Oktavtag von Weihnachten – Hochfest der Gottesmutter Maria

1. Januar 2021


Home Back Print Kontakt

Léif Matchrëschten! Ech wënschen iech alleguer ee geseent a gutt Neit Joer. Mir wënschen eis normalerweis géigesäiteg ee gutt a geseent neit Joer. Seegen kréie mir haut och an der Liesung aus dem Buch Numeri zougesprach. Seegen bedeit, dass alles, wat mir erliewen an erfueren, fir eis soll gutt sinn, dass mir ëmmer méi zu deem Mënsch solle ginn, wéi Gott eis wëll hunn. Mir si Kanner vu Gott. Hien huet eis gär. Dofir dierfe mir eis och elo genausou wéi d’Hierten deemools zu Betlehem op de Wee maachen, fir de Jesus ze begéinen. Lauschtere mir op säi Wuert a loosse mir eis vun him beschenken. Froe mir hien ëm säin Erbaarmen.

 • Här, Jesus Christus, du häls d’Zäit an dengen Hänn. Verwandel si fir eis zum Seegen. Här, erbaarm dech.
 • Här, Jesus Christus, du hues eis de Wee gewisen. Looss eis dir nofollegen. Christus, erbaarm dech.
 • Här, Jesus Christus, du eleng bass éiweg. Féier eis un denger Hand duerch dat neit Joer. Här, erbaarm dech.
Dagesgebiet

Barmherziger Gott, durch die Geburt deines Sohnes aus der Jungfrau Maria hast du der Menschheit das ewige Heil geschenkt. Lass uns auch im neuen Jahr immer und überall die Fürbitte der gnadenvollen Mutter erfahren, die uns den Urheber des Lebens geboren hat, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.

Dieu tout-puissant, par la maternité virginale de la bienheureuse Marie, tu as offert au genre humain les trésors du salut éternel; accorde-nous de sentir qu’intervient en notre faveur celle qui nous permit d’accueillir l’auteur de la vie, Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur. Lui qui règne.

Barmherziger und liebender Gott, durch die Geburt deines Sohnes aus Maria, der „Königin des Friedens“, hast du allen Menschen endgültiges Heil und wahren Frieden zugesagt. Hilf uns, dass wir im Neuen Jahr uns einsetzen für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung, mit steter Bereitschaft zum Werk der Versöhnung. Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Liesungen: Num 6,22–27 / Gal 4,4–7 / Lk 2,16–21

Lesung aus dem Buch Numeri.
Der HERR sprach zu Mose: Sag zu Aaron und seinen Söhnen: So sollt ihr die Israeliten segnen; sprecht zu ihnen: Der HERR segne dich und behüte dich. Der HERR lasse sein Angesicht über dich leuchten und sei dir gnädig. Der HERR wende sein Angesicht dir zu und schenke dir Frieden. So sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen und ich werde sie segnen.

Kv Gott sei uns gnädig und segne uns.
Gott sei uns gnädig und segne uns. *
Er lasse sein Angesicht über uns leuchten,
damit man auf Erden deinen Weg erkenne, *
deine Rettung unter allen Völkern. – (Kv)
Die Nationen sollen sich freuen und jubeln, /
denn du richtest die Völker nach Recht *
und leitest die Nationen auf Erden.
Die Völker sollen dir danken, o Gott, *
danken sollen dir die Völker alle. – (Kv)
Die Erde gab ihren Ertrag. *
Gott, unser Gott, er segne uns!
Es segne uns Gott! *
Fürchten sollen ihn alle Enden der Erde. – Kv

Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinden von Galatien.
Schwestern und Brüder! Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und dem Gesetz unterstellt, damit er die freikaufe, die unter dem Gesetz stehen, und damit wir die Sohnschaft erlangen. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, den Geist, der ruft: Abba, Vater. Daher bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn; bist du aber Sohn, dann auch Erbe, Erbe durch Gott.

Halleluja. Halleluja. Einst hat Gott zu den Vätern gesprochen durch die Propheten; heute aber hat er zu uns gesprochen durch den Sohn. Halleluja.

Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas.
In jener Zeit eilten die Hirten nach Betlehem und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Krippe lag. Als sie es sahen, erzählten sie von dem Wort, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, staunten über das, was ihnen von den Hirten erzählt wurde. Maria aber bewahrte alle diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. Die Hirten kehrten zurück, rühmten Gott und priesen ihn für alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. Als acht Tage vorüber waren und das Kind beschnitten werden sollte, gab man ihm den Namen Jesus, den der Engel genannt hatte, bevor das Kind im Mutterleib empfangen war.

Lecture du livre des Nombres.
Le Seigneur parla à Moïse. Il dit : « Parle à Aaron et à ses fils. Tu leur diras : Voici en quels termes vous bénirez les fils d’Israël : “Que le Seigneur te bénisse et te garde ! Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu’il te prenne en grâce ! Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu’il t’apporte la paix !” Ils invoqueront ainsi mon nom sur les fils d’Israël, et moi, je les bénirai. »

R/ Que Dieu nous prenne en grâce et qu’il nous bénisse !
Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse,
que son visage s’illumine pour nous ;
et ton chemin sera connu sur la terre,
ton salut, parmi toutes les nations. R
Que les nations chantent leur joie,
car tu gouvernes le monde avec justice ;
tu gouvernes les peuples avec droiture,
sur la terre, tu conduis les nations. R
Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ;
qu’ils te rendent grâce tous ensemble !
Que Dieu nous bénisse,
et que la terre tout entière l’adore ! R

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates.
Frères, lorsqu’est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d’une femme et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la Loi et pour que nous soyons adoptés comme fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils : Dieu a envoyé l’Esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet Esprit crie « Abba ! », c’est-à-dire : Père ! Ainsi tu n’es plus esclave, mais fils, et puisque tu es fils, tu es aussi héritier : c’est l’œuvre de Dieu.

Alléluia. Alléluia. À bien des reprises, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes; à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc.
En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d’aller à Bethléem, et ils découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s’étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent ; ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu’ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le huitième jour, celui de la circoncision, l’enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l’ange lui avait donné avant sa conception.

Priedegt

Léif Matchrëschten! Mir stinn um Ufank vun engem Neien Joer. An dëser Nuecht gouf dëst Joer net iwwerall gefeiert. Mir sinn an eisem Feieren eben ee gutt Stéck ageschränkt. An dach dierfe mir eis wënschen, dass fir eis alleguer dat net Joer ee frout a geseenten neit Joer gëtt. An eiser Liesung haut gouf ee Seegen ausgeschwat. Et gouf eis an dësem Seegen vermëttelt, dass Gott ëmmer bäi eis ass, fir eis ze behidden:

Der Herr segne dich und behüte dich.
Der Herr lasse sein Angesicht über dich leuchten und sei dir gnädig.
Der Herr wende sein Angesicht dir zu und schenke dir Heil.

„Der Herr segne dich“, wat kann dat bedeiten? Wat soll dat eis bréngen? Wa mir am AT dat hebräescht Wuert fir Seegen bzw. seenen kucken, da bedeit dat esou vill wéi: Kraaft fir gutt ze maachen, op däitsch „Heilskraft“ oder „heilschaffende Kraft“.[1] Gott gëtt eis, wann hien eis seent eng grouss Kraaft mat op de Liewenswee, déi eis hëlleft dat Gutt ze maachen. Dës Kraaft soll eis hëllefen eist Liewen ze sécheren an och et och erfollegräich ze maachen. Gott wëll, dass eist Liewen geléngt. Hien wëll, dass et eis gutt geet, dass mir Erfolleg, Freed, Fridden a Gléck hunn. A wien vun eis wëll net grad haut um Neijoerschdag engem aneren eben just all dat och wënschen. Ee geseenten a glécklecht Neit Joer, well ausdrécken, dass mir engem Mënsch all erdenklech Guddes wënschen am nächste Joer. Wa mir dat wënschen, da si mir iwwerzeegt, dass mir Gléck a Freed net onbedéngt selwer kënne maachen a verschenken. Am Leschten ass et eben just Gott eleng, deen eis dat ka ginn. Dat dréckt och den Seegen aus der Liesung vun haut aus. Gott ass deen, deen eis d’Liewen geschenkt huet an och elo erhält.

Komme mir awer lo mol zu eis. Wéi liewe mir an eiser Zäit vun haut? Mir liewen dach eben villfach esou, wéi wa mir géifen mengen, dass alles just eleng vun eis kéim a géif ofhänken. Mir stellen eis als Mënschen ëmmer nees an de Mëttelpunkt. Mir sinn déi grouss an dichteg Hären vun der Schëpfung. A wat geschitt? Wa mir em eis kucken, da gesi mir Misär a Leed iwwerall op eiser Welt. Krich an Terror beherrschen eis Noriichten. An all dat si mir, déi mir eis opspillen fir iwwert anerer ze herrschen. Mir Mënschen sinn et, déi alles, wat Gott gutt erschafen huet, schlecht maachen. An da si mir jo grad dëst Joer extrem un eis Grenze gestouss mat der neier weltwäiter Krankheet, déi eis plot. Mir hu gemierkt, dass mir dach net esou grouss an dichteg sinn. Wien kann do nach un ee Seegen gleewen?

Wa mir dat Wuert „Seenen“ an déi aner Sproochen iwwerdroen, déi jo och an eiser Bibel oder an eiser Kierch wichteg sinn, d’Griichescht an d’Latäin, dann hu mir zwee Begrëffer, déi eis un sech un eis mënschlech Verantwortung erënneren an dësem Kontext. Seenen heescht am Griicheschen „eulogéin“ an am Latäin „benedicere“. Dës Wierder soen eigentlech genee dat selwecht, iwwersat nämlech: „dat Gutt soen“. A genee dat ass et, wourunner och an eis Welt krankt. Mir soen ëmmer erëm dat Schlecht. Mir kéieren ëmmer nees dat Béist an de Virdergrond. Dat Gutt soe mir net méi. Dat fänkt scho ganz banal bäi den Noriichten un. Et gi praktesch nëmmen nach Noriichten iwwert d’Schlechtegkeet vum Mënsch. Dass et awer och Guddes gëtt soe mir eben net méi. Wa mir traatschen, da sinn et just och déi Saachen, déi schlecht sinn, déi skandaliséieren asw., déi mir da weider erzielen. Dass ee Mënsch eppes Guddes geleescht huet, ass dacks kee Wuert oder keng Zeil wäert. Positiv Berichterstattung an eise Medien ass zimmlech dënn. Och elo an der Corona-Zäit ass eigentlech net vill iwwer déi vill a grouss Aarbecht vun den Dokteren an dem Fleegepersonal geschwat ginn. Dach et gëtt erwäänt. Awer mir liewe weider, wéi wann alles gutt wier. Mir denken net drun, dass dës Leit fir eis musse schaffen an och deelweis eis Dommheeten musse riicht béien, well mir net oppassen.

„Benedicere“, dat Gutt soen, gutt schwätzen iwwert een aneren, dat wier eigentlech eis Aufgab. Dat Gutt mol erëm zum Virschäin bréngen an dat als éischt gesinn, wier eng Saach, déi eis allen haut misst en Uleies sinn. Natierlech gëtt et Misär an der Welt. Awer et gëtt eben och Guddes a Schéines. Wa mir ëmmer nëmmen dat Schlecht gesinn, dann ass op emol alles schlecht. Eis Medien maachen hiert Geld domadder, dass si ëmmer nees dat ervir kéieren. Wa mir Guddes méi dacks géifen weisen a soen, dann hätt dat eng Ausstralung an da wier et ee Seegen fir eis all. Mir mussen eis erëm méi un deem Gudden orientéieren. Mir mussen selwer erëm méi seenen, dat heescht gutt schwätzen, dann ass eis Welt och schonn ee Stéck besser a mir fillen eis ugesprach Guddes ze maachen. Loosse mir eis dach emol virhuelen, fir méiglechst nëmmen Guddes ze soen a weiderzeginn am neie Joer. Loosse mir einfach seenen, wéi Gott.

[1] Vgl.: https://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-bibellexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/segen-segnen-at/ch/15cbcdc81115f1b948aaab2baf4a6ebe/ - gesehen am 29.12.2020 um 10:20

Fürbitten

Mir wëssen net, wat eis d’Zukunft brénge wäert. Awer mir kënnen op Gott vertrauen. Dofir wëlle mir him och haut eis Gebieder virdroen:

 • Schenk eiser Äerd am kommende Joer Fridden, looss d’Kricher een Enn fannen, ënnert deenen esou vill Mënschen a ganz Länner leiden, a gënn alle Mënschen Wuelergoen am Liewen. Härgott, héier eis.
 • Looss deng Botschaft op oppen Oueren treffen a maach eis all Mutt, fir eis anzesetzen fir eng méi gerecht a méi friddlech Welt. Härgott, héier eis.
 • Looss all Kanner, déi am neie Joer gebuer ginn, an der Léift vun hiren Elteren opwuessen an eng gutt Zukunft fannen. Härgott, héier eis.
 • Leed duerch däi gudde Geescht all déi, déi an deem neie Joer eng Entscheedung mussen treffen. Härgott, héier eis.
 • Looss eis all an deem neie Joer am Fridden an an der Léift liewen a schenk eis Gesondheet, Freed a Gléck. Härgott, héier eis.
 • Huel all eis Verstuerwen vun deem leschte Joer op bäi dir. Härgott, héier eis.

Härgott, du waars bäi eis am leschte Joer. Bleif och bäi eis am neie Joer. Op d’Virsprooch vun der Gottesmamm Maria erhéier haut all eis Uleies. Dech luewen an éiere mir elo an an all Éiwegkeet. Amen.

II.


Lasst uns zu Jesus Christus beten, dass dieses Neue Jahr für alle Menschen zu einem Jahr des Friedens und des Heiles werde:

 • Für alle Männer und Frauen, die über die Geschicke der Völker bestimmen: dass sie nie der Versuchung nachgeben, ihre Ziele mit Gewalt zu erreichen.
 • Für die jungen Menschen: dass ihre Sehnsucht nach einer gerechteren Ordnung der Welt und einer friedlicheren Entwicklung in diesem Jahr der Erfüllung näherkommt.
 • Für alle Mitchristen, die um des Glaubens willen verfolgt werden: dass der Blick auf Jesus ihnen Kraft zum Zeugnis gebe.
 • Für alle an Corona Erkrankten: dass sie bald genesen und weitestmöglich keine Spätfolgen zu erleiden haben.
 • Für Ärzte und Pflegekräfte, die tagtäglich mit der Seuche konfrontiert werden und häufig an die Grenzen der Belastbarkeit stoßen: dass sie Kraft finden in dir.
 • Für uns selber: dass wir uns täglich an deinen Geboten orientieren, um für Frieden in unserer nächsten Nähe zu leben.
 • Für die Verstorbenen, von denen wir uns verabschieden mussten. Schenke du ihnen die Erfüllung all ihren Sehens.
  Herr, sei und bleibe du auch im kommenden Jahr Mitte und Ziel unseres Denkens und Handelns. Amen.
III.


Dieu s’est manifesté à Moïse pour lui indiquer comment bénir son peuple. En ce jour du Nouvel An, qu’il accorde sa faveur à tous nos frères et sœurs de la terre. Fais-nous voir ta bonté, Seigneur.

 • Prions pour l’Église; qu’elle soit bénie en sa mission de mère qui accueille tous les enfants de Dieu.
 • Prions pour tous les dirigeants de ce monde; qu’ils soient bénis et que leurs décisions soient porteuses de paix et de justice pour tous.
 • Prions pour les gens qui ne se sentent pas aimés, ni de Dieu ni de leurs proches; qu’ils soient bénis et que leur tourment s’apaise.
 • Prions pour les personnes qui sont loin de leur famille en ce temps des fêtes; qu’elles soient bénies et que leur solitude se change en fraternité.
 • Prions pour notre communauté chrétienne; qu’elle soit bénie en ce jour du Nouvel An et qu’elle reflète toujours davantage le visage du Christ.
  Dieu notre Père, reçois, en ce jour du Nouvel An, nos prières et nos bénédictions pour tous les peuples de la terre qui cherchent à te connaître sans le savoir. Daigne les exaucer. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Amen.
  (http://www.vieliturgique.ca)
Gabengebet

Barmherziger Gott, von dir kommt alles Gute, und du führst es zum Ziel. Wir danken dir für den Anfang des Heiles, das du uns in der Geburt deines Sohnes aus der Jungfrau Maria eröffnet hast. Höre auf ihre Fürsprache und führe uns in diesem Jahr näher zu dir. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Tu es l’origine de tous les biens, Seigneur, et tu les mènes à leur plein développement; puisque cette fête de Marie, Mère de Dieu, nous fait célébrer notre salut dans son germe, donne-nous la joie d’en receuillir tous les fruits. Par Jésus.

Gott, der du die Zeit in Händen hältst, vor dich bringen wir unsere Gaben und das Jahr, das vor uns liegt. Lass uns alle Tage in deiner Liebe geborgen sein durch Christus, unsern Herrn.

Hochgebet – „Aufbruch“


Präfation
Ja, Herr, dir zu danken haben wir allen Grund.
Aus Nichts hast du den Kosmos geschaffen;
Du hast den Menschen ins Dasein gerufen,
dich liebend ihm zugewandt und ihm deine Gemeinschaft geschenkt.
Du bist besorgt um ihn und sein Heil.
Darum hast du ihn immer wieder zu neuem Aufbruch gerufen:
Noah und Abraham, Mose und die Propheten riefst du.
Sie vertrauten dir, und ihr Glaube wurde ihnen zum Segen.
Heute rufst du uns, weil du es gut mit uns meinst.
Wir trauen dir und danken dir für deine Liebe.
Mit allen, die dich kennen und lieben, stimmen wir in deinen Lobpreis ein.

Sanctus

Du allein, Gott, bist heilig; du willst, dass auch wir heil werden.
Darum hast du uns diese Feier geschenkt.
Sende nun deinen Geist über unsere Gaben, das Brot und den Wein,
damit dein Sohn Jesus Christus + unter uns gegenwärtig wird.

Er nahm in der Nacht vor seinem Leiden inmitten seiner Freunde Brot,
dankte dir, seinem Vater, brach es und reichte es seinen Freunden mit den Worten:
NEHMET UND ESSET ALLE DAVON:
DAS IST MEIN LEIB, DER FÜR EUCH HINGEGEBEN WIRD.

Dann nahm er den Kelch mit Wein, sprach den Lobpreis
und reichte den Kelch seinen Freunden, indem er sprach:

NEHMET UND TRINKET ALLE DARAUS:
DAS IST DER KELCH DES NEUEN UND EWIGEN BUNDES,
MEIN BLUT, DAS FÜR EUCH UND FÜR ALLE VERGOSSEN WIRD
ZUR VERGEBUNG DER SÜNDEN:
TUT DIES ZU MEINEM GEDÄCHTNIS.

Geheimnis des Glaubens

Guter Vater, du hast Jesus nicht im Tod gelassen,
sondern ihn zum Herrn der Welt bestimmt.
Du hast ihn uns gegeben, damit wir an ihm ein Beispiel haben
für unser eigenes Leben.
Er reicht uns seinen Leib und sein Blut damit unsere Gemeinschaft mit ihm
immer fester werde und wir in seinem Geist auf dem Weg zum Leben gehen.

Er wollte nicht, dass alles beim Alten bleibt.
Heute will er durch uns die Welt verändern,
auf dass es sich zu leben lohnt, weil die Menschen liebenswerter werden.

Darum bitten wir dich: Wecke uns aus aller Gleichgültigkeit
und Selbstgefälligkeit; rüste uns zum Aufbruch,
damit wir und die ganze Kirche Abschied nehmen von alten,
verkehrten Wegen und Ernst machen mit der Nachfolge Jesu Christi.

Rühre die Gläubigen an durch deinen Hl. Geist:
unseren Papst Franziskus, unsere Bischöfe und uns alle,
damit wir uns aufbrechen lassen für das,
was du mit uns und mit der Welt vorhast;
damit wir nicht unseren eigenen Ideen und Plänen nachlaufen,
sondern offen werden für deine Pläne und so immer tiefer den Sinn
und das Ziel unseres Lebens erkennen.

An dieses Ziel, so bitten wir dich, mögen alle, die vor uns ihren Lebensweg
auf Erden beendet haben, durch deine Gnade gelangt sein.

Und wenn sich unsere Erdentage zum Ende neigen,
dann lass auch uns, zusammen mit ihnen, teilhaben an jener
unvorstellbaren Glückseligkeit der vollen Gemeinschaft mit dir,
die uns Jesus Christus verheißen und erworben hat.

Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater,
in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit. Amen.
(s.: Werner Eizinger, Impulse zum Eucharistischen Hochgebet, Butzon & Bercker, 03/2000)

Vaterunser

Eis Welt ass hin an hier gerappt: Striewen no Muecht, Fanatismus, Näid a Mëssgonscht féieren ëmmer weider zu Onfridden ënner de Mënschen. Well jiddereen ëmmer méi muss kréien, kënnt et zu ëmmer méi Kricher, am Alldag wéi an der grousser Welt. Mir brauchen haut méi wéi jee Hoffnung op een wierklech weltwäite Fridden, deen net nëmmen um Blat steet, mä deen och fir all Mënschen ze spieren ass. Sou wëlle bieden, wéi eisen Här Jesus eis et geléiert huet: Vater Unser ...

Friddensgebiet

De Messias war dem Vollek Israel als Kinnek vum Fridden versprach ginn. Hien ass als Mënsch gebuere ginn, fir de Fridden an eiser Welt opzebauen. Zu him wëlle mir dofir ruffen: Här, Jesus Christus, schenk eis däi Fridden.

Schlussgebet

Herr, unser Gott, am Fest der seligen Jungfrau Maria, die wir als Mutter deines Sohnes und Mutter der Kirche bekennen, haben wir voll Freude das heilige Sakrament empfangen. Lass es uns eine Hilfe sein, die uns zum ewigen Leben führt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Nous avons communié à ton sacrement, Seigneur, en ce jour où nous saluons avec fierté dans la bienheureuse Vierge Marie la Mère de ton Fils, et la Mère de l’Église; que cette communion fasse grandir en nous la vie éternelle. Par Jésus.

Vater im Himmel, du hast uns in Jesus deine Liebe gezeigt. Wir danken dir und bitten dich: Sei uns an allen Tagen des begonnenen Jahres nahe in ihm, Christus, unserm Herrn, den uns Maria geboren hat.


Mass vum 27 Dezember
Klick op d’Kalennerblat fir d’Mass als PDF!
Mass vum 3. Januar

Links:

Top

Online Pastoral

Lëscht vun de Sonndesgottesdéngschter

 
Service Kommunikatioun a Press . Service Communication et Presse
Äerzbistum Lëtzebuerg . Archevêché de Luxembourg

© Verschidde Rechter reservéiert . Certains droits réservés
Dateschutz . Protection des données
Ëmweltschutz . Protection de l'environnement