un des Leit. Si hu schonn alles. si bréichten eigentlech deenen Aarmen hier Unerkennung net. Oder awer dach? Wat wieren all des Leit, wa keen si géif beneiden, wa kee wéilt sinn wéi si? Dach grad des Dichteg liewen vum Kucken vun den Aarmen op si. Et ass een aalt Spill. Bis haut funktionéiert et. Déi Dichteg, wann si net géifen vun aneren beneit ginn, wieren ouni Bedeitung.

Mä wat wëll de Jakobus eis elo haut vermëttelen? Viru Gott zielen als éischt emol déi, déi an dëser Welt kee Schéin hunn, déi net un der éischter Plaz stinn, déi net vun aneren beneit ginn. Mä, wat hunn si dovunner, kéint ee froen. Ass et net nëmmen e Vertréischten? Dee leschte Saz vun der Liesung klengt dach esou oder? „Hat nicht Gott die Armen in der Welt zu Reichen im Glauben und Erben des Reiches erwählt, das er denen verheißen hat, die ihn lieben?“ Also bleift einfach alles sou, wéi et ass. Déi Räich bleiwe räich an déi Aarm eben aarm. Handele mir net all ze dacks an eiser Zäit genee esou. Mir kapituléieren virun der Ongerechtegkeet an eiser Welt.

Neen, ech mengen, dass dat net esou einfach ass a ka sinn. Mir kënnen all eppes un dëse scheinbar éiwegen a feste Strukturen vun eiser Welt änneren. Wa mir alleguer eise Bléck vun deenen Dichtegen ewech huelen an en op déi Aarm riichten, dann hunn déi Räich hire Glanz verluer an déi Aarm hunn endlech déi Opmierksamkeet, déi si brauchen, fir dass si Hëllef fannen. Et wier eigentlech ganz einfach. Eis Gesellschaft misst sech do radikal nei orientéieren, ee Perspektivewiessel aleeden. An der Politik gëtt esou dacks vum Wiessel geschwat. Ëmmer, wa Walen ustinn, gëtt dat Schéinst an dat Bescht versprach. No de Walen soll alles anescht a besser ginn. Mä meeschtens bleift et bäi deene selwechte Strukturen. Sou laang eis Gesellschaft net bereet ass echt nei Weeër ze goen, sou laang wäert sech d’Spiral weider dréinen an déi souwisou Räich ginn ëmmer méi räich an déi Aarm ëmmer méi aarm. Fundamental ongerecht ginn ëmmer méi déi prozentual Erhéijungen vun de Paien an de Renten. Een dee vill huet, kritt och vill bäi. Een deen nëmme ganz wéineg huet, kritt och nëmme ganz wéineg bäi. Dat ass déi gréisste Ligen, déi et an eiser Gesellschaft gëtt, wann et heescht: „jiddereen huet gläich vill Prozent op sengem Loun bäikritt“.

Am Evangelium mécht de Jesus engem aarmen Mënsch d’Oueren op a léist seng Zong erëm schwätzen. Vläicht kann een dëse Mann mat deenen Aarmen vun eiser Zäit vergläichen. Si sinn sou an hirer Nout gefaangen, dass si näischt méi héieren, näischt méi gesinn an an der Folleg och net méi kënne schwätzen. Mir drängen déi Aarm ëmmer méi un de Rand a loossen si do futti goen. De Jesus hëlt si erëm op an d’Gemeinschaft, an d’Gesellschaft, a gëtt hinnen eng Plaz. Genee dat mussen och mir haut maachen. Déi Räich si räich genuch a brauchen net och nach eis Opmierksamkeet. Mä déi Aarm hunn all eis Opmierksamkeet an eis Hëllef néideg. Loosse mir eis net blenden vum Glanz vun der Schéinheet, dem Räichtum an dem Afloss. Loosse mir eis net blenden vu falsche Verspriechen. Loosse mir do eis Aen an Oueren opmaachen, wou d’Nout an d’Aarmut ass. Stelle mir eis op d’Säit vun deenen um Rand vun der Gesellschaft.

Fürbitten

Gott huet eng wonnerbar Welt erschafen, déi ee Bild vun senger Gréisst ass. An eiser Welt gëtt seng Léift zu eis Mënschen däitlech. Riichte mir dofir eist Gebiet un hien.

1) Härgott, looss all Mënschen dir ëmmer méi änlech ginn andeems si mat Suergfalt, Respekt a Léift mat sech selwer a mat hirer Ëmwelt ëmginn. Härgott, héier eis.

2) Härgott, gëff eis Humor, fir iwwert eis eegen Onzoulänglechkeeten kënnen ze laach-en a maach eis fräi vun Angscht an Zwäng. Looss eis Vertraue schäffen, datt alles an denger Hand gebuergen ass. Härgott, héier eis.

3) Härgott, mir bieden fir déi Mënschen, déi et schwéier hunn an hirem Liewen, déi ënnert Aggressiounen an Depressioune leiden. Looss si ee Wee aus hirer Nout fannen. Härgott, héier eis.

4) Härgott, mir biede fir all Kanner an eiser Welt, datt si weiderhin op bleiwen fir d’Schéinheet vun denger Schëpfung an datt si léieren mat Freed hiert Liewen ze gestalten. Härgott, héier eis.

5) Härgott, mir bieden fir all Mënschen an eiser Welt, datt si deng grouss a gutt Schëpfung uechten a versichen all Nout, Krich a verantwortungsloost Handelen aus eiser Welt ze schafen. Härgott, héier eis.

6) Härgott, mir bieden dech fir eis Verstuerwen, déi mir vermëssen. Huel si op an erfëll si bäi dir mat Freed a Gléck. Härgott, héier eis.

Härgott, mir soen dir Merci fir d’Gewëssheet, datt näischt eis vun dir trenne kann, an datt’s du dech ëmmer nees em eis suergs. Erhéier eist Gebiet duerch de Jesus, däi Jong an eise Brudder. Amen.

II.

C’est le désir du Père de nous voir prier ensemble pour les besoins du monde. Présentons-lui humblement nos demandes.
Seigneur, fais-nous voir ta tendresse.
– Prions pour les personnes vouées à l’annonce de l’Évangile; qu’elles aient le souci de développer sans cesse leurs talents et de les mettre au service des démunis.
– Prions pour toutes les personnes qui œuvrent pour la paix; que le Père les bénisse et qu’il soutienne leurs efforts quotidiens.
– Prions pour les responsables de nos gouvernements; que chacun et chacune soit ouvert aux nouveaux défis de notre société et sensible aux besoins des moins favorisés.
– Prions pour les travailleuses et travailleurs du monde entier; que le Seigneur les soutienne et les inspire dans l’accomplissement de leurs tâches.
– Prions pour notre communauté; qu’elle soit ouverte à l’inspiration de l’Esprit Saint afin que l’exemple du Christ l’inspire de jour en jour.
Père très bon, accueille favorablement notre prière qui monte vers toi, en union avec tous les chrétiens et chrétiennes de par le monde. Veille sur ton peuple qui attend de toi la paix et le salut. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen.
(http://www.vieliturgique.ca)

Gowegebiet

Här, eise Gott, du schenks eis de Fridden
an du gëss eis d’Kraaft, fir dir opriichteg ze dengen.
Looss eis dech duerch eis Gowen éieren
a looss eis duerch d’Deelhuelen un deem enge Brout an deem enge Kellech
och eng eenzeg grouss Gemeinschaft ginn.
Dorëms biede mir duerch de Jesus, eise Brudder an eisen Här. Amen.

Dieu qui donnes la grâce de te servir avec droiture et de chercher la paix,
fais que cette offrande puisse te glorifier,
et que notre participation à l’eucharistie renforce les liens de notre unité. Par Jésus.

Guter Gott, du hast dein Volk in der Wüste mit Manna gespeist
und Wasser fließen lassen aus dem Felsen.
Du willst auch uns speisen am Tisch deines Sohnes.
Nimm die Gaben an, die wir für dieses Mahl bereitet haben.
Durch Christus, unsern Herrn.

Hochgebet - „Gottes Nähe“


(Nach dem Sanctus fährt der Priester fort:)
Ja, du bist heilig, großer Gott.
Überall in der Welt werden Menschen, deine Geschöpfe,
wie Nicht-Menschen behandelt.
Aber sie spüren auch überall
eine Nähe, die Mut macht,
eine Stimme, die einlädt,
eine Hand, die heilt.

Ihre Ahnung wird zur Gewissheit, die Stimme bekommt ein Gesicht,
die Hand wird zum Namen: Jesus von Nazaret.

Er zeigt ihnen, dass es für dich, unseren Gott, keine Nicht-Menschen gibt;
dass du zum Wort all denen wirst, die nichts zu sagen hatten;
dass du mit denen gehst, die keinen Ausweg mehr wussten;
dass du aus dem Staub erhebst die Verdammten dieser Erde.
V/A: Herr, wir preisen dich,
Herr, wir preisen dich!
Herr, wir preisen dich!
Herr, wir preisen dich!

Er selbst ließ sich für sie zum Nicht-Menschen machen,
hatte keine Worte mehr vor den Mächtigen dieser Erde,
die ihn verdammten, wie all die kleinen Menschen vor und nach ihm,
mit denen er das Zertreten-Sein im Staub dieser Erde teilt.

Wir danken dir, dass dieser Zertretene lebt,
dass dieser Verdammte der Gesegnete ist,
dass dieser mundtot Gemachte
in aller Welt deine lebendige Stimme geworden ist.
V/A: Herr, wir preisen dich, …

Deshalb fangen wir an zu hoffen:
Die Zertretenen werden aufrecht gehen,
die Verdammten werden gesegnet sein,
die sprachlos Gemachten haben das Sagen.
Sie werden das wenige, das sie haben, mit uns teilen.
Es wird ein Brot sein für alle, zwölf Körbe voll.
Wir werden die Güter, die wir haben, mit ihnen teilen.
Es wird ein Wein sein für alle, Wein der Freude für alle Menschen.

Du unser Gott, lass diesen Heiligen Geist Jesu
unter uns lebendig werden, lass ihn im Zeichen von Brot und Wein
+ in unser Leben hineinströmen und hinausströmen in alle Welt.

Denn er nahm am Abend vor seinem Tod
im Kreis seiner Freunde ein Stück Brot,
sprach darüber das Dankgebet, brach das Brot,
teilte es an seine Freunde aus und sagte:

NEHMET UND ESSET ALLE DAVON,
DAS IST MEIN LEIB, DER FÜR EUCH HINGEGEBEN WIRD.

Am Ende des Mahles nahm er auch einen Kelch mit Wein,
sprach darüber das Dankgebet,
reichte den Kelch an seine Freunde und sagte:

NEHMT UND TRINKT ALLE DARAUS:
DAS IST DER KELCH DES NEUEN UND EWIGEN BUNDES,
MEIN BLUT, DAS FÜR EUCH UND FÜR ALLE VERGOSSEN WIRD
ZUR VERGEBUNG DER SÜNDEN.
TUT DIES ZU MEINEM GEDÄCHTNIS.

Geheimnis des Glaubens:

Darum verkünden wir den Tod unseres Bruders Jesus von Nazaret
und freuen uns, dass seine Liebe,sein Geist stärker ist als der Tod,
wir preisen ihn als den Lebendigen, der in aller Welt Menschen
auferstehen lässt aus Unterdrückung und Herrschaft des Todes.

Wir bitten dich für die Kirche, für den Papst Franziskus,
für unseren Bischof N., die Priester, Diakone, Ordensleute
und das ganze gläubige Volk:
Lass sie dein Evangelium in dieser Welt verkünden.

Treuer Gott, deinem Herzen vertrauen wir
die Menschen an, die wir geliebt haben und die gestorben sind.
Sei du ihnen die Heimat, nach der wir uns sehnen.
Breite bergend die Flügel deiner Gegenwart über die Sterbenden aus.

Zusammen mit Maria, der Mutter Jesu
und allen Heiligen lasst uns jetzt dich, Gott Vater,
loben und preisen durch Jesus Christus:

Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater,
in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit. Amen.
Quelle unbekannt

Vaterunser

Mir sti viru Gott, op dëser Äerd, déi mir gär hunn. Mir sti viru Gott a kucken zu him op an de Himmel, deen hien eis versprécht. Als seng Kanner dierfe mir bieden: Vater Unser ...

Friddensgebiet

Am Numm vum Jesus a senger Botschaft kënne mir fäeg ginn a Kraaft fannen, fir Fridden ze schafen an der Welt. Biede mir drëm, dass all Mënsch am Fridde ka liewen. Här Jesus Christus kuck net op eis Feeler mä op eise gudde Wëllen a schenk eis all däi Fridden.

Schlussgebiet

Här, eise Gott, an dengem Wuert a Sakrament gëss du eis Nahrung a Liewen.
Looss eis duerch dës grouss Gowen an der Léift wuessen
an zur éiweger Gemeinschaft mat dengem Jong Jesus Christus kommen,
hien, dee mat dir lieft a regéiert an all Éiwegkeet. Amen.

Par ta parole et ton pain, Seigneur, tu nourris et fortifies tes fidéles:
accorde-nous de si bien profiter de ces dons
que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils. Lui qui règne.

Guter und treuer Gott,
im Mahl deines Sohnes lässt du uns immer neu teilnehmen am Leben der kommenden Welt.
Dafür danken wir dir und bitten dich:
Der Geist, den wir empfangen haben, halte in uns die Hoffnung lebendig
und leite uns an zu Taten der Liebe,
bis du deine Schöpfung vollenden wirst durch Christus, unsern Herrn.


Mass vum 29. August
Klick op d’Kalennerblat fir d’Sonndesmass als PDF!
Mass vum 12. September

Links:

Top

Online Pastoral

Lëscht vun de Sonndesgottesdéngschter

 
Service Kommunikatioun a Press . Service Communication et Presse
Äerzbistum Lëtzebuerg . Archevêché de Luxembourg

© Verschidde Rechter reservéiert . Certains droits réservés
Dateschutz . Protection des données
Ëmweltschutz . Protection de l'environnement