Liens . Links

Sekretariat
Secrétariat

Mme Viviane Schneider
Méindes, Mëttwochs a Freides
vun 8.30 Auer bis 11.30 Auer
Lundi, mercredi et vendredi
de 08h30 à 11h30

4, rue de l’école L-8391 Nospelt
Tel: 26 10 21 78
mamerdall cathol.lu

Pastoralequipe
Equipe pastorale

Abbé Jean-Pierre Reiners
Curé-modérateur
1, rue Gerden L-8132 Bridel
Tel: 33 81 08 oder 621 27 25 18
jean-pierre.reiners education.lu

Abbé Jacques Bruns
Kaploun
49, route d’Arlon
Tel: 26 61 37 97
jacques.bruns cathol.lu

Mme Nicole Knoch
Parassistentin & Webmaster
auxiliaire pastorale & webmaster
Tel: 621 18 50 15
nicole.knoch cathol.lu

Mme Tanja Konsbruck
Katechetin
catéchète
Tel: 621 50 35 44
cate.mamerdall cathol.lu
Permanence (net während de Schoulvakanzen / pas pendant les vacances scolaires):
Dënsdeg/mardi: 09.00-12.00
Freideg/vendredi: 13.30-16.00

während den Treffen vun der Parkatechese a während de Schoulvakanzen:
w.e.g. just via SMS kontaktéieren. MERCI

pendant les heures de catéchèse et pendant les vacances scolaires:
prière de me contacter seulement par SMS. MERCI

 

Par Mamerdall Saint-Christophe

VAKANZ-AKTIOUN FIR D’KANNER/ ACTION DE VACANCES POUR LES ENFANTS


Mir moolen e Fouss a schreiwen doranner eist Gebiet: Wat froën ech den Härgott fir des Summervakanz? Klickt HEI fir iech de Flyer mat allen Informatiounen rofzelueden.

HEI kënnt dir d’Fotoen vun de Féiss kucke goen.

Nous dessinons un pied et nous y écrivons nos prières: Qu’est-ce-que je demande à Dieu pour les vacances d’été? Cliquez ICI pour télécharger le document avec toutes les informations.

ICI vous pouvez regarder les photos des pieds.
UMELDUNG KATECHES 2020-2021 / INSCRIPTIONS CATECHESE 2020-2021

Et ass lo un der Zäit är Kanner fir d’Kateches fir dat nächst Schouljoer unzemelden, an engem vun dëse Gruppen:
- Butzen (Kanner bis 6 Joer)
- Grupp 1 (1. Joer)
- Grupp 2 (2. Joer)
- Grupp 4-6 (Grondschoul, no der Kommioun)

Wann dir HEI oder op d’Bild klickt kënnt dir iech den Ziedel mat allen Informatiounen eroflueden, grad sou wéi den Umeldungsformulaire.


C’est maintenant le temps d’inscrire vos enfants à la catéchèse en paroisse pour l’année scolaire à venir, dans un de ces groupes:
- les tout-petits (jusqu’à 6 ans)
- groupe 1 (1ère année)
- groupe 2 (2e année)
- groupe 4-6 (école fondamentale, après la communion)

Cliquez ICI ou sur l’image en haut pour télécharger toutes les informations, ainsi que le formulaire pour l’inscription.


UMELDUNG KOMMIOUN 2021 / INSCRIPTION COMMUNION 2021Wann dir wëllt, datt ärt Kand d’nächst Joer seng 1. Kommioun macht, ass et elo un der Zäit et unzemellen. Klickt HEI fir iech d’Dokument mat allen Informatiounen an dem Umeldungsziedel rofzelueden.

Si vous voulez que votre enfant fasse sa première communion l’année prochaine, c’est maintenant le temps de l’inscrire. Cliquez ICI pour télécharger le document avec toutes les informations, ainsi que le formulaire d’inscription.GEBIETS-INTENTIOUNEN / INTENTIONS DE PRIERE

Hu dir en Uleies? Da schreiwt äis et, an eis Paschtéier bieden an der Mass an ären Uleies.
HEI hutt dir d’Méiglechkeet ze schreiwen!

Est-ce-que vous avez une intention de prière? Ecrivez-nous et vos intentions seront transmises à nos curés, qui prieront dans vos intentions au cours de la messe!
ICI vous trouvez une possibilité pour nous écrire!


Hei kënnt dir iech umelden fir eis NEWSLETTER, e Service vun der Par fir iech iwwer dat Wichtegst an der Par um Laafenden ze haalen!
Inscrivez-vous ici pour notre NEWSLETTER, un service de notre paroisse pour vous tenir au courant.


Sozial Aktioun 2019-2020
Action sociale 2019-2020

Den Erléis vun der sozialer Aktioun vun eiser Par, ass an dësem Arbechtsjoer fir e Projet vun der

ASBL «Médecins du monde»:
An dëser Associatioun schaffen Dokteren, Infirmier’en a Psychologen bénévol fir Mënschen hei zu Lëtzebuerg medezinesch ze betreien, déi sech dat net kënne leeschten, well se keng Sozial-Versëcherung hunn, keng Pabeiren oder keen Doheem.

Déi Leit, déi sech un dëser Aktioun wëlle bedeelegen, kënnen dat mache mat engem Don op

CCPL LU52 1111 2993 5311 0000 vun der «Par Mamerdall - St. Christophe»
mat der Mentioun «Don Sozial Aktioun».


La recette de l’action sociale de cette année pastorale est destinée à un projet de

L’ASBL «Médecins du monde»:
Cette association travaille avec des infirmiers, des médecins et des psychologues bénévoles. Ils offrent un accès aux soins de santé primaires pour des personnes n’ayant plus de protection sociale, des personnes sans papiers ou sans abri.

Les personnes qui souhaitent participer à ce geste de solidarité peuvent le faire par un don versé sur le compte

CCPL LU52 1111 2993 5311 0000 de la «Paroisse Mamerdall - St. Christophe»
avec la mention «Don Action Sociale».

DAF / BAPTÊME

Wëllt dir äert Kand deefe loossen?

Méi Informatiounen fannt dir HEI!
Dir kënnt iech och direkt un d’Sekretariat wenden (Tel: 26102178 (Méindes, mëttwochs a freides vun 8.30 - 11.30 Auer) / Mail: mamerdall cathol.lu).

Vous voulez faire baptiser votre enfant?

ICI vous trouverez des informations supplémentaires.
Vous pouvez aussi vous adresser au secrétariat (Tél: 26102178 (lundi, mercredi ou vendredi de 8.30 - 11.30 heures) / Mail: mamerdall cathol.lu).

Dafvirbereedung fir Kanner am Schoulalter
Préparation au baptême pour enfants en âge scolaire

Kanner am Schoulalter (ab 5/6 Joër) déi wëlle gedeeft gin, mussen op dest Sakrament virbereed gin.
Wann dir ee Kand an deem Fall hutt, da melld iech w.e.g. sou séier wéi méiglech am Sekretariat vun der Par (Tel: 26102178 (Méindes, mëttwochs a freides vun 8.30 - 11.30 Auer) / Mail: mamerdall cathol.lu).

Les enfants en âge scolaire (à partir de 5/6 ans) qui veulent être baptisés, doivent se préparer à ce sacrement.
Si vous avez un enfant dans cet âge à faire baptiser, veuillez vous adresser au secrétariat de la paroisse (Tél: 26102178 (lundi, mercredii ou vendredi de 8.30 - 11.30 heures) / Mail: mamerdall cathol.lu).


KANNER AN DER KIERCH / LES ENFANTS A L’EGLISE

Wéinst der Corona-Kris fannen bis no der Summervakanz keng Gottesdéngschter fir Kanner statt!

Dû à la pandémie Covid19, il n’y aura plus de liturgies pour enfants jusqu’après les vacances d’été!

PDF 821.8 kB, 1. Juli 2020
PDF 907.1 kB, 26. Mee 2020
PDF 200.3 kB, 28. Abrëll 2020
PDF 1.5 MB, 30. März 2020
PDF 1.5 MB, 30. März 2020
PDF 243.8 kB, 16. September 2019
PDF 96.2 kB, 25. März 2019
PDF 239 kB, 24. September 2018
PDF 202.1 kB, 4. September 2017
 
Service Kommunikatioun a Press . Service Communication et Presse
Äerzbistum Lëtzebuerg . Archevêché de Luxembourg

© Verschidde Rechter reservéiert . Certains droits réservés
Dateschutz . Protection des données
Ëmweltschutz . Protection de l'environnement