6. Ouschtersonndeg B - 8./9.5.2021


Home Back Print Kontakt

Léif Matchrëschten! Wat ass eigentlech eis Bestëmmung als Chrëschten an dëser, eiser Welt? Deemools virun gutt 200 Joer hunn sech d’Chrëschten des Fro wuel misste stellen. Sollten si eng kleng e bescheiden Sekt innerhalb vum Juddentum bleiwen, oder sollten si dach eng nei an aner Botschaft an déi ganz Welt eraus bréngen? Um Ufank huet déi jonk Kierch sech derduerch gekämpft fir unerkannt ze ginn. An Haut? No ville Joerhonnerten, wou mir als Chrëschten hei an Europa dominant waren, musse mir elo froen, wat aus eis gëtt an der Zukunft. Eis Memberszuelen gi massiv erof. An och d’Äntwerten, déi mir op Froen vun der Zäit ginn, sinn net onbedéngt dat, wat ee well héieren haut. U wat läit dat? Ass des Botschaft vu Jesus Christus haut onattraktiv oder sinn net och eis Leit, déi kee méi esou richteg begeeschteren? Feelt eis vläicht selwer de Geescht vun der Léift an der Baarmhäerzegkeet? Ruffe mir zu eisem Här a froe mir hien ëm säi Geescht, deen eis selwer soll oprëselen.

Kyrie

Här Jesus Christus, däi Geescht mécht eis de kritesche Bléck op eis selwer op. Här, erbaarm dech.
Här Jesus Christus, däi Geescht weist eis Weeër, déi an d’Zukunft féieren. Christus, erbaarm dech.
Här Jesus Christus, däi Geescht gëtt eis Mutt, des nei Weeër ze goen. Här, erbaarm dech.

Dagesgebiet

Allmächtege Gott, looss eis d’Zäit vun Ouschteren an häerzlecher Freed weider droen an d’Opersteeung vun eisem Här luewen, fir dass d’Geheimnis vun Ouschteren, dat mir an dësen fofzeg Deeg feieren, eist ganzt Liewen präägt a verwandelt. Dorëms biede mir duerch Jesus Christus.

Dieu tout-puissant, accorde-nous, en ces jours de fête, de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité: que le mystère de Pâques dont nous faisons mémoire reste présent dans notre vie et la transforme. Par Jésus.

Gott unser Vater, du hast uns durch deinen Sohn gezeigt, wie sehr du uns liebst, indem du ihn für uns Menschen hingegeben hast. Gib uns ein offenes Herz, damit wir deine Liebe erkennen und sie in die Welt hinaustragen. Darum bitten wir durch Christus. Amen.

Liesungen: Apg 10, 25-26.34-35.44-48 / 1 Joh 4, 7-10 / Joh 15, 9-17

Lesung aus der Apostelgeschichte.
Als nun Petrus ankam, ging ihm Kornelius entgegen und warf sich ihm ehrfürchtig zu Füßen. Petrus aber richtete ihn auf und sagte: Steh auf! Auch ich bin nur ein Mensch. Da begann Petrus zu reden und sagte: Wahrhaftig, jetzt begreife ich, dass Gott nicht auf die Person sieht, sondern dass ihm in jedem Volk willkommen ist, wer ihn fürchtet und tut, was recht ist. Noch während Petrus dies sagte, kam der Heilige Geist auf alle herab, die das Wort hörten. Die gläubig gewordenen Juden, die mit Petrus gekommen waren, konnten es nicht fassen, dass auch auf die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wurde. Denn sie hörten sie in Zungen reden und Gott preisen. Petrus aber sagte: Kann jemand denen das Wasser zur Taufe verweigern, die ebenso wie wir den Heiligen Geist empfangen haben? Und er ordnete an, sie im Namen Jesu Christi zu taufen. Danach baten sie ihn, einige Tage zu bleiben.

Kv Der Herr hat sein Heil enthüllt vor den Augen der Völker.
Singet dem Herrn ein neues Lied, *
denn er hat wunderbare Taten vollbracht!
Geholfen hat ihm seine Rechte *
und sein heiliger Arm. – (Kv)
Der Herr hat sein Heil bekannt gemacht *
und sein gerechtes Wirken enthüllt vor den Augen der Völker.
Er gedachte seiner Huld *
und seiner Treue zum Hause Israel. – (Kv)
Alle Enden der Erde *
sahen das Heil unsres Gottes.
Jauchzet dem Herrn, alle Lande, *
freut euch, jubelt und singt! – Kv

Lesung aus dem ersten Johannesbrief.
Geliebte, wir wollen einander lieben; denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, stammt von Gott und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt; denn Gott ist Liebe. Darin offenbarte sich die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Darin besteht die Liebe: Nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühne für unsere Sünden gesandt hat.

Halleluja. Halleluja. (So spricht der Herr:) Wer mich liebt, hält mein Wort. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden bei ihm Wohnung nehmen. Halleluja.

Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes.
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wie mich der Vater geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe! Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch ist und damit eure Freude vollkommen wird. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, so wie ich euch geliebt habe. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ich nenne euch nicht mehr Knechte; denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr habe ich euch Freunde genannt; denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. Dann wird euch der Vater alles geben, um was ihr ihn in meinem Namen bittet. Dies trage ich euch auf, dass ihr einander liebt.

Lecture du livre des Actes des Apôtres.
Comme Pierre arrivait, Corneille vint à sa rencontre et, tombant à ses pieds, il se prosterna. Mais Pierre le releva en disant : « Lève-toi. Je ne suis qu’un homme, moi aussi. » Alors Pierre prit la parole et dit : « En vérité, je le comprends, Dieu est impartial: il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. Pierre parlait encore quand l’Esprit Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient la Parole. Les croyants qui accompagnaient Pierre, et qui étaient juifs d’origine, furent stupéfaits de voir que, même sur les nations, le don de l’Esprit Saint avait été répandu. En effet, on les entendait parler en langues et chanter la grandeur de Dieu. Pierre dit alors : « Quelqu’un peut-il refuser l’eau du baptême à ces gens qui ont reçu l’Esprit Saint tout comme nous ? » Et il donna l’ordre de les baptiser au nom de Jésus Christ. Alors ils lui demandèrent de rester quelques jours avec eux.

R/ Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations.
Chantez au Seigneur un chant nouveau,
car il a fait des merveilles ;
par son bras très saint, par sa main puissante,
il s’est assuré la victoire. R
Le Seigneur a fait connaître sa victoire
et révélé sa justice aux nations ;
il s’est rappelé sa fidélité, son amour,
en faveur de la maison d’Israël. R
La terre tout entière a vu
la victoire de notre Dieu.
Acclamez le Seigneur, terre entière,
sonnez, chantez, jouez ! R

Lecture de la première lettre de saint Jean.
Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l’amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l’amour de Dieu s’est manifesté parmi nous : Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l’amour : ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c’est lui qui nous a aimés, et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés.

Alléluia. Alléluia. Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur; mon Père l’aimera, et nous viendrons vers lui. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean.
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j’ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître ; je vous appelle mes amis, car tout ce que j’ai entendu de mon Père, je vous l’ai fait connaître. Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande : c’est de vous aimer les uns les autres.

Priedegt

Léif Matchrëschten! Mir froen eis dacks, wien a wéi Gott ass. Haut hu mir als Liesung e kuerzen Abschnitt aus dem éischte Johannesbréif héieren. Hei heescht et, dass Gott Léift ass. Domat wëll awer kengesfalls de Auteur vun deem Bréif eng dogmatesch Ausso iwwer Gott maachen. Dëse Saz ass eng Ermanung , een Uruff fir eis. Aus Gott eraus kënnt d’Léift. Mä et geet hei ganz däitlech ëm d’Léift, déi d’Memberen vun der Gemeinschaft ënnert sech an och mat Gott verbanne soll. D’Léift huet eng gëttlech Natur. Si kënnt vun him. Gott huet eis seng Léift gewisen duerch an am Jesus. De Jesus huet a sengem Wierken ëmmer erëm Zeeche gesat, déi gewisen hunn, wéi mir als Mënschen ee mat deem aneren sollten a kéinten ëmgoen. Mir hunn also do a sengem Handelen dem Härgott seng Léift gesinn a gespuert. An déi éischt an entscheedend Äntwert op dës Léift vu Gott läit dofir och an der Léift, déi mir eise Bridder a Schwësteren an eiser Gemeinschaft entgéint bréngen. Hei ass net als Äntwert op d’Léift vu Gott zu eis gefrot, dass mir hien als éischt zeréck solle gär hunn, neen, mä dass mir eis géigesäiteg solle gär hunn. D’Léift zu Gott, dee mir net gesinn, soll sech erweisen an der Léift zu eisen siichtbaren a konkrete Bridder a Schwësteren. Et geet also wuel ganz däitlech hei ëm eng Ermanung eis géigesäiteg gär ze hunn.

An der ganzer Geschicht vun eiser Kierch konnt een sécher ëmmer erëm gesinn, dass versicht gouf, d’Mënschen fir des géigesäiteg Léift ze motivéieren. Mä villfach ass awer och nëmmen de Bléck op Gott selwer geriicht ginn. D’Mënschen waren an hirem Bestriewen als Chrëschten duerchaus zimmlech egoistesch. Ech hu gekuckt, dass ech an den Himmel kommen, dass ech viru Gott gutt do stinn, dass ech all Geboter agehalen hunn. Villfach war de Mënsch niewent mir zimmlech egal. Vill Nout a Misär gouf jo och grad dowéinst am Numm vun der Relioun verübt, well d’Siicht eleng op Gott geriicht gouf an de konkrete Mënsch aus dem Bléck verluer gaangen ass. Dacks ass eben och drop gepocht ginn, dass ee Gott misst gär hunn. Awer wéi dat soll geschéien ass villfach net ausgedréckt ginn ausser, dass vun Frömmegkeetsübungen geschwat gouf, oder dass ee misst an d’Mass goen, dass ee misst seng Sënde beichten, dass een d’Spillreegelen vun der Reliounsgemeinschaft misst anhalen a Villes méi. Vun der echter Léift zum Matmënsch ass dacks häerzlech wéineg geschwat ginn. Iwwersi gouf duerfir och, dass hei am Johannesbréif vun der Léift rieds ass, déi Gott zu eis huet, an net vun der Léift, déi mir zu Gott sollten hunn.

Gott huet eis seng Léift gewisen duerch an a Jesus Christus. Awer eben eis Äntwert op dëst Handelen vu Léift zu de Mënschen am Jesus, besteet doran, dass mir elo vun eis aus Gott als éischt gär hunn, mä doran, dass mir een deen aneren gär hunn. Et ass jo einfach, fir ze behaapten, dass ee Gott gär huet, och wann een de Matmënsch net gär huet. Et muss een als Chrëscht awer wuel de Matmënsch och an als éischt gär hunn. Genee dora weist sech dann eis Léift, eis Äntwert op d’Ufro vu Gott.

Am Evangelium vun haut gëtt de Jesus jo am Fong ganz däitlech: „Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, so wie ich euch geliebt habe. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt.“ (Joh 15, 12f.) D’Léift vun de Chrëschten ënnert enaner mécht si esou zu den eigentlechen Nofollger vum Jesus. Mir kënnen net behaapten, dass mir Gott gären hunn an dobäi d’Nout an d’Leed vun de Matmënschen iwwersinn. Mir kënnen eis dofir och net fromm zeréckzéien an eis Kierchen a just fir d’Enn vun enger Nout bieden ouni eis konkret anzesetzen. Eis Léift weist sech eben och genee esou wéi beim Jesus an eisem direkten a gudden Handelen. Léift ass net een romantescht Gefill. Léift spillt sech an eisem Handelen un eise Matmënschen of. All ze laang an eiser Geschicht ass villfach eis kierchlech Praxis just op déi perséinlech Relatioun zu Gott gesi ginn. Dat war eigentlech Egoismus puer. Dobäi ass et eminent wichteg aus der Erfarung eraus, dass Gott eis schonn ëmmer gär huet, selwer elo eng grouss solidaresch Léift zu alle Mënschen ze weisen an ze liewen. Aus dem Wëssen, dass mir scho längstens vu Gott ugeholl sinn an dass hien eis gär huet, kann eis Léift zum Matmënsch ouni Grenze sinn a wëll een echten Ausgläich an dëser Welt schafen. Dës Geschwësterléift vun echte Chrëschten ass dann och net nëmmen ee moraleschen Virgang, et ass eng Saach vun eisem Wiesen. „Unser Menschsein vollendet sich da, wo wir uns geliebt wissen und wo wir selber die Liebe weiterreichen, denn ’die Liebe hört niemals auf’ (1 Kor 13,8).“

Ech denken, dass ech kengem muss konkret soen, wéi a wat hie muss maachen, fir des Léift an eiser Welt vun haut ze realiséieren an ze liewen. Jiddereen vun eis huet ganz vill Méiglechkeeten, wou hien ka konkret seng Léift zum Matmënsch weisen. Wichteg soll et eis awer sinn, dass mir am Bewosstsinn handelen, dass och Gott eis scho längstens gär huet, och wann et eis heiansdo schwéier fält dat ze gesinn an ze spieren. An awer ass et wuel wouer. Loosse mir einfach eise Matmënschen eis Léift echt a grouss schenken. Amen.

Fürbitten

Den Härgott huet säi Jong Jesus Christus an d’Welt geschéckt, fir eis alleguer de Glawen un hien ze verkënnegen. Hien huet gelieft wéi mir, als Mënsch. Duerch hien riichte mir eist Gebiet u Gott, eise Papp:

1) Härgott, hëllef, datt all déi, déi Schold op sech gelueden hunn, déi anerer ënnerdrécken an ausbeuten, sech erëm zu dir bekéieren. Härgott, héier eis.

2) Hëllef der Kierch, virun allem alle Mataarbechter an der Kierch, datt si iwwerzeegend de Glawen an der Welt verkënnegen. Härgott, héier eis.

3) Schenk eiser Zéit och Mënschen, déi aneren an hirer Nout bäistinn an hinnen hëllefen en neie Sënn an hirem Liewen ze fannen. Härgott, héier eis.

4) Gëff allen, déi an eisem Land eppes ze soen hunn, eng gutt Hand, datt si net sech selwer dengen a verwierklechen, mä datt si eenzeg an eleng nom Wuel vun alle Leit kucken. Härgott, héier eis.

5) Tréischt a stäerk all déi Mënschen, déi wéinst Krankheet oder Alter net mat eis kenne feieren. Gëff hinnen neie Liewensmutt. Härgott, héier eis.

6) Hëllef deenen, déi haut stierwen, an huel all eis Verstuerwen, déi mat eis duerch d’Liewen gaangen sinn, béi dech op. Härgott, héier eis.

Éiwegen a gudden Härgott, du hues alles erschafen. Déi Jong Jesus Christus ass och nach haut mat eis um Wee duerch eis Welt. Hien weist eis déi richteg Richtung fir eist Handelen. Dech luewen an éiere mir elo an an all Éiwegkeet. Amen.

II.

Puisque Dieu est amour, ne craignons pas de nous adresser à lui avec confiance et simplicité. Unissons nos voix à celles de toute l’Église et confions-lui les besoins des hommes et des femmes d’ici et d’ailleurs.
Seigneur, fais-nous voir ton amour.
– Afin que le Seigneur accorde sa bénédiction aux chefs d’État et aux personnes qui sont à la tête de mouvements et de groupes sociaux, prions.
– Afin que le Seigneur accorde son soutien aux responsables de l’Église partout dans le monde, aux missionnaires, aux catéchètes et aux autres porteurs d’Évangile, prions.
– Afin que le Seigneur offre un peu de lumière aux hommes, aux femmes et aux enfants qui souffrent et désespèrent, prions.
– Afin que le Seigneur accorde des signes de son amour aux mères dont c’est la fête en ce dimanche, prions.
– Afin que le Seigneur accorde courage et persévérance aux jeunes qui terminent bientôt un parcours de formation professionnelle et espèrent prendre leur place dans la société, prions.
Dieu notre Père, source de tout bien, que notre prière trouve grâce à tes yeux et que chaque jour qui passe nous rapproche davantage de toi. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils ressuscité, vivant pour les siècles des siècles. Amen.
(http://www.vieliturgique.ca)

Gowegebiet

Här a Gott, looss eist Gebiet zu dir erop klammen an huel eis Gowen un. Maach eis fräi duerch deng Gnod, fir dass mir fäeg ginn, d’Sakrament vun denger grousser Léift ze empfänken. Dorëms biede mir duerch Christus, eisen Här.

Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice: dans ta bonté, purifie-nous, et nous correspondrons davantage aux sacrements de ton amour. Par Jésus.

Herr, unser Gott, wir gedenken der unermeßlichen Liebe deines Sohnes. Laß sein Erlösungswerk durch den Dienst der Kirche für die ganze Welt fruchtbar werden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Hochgebet– „Gottes Liebe zu uns“


Präfation
Guter Gott, es ist würdig und recht, es ist gut und richtig, dass wir dir immer und überall danken.
Wir freuen uns vor allem darüber, dass wir mit Jesus zu dir kommen dürfen, genau so, wie wir sind.
Du liebst uns, darum schenkst du uns die Schönheiten der Erde.
Du liebst uns, darum schenkst du uns Jesus Christus, deinen Sohn, als unseren Bruder.
Du liebst uns, darum führst du uns hier zusammen als seine Schwestern und Brüder.
Für diese deine große Liebe danken wir dir.
Wir preisen dich mit allen Engeln und Heiligen und singen mit ihnen das große Lob deiner Herrlichkeit:

Sanctus

Guter Gott, wir danken dir für Jesus, der in deinem Namen als Freund
der Armen und Kleinen gekommen ist.
Er hat uns gezeigt, wie wir für dich und füreinander da sein können.
Jesus ist gekommen, die Macht des Bösen in uns und um uns zu ertragen
und den Hass in der Welt zu überwinden, der jede Freundschaft zwischen Menschen zerstört.
Er hat uns versprochen, dass der Heilige Geist immer bei uns ist und uns Kraft schenkt,
als deine Kinder zu leben.

Darum bitten wir dich, Gott, unser Vater:
Sende deinen lebensspendenden Geist, damit diese Gaben von Brot und Wein
Leib + und Blut Jesu Christi werden, der uns geliebt hat bis in den Tod.

Am Abend vor seinem Leiden hat Jesus sich mit seinen Freunden zu Tisch gesetzt.
Er hat das Brot genommen und das Dankgebet gesprochen.
Er hat es geteilt, dann seinen Jüngern gegeben und gesagt:

NEHMET UND ESSET ALLE DAVON:
DAS IST MEIN LEIB, DER FÜR EUCH INGEGEBEN WIRD.

Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum,
reichte ihn seinen Jüngern und sprach:

NEHMET UND TRINKET ALLE DARAUS:
DAS IST DER KELCH DES NEUEN UND EWIGEN BUNDES,
MEIN BLUT, DAS FÜR EUCH UND FÜR ALLE VERGOSSEN WIRD
ZUR VERGEBUNG DER SÜNDEN.
TUT DIES ZU MEINEM GEDÄCHTNIS.

Geheimnis des Glaubens:

Gott, unser Vater, wir gedenken Jesu, der sich dir ganz schenkt und für uns da ist.
Er nimmt uns mit auf den Weg zu dir.

So bitten wir dich in dieser Stunde:
Gib uns allen, die an diesem Mahl teilnehmen, den Geist der Liebe,
damit wir immer mehr ein Herz und eine Seele werden,
zusammen mit unserem Bischof N., mit unserem Papst Franziskus,
und mit allen Frauen und Männern, die deinem Volk dienen.

Guter Gott, denk an alle, die wir gernhaben. Sei denen nahe, die traurig sind.
Lass die Verstorbenen bei dir glücklich sein.

Denk an alle Menschen auf der ganzen Erde.
Führe uns einst mit ihnen zusammen zum großen Fest in deinem Reich,
wo wir mit Maria, der Mutter Jesu, dem heiligen Josef,
unseren Namenspatronen und mit allen heiligen Frauen und Männern
für immer glücklich sind und dich preisen durch Jesus Christus.

Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater,
in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit.
Quelle unbekannt

Vaterunser

Mir hunn all an eisem Häerz eng grouss Léift. Jo, si ka ganz grouss sinn an och alle Mënsche gëllen an och Gott selwer. Hien ass wéi ee gudde Papp zu eis. Hie suergt fir eis. Dofir wëlle mir zesummen dat Gebiet u Gott riichten, dat de Jesus eis geléiert huet: Vater unser im Himmel, …

Friddensgebiet

Eisen ënnere Fridden bestëmmt och eis Uechtung a Wäertschätzung vun eise Matmënschen. Aus eegener Erfarung wësse mir, dass allerdéngs dacks Egoismen eist Liewe bestëmmen an esou de Fridden ënner enaner stéieren. Dofir biede mir: Här Jesus kuck net op eis Schwaachheet. Kuck op eise gudde Wëllen a schenk eis all däi Fridden. De Fridden sief mat iech all.

Schlussgebiet

Allmächtege Gott, du hues eis duerch d’Opersteeung vu Christus nei geschafen fir dat éiwegt Liewen. Erfëll eis mat der Kraaft vun dëser helleger Moolzecht, fir dass d’Geheimnis vun Ouschteren an eis Fruucht bréngt. Dorëms biede mir duerch Christus, eisen Här.

Dieu tout-puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle; multiplie en nous les fruits du sacrement pascal: fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut. Par Jésus.

Herr Jesus Christus, du hast uns durch dein Wirken immer wieder gezeigt, wie sehr du uns liebst. Hilf uns, dass wir in deiner Liebe bleiben und dass wir unsere Mitmenschen an dieser Liebe teilhaben lassen. Dank sei dir für das Geschenk deiner nie endenden Liebe heute und an allen Tagen bis in Ewigkeit. Amen.


Mass vum 2. Mai
Klick op d’Kalennerblat fir d’Sonndesmass als PDF!
Mass vum 13. Mai

Links:

Top

Online Pastoral

Lëscht vun de Sonndesgottesdéngschter

 
Service Kommunikatioun a Press . Service Communication et Presse
Äerzbistum Lëtzebuerg . Archevêché de Luxembourg

© Verschidde Rechter reservéiert . Certains droits réservés
Dateschutz . Protection des données
Ëmweltschutz . Protection de l'environnement